งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Algorithm มหาวิทยาลัยเนชั่น Java Pre-Test 49 (Series 1, 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Algorithm มหาวิทยาลัยเนชั่น Java Pre-Test 49 (Series 1, 2 )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Algorithm มหาวิทยาลัยเนชั่น Java Pre-Test 49 (Series 1, 2 )
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ . ปรับปรุง 8 มิถุนายน

2 วัตถุประสงค์ ให้นักศึกษาฝึกอ่าน Code และหา ผลลัพธ์
ถ้าไม่มั่นใจว่าคำตอบที่คาดไว้ถูกหรือไม่ ก็ให้คัดลอกไปแปล และประมวลผลหา ผลลัพธ์ด้วยตนเอง

3 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (1/10)
class x { public static void main(String a[]) { int x = 1; if (1 == x++) System.out.print(1); if (2 == ++x) System.out.print(2); if (3 == x++) System.out.print(3); } }

4 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (2/10)
class x { public static void main(String a[]) { int x = 1; int y = 2; if (y == ++x) System.out.print(x++); if (y == x++) System.out.print(++x); System.out.print(x y); } }

5 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (3/10)
class x { public static void main(String a[]) { for(int i=1;i<=3;i+=2) for(int j=1;j<=i;j++) System.out.print(i); } }

6 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (4/10)
class x { public static void main(String a[]) { for(int i=1;i<=3;i++) System.out.print(i++); for(int i=1;i<=3;++i) System.out.print(++i); } }

7 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (5/10)
class x { public static void main(String a[]) { for(int i=1;i<=5;i++) for(int j=1;j<=i;j++) if (i == j++) System.out.print(i); } }

8 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (6/10)
class x { public static void main(String a[]) { for(int i=1;i<=5;i++) for(int j=1;j<=i;j++) if (i == ++j) System.out.print(i); } }

9 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (7/10)
class x { public static void main(String a[]) { for(int i=1;i<=5;i++) for(int j=1;j<=i;j++) if (i == j && i == j++) System.out.print(i); } }

10 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (8/10)
class x { public static void main(String a[]) { int x = 1; for (;x<=2;x++) System.out.print(x); System.out.print(++x); } }

11 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (9/10)
class x { public static void main(String a[]) { int x = 1; int y = 2; if ((y == ++x) && (x == x++)) System.out.print(x); if ((y == x++) && (x == y++)) System.out.print(y); System.out.print(x + y); } }

12 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 1 (10/10)
class x { public static void main(String a[]) { int x = 1; if (true && (x++ == x++)) System.out.print(x); if (false && (x++ == x++)) System.out.print(x); else System.out.print(x); } }

13 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (1/10)
class x { public static void main(String a[]) { int i=0; while(true) { i++; if (i % 2 == 1) continue; if (i % 2 == 0) break; } System.out.print(i); } }

14 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (2/10)
class x { public static void main(String a[]) { int i=1; while(true) { if (i++ == (i++ - 1)) i--; if ((i++ - 1) == i++) i++; if (true) break; if (true) continue; } System.out.print(i); } }

15 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (3/10)
class x { public static void main(String a[]) { int i=0; do { i++; } while(i++ <= 3); System.out.print(i); } }

16 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (4/10)
class x { public static void main(String a[]) { for (int i=1;i<=3;i++) { switch(i) { case 1: System.out.println(i); break; case 2: System.out.println(i); break; default: System.out.println(i); break; } }

17 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (5/10)
class x { public static void main(String a[]) { for (int i=1;i<=3;i++) { switch(i) { case 1: System.out.print(i); case 2: System.out.print(i); break; default: System.out.print(++i); break; } }

18 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (6/10)
class x { public static void main(String a[]) { int i=1; for (;i<=3;i++) { switch(i) { case 1: i++; case 2: ++i; break; case 3: ++i; } System.out.print(i); } System.out.print(i); } }

19 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (7/10)
class x { public static void main(String a[]) { int i=0; for (;;) { i++; if (i++ > 0 || i++ > 0) break; } System.out.print(i); } }

20 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (8/10)
class x { public static void main(String a[]) { String s = "123456"; for (int i=1;;) { i++; System.out.print(s.charAt(i)); if (i++ >= 4) break; } } }

21 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (9/10)
class x { public static void main(String a[]) { String s = "123456"; for (int i=1;;i++) { System.out.print(s.charAt(i)); if (i < 4) continue; else break; } } }

22 ฝึกอ่านโปรแกรม ชุด 2 (10/10)
class x { public static void main(String a[]) { String s = "burin "; for (int i = -1;i<=7;i++) { if (false || i++ == i++) continue; System.out.print(s.charAt(i)); } } }


ดาวน์โหลด ppt Algorithm มหาวิทยาลัยเนชั่น Java Pre-Test 49 (Series 1, 2 )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google