งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Active Server Pages อ. สัญญา เครือหงษ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ www.sci.nu.ac.th/csit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Active Server Pages อ. สัญญา เครือหงษ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ www.sci.nu.ac.th/csit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Active Server Pages อ. สัญญา เครือหงษ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ www.sci.nu.ac.th/csit

2 2 ลักษณะของเว็บเพจ แบบ Static ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการ Upload ไฟล์ใหม่  มีการปรับปรุงเว็บยาก เช่น HTML แบบ Dynamic เพื่อให้มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ได้ ทันที  CGI (Common Gateway Interface)  Perl  DHTML  การแทรก Script ลงใน HTML  ASP PHP JSP ฯลฯ

3 3 Web Server การทำงานของ เว็บเพจ  Client/Server Server ของเว็บเพจ เรียกว่า Web Server  IIS (Internet Information Services)  PWS (Personal Web Server)  ฯลฯ Browser  Internet Explorer  Netscape

4 4 ลักษณะการทำงานของ Internet Web Server Client Request Response

5 5 Static Web Pages เป็นเว็บเพจที่พัฒนาในระยะแรกๆ มีการตอบสนองต่อผู้ใช้ที่จำกัด เนื่องจากมีการ กำหนดรูปแบบการกระทำต่างๆไว้ล่วงหน้า รูปแบบของ Page จึงเป็นลักษณะเดิมอยู่เสมอ

6 6 Web Server Client 1. Author Writes HTML 2. Client request Webpage 3. Web server locates.html file 4. HTML stream (from.htm page) Returned to browser 5. Browser Processes HTML And displays Pages

7 7 Dynamic Web Pages มีโครงสร้างเหมือนกับ Static Web Pages แต่มีชุดคำสั่ง Script ที่ทำให้ HTML tag สามารถสนองต่อการกระทำต่างๆ ได้ และ สามารถกำหนดการทำงานได้ เช่น  สั่งให้คำนวณหลังคลิกปุ่ม  นำข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาแสดงได้  การทำให้ภาพเคลื่อนไหวบน Page ได้

8 8 Script เว็บเพจที่กำหนดการกระทำต่างๆเพื่อสามารถรองรับ สถานการณ์ ที่ความว่าจะเกิดขึ้นได้ทันที Client-Side Script  จะถูกแปล Script โดย Browser เช่น VBScript, JavaScript Server-Side Script  จะถูกแปลและประมวลผลโดย Web Server เช่น ASP, PHP,JSP

9 9 Client-Side Script Web Server Client 1. Client Request Webpage 2. Web Server lacate.htm File 3. HTML stream (from.htm page) Returned to browser 5. Browser Processes HTML And displays Pages 4. Browser Process Client-side script

10 10 Server-Side Script Web Server Client 1. Client Request Webpage 2. Web server Instruction File 3. Web server processes instruction to create HTML 5. Browser Processes HTML And displays Pages 4. HTML Stream returned to Browser

11 11 สิ่งที่ต้องมีสำหรับการใช้ ASP Text Editor  เช่น Notepad, EditPlus2 ฯลฯ Web Server  IIS,PWS Browser  IE, Netscape

12 12 Internet Information Services [IIS]

13 13 การใช้งาน Personal Web Server [PWS]

14 14 ASP จะประกอบด้วย 3 ส่วน Script Program  ทั้ง Client-Side Script และ Server-Side Script HTML  Tag HTML ข้อความ  ข้อความที่ต้องการให้ปรากฏ

15 15 ตัวอย่างไฟล์ ASP นามสกุล คือ.ASP Hello! Now, the time is Test.asp

16 16 ทำการติดตั้ง Web Server ที่ชื่อว่า Internet Information Service หรือ IIS

17 17 ไปที่ Start -> Sitting -> Control Panel -> Add/Remove Program Add/Remove Windows Components คลิกเลือก Internet Information Services (IIS) เลือก Next

18 18 โปรแกรมจะทำการติดตั้ง IIS ให้กับเครื่อง

19 19 ทำการเปิดใช้งาน IIS ให้ไปที่ Start -> Programs -> Administrative Tools- > จากนั้นไปที่ Internet Services Manager ( สำหรับ Window 2000) ไปที่ Internet Information Service ( สำหรับ Window XP)

20 20 คลิก ขวา ที่ “navee” ( เป็นชื่อเครื่อง ) ซึ่ง เป็นชื่อคอมพิวเตอร์ ของ Server -> Properties

21 21 หากต้องการกำหนด แบนวิดธ์ ของ เว็บไซต์ ให้คลิกเลือก Enable Bandwidth Throttling

22 22 ทำการ Start IIS โดย คลิกขวา ที่ Default Web site ( Stopped ) เลือก Start ถ้าโปรแกรมทำงานอยู่แล้ว ไม่ ต้องทำในส่วนนี้ อยู่ในสถานะ Running

23 23 ในขณะนี้ IIS พร้อมใช้งานแล้ว จะเปลี่ยน จากสถานะ Stopped เป็น Running

24 24 ทดสอบการทำงานของ IIS

25 25 เปิดโปรแกรม IE ใสชื่อ Server โดย IIS ชื่อจะ เป็น localhost หรือ Ip : 127.0.0.1 จากนั้นทำ การใส่ชื่อ User และ Password รวมทั้ง Domain ในที่นี่ให้ใส่ Domain เป็น localhost หากปรากฏหน้าจอแบบนี้แสดงว่า IIS สามารถทำงานได้ปกติ

26 26 2. เพิ่มคุณสมบัติให้ IIS สามารถจะเขียน สคริปของภาษา ASP คลิกขวาที่ Default Web Site -> Properties

27 27 เลือก แทบ Home Directory สิ่งแรดที่เราเห็นคือ Local Host เป็น e:\inetpub\wwwroot ซึ่งเป็น Path Directory ของ Server คือ ไฟล์ต่าง ๆ ต้อง ถูกเก็บไว้ในนี้ การทำให้ IIS สามารถ Run ภาษา ASP ได้ นั้น เราไม่ต้องทำการ ติดตั้งหรือเซ็ตค่าแต่อย่างใด เพราะ IIS ได้กำหนดให้ Run ภาษา ASP ได้อยู่แล้ว

28 28 วิธีการสังเกตว่า IIS สามารถ Run ภาษาใด ได้บ้างให้ไปที่ Configuration จะเห็น ว่ามี นามสกุลไฟล์ถูกแสดงออกมา ถ้านามสกุลใดมีอยู่ในนั้น แสดงว่าภาษาที่ ใช้นามสกุลนั้น สามารถ Run บน IIS ได้ 3. ทดสอบการสร้างเว็บเพจง่าย ๆ สัก 3 เพจ ได้แก่ ( โดยให้ map virtual directory ของแต่ละข้อด้วย - การ map virtual directory

29 29 คลิกขวาที่ Default Web Site -> New -> Virtual Directory

30 30

31 31 ใส่ชื่อ ที่จะใช้เรียก Directory ให้ทำงาน ( ใส่อะไรก็ได้ ให้สอดคล้องกับการทำงาน ) ทำการเลือก Folder ที่จะให้เป็น Path Directory ของ navee

32 32 เลือกรูปแบบที่จะสามารถใช้งานได้บน Virtual Directory นี้

33 33 เป็นการสิ้นสุดการสร้าง Virtual Directory ขึ้นมา ใหม่ ซึ่งการ Run บน IE หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้เปิด Web Browser จะใช้ Run http://Server-name/Virtual Directory/Script- name.type-name

34 34 ซึ่งในที่นี้จะ Run ด้วย http://localhost/thai-asp/script- name.type-name http://localhost/thai-asp/script- name.type-name 3.1 Html ให้ใช้โปรแกรม notepad สร้าง Script Html ขึ้นมา 1 ไฟล์ โดยให้ Save ชื่อ SampleHtml.Html ภายใต้ Directory E:\Webstire ( ซึ่งเป็น Virtual Directory ที่เราได้กำหนดขึ้น )

35 35 เราจะได้ Script Html ดังรูป

36 36 ทดสอบ Run Script Html โดย Run http://localhost/thai- asp/SampleHtml.html http://localhost/thai- asp/SampleHtml.html จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

37 37 3.2 Html ที่มีการใส่ Asp Script เข้าไป ด้วย ( แสดงข้อความ hello asp ก็พอ ) ใช้โปรแกรม Notepad สร้าง Script asp ขึ้นมา 1 ไฟล์ ให้ Save ชื่อ Sample.asp ภายใต้ Directory E:\Webstire ( ซึ่งเป็น Virtual Directory ที่เราได้กำหนดขึ้น ) <% Response.write(“Hello Asp”) %>

38 38 ทดสอบ Run Script asp โดย Run http://localhost/thai- asp/Sampleasp.asp http://localhost/thai- asp/Sampleasp.asp


ดาวน์โหลด ppt 1 Active Server Pages อ. สัญญา เครือหงษ์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ www.sci.nu.ac.th/csit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google