งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROGRAMMIMG I 1. ใช้ในกรณีที่โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการเลือก หรือมี เงื่อนไขในการเลือกทำงาน เช่น ถ้าสถานการณ์ เป็น A ให้ทำงานอย่างหนึ่ง ส่วนถ้าสถานการณ์ เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROGRAMMIMG I 1. ใช้ในกรณีที่โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการเลือก หรือมี เงื่อนไขในการเลือกทำงาน เช่น ถ้าสถานการณ์ เป็น A ให้ทำงานอย่างหนึ่ง ส่วนถ้าสถานการณ์ เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROGRAMMIMG I 1

2 ใช้ในกรณีที่โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการเลือก หรือมี เงื่อนไขในการเลือกทำงาน เช่น ถ้าสถานการณ์ เป็น A ให้ทำงานอย่างหนึ่ง ส่วนถ้าสถานการณ์ เป็น B ก็ให้ทำงานอีกอย่างหนึ่งแทน ในภาษาซี คำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงาน ของโปรแกรม มี 2 ประเภทหลักๆ If-else statement Switch-case statement 2

3 if (condition) statement; if (condition) { statement 1; statement 2;.. statement n; } if (condition) statement 1; else statement 2; 3

4 condition จริง statement เท็จ 4 condition จริง statement เท็จ statement

5 Start C != D ‘a’ <= C <= ‘z ’ C == ‘\n ’ Stop Get C Print double new line n y n n y y 5 Print C

6 6

7 start Get a, b, c a > b จริง เท็จ max = b max < c max = c max = a Print max stop จริง เท็จ 7 หมาย เหตุ a, b, c เป็นเลข จำนวนเต็ม

8 #include void main( ) { int a, b, c, max; printf(“Enter integer \na = ”); scanf(“%d”, &a); printf(“b = ”); scanf(“%d”, &b); printf(“c = ”); scanf(“%d”, &c); if (a > b) max = a; else max = b; if (max < c) max = c; printf(“The maximum is %d”, max); } 8

9 จงเขียนโปรแกรมเพื่อเปรียบเทียบ ตัวเลข 2 จำนวน โดยโปรแกรมจะ ให้ผู้ใช้ป้อนจำนวนเต็มเข้ามา 2 จำนวนเพื่อเปรียบเทียบ แล้วจึง แสดงผลการเปรียบเทียบออกทาง หน้าจอเพื่อแจ้งว่า จำนวนแรก มากกว่า, น้อยกว่า, หรือเท่ากับ จำนวนหลัง 9

10 #include Main() { int first, second; printf(“Enter first number: ”); scanf(“%d”,&first); printf(“Enter second number: ”); scanf(“%d”,&second); if(first > second) printf(“%d is bigger than %d\n”,first,second); else if(first == second) printf(“%d is equal %d\n”,first,second); else printf(“%d is less than %d\n”,first,second); } 10

11 เป็นคำสั่งเพื่อเลือกการทำงาน จะใช้ในกรณีที่มีทางเลือกให้ทำงานหลายทาง โดยใช้การตรวจสอบเงื่อนไขร่วมกันเพียงครั้งเดียว ผลการตรวจสอบเงื่อนไข จะถูกนำไปพิจารณาเพื่อเลือกว่าจะทำงานตามทางเลือกใด รูปแบบ switch (expression ) { case integer-const-1 : statement-1; break; case integer-const-2 : statement-2; break; case integer-const-n : statement-n; break; : : default : statement; } 11

12 #include main() { char choice; scanf(“%c”, &choice); switch (choice) { case ‘1’ : printf(“You get 1\n”); case ‘2’ : printf(“You get 2\n”); break; default : printf(“You get neither 1 nor 2\n”); } 12

13 1. จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ ข้อใดเป็นผลลัพธ์จากการทำงานของโปรแกรม 1) ByeGood Luck2) HelloGood Luck 3) Hello 4) Bye 13 int a=2,b=5,c=a++*b++; if(c++ >= 10) printf(“Hello”); Else Printf(“Bye”); Printf(“Good Luck”);

14 2. จากส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ จงหาว่าผลลัพธ์จะ ออกมาเป็นอย่างไร ถ้าป้อนค่าให้ตัวแปร a เป็น 2 1) red2) blue 3) green4) bluegreenyellow 14 int a; scanf(“%d”,&a); switch(a) { case 0: case 1: printf(“red”); case 2: printf(“blue”); case 3: printf(“green”); case 4: printf(“yell”); }

15 3. จงเขียนโปรแกรมเพื่อคิดเกรดให้นักศึกษา โดย มีการรับค่าคะแนนเข้ามา ( คะแนนต้องไม่เกิน 100 คะแนน ) แล้วแสดงเกรดออกทางจอภาพ 15 คะแนนเกรด 90-100A 80-89B 70-79C 60-69D 0-59F

16 4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบอักขระที่รับเข้า มาว่าเป็นสระ (vowel) (A,a,E,e,I,i,O,o,U,u) หรือพยัญชนะ (letter) พร้อมทั้งแสดงข้อความ ออกทางหน้าจอ 16


ดาวน์โหลด ppt PROGRAMMIMG I 1. ใช้ในกรณีที่โจทย์ปัญหาที่ต้องมีการเลือก หรือมี เงื่อนไขในการเลือกทำงาน เช่น ถ้าสถานการณ์ เป็น A ให้ทำงานอย่างหนึ่ง ส่วนถ้าสถานการณ์ เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google