งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TOT e-Conference Bridge to Talk : Simple & Clear.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TOT e-Conference Bridge to Talk : Simple & Clear."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TOT e-Conference Bridge to Talk : Simple & Clear

2 What is TOT e-Conference?
Bridge to Talk : TOT-eConference, the remotely online meeting system, allows users to effectively organize the virtual conference via internet network with only minimum 128 ADSL bandwidth.

3 Simple & Clear : Why TOT e-Conference?
With TOT-eConference, the online meeting becomes even more easy. Users are not required to install any programs; they simply log in via web browser and enjoy accessing to the virtual meeting room expressing the picture and voice of all participants. Moreover, TOT-eConference adopts the Flash Streaming technology, providing good quality of clear picture and voice but consuming little bandwidth.

4 Benefits of TOT e-Conference
Yes Saving valuable time and no risk of traveling Convenience and accelerating communication Simplicity and efficiency No infrastructure investment Strong security devices (IPS : Intrusion Prevention System) No Eliminating usage complexity Cost of hardware implementation Cost of conference arrangement and appointment Cost of travel

5 TOT e-Conference Various meeting models: One to One, One to Many and Many to Many Conference Administrative System Able to choose the quality of picture Using Login via Single Sign On Installing high standard security equipment (IPS : Intrusion Prevention System) Mail Service System for making appointments and sending the messages to participants Able to create, modify and delete the virtual meeting room File Management System Able to upload files for presentation Able to authorize the right to download or to share files

6 Model of Conference One to One (Individual Meeting) One to Many (Official meeting) Many to Many (Group discussion)

7 System Architecture for Total Solution of TOT e-Conference
Cheiangmai Bangkok Phuket Client Site IP-VPN TOT Conference Server TOT ISP ADSL TOT Home User

8 Characteristics of TOT e-Conference
Accessing into the virtual meeting room from everywhere via Brow Low bandwidth (128 Kbps) but clear voice and image Centralized Conferencing of room administration Compatible with normal web camera Security accessing into the meeting room Appointment system by Able to present Word, Power Point, Excel, PDF and Image Able to send instant message among users(Chat)

9 Characteristics of TOT e-Conference Abilities of Room Administrator
Being the room manger and the main window in the room Able to see all users Having the right to allow users to become the second or third window Able to submit Word, Power Point, Excel, PDF and Image files into the screen Able to type instant messages(Chat) Able to shut down other camera and microphone

10 Characteristics of TOT e-Conference Abilities of Ordinary Users
Able to see the room admin and others whom the room admin permits to appear on the screen Able to submit Word, Power Point, Excel, PDF and Image files into the screen for presentation Able to type instant message (Chat) Able to shut down own camera and microphone Able to press request button to the room admin

11 Special features of TOT e-Conference
Able to create rooms more than 1* Able to simultaneously set into the room as required Concurrent Users* Able to present video file (FLV) Survey and Polling system Able to share Desktop to other users Able to record the meeting minute (Back Up)* Able to play web browsing (Internet Browsing) * Able to present from the second camera *

12 Features Comparison Web Conference Video Conference
Required Devices Web Camera + Head Set VDO Camera + Speaker Including a signal converter Bandwidth Usage Above ADSL 128 Kbps ISDN at least 2 BRI (256 Kbps) Accessing Method Via Web Browser Depend on the each technology Administrator Able to Centralized Conferencing Control Require the device admin to control on a single site Flexibility Able to access everywhere with high speed internet connection and Web Camera Fixed meeting rooms due to device and ISDN connection point 12

13 Features Comparison Web Conference MSN Via Web Browser
Accessing Method Via Web Browser Need to install MSN program Administrator Able to Centralized Conferencing Control Not available User Abilities ประชุมทั้งภาพและเสียงพร้อมกันได้ 15 Users และสามารถกำหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมได้ ประชุมได้สูงสุดไม่เกิน 5 Users และไม่สามารถกำหนดสิทธิ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ ความสามารถของระบบ สามารถสร้างห้องประชุมได้ไม่จำกัด และมีระบบรักษาความปลอดภัย ไม่สามารถทำได้ คุณสมบัติอื่นๆ สามารถนำเสนอไฟล์ Word, Excel, Power point, PDF และ Image ได้ แชร์ไฟล์ได้ แต่ไม่สามารถ นำเสนอไฟล์ได้ 13

14 Competitor Comparison
Web Conference CAT Conference เทคโนโลยีที่ใช้ พัฒนาจาก Open Source (Red 5 Flash Streaming Server) Aculearn (Microsoft) การเข้าใช้งาน ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ใช้งานผ่าน Web Browser ติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน Bandwidth ที่ใช้ เทียบกับคุณภาพที่ได้ Bit Rate 128 Kbps (8-11 Frame Rate/ วินาที) VDO Bit Rate 256 Kbps คุณสมบัติพิเศษ สามารถ Convert ไฟล์ *.pdf, *.ppt, *.doc, Image เป็นไฟล์ Flash ได้ ต้องซื้อโปรแกรมเพิ่มเติมจาก Microsoft และมีค่าใช้จ่ายสูง คุณสมบัติอื่นๆ สามารถพัฒนา Feature เพิ่มได้ พัฒนา Feature เพิ่ม ทำได้ยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง 14

15 Technical Requirement Recommended Bandwidth : 1 MB / 512 Kbps
Desk Top / Notebook - CPU 800 MHz (or Equivalent) MB RAM - 32 MB Display Memory (Compatible with DirectDraw) - Sound Card/DVD-ROM Drive/Standard Keyboard/Standard Mouse - Windows 2000/XP/Vista Recommended Bandwidth : 1 MB / 512 Kbps Extra equipment : Web Camera + Head Set Additional Program : Adobe Flash Player 9

16 Extra equipment for TOT-eConference
1 User / PC Webcam / Web Camera Headphone 2 - 5 Users / PC (Small meeting room) USB Speaker Microphone with Echo Canceller Large meeting room High-End Video Camera Video signal converter Large Speaker Microphone 16

17 How to access into www.tot-econference.com
Just only 3 simple steps !! Go to Web Login Page Click to choose the meeting room get into the room

18 การใช้งาน TOT e-Conference ก่อนใช้งาน TOT e–Conference
โปรดตรวจสอบอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ตให้พร้อม ดังนี้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในสถานะ Enable ตรวจสอบสายเชื่อมต่อของ Web Camera ว่าต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ กรณียังไม่ได้ติดตั้ง Driver ของ Web Camera ให้ทำการติดตั้ง Driver ก่อน ตรวจสอบสายเชื่อมต่อของหูฟังและไมโครโฟน ว่าเชื่อมต่อหรือไม่ ตรวจสอบสถานะของเสียง (Volume) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หากอยู่ในสถานะ Mute ให้คลิกที่เครื่องหมาย หน้า Mute ออก

19 19

20 พิมพ์ Username และ Password เพื่อ Login เข้าสู่ห้องประชุม
ตัวอย่าง Username และ Password ที่ใช้ Demo 20

21 ตัวอย่าง Username ของแต่ละหน่วยงานตามที่ TOT กำหนดให้
21

22 ตัวอย่าง เห็นว่ามีห้องประชุม 2 ห้องคือ ห้อง Wedo และห้อง TalesRunner
เข้าสู่หน้าแสดงห้องประชุม โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกเข้าห้องประชุมได้ตามสิทธิที่กำหนด ตัวอย่าง เห็นว่ามีห้องประชุม 2 ห้องคือ ห้อง Wedo และห้อง TalesRunner 22

23 เมื่อเข้าห้องประชุมแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Allow จะปรากฏภาพวิดีโอของผู้เข้าประชุม
23

24 หน้าจอสำหรับประธาน/ผู้ควบคุมการประชุม (Admin)
เลือกเมนู Admin และพิมพ์ รหัสของ Admin แล้วคลิกปุ่ม OK 1 2 24

25 หน้าจอสำหรับประธาน/ผู้ควบคุมการประชุม (Admin)
เลือกเมนู People List เพื่อแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ผู้ที่เป็น Admin ของห้องจะแทนด้วย สัญลักษณ์ รูปภาพคน คลิก รูปภาพคน เพื่อแสดงปุ่มควบคุมการประชุมที่เป็นรูปเฟือง 3. คลิก รูปเฟือง เพื่อแสดงปุ่มปิด/เปิดไมโครโฟน, ปุ่มนำเสนอผลงาน และปุ่มกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการให้แสดงภาพ (ตามมาตรฐานสามารถแสดงได้ถึง 15 จอภาพ) 1 3 2 25

26 ข้อความสนทนา (Text Chat) และแสดงความต้องการพูด (Request)
2. คลิกปุ่ม Request เพื่อแสดงความต้องการพูดของผู้เข้าร่วมประชุม หาก Admin อนุญาตให้กดปุ่ม OK 1 2 26

27 การนำเสนอผลงาน (Presentation)
(ภาพแสดงการนำเสนอผลงาน โดย Admin สังเกตจากปุ่มควบคุมการนำเสนอผลงานที่ Admin เปิดอยู่) 27

28 อธิบายคำสั่งการใช้งานเมนูต่างๆ (Help)
28

29 Price lists of TOT e-Conference
Lite Package Directory Monthly Member Annually Member No. of rooms 1 ห้อง No. of users 5 Users สนทนาพร้อมกัน ค่าสมัครแรกเข้า 5,000 บาท อัตราค่าบริการ 6,500 บาท 84,000 บาท หมายเหตุ: สำหรับสมาชิกรายปี รับชุดกล้อง Web Camera + Head Set * พร้อม 1 Features พิเศษ

30 รูปแบบบริการ TOT e-Conference
Standard Package รายการ สมาชิกรายเดือน สมาชิกรายปี ห้องประชุม 1 ห้อง ผู้เข้าร่วมประชุม 15 Users สนทนาพร้อมกัน ค่าสมัครแรกเข้า 5,000 บาท อัตราค่าบริการ 13,500 บาท 180,000 บาท หมายเหตุ: สำหรับสมาชิกรายปี รับชุดกล้อง Web Camera + Head Set * พร้อม 2 Features พิเศษ

31 รูปแบบบริการ TOT e-Conference
-Option- รายการ สมาชิกรายเดือน สมาชิกรายปี เพิ่ม Users ไม่เกิน 5 คน 5,500 บาท 45,000 บาท เพิ่ม Users ไม่เกิน 10 คน 8,000 บาท 78,000 บาท ค่าบริการ Features พิเศษ / ครั้ง 5,000 บาท หมายเหตุ: สามารถเพิ่มจำนวน Users ในห้องได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

32 เปรียบเทียบราคา คู่แข่ง
TOT e-Conference CAT Conference อัตราค่าแรกเข้า 5,000 บาท 8,000 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม/สนทนาพร้อมกัน 5 Users 75,000 บาท 98,400 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม/สนทนาพร้อมกัน 10 Users 120,000 บาท 187,200 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม/สนทนาพร้อมกัน 15 Users 153,000 บาท 273,600 บาท ผู้เข้าร่วมประชุม/สนทนาพร้อมกัน 20 Users 198,000 บาท 331,200 บาท หมายเหตุ : 1. ราคาที่ใช้ของ CAT Conference จะเป็น Package for Meeting GOLD ที่ VDO Bit Rate 256 Kbps ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ากับ TOT e-Conference 2. ราคาที่ใช้เป็นราคาต่อปี ไม่รวมกล้อง Web Camera 3. ราคาจำนวน 5 และ 10 Users เทียบกับ Lite Package ของ ทีโอที 4. ราคาจำนวน 15 และ 20 Users เทียบกับ Standard Package ของ ทีโอที 32

33 For further information Please contact TOT e-Conference TOT Public Company Limited Multimedia Business Development Department Multimedia Services Development Sector Tel: Fax:

34 - Thank You -


ดาวน์โหลด ppt TOT e-Conference Bridge to Talk : Simple & Clear.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google