งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 4 คำสั่งควบคุมทิศทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 4 คำสั่งควบคุมทิศทาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 4 คำสั่งควบคุมทิศทาง
PROGRAMMIMG I

2 คำสั่งควบคุมทิศทาง ใช้ในกรณีที่โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการเลือก หรือมีเงื่อนไขในการเลือก ทำงาน เช่น ถ้าสถานการณ์เป็น A ให้ทำงานอย่างหนึ่ง ส่วนถ้า สถานการณ์เป็น B ก็ให้ทำงานอีกอย่างหนึ่งแทน ในภาษาซี คำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของโปรแกรม มี 2 ประเภทหลักๆ If-else statement Switch-case statement

3 if - else statement if (condition) statement; else if (condition) {
. statement n; }

4 if - else statement เท็จ เท็จ จริง จริง statement statement condition

5 ตัวอย่าง Start Get C C != D ‘a’ <= C <= ‘z’ C == ‘\n’ Print C
y ‘a’ <= C <= ‘z’ n y C == ‘\n’ n Print C y Print double new line Stop

6 ตัวอย่าง จงเขียนโปรแกรมภาษาซี เพื่อหาค่ามากที่สุดของเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน วิเคราะห์ ผลลัพธ์ ค่าที่มากที่สุด (max) ข้อมูลนำเข้า เลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน (a, b, c) วิธีประมวล รับข้อมูล เปรียบเทียบหาค่าที่มากที่สุด แสดงผล

7 หมายเหตุ a, b, c เป็นเลขจำนวนเต็ม start Get a, b, c a > b จริง เท็จ
max = b max < c max = c max = a Print max stop หมายเหตุ a, b, c เป็นเลขจำนวนเต็ม

8 #include <stdio.h>
void main( ) { int a, b, c, max; printf(“Enter integer \na = ”); scanf(“%d”, &a); printf(“b = ”); scanf(“%d”, &b); printf(“c = ”); scanf(“%d”, &c); if (a > b) max = a; else max = b; if (max < c) max = c; printf(“The maximum is %d”, max); }

9 ตัวอย่าง จงเขียนโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบตัวเลข 2 จำนวน โดยโปรแกรมจะให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนเต็มเข้ามา 2 จำนวนเพื่อเปรียบเทียบ แล้วจึงแสดงผลการ เปรียบเทียบออกทางหน้าจอเพื่อแจ้งว่า จำนวนแรก มากกว่า, น้อยกว่า, หรือเท่ากับจำนวนหลัง

10 #include<stdio.h> Main() { int first, second; printf(“Enter first number: ”); scanf(“%d”,&first); printf(“Enter second number: ”); scanf(“%d”,&second); if(first > second) printf(“%d is bigger than %d\n”,first,second); else if(first == second) printf(“%d is equal %d\n”,first,second); else printf(“%d is less than %d\n”,first,second); }

11 switch –case statement
เป็นคำสั่งเพื่อเลือกการทำงาน จะใช้ในกรณีที่มีทางเลือกให้ทำงานหลายทาง โดยใช้การตรวจสอบเงื่อนไขร่วมกันเพียงครั้งเดียว ผลการตรวจสอบเงื่อนไข จะถูกนำไปพิจารณาเพื่อเลือกว่าจะทำงานตามทางเลือกใด รูปแบบ switch (expression ) { case integer-const-1 : statement-1; break; case integer-const-2 : statement-2; case integer-const-n : statement-n; : : default : statement; }

12 ตัวอย่าง #include<stdio.h> main() { char choice;
scanf(“%c”, &choice); switch (choice) { case ‘1’ : printf(“You get 1\n”); case ‘2’ : printf(“You get 2\n”); break; default : printf(“You get neither 1 nor 2\n”); }

13 การบ้านบทที่ 3 int a=2,b=5,c=a++*b++; if(c++ >= 10)
จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ ข้อใดเป็นผลลัพธ์จากการทำงานของโปรแกรม 1) ByeGood Luck 2) HelloGood Luck 3) Hello 4) Bye int a=2,b=5,c=a++*b++; if(c++ >= 10) printf(“Hello”); Else Printf(“Bye”); Printf(“Good Luck”);

14 3) green 4) bluegreenyellow
2. จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ จงหาว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไร ถ้าป้อนค่าให้ ตัวแปร a เป็น 2 1) red 2) blue 3) green 4) bluegreenyellow int a; scanf(“%d”,&a); switch(a) { case 0: case 1: printf(“red”); case 2: printf(“blue”); case 3: printf(“green”); case 4: printf(“yell”); }

15 3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคิดเกรดให้นักศึกษา โดยมีการรับค่าคะแนนเข้ามา (คะแนนต้องไม่เกิน 100 คะแนน) แล้วแสดงเกรดออกทางจอภาพ คะแนน เกรด 90-100 A 80-89 B 70-79 C 60-69 D 0-59 F

16 4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบอักขระที่รับเข้ามาว่าเป็นสระ(vowel) (A,a,E,e,I,i,O,o,U,u) หรือพยัญชนะ (letter) พร้อมทั้งแสดงข้อความออก ทางหน้าจอ


ดาวน์โหลด ppt Chapter 4 คำสั่งควบคุมทิศทาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google