งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรม 5b Romans 5b Are you a sinner in Adam or righteous in Christ? โรม 5b คุณเป็นคนบาป อาดัมหรือชอบธรรมใน พระคริสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรม 5b Romans 5b Are you a sinner in Adam or righteous in Christ? โรม 5b คุณเป็นคนบาป อาดัมหรือชอบธรรมใน พระคริสต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรม 5b

3 Romans 5b Are you a sinner in Adam or righteous in Christ? โรม 5b คุณเป็นคนบาป อาดัมหรือชอบธรรมใน พระคริสต์

4 Death in Adam, Life in Christ verses 12-21 ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระ คริสต์ข้อที่ 12-21

5 12 Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned— 12 เหตุฉะนั้น เช่นเดียวกับที่ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะ คนๆเดียว และความตายก็ เกิดมาเพราะบาปนั้น และ ความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวล มนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ ทุกคนทำบาป

6 13 for sin indeed was in the world before the law was given, but sin is not counted where there is no law. 13 ความจริงบาปได้มีอยู่ใน โลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติ แต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ ไม่ถือว่ามีบาป

7 14 Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam, who was a type of the one who was to come.

8 14 อย่างไรก็ตาม ความ ตายก็ได้ครอบงำตลอดมา ตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสส แม้คนที่มิได้ทำบาปอย่าง เดียวกับการละเมิดของ อาดัม ผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ ที่จะเสด็จมาภายหลัง

9 15 But the free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man Jesus Christ abounded for many.

10 15 แต่ของประทานแห่งพระคุณ นั้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั้น ไม่ เพราะว่าถ้าคนเป็นอัน มากต้องตายเพราะการละเมิด ของคนๆเดียว มากยิ่งกว่านั้น พระคุณของพระเจ้าและของ ประทานโดยพระคุณของ พระองค์ผู้เดียวนั้น คือพระ เยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์แก่คน เป็นอันมาก

11 16 And the free gift is not like the result of that one man's sin. For the judgment following one trespass brought condemnation, but the free gift following many trespasses brought justification.

12 16 และของประทานนั้นก็ไม่ เหมือนกับผล ซึ่งเกิดจาก บาปของคนนั้นคนเดียว เพราะว่าการพิพากษาที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิด เพียงครั้งเดียวนั้น ได้นำไปสู่ การลงโทษ แต่ของประทาน จากพระเจ้าภายหลังการ ละเมิดหลายครั้งนั้น นำไปสู่ ความชอบธรรม

13 17 If, because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ.

14 17 เพราะว่าถ้าโดยการละเมิด ของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุ ให้ความตายครอบงำอยู่โดย คนนั้นคนเดียว มาก ยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระ กรุณาอันไพบูลย์ และรับของ ประทานคือความชอบธรรมก็ จะดำรงชีวิต และครอบครอง โดยพระองค์ผู้เดียว คือพระ เยซูคริสต์

15 18 Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men. 18 ฉะนั้นการพิพากษาลงโทษ ได้มาถึงคนทั้งปวง เพราะ การละเมิดครั้งเดียวฉันใด การกระทำอันชอบธรรมครั้ง เดียว ก็นำการปลดปล่อย และชีวิตมาถึงทุกคนฉันนั้น

16 19 For as by the one man's disobedience the many were made sinners, so by the one man's obedience the many will be made righteous. 19 เพราะว่าคนเป็นอันมากเป็น คนบาป เพราะคนคนเดียวที่ มิได้เชื่อฟังฉันใด คนเป็นอัน มากก็เป็นคนชอบธรรม เพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรง เชื่อฟังฉันนั้น

17 20 Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more, 20 เมื่อมีธรรมบัญญัติ ก็ทำให้ มีการละเมิดธรรมบัญญัติ ปรากฏมากขึ้น แต่ที่ใดมีบาป ปรากฏมากขึ้น ที่นั้นพระคุณ ก็จะไพบูลย์ยิ่งขึ้น

18 21 so that, as sin reigned in death, grace also might reign through righteousness leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. 21 เพื่อว่าบาปได้ครอบงำ ทำ ให้ถึงซึ่งความตายฉันใด พระคุณก็ครอบงำด้วย ความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวิตนิ รันดร์ โดยทางพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉัน นั้น

19 Acts กิจการ 17:26 And he made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place,

20 พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ ทุกชาติ สืบสายโลหิตอัน เดียวกันให้อยู่ทั่วพิภพโลก และได้ทรงกำหนดเวลา และเขตแดนให้เขาอยู่

21 Matthew มัทธิว 15:19 For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. ความคิดชั่วร้าย การฆ่าคน การผิดผัวผิดเมีย การล่วง ประเวณี การลักขโมย การ เป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย ก็ออกมาจากใจ

22 Ephesians เอเฟซัส 2:1-2 " 1 And you were dead in the trespasses and sins 1 ท่านตายแล้วโดยการ ละเมิด และการบาป

23 2 in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience— 2 ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติ ในการบาปนั้นตามวิถีของโลก ตามเจ้าแห่งย่านอากาศ คือ วิญญาณที่ครอบครองอยู่ใน คนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟัง

24 Revelation วิวรณ์ 21:8 But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death.”

25 แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คน ที่น่าเกลียดน่าชัง คนที่ฆ่า มนุษย์ คนล่วงประเวณี คน ใช้เวทมนตร์ คนไหว้รูป เคารพ และคนทั้งปวงที่พูด มุสานั้น มรดกของเขาอยู่ที่ ในบึงไฟและกำมะถันที่กำลัง ไหม้อยู่นั้น นั่นคือความตาย ครั้งที่สอง ”

26 2 Corinthians โครินธ์ 5:8 Yes, we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. เรามีความมั่นใจ และเรา ปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้ เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกาย นี้


ดาวน์โหลด ppt โรม 5b Romans 5b Are you a sinner in Adam or righteous in Christ? โรม 5b คุณเป็นคนบาป อาดัมหรือชอบธรรมใน พระคริสต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google