งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOT e-Conference Bridge to Talk : Simple & Clear.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOT e-Conference Bridge to Talk : Simple & Clear."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOT e-Conference Bridge to Talk : Simple & Clear

2 2 Bridge to Talk : TOT-eConference, the remotely online meeting system, allows users to effectively organize the virtual conference via internet network with only minimum 128 ADSL bandwidth. What is TOT e-Conference?

3 3 Simple & Clear : With TOT-eConference, the online meeting becomes even more easy. Users are not required to install any programs; they simply log in via web browser and enjoy accessing to the virtual meeting room expressing the picture and voice of all participants. Moreover, TOT-eConference adopts the Flash Streaming technology, providing good quality of clear picture and voice but consuming little bandwidth. Why TOT e-Conference?

4 4 Benefits of TOT e-Conference Yes Saving valuable time and no risk of traveling Convenience and accelerating communication Simplicity and efficiency No infrastructure investment Strong security devices (IPS : Intrusion Prevention System) No Eliminating usage complexity Cost of hardware implementation Cost of conference arrangement and appointment Cost of travel

5 5 Various meeting models: One to One, One to Many and Many to Many Conference Administrative System Able to choose the quality of picture Using Login via Single Sign On Installing high standard security equipment (IPS : Intrusion Prevention System) Mail Service System for making appointments and sending the messages to participants Able to create, modify and delete the virtual meeting room File Management System Able to upload files for presentation Able to authorize the right to download or to share files TOT e-Conference

6 6 Model of Conference One to One (Individual Meeting) One to Many (Official meeting) Many to Many (Group discussion)

7 7 System Architecture for Total Solution of TOT e-Conference Cheiangma i Bangkok Phuket Client Site IP-VPN TOT Conference Server TOT ISP ADSL TOT Home User

8 8 Accessing into the virtual meeting room from everywhere via Brow Low bandwidth (128 Kbps) but clear voice and image Centralized Conferencing of room administration Compatible with normal web camera Security accessing into the meeting room Appointment system by e-Mail Able to present Word, Power Point, Excel, PDF and Image Able to send instant message among users(Chat) Characteristics of TOT e- Conference

9 9 Abilities of Room Administrator Being the room manger and the main window in the room Able to see all users Having the right to allow users to become the second or third window Able to submit Word, Power Point, Excel, PDF and Image files into the screen Able to type instant messages(Chat) Able to shut down other camera and microphone Characteristics of TOT e- Conference

10 10 Abilities of Ordinary Users Able to see the room admin and others whom the room admin permits to appear on the screen Able to submit Word, Power Point, Excel, PDF and Image files into the screen for presentation Able to type instant message (Chat) Able to shut down own camera and microphone Able to press request button to the room admin Characteristics of TOT e- Conference

11 11 - Special Features - - Special Features - Able to create rooms more than 1* Able to simultaneously set into the room as required Concurrent Users* Able to present video file (FLV) Survey and Polling system Able to share Desktop to other users Able to record the meeting minute (Back Up)* Able to play web browsing (Internet Browsing) * Able to present from the second camera * Special features of TOT e- Conference

12 12 Features Comparison Web Conference Video Conference Required Devices Web Camera + Head Set VDO Camera + Speaker Including a signal converter Bandwidth Usage Above ADSL 128 Kbps ISDN at least 2 BRI (256 Kbps) Accessing Method Via Web Browser Depend on the each technology Administrator Able to Centralized Conferencing Control Require the device admin to control on a single site Flexibility Able to access everywhere with high speed internet connection and Web Camera Fixed meeting rooms due to device and ISDN connection point

13 13 Features Comparison Web Conference MSN Accessing Method Via Web Browser Need to install MSN program Administrator Able to Centralized Conferencing Control Not available User Abilities ประชุมทั้งภาพและเสียง พร้อมกันได้ 15 Users และสามารถ กำหนดสิทธิผู้เข้าร่วม ประชุมได้ ประชุมได้สูงสุดไม่เกิน 5 Users และไม่สามารถกำหนด สิทธิ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ ความสามารถ ของระบบ สามารถสร้างห้องประชุม ได้ไม่จำกัด และมีระบบ รักษาความปลอดภัย ไม่สามารถทำได้ คุณสมบัติอื่นๆสามารถนำเสนอไฟล์ Word, Excel, Power point, PDF และ Image ได้ แชร์ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถ นำเสนอไฟล์ได้

14 14 Competitor Comparison Web Conference CAT Conference เทคโนโลยีที่ใช้ พัฒนาจาก Open Source (Red 5 Flash Streaming Server) Aculearn (Microsoft) การเข้าใช้งาน ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ใช้งานผ่าน Web Browser ติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้ งาน Bandwidth ที่ใช้ เทียบกับ คุณภาพที่ได้ Bit Rate 128 Kbps (8-11 Frame Rate/ วินาที ) VDO Bit Rate 256 Kbps คุณสมบัติพิเศษสามารถ Convert ไฟล์ *.pdf, *.ppt, *.doc, Image เป็นไฟล์ Flash ได้ ต้องซื้อโปรแกรมเพิ่มเติม จาก Microsoft และมี ค่าใช้จ่ายสูง คุณสมบัติอื่นๆสามารถพัฒนา Feature เพิ่มได้ พัฒนา Feature เพิ่ม ทำได้ ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง

15 15 Desk Top / Notebook - CPU 800 MHz (or Equivalent) - 512 MB RAM - 32 MB Display Memory (Compatible with DirectDraw) - Sound Card/DVD-ROM Drive/Standard Keyboard/Standard Mouse - Windows 2000/XP/Vista Recommended Bandwidth : 1 MB / 512 Kbps Extra equipment : Web Camera + Head Set Additional Program : Adobe Flash Player 9 Technical Requirement

16 1 User / PC Webcam / Web Camera Headphone 2 - 5 Users / PC (Small meeting room) Webcam / Web Camera USB Speaker Microphone with Echo Canceller Large meeting room High-End Video Camera Video signal converter Large Speaker Microphone with Echo Canceller Extra equipment for TOT- eConference 16

17 17 Go to Web Login Page Click to choose the meeting room get into the room How to access into www.tot- econference.com Just only 3 simple steps !!

18 18 การใช้งาน TOT e-Conference ก่อนใช้งาน TOT e–Conference โปรดตรวจสอบอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตให้ พร้อม ดังนี้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในสถานะ Enable ตรวจสอบสายเชื่อมต่อของ Web Camera ว่าต่อเข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ กรณียังไม่ได้ติดตั้ง Driver ของ Web Camera ให้ ทำการติดตั้ง Driver ก่อน ตรวจสอบสายเชื่อมต่อของหูฟังและไมโครโฟน ว่า เชื่อมต่อหรือไม่ ตรวจสอบสถานะของเสียง (Volume) ที่เครื่อง คอมพิวเตอร์ หากอยู่ในสถานะ Mute ให้คลิกที่เครื่องหมาย หน้า Mute ออก

19 19 www.tot-econference.com

20 20 พิมพ์ Username และ Password เพื่อ Login เข้าสู่ห้องประชุม ตัวอย่าง Username และ Password ที่ ใช้ Demo

21 21 ตัวอย่าง Username ของแต่ละหน่วยงาน ตามที่ TOT กำหนดให้

22 22 เข้าสู่หน้าแสดงห้องประชุม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าห้อง ประชุมได้ตามสิทธิที่กำหนด ตัวอย่าง เห็นว่ามีห้องประชุม 2 ห้องคือ ห้อง Wedo และห้อง TalesRunner

23 23 เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Allow จะปรากฏภาพวิดีโอ ของผู้เข้าประชุม

24 24 เลือกเมนู Admin และพิมพ์ รหัสของ Admin แล้วคลิกปุ่ม OK 21 หน้าจอสำหรับประธาน / ผู้ควบคุมการประชุม (Admin)

25 25 1. เลือกเมนู People List เพื่อแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งหมด 2. ผู้ที่เป็น Admin ของห้องจะ แทนด้วย สัญลักษณ์ รูปภาพ คน คลิก รูปภาพคน เพื่อแสดง ปุ่มควบคุมการประชุมที่เป็น รูปเฟือง 3. คลิก รูปเฟือง เพื่อแสดงปุ่ม ปิด / เปิดไมโครโฟน, ปุ่ม นำเสนอผลงาน และปุ่ม กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วม ประชุมที่ต้องการให้แสดง ภาพ ( ตามมาตรฐานสามารถแสดง ได้ถึง 15 จอภาพ ) 123 หน้าจอสำหรับประธาน / ผู้ควบคุมการประชุม (Admin)

26 26 1. เลือกเมนู Text Chat เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความสนทนา 2. คลิกปุ่ม Request เพื่อแสดงความต้องการพูดของผู้เข้าร่วมประชุม หาก Admin อนุญาตให้กดปุ่ม OK 1 2 ข้อความสนทนา (Text Chat) และแสดงความต้องการ พูด (Request)

27 27 เลือกเมนู Presentation เมื่อต้องการนำเสนอผลงาน ( ภาพแสดงการนำเสนอผลงาน โดย Admin สังเกตจากปุ่มควบคุม การนำเสนอผลงานที่ Admin เปิดอยู่ ) การนำเสนอผลงาน (Presentation)

28 28 อธิบายคำสั่งการใช้งานเมนูต่างๆ (Help)

29 29 Price lists of TOT e-Conference Lite Package Directory Monthly Member Annually Member No. of rooms 1 ห้อง No. of users5 Users สนทนาพร้อมกัน 5 Users ค่าสมัครแรกเข้า 5,000 บาท อัตราค่าบริการ 6,500 บาท 84,000 บาท หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกรายปี รับชุดกล้อง Web Camera + Head Set * พร้อม 1 Features พิเศษ

30 30 รูปแบบบริการ TOT e-Conference Standard Package รายการสมาชิกรายเดือนสมาชิกรายปี ห้องประชุม 1 ห้อง ผู้เข้าร่วมประชุม 15 Users สนทนาพร้อมกัน 15 Users ค่าสมัครแรกเข้า 5,000 บาท อัตราค่าบริการ 13,500 บาท 180,000 บาท หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกรายปี รับชุดกล้อง Web Camera + Head Set * พร้อม 2 Features พิเศษ

31 31 รูปแบบบริการ TOT e-Conference -Option- รายการ สมาชิกราย เดือน สมาชิกรายปี เพิ่ม เพิ่ม Users ไม่เกิน 5 คน 5,500 บาท 45,000 บาท เพิ่ม เพิ่ม Users ไม่เกิน 10 คน 8,000 บาท 78,000 บาท ค่าบริการ Features พิเศษ / ครั้ง 5,000 บาท หมายเหตุ : สามารถเพิ่มจำนวน Users ในห้องได้ตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน

32 32 เปรียบเทียบราคา คู่แข่ง TOT e- Conference CAT Conference อัตราค่าแรกเข้า 5,000 บาท 8,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม / สนทนาพร้อม กัน 5 Users 75,000 บาท 98,400 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม / สนทนา พร้อมกัน 10 Users 120,000 บาท 187,200 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม / สนทนา พร้อมกัน 15 Users 153,000 บาท 273,600 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม / สนทนา พร้อมกัน 20 Users 198,000 บาท 331,200 บาท หมายเหตุ : 1. ราคาที่ใช้ของ CAT Conference จะเป็น Package for Meeting GOLD ที่ VDO Bit Rate 256 Kbps ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ากับ TOT e-Conference 2. ราคาที่ใช้เป็นราคาต่อปี ไม่รวมกล้อง Web Camera 3. ราคาจำนวน 5 และ 10 Users เทียบกับ Lite Package ของ ทีโอที 4. ราคาจำนวน 15 และ 20 Users เทียบกับ Standard Package ของ ทีโอที

33 For further information Please contact TOT e-Conference For further information Please contact TOT e-Conference TOT Public Company Limited Multimedia Business Development Department Multimedia Services Development Sector Tel: 0 2575 8194 Fax: 0 2575 9409

34 - Thank You -


ดาวน์โหลด ppt TOT e-Conference Bridge to Talk : Simple & Clear.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google