งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.thaiall.com/assembly Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง http://www.nation.ac.th ผศ. บุรินทร์ รุจจน พันธุ์.. ปรับปรุง 19 ตุลาคม 2555

2 http://www.thaiall.com/assembly Page: 2 ความหมายของอินเทอร์ รัพท์ อินเทอร์รัปท์ (Interrupt) ทางเข้าโปรแกรมย่อยที่ BIOS หรือ DOS มีไว้บริการ เป็นการเข้าไปขัดจังหวะ เพื่อขอกระทำการบางอย่าง เช่น ขอพิมพ์ ขอ อ่านข้อมูลบางอย่าง เป็นต้น ผู้รู้บางท่าน กล่าวว่า interrupt เหมือน call function ใน ภาษาคอมพิวเตอร์ คือ เข้าไปเรียกโปรแกรม บางอย่างมาทำงานจนเสร็จ แล้วย้อนกลับมา ทำบรรทัดต่อไป อินเทอร์รัพท์เป็นกระบวนการในการส่ง สัญญาณบอกให้ซีพียูรับรู้แล้วหยุดงานที่ทำ อยู่ และหันมาตอบสนองต่ออินเทอร์รัพที่ร้อง ขอ เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ในการติดต่อ ระหว่างอุปกรณ์และซีพียู มีลักษณะคล้าย การเรียกใช้ subroutine ข้อมูลจาก http://www.thaiall.com/assembly/interrupt.htm

3 http://www.thaiall.com/assembly Page: 3 เทอร์มิเนตโปรแกรม (ah=0+int 21) C:\>debug test.com -a 11BD:0100 mov ah,0 11BD:0102 int 21 11BD:0104 -rcx CX 0000 :4 -w Writing 00004 bytes -q C:\>test.com C:\>

4 http://www.thaiall.com/assembly Page: 4 พิมพ์อักษร (ah=2+int 21) DOS> copy con x.scr n x.com a mov ah,02 mov dl,41 int 21h mov ah,02 mov dl,61 int 21h mov ah,02 mov dl,62 int 21h int 20 rcx 0014 w q DOS> debug < x.scr DOS> x.com Aab

5 http://www.thaiall.com/assembly Page: 5 รับอักษรจากแป้นพิมพ์ (ah=8+int 21) mov ah,8 int 21 mov ah,2 mov dl,al int 21 mov ah,4c int 21

6 http://www.thaiall.com/assembly Page: 6 กำหนดโหมดจอภาพ (ah=0+int 10) ตัวอย่างนี้จะสั่ง Clear Screen(80*25 B/W) mov ah,0 mov al,2 int 10 mov ah,0 int 21

7 http://www.thaiall.com/assembly Page: 7 กำหนดขนาดตัวกระพริบ (ah=1+int 10) mov ah,1 mov ch,0 mov cl,7 int 10 mov ah,0 int 21

8 http://www.thaiall.com/assembly Page: 8 Assembly Segments 1. เซกเมนต์ข้อมูล (Data segment) 2. เซกเมนต์คำสั่ง (Code segment) 3. เซกเมนต์สแตก (Stack segment) 4. เซกเมนต์พิเศษ (Extra segment) Interrupt บางตัวใช้ใน Debug ไม่ได้ ต้องเขียนเป็นชุดคำสั่งให้ Compiler แปล

9 http://www.thaiall.com/assembly Page: 9 Segment แบบใหม่ (ah=2+int 21).model small.stack 64h.data data1 db 61h.code main proc mov ax,@data mov ds,ax mov dl,data1 mov ah,2 int 21h mov ah,4ch int 21h main endp end main

10 http://www.thaiall.com/assembly Page: 10 Segment แบบเก่า (ah=2+int 21) sseg segment db 64 dup(?) sseg ends dseg segment a db 61h dseg ends cseg segment main proc far assume cs:cseg,ds:dseg,ss:sseg mov ax,dseg mov ds,ax mov dl,a mov ah,2 int 21h mov ah,4ch int 21h main endp cseg ends end main

11 http://www.thaiall.com/assembly Page: 11 แสดงข้อความ (ah=9+int 21) cseg segment assume cs:cseg,ds:cseg push cs pop ds jmp start msg1 db 'aaa',0ah,0dh,'$' start: mov ah,09h lea dx,msg1 int 21h mov ah,01h ; input char to dl int 21h jmp start cseg ends end


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ และภาษาแอสเซมบลี้ อินเทอร์รัพท์ (Interrupt) มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google