งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำสั่ง DOS DOS Command มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำสั่ง DOS DOS Command มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/assembly Page: 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำสั่ง DOS DOS Command มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง http://www.nation.ac.th ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 1 สิงหาคม 2556

2 http://www.thaiall.com/assembly Page: 2 คำสั่งภายในของ DOS คำสั่งภายใน (Internal Command) เป็นคำสั่งที่เรียกใช้ได้ทันที ตลอดเวลาที่เครื่องเปิดใช้งานอยู่ เพราะ คำสั่งประเภทนี้ถูกบรรจุลงใน หน่วยความจำหลัก (RAM) ตลอดเวลา หลังจากที่ Boot DOS ส่วนมากจะเป็น คำสั่งที่ใช้อยู่เสมอ เช่น CLS, DIR, COPY, REN เป็นต้น ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-9156.html

3 http://www.thaiall.com/assembly Page: 3 คำสั่งภายนอกของ DOS คำสั่งภายนอก (External Command) คำสั่งนี้จะถูกเก็บไว้ในดิสก์หรือแผ่น DOS คำสั่งเหล่านี้จะไม่ถูกเก็บไว้ใน หน่วยความจำ เมื่อต้องการใช้คำสั่ง เหล่านี้คอมพิวเตอร์จะเรียกคำสั่งเข้าสู่ หน่วยความจำ ถ้าแผ่นดิสก์หรือ ฮาร์ดดิสก์ไม่มีคำสั่งที่ต้องการใช้อยู่ก็ไม่ สามารถเรียกคำสั่งนั้น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คำสั่ง FORMAT, DISKCOPY, TREE, DELTREE เป็นต้น ข้อมูลจาก http://www.school.net.th/library/create- web/10000/generality/10000-9156.html

4 http://www.thaiall.com/assembly Page: 4 ฝึกเรียนรู้การใช้คำสั่ง DOS เบื้องต้น Press, Start All Programs Accessories Command Prompt Press, Start Type “cmd” 1 2

5 http://www.thaiall.com/assembly Page: 5 ฝึกเรียนรู้การใช้คำสั่ง DOS เบื้องต้น (3/3) เข้า root directory หรือ c:\ นั่นเอง DOS> CD\ เข้า root directory หรือ c:\ นั่นเอง DOS> CD\ ดูรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน DOS> DIR ดูรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน DOS> DIR เข้าห้องที่มีคำสั่งภายนอกของ DOS DOS> CD c:\windows\system32 เข้าห้องที่มีคำสั่งภายนอกของ DOS DOS> CD c:\windows\system32 ดูรายการคำสั่งในห้องนี้ DOS> dir *.exe ดูรายการคำสั่งในห้องนี้ DOS> dir *.exe เรียกใช้ write.exe DOS> write เรียกใช้ write.exe DOS> write กลับเข้า root directory DOS> CD\ กลับเข้า root directory DOS> CD\

6 http://www.thaiall.com/assembly Page: 6 ฝึกเรียนรู้การใช้คำสั่ง DOS เบื้องต้น (2/3) สร้างแฟ้มแบบ text DOS> EDIT x.txt สร้างแฟ้มแบบ text DOS> EDIT x.txt ดูข้อมูลในแฟ้ม x.txt DOS> TYPE x.txt ดูข้อมูลในแฟ้ม x.txt DOS> TYPE x.txt คัดลอกแฟ้ม x.txt ได้แฟ้ม y.txt DOS> COPY x.txt y.txt คัดลอกแฟ้ม x.txt ได้แฟ้ม y.txt DOS> COPY x.txt y.txt สร้างห้อง z DOS> MKDIR z สร้างห้อง z DOS> MKDIR z ย้ายแฟ้มเข้าห้อง z DOS> MOVE *.txt z ย้ายแฟ้มเข้าห้อง z DOS> MOVE *.txt z ดูรายชื่อแฟ้มในห้อง z DOS> DIR z ดูรายชื่อแฟ้มในห้อง z DOS> DIR z ลบทุกแฟ้มในห้อง z DOS> DEL z\*.* ลบทุกแฟ้มในห้อง z DOS> DEL z\*.*

7 http://www.thaiall.com/assembly Page: 7 ฝึกเรียนรู้การใช้คำสั่ง DOS เบื้องต้น (3/3) แสดงการตอบสนองจาก facebook DOS> PING www.facebook.com แสดงการตอบสนองจาก facebook DOS> PING www.facebook.com แสดงข้อมูล IP ของเครื่อง DOS> IPCONFIG แสดงข้อมูล IP ของเครื่อง DOS> IPCONFIG แสดงรายการพอร์ทที่เปิดรับบริการ DOS> NETSTAT -na แสดงรายการพอร์ทที่เปิดรับบริการ DOS> NETSTAT -na แสดงเบอร์เครื่องที่ให้บริการ ก่อนถึงเครื่องเป้าหมาย DOS> TRACERT www.facebook.com แสดงเบอร์เครื่องที่ให้บริการ ก่อนถึงเครื่องเป้าหมาย DOS> TRACERT www.facebook.com แสดงรายการตัวแปลที่กำหนดไว้ DOS> SET แสดงรายการตัวแปลที่กำหนดไว้ DOS> SET แสดงรายการโปรแกรมใน task DOS> tasklist แสดงรายการโปรแกรมใน task DOS> tasklist

8 http://www.thaiall.com/assembly Page: 8 การเริ่มต้นโหลดโปรแกรม (Booting) DOS = Disk Operating System Booting Method - Cold Boot - Warm Boot Booting File - IO.SYS ไม่ถูกใช้งานใน WinXP - MSDOS.SYS ไม่ถูกใช้งานใน WinXP - COMMAND.COM พบใน c:\windows\system32\ ข้อมูลจาก http://www.sukhothaitc.ac.th/faifa/article/dos1.htm

9 http://www.thaiall.com/assembly Page: 9 กลุ่มคำสั่งของ DOS 1. ดิสก์ และแฟ้ม (Disk & File) 2. โครงสร้างไดเรกทรอรี่ (Directory Structure) 3. การประมวลผลในแบท (Batch Processing) 4. ทั่วไป (General) ข้อมูลจาก http://aec.snru.ac.th/UserFiles/File/aec/handbook%20com/10%20Dos.doc ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/assembly/internalcmd.htm

10 http://www.thaiall.com/assembly Page: 10 1. Disk และ File (1/4) 1. dir แสดงรายชื่อแฟ้มใน directory 2. rename เปลี่ยนชื่อแฟ้ม 3. copy คัดลอกแฟ้ม 4. xcopy คัดลอกไดเรกทรอรี่ (Directory) 5. diskcopy คัดลอกดิสก์ 6. chkdsk เช็คดิสก์ 7. attrib จัดการเกี่ยวกับ attibute ของแฟ้ม 8. label เปลี่ยนลาเบล (Label)

11 http://www.thaiall.com/assembly Page: 11 2. Directory Structure (2/4) 1. cd เปลี่ยน directory 2. md สร้างไดเรกทรอรี่ (Directory) 3. rd ลบไดเรกทรอรี่ (Directory) 4. tree แสดงโครงสร้างไดเรก ทรอรี่ (Directory) 5. path กำหนดเส้นทาง

12 http://www.thaiall.com/assembly Page: 12 3. Batch Processing (3/4) 1. call เรียก batch file อื่น 2. echo แสดงข้อความ 3. if เลือกทำตามเงื่อนไข 4. goto ไปยังลาเบล (Label) 5. rem หมายเหตุ 6. pause หยุดรอ 7. for ทำซ้ำ 8. shift เลื่อนสำหรับ %0 ถึง %9

13 http://www.thaiall.com/assembly Page: 13 4. General (4/4) 1. date ตั้งวันที่ 2. time ตั้งเวลา 3. prompt ตั้งเครื่องหมาย prompt ใหม่ 4. cls ลบจอภาพ 5. type แสดงข้อมูลในแฟ้ม ข้อความ (Text File) 6. set กำหนดตัวแปร 7. ver แสดงเลขรุ่นของ ระบบปฏิบัติการ

14 http://www.thaiall.com/assembly Page: 14 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง DOS (1/3) Start, Run, Cmd dir /? dir > a dir a echo aa echo aa > a echo aa >> a type a copy con a pause del a

15 http://www.thaiall.com/assembly Page: 15 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง DOS (2/3) Start, Run, Cmd md a deltree a cd \ cd a cd.. cd..\b rd a dir a /w/s echo y | del c:\windows\command.com

16 http://www.thaiall.com/assembly Page: 16 ตัวอย่างการใช้คำสั่ง DOS (3/3) ipconfig /all tracert www.uni.net.th ping www.uni.net.th telnet www.uni.net.th 21 telnet www.uni.net.th 80 GET /index.html netstat -an net start set set z=abc taskkill /f /pid 123


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคำสั่ง DOS DOS Command มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง ผศ. บุรินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google