งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FUNCTION File Week 7 by Mr. Jiraphan Srisomphan. 2 แสดงชื่อไฟล์ในไดเรกทรอรี่ด้วย Dir() >Handle-> เก็บค่าเลขรหัสของได เรกทรอรี่ที่สร้างขึ้น >Path-> เก็บรายชื่อพาธของไดเรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FUNCTION File Week 7 by Mr. Jiraphan Srisomphan. 2 แสดงชื่อไฟล์ในไดเรกทรอรี่ด้วย Dir() >Handle-> เก็บค่าเลขรหัสของได เรกทรอรี่ที่สร้างขึ้น >Path-> เก็บรายชื่อพาธของไดเรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FUNCTION File Week 7 by Mr. Jiraphan Srisomphan

2 2 แสดงชื่อไฟล์ในไดเรกทรอรี่ด้วย Dir() >Handle-> เก็บค่าเลขรหัสของได เรกทรอรี่ที่สร้างขึ้น >Path-> เก็บรายชื่อพาธของไดเรก ทรอรี่ >Read-> อ่านชื่อไฟล์ในไดเรกทรอรี่ >Rewind -> เลื่อนพอยเตอร์ไปที่รายการ แรก >Close-> ปิดออปเจ็กต์ไดเรกทรอรี่ > ตัวอย่าง ex07_12.php

3 3 การเปิด - ปิดอ่านและเลื่อนพอยเตอร์ >Opendir (); -> เปิดไดเรกทรอรี่ >Closedir (); -> ปิดไดเรกทรอรี่ >Readdir (); -> อ่านข้อมูลไฟล์ในได เรกทรอรี่ >Rewinddir (); -> เลื่อนพอยเตอร์ในได เรกทรอรี่ที่กำหนด > ตัวอย่าง ex07_13.php

4 4 การสร้างและการลบไดเรกทอรี่ >Mkdir(string directory,mode) >Rmdir(string directory) Mode r เปิดเพื่ออ่านอย่างเดียว พอย เตอร์อยู่ต้นไฟล์ r+ เปิดเพื่ออ่านและเขียน พอย เตอร์อยู่ต้นไฟล์ w เปิดเพื่อเขียนได้อย่างเดียว a เปิดเพื่อเขียนอย่างเดียว

5 5 ตัวอย่างฟังก์ชันจัดการไฟล์ C:\Appserv\www\index.html Dirname คือ ".Dirname($files); echo" Basename คือ ".Basename($files); echo" Filetype คือ ".Filetype($files); echo" Filesize คือ ".Filesize($files); echo" Fileperms คือ ".Fileperms($files); echo" Fileowner คือ ".Fileowner($files); echo" Filemtime คือ ".Filemtime($files); echo" Filegroup คือ ".Filegroup($files); echo" Filectime คือ ".Filectime($files); echo" Fileatime คือ ".Fileatime($files); echo" is_dir คือ ".is_dir($files); echo" is_file คือ ".is_file($files); echo" is_readable คือ ".is_readable($files); echo" is_writeable คือ ".is_writeable($files); ?>

6 6

7 7 >

8 8 <? $nome = " นายวีระชัย นุกิจรัมย์ "; $address = " กรุงเทพมหานคร "; $email = "is_php@hotmail.com"; $desc.= " ชื่อ : $nome "; $desc.= " ที่อยู่ : $address"; $desc.= " อีเมล์ : $email "; $filename = "C:\ThaiCreate.txt"; if (!$filename = fopen($filename, "w")) { echo " ไม่สามารถเขียนสร้างไฟล์ ($filename)"; exit; } if (!fwrite($filename, $desc)) { print " ไม่สามารถเขียนข้อมูลลงไฟล์ ($filename)"; exit; } echo " เขียนข้อมูลลงไฟล์สำเร็จ "; fclose($filename); ?>

9 9

10 10 ฟังก์ชันด้านข้อความ >Chop() ตัดช่องว่างท้ายข้อความออกไป >Chr() แปลงค่า ASCII เป็นตัวอักษร >Echo() แสดงผลข้อความ >Explode() แยกข้อความโดยใช้เครื่องหมายแยก >Ereg_replace() แทนที่ข้อความที่พบด้วยคำที่ ต้องการ >Eregi_replace() แทนที่ข้อความที่พบด้วยคำที่ ต้องการ โดยไม่สนใจตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ >Htmlspecialchar() แสดงแท็ก HTML ในเว็บ >Implode() รวมอาร์เรยเป็นข้อความ เหมือน คำสั่ง join() >Itrim() ตัดข้อความด้านหน้าข้อความออกไป

11 11 ฟังก์ชันด้านข้อความ >Ord() แปลงตัวอักษรเป็นรหัส แอสกี้ >Parse_str() รับค่าข้อความไว้ในตัวแปร >Print() แสดงผลข้อความ >Printf() แสดงผลข้อความที่มีรูปแบบ >Strchr() ตัดข้อความบางส่วนตั้งแต่ตัวแรก ที่พบจนถึงตัวสุดท้าย >Stristr() ตัดข้อความบางส่วนตั้งแต่ตัวแรก ที่พบจนถึงตัวสุดท้ายโดยไม่สนใจพิมพ์เล็ก หรือพิมพ์ใหญ่

12 12 >Strlen() ขนาดความยาวข้อความ >Strpos() หาตำแหน่งแรกที่ค้นพบข้อความ ที่ต้องการ >Strrchr() ตัดข้อความตัดแต่ตัวสุดท้ายที่ พบ จนถึงตัวสุดท้ายที่ต้องการนำมาใช้ >Str_repeat() แสดงข้อความซ้ำตาม จำนวนที่ต้องการ >Strrev() เรียงลำดับจากหลังไปหน้า >Strrpos() หาตำแหน่งสุดท้ายที่ค้นพบ >Strstr() ตัดข้อความตัวแรกถึงตัวสุดท้าย

13 13 >Strtolower() ทำให้ข้อความเป็นพิมพ์ เล็ก >Strtoupper() ทำให้ข้อความเป็นพิมพ์ ใหญ่ >Str_replace() เปลี่ยนข้อความที่พบด้วย คำที่ต้องการ >Trim() ตัดช่องว่างด้านหน้าและด้านหลัง ข้อความ >Ucfrist() เปลี่ยนอักษรตัวแรกเป็นพิมพ์ ใหญ่ >Ucword() เปลี่ยนอักษรตัวแรกของแต่ละ คำในข้อความ

14 14 > ตัวอย่าง >Ex07_21 ถึง Ex07_34 >LAB07 จงเขียนโปรแกรม Upload ไฟล์ พร้อมอธิบายการทำงานของโปรแกรม การ อธิบายให้เขียนเป็น Comment ในไฟล์


ดาวน์โหลด ppt FUNCTION File Week 7 by Mr. Jiraphan Srisomphan. 2 แสดงชื่อไฟล์ในไดเรกทรอรี่ด้วย Dir() >Handle-> เก็บค่าเลขรหัสของได เรกทรอรี่ที่สร้างขึ้น >Path-> เก็บรายชื่อพาธของไดเรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google