งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

State Table ตารางสถานะ ตารางสถานะ (State Table) คือ ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ ของวงจร Sequential โดยแสดงให้ทราบว่า PS:Present State ที่ได้รับ Input.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "State Table ตารางสถานะ ตารางสถานะ (State Table) คือ ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ ของวงจร Sequential โดยแสดงให้ทราบว่า PS:Present State ที่ได้รับ Input."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 State Table ตารางสถานะ ตารางสถานะ (State Table) คือ ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ ของวงจร Sequential โดยแสดงให้ทราบว่า PS:Present State ที่ได้รับ Input มาแล้ว วงจรจะมี NS:Next State เปลี่ยนไปอย่างไร และ Output เป็นเท่าใด ซึ่งมีวิธีเขียน 2 แบบคือ แบบของ Mealy และแบบของ Moore http://www.ee.usyd.edu.au/tutorials/digital_tut orial/part3/t-diag.htm

2 ตัวอย่าง State Table แบบ Mealy Model PSNS/Z X=0X=1 AB/1C/0 BB/0A/1 CA/0C/0 State Table #1 PSNS/Z X=0X=1 AD/0B/0 BC/0B/0 C C/0 DB/0C/1 State Table #2

3 ตัวอย่าง State Diagram B A C 1/0 0/0 1/1 0/1 1/0 0/0 State Diagram #1 B /1 A/ 0 C/ 0 1 1 0 0 State Diagram #2 0 1

4 ตัวอย่าง State Table & State Diagram แบบ Mealy Model PSNS/Z X=0X=1 AB/1C/0 BB/0A/1 CA/0C/0 ( ก ) State Table B A C 1/0 0/0 1/1 0/1 1/0 0/0 ( ข ) State Diagram ( ค ) แสดง Output Sequence หาก Input Sequence = 0 0 1 1 0 1 1 0 0 InputX001101100 Present State PSPS ABBACACCA Next StateNSNS BBACACCAB Output Sequence Z101000001

5 ตัวอย่าง State Table & State Diagram แบบ Moore Model PSNSOutput X=0X=1Z ACB0 BBC1 CBA0 ( ก ) State Table B /1 A/ 0 C/ 0 1 1 0 0 ( ข ) State Diagram ( ค ) แสดง Output Sequence หาก Input Sequence = 1 0 1 1 0 0 0 1 1 InputX101100011 Present State PSPS BCBCACBBC Next StateNSNS CBCACBBCA Output Sequence Z101000110 0 1

6 แบบฝึกหัด State Table & State Diagram แบบ Mealy Model PSNS/Z X=0X=1 AD/0B/0 BC/0B/0 C C/0 DB/0C/1 ( ก ) State Table B A C ( ข ) State Diagram ( ค ) แสดง Output Sequence หาก Input Sequence = 0 1 0 1 0 1 InputX010101 Present State PSPS ADCBBC Next StateNSNS DCBBCC Output Sequence Z010000 D 1/0 0/0 1/0 0/0 1/0 1/1

7 การลดทอนสภาวะ (State Reduction)

8 การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (1/4) ( ก ) State Table ( ข ) Implication Table ( ค ) กากบาทช่องที่ไม่มีคู่สภาวะ สภาวะมี 5 state ลดลงหน่อย น่าจะดี

9 การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (2/4) ( ก ) State Table ( ง ) เติมคู่

10 การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (3/4) ( จ ) ตรวจความทัดเทียม ( ฉ ) Equivalent Partition AE ไม่ทัดเทียมกับ AE, BC จึง แยกคู่ AE ออกจากกัน เวลาเลือกต้องเลือกจากแนว ทั้งที่เป็นตัวแทน State ไม่เท่ากับ บอกว่าเท่า ไม่ได้

11 การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (4/4) ( ก ) State Table ( ข ) Implication Table ( ค ) กากบาทช่องที่ไม่มีคู่สภาวะ ( ง ) เติมคู่ ( จ ) ตรวจความทัดเทียม ( ฉ ) Equivalent Partition AE ไม่ทัดเทียมกับ AE, BC จึง แยกคู่ AE ออกจากกัน เวลาเลือกต้องเลือกจากแนว ทั้งที่เป็นตัวแทน

12 การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (1/4)

13 การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (2/4)

14 การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (3/4) ในคอลัม G มี C กับ B มาเป็นคู่แล้ว จึงต้องนำ G กับ H มาเดี่ยว

15 การลดทอนสภาวะ (State Reduction) (4/4) ในคอลัม G มี C กับ B มาเป็นคู่แล้ว จึงต้องนำ G กับ H มาเดี่ยว


ดาวน์โหลด ppt State Table ตารางสถานะ ตารางสถานะ (State Table) คือ ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะ ของวงจร Sequential โดยแสดงให้ทราบว่า PS:Present State ที่ได้รับ Input.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google