งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Peter 3b Suffering for righteousness 1 เปโตร 3 ความทุกข์ ความชอบธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Peter 3b Suffering for righteousness 1 เปโตร 3 ความทุกข์ ความชอบธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Peter 3b Suffering for righteousness 1 เปโตร 3 ความทุกข์ ความชอบธรรม

3 9 Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing. 9 อย่าทำการร้ายตอบแทนการ ร้าย อย่าด่าตอบการด่า แต่ ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงเรียกให้ ท่านกระทำเช่นนั้น เพื่อท่าน จะได้รับพระพร

4 10 For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; 10 เพราะว่า ผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่ง ชั่ว ละห้ามปากไม่ให้พูดเป็น อุบายล่อลวง

5 11 let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it. 11 ให้เขาละความชั่วและ กระทำความดี ให้เขา ใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนิน ไป

6 12 For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.” 12 เพราะว่าพระเนตรขององค์ พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบ ธรรม และพระกรรณของ พระองค์ทรงสดับคำอ้อนวอน ของเขา แต่พระพักตร์ของ พระองค์ไม่เป็นมิตรกับคน ทั้งหลายที่ทำความชั่ว

7 1 Peter เปโตร 3:13-22 13 Now who is there to harm you if you are zealous for what is good? 13 ถ้าท่านทั้งหลายใฝ่ใจ ประพฤติความดี ผู้ใดจะ ทำร้ายท่าน

8 14 But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled, 14 แต่ถึงแม้ว่าท่านทั้งหลาย ต้องทนทุกข์ เพราะเหตุ ประพฤติการชอบธรรม ท่านก็เป็นสุข อย่ากลัว เขา และอย่าคิดวิตกไป เลย

9 15 but in your hearts regard Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you;

10 15 แต่ในใจของท่าน จง เคารพนับถือ พระคริสต์ว่า เป็น องค์พระผู้เป็นเจ้า จงเตรียมตัวไว้ให้พร้อม เสมอ เพื่อท่านจะสามารถ ตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ ด้วยเหตุผลประการใด แต่ จงตอบด้วยใจสุภาพและ ด้วยความนับถือ

11 1 Timothy ทิโมธี 4:2 2 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching. 2 ให้ประกาศพระวจนะ ให้ ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งใน ขณะที่มีโอกาสและไม่มี โอกาส ให้ชักชวนด้วย เหตุผล เตือนสติและ ตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอใน การสั่งสอน

12 John ยอห์น 14:26 26 But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.

13 26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระ วิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระ บิดาจะทรงใช้มาในนาม ของข้าพเจ้านั้น จะทรง สอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุก สิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แก่ ท่านแล้ว

14 I Peter เปโตร 3:16-22 16 yet do it with gentleness and respect, having a good conscience, so that, when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame.

15 16 และให้ความสำนึกผิด ชอบของท่านไม่เป็นเหตุติ ท่าน เพื่อว่าเมื่อท่านถูก ใส่ร้าย คนที่กล่าวร้าย ความประพฤติดีของท่านใน พระคริสต์ จะต้องได้รับ ความอับอาย

16 17 For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil. 17 เพราะว่า การได้รับ ความทุกข์เพราะทำความดี ถ้าเป็นที่ชอบพระทัยพระ เจ้า ก็ดีกว่าจะต้องทนอยู่ เพราะการประพฤติชั่ว

17 18 For Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that He might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive in the spirit,

18 18 ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้ สิ้นพระชนม์ครั้งเดียว เท่านั้นเพราะความผิดบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อ ผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ ทรงนำเราทั้งหลายไปถึง พระเจ้า ฝ่ายกายพระองค์ จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่าย วิญญาณทรงคืนพระชนม์

19 19 in which He went and proclaimed to the spirits in prison, 19 และโดยทางวิญญาณ พระองค์ได้เสด็จไป ประกาศพระวจนะแก่ วิญญาณที่ติดคุกอยู่

20 20 because they formerly did not obey, when God's patience waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight persons, were brought safely through water.

21 20 ซึ่งในกาลก่อนไม่ได้เชื่อ ฟังพระเจ้า คราวเมื่อพระ เจ้าทรงโปรดงดโทษไว้ใน สมัยโนอาห์ ขณะที่ท่าน กำลังต่อเรือใหญ่ ในนั้นมี น้อยคน คือทางน้ำนั้น แปดคนรอดชีวิตจากน้ำ ท่วม

22 Revelation วิวรณ์ 20:11- 15 11 Then I saw a great white throne and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them.

23 11 ข้าพเจ้าได้เห็นพระที่นั่ง ใหญ่สีขาวและเห็นท่านผู้ ประทับบนพระที่นั่งนั้น เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ แผ่นดินโลกและท้องฟ้าก็ หายไป และไม่มีที่อยู่ สำหรับแผ่นดินโลกและ ท้องฟ้าเลย

24 12 And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books, according to what they had done.

25 12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และ ผู้น้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือต่างๆก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดออก ด้วย คือหนังสือชีวิต และผู้ ที่ตายไปแล้วทั้งหมด ก็ถูก พิพากษาตามข้อความที่จารึก ไว้ในหนังสือเหล่านั้น และ ตามที่เขาได้กระทำ

26 13 And the sea gave up the dead who were in it, Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them, according to what they had done. _

27 13 ทะเลก็ส่งคืนคนทั้งหลาย ที่ตายในทะเล ความตาย และแดนมรณาก็ส่งคืนคน ทั้งหลายที่อยู่ในแดนนั้น และคนทั้งหลายก็ถูก พิพากษาตามการกระทำ ของตนหมดทุกคน

28 14 Then Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. 14 แล้วความตาย และ แดนมรณาก็ถูกผลักทิ้งลง ไปในบึงไฟ บึงไฟนี่แหละ เป็นความตายครั้งที่สอง

29 15 And if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. 15 และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจด ไว้ในหนังสือชีวิต ผู้นั้นก็ ถูกทิ้งลงไปในบึงไฟ

30 Ephesians เอเฟซัส 4:8- 10 8 Therefore it says,“When He ascended on high He led a host of captives, and He gave gifts to men.” 8 เหตุฉะนั้นจึงมีพระวจนะว่า ครั้นพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่ สูง พระองค์ก็ทรงนำพวก เชลยไป และประทานของประทาน แก่มนุษย์

31 9 (In saying, “He ascended,” what does it mean but that He had also descended into the lower parts of the earth? 9 ( ที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จ ขึ้นไปนั้น จะหมายความ อย่างอื่นไปไม่ได้ นอกจากว่าพระองค์ได้ เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของ แผ่นดินโลกแล้วด้วย

32 10 He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that He might fill all things.) 10 องค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือ พระองค์ผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่ สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งปวง นั่นเอง เพื่อจะได้สถิตอยู่ ทั่วในสิ่งสารพัด )

33 Hebrews ฮีบรู 9:27 27 And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment, 27 มีข้อกำหนดสำหรับ มนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้ง เดียว และหลังจากนั้นก็ จะมีการพิพากษาฉันใด

34 Acts กิจการ 2:27 27 For You will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. 27 เพราะพระองค์จะไม่ทรง ละข้าพระองค์ไว้ในแดนคน ตาย ทั้งจะไม่ทรงให้องค์ บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อย เน่าไป

35 21 Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ,

36 21 บัดนี้พิธีบัพติศมาก็ช่วย ท่านทั้งหลายให้รอด เช่นเดียวกัน มิใช่เป็นการ ชำระมลทินทางกาย แต่ ให้มีจิตสำนึกว่าชอบ จำเพาะพระพักตร์พระเจ้า โดยที่พระเยซูคริสต์ได้ทรง เป็นขึ้นมาจากความตาย

37 22 who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers having been subjected to Him.

38 22 พระองค์เสด็จสู่สวรรค์ และทรงสถิตอยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว มีพวกทูตสวรรค์และศักดิ เทพ และอิทธิเทพ ทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจของ พระองค์ทั้งสิ้น


ดาวน์โหลด ppt 1 Peter 3b Suffering for righteousness 1 เปโตร 3 ความทุกข์ ความชอบธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google