งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hebrews ฮีบรู 4 1 Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hebrews ฮีบรู 4 1 Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Hebrews ฮีบรู 4

3 1 Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it.

4 1 เหตุฉะนั้นเมื่อพระสัญญา ยังมีอยู่ว่า จะให้เราเข้าสู่ การพำนักซึ่งพระองค์ทรง ประทาน ก็ให้เราทั้งหลาย ระมัดระวังอยู่เสมอ มิฉะนั้นอาจจะมีบางคนใน พวกท่านไปไม่ถึง

5 2 For good news came to us just as to them, but the message they heard did not benefit them, because they were not united by faith with those who listened.

6 2 เพราะว่าแท้ที่จริง เรา ได้รับข่าวอันประเสริฐ เช่นเดียวกับเขา แต่ว่าเขา ไม่ได้รับประโยชน์จากข่าว อันประเสริฐ เพราะเขาไม่ เชื่อ

7 3 For we who have believed enter that rest, as he has said, “As I swore in my wrath,‘They shall not enter my rest,’” although his works were finished from the foundation of the world.

8 3 สำหรับเราผู้มีความเชื่อ แล้วจะได้เข้าสู่การพำนัก คือการพำนักที่พระองค์ได้ ตรัสไว้แล้วว่า “ ตามที่ เราได้ปฏิญาณด้วยความ พิโรธว่า ' เขาจะไม่ได้เข้า สู่การพำนักซึ่งเราจัดให้ ' ” แม้ว่างานของพระองค์จะ ได้สำเร็จแล้วตั้งแต่สร้าง โลก

9 4 For he has somewhere spoken of the seventh day in this way: “And God rested on the seventh day from all his works.” 4 และมีข้อหนึ่งที่ได้กล่าวถึง วันที่เจ็ดดังนี้ว่า ในวันที่ เจ็ดนั้น พระเจ้าก็ได้ทรง หยุดพักการงานทั้งสิ้นของ พระองค์

10 Genesis ปฐมกาล 2:2 2 And on the seventh day God finished his work that he had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done.

11 2 วันที่เจ็ด พระเจ้าก็เสร็จ งานของพระองค์ที่ทรง กระทำมานั้น ในวันที่เจ็ด นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้น ของพระองค์ที่ได้ ทรง กระทำ

12 5 And again in this passage he said, “They shall not enter my rest.” 5 แต่ในที่เดียวกันกับที่ได้ อ้างไว้ข้างบนนั้น มีคำว่า เขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนัก ซึ่งเราจัดให้

13 John ยอห์น 6:28-29 28 Then they said to him, “What must we do, to be doing the works of God?” 28 แล้วเขาทั้งหลายก็ทูล พระองค์ว่า “ ข้าพเจ้า ทั้งหลายจะต้องทำประการ ใด จึงจะทำงานของพระ เจ้าได้ ”

14 29 Jesus answered them, “This is the work of God, that you believe in him whom he has sent.” 29 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ งานของพระเจ้านั้น คือ การที่ท่านวางใจในท่านที่ พระองค์ทรงใช้มา ”

15 Galatians กาลาเทีย 3:1- 3 1 O foolish Galatians! Who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified.

16 1 โอ ชาวกาลาเทียคน เขลา ใครสะกดดวงจิต ของท่านให้เห็นผิดไปได้ ทั้งๆที่ภาพการถูกตรึงของ พระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อ หน้าท่านแล้ว

17 2 Let me ask you only this: Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? 2 ข้าพเจ้าใคร่รู้ข้อเดียวจาก ท่านว่า ท่านได้รับพระ วิญญาณโดยการประพฤติ ตามธรรมบัญญัติหรือ หรือได้รับโดยการฟังด้วย ความเชื่อ

18 3 Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? 3 ท่านเขลาถึงเพียงนั้น ทีเดียวหรือ เมื่อท่าน เริ่มต้นมาด้วยพระวิญญาณ แล้ว บัดนี้ท่านจะจบลง ด้วยเนื้อหนังหรือ

19 6 Since therefore it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience, 6 ที่จริงยังมีทางเข้าสู่การ พำนักนั้น แต่คนเหล่านั้น ที่ได้ยินข่าวประเสริฐคราว ก่อนไม่ได้เข้า เพราะเขา ไม่เชื่อฟัง

20 7 again he appoints a certain day, “Today,” saying through David so long afterward, in the words already quoted, “Today, if you hear his voice, do not harden your hearts.”

21 7 ดังนั้นพระองค์ได้ทรง กำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือ “ วันนี้ ” ตามที่พระองค์ได้ ตรัสทางดาวิดในเวลต่อมา นาน ในข้อพระคัมภีร์ที่ อ้างมาข้างบนแล้วว่า วันนี้ถ้าท่านทั้งหลายจะฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น

22 8 For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day later on. 8 เพราะว่าถ้าโยชูวาได้พา เขาเข้าสู่การพำนักนั้นแล้ว พระเจ้าก็คงมิได้ตรัสใน ภายหลังถึงวันอื่นอีก

23 9 So then, there remains a Sabbath rest for the people of God, 9 ฉะนั้นจึงยังมีการพำนักสะ บาโตสำหรับชนชาติของ พระเจ้า

24 10 for whoever has entered God's rest has also rested from his works as God did from his. 10 เพราะว่าผู้ใดที่ได้เข้าสู่ การพำนักของพระเจ้าแล้ว ก็ได้พักงานของตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงพัก พระราชกิจของพระองค์

25 11 Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall by the same sort of disobedience. 11 เหตุฉะนั้น ขอให้เรา ทั้งหลายพยายามที่จะได้ เข้าสู่การพำนักนั้น เพื่อจะ ได้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหลงไป เหมือนคนที่ไม่เชื่อฟัง เหล่านั้น

26 12 For the word of God is living and active, sharper than any two- edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.

27 12 เพราะว่า พระวจนะของ พระเจ้านั้นไม่ตายและ ทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทั่งจิตและ วิญญาณ ตลอดข้อกระดูก และไขในกระดูก และ สามารถวินิจฉัยความคิด และความมุ่งหมายในใจ ด้วย

28 13 And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give account. 13 ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซ่อนไว้ พ้นพระเนตรพระองค์ แต่ ตรงข้ามทุกสิ่งปรากฏแจ้ง ต่อพระองค์ผู้ซึ่งเราต้อง สัมพันธ์ด้วย

29 14 Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession.

30 14 เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีมหา ปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้า สวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้า แล้ว คือพระเยซูพระบุตร ของพระเจ้า ขอให้เรา ทั้งหลายมั่นคงในพระ ศาสนาของเรา

31 15 For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin.

32 15 เพราะว่า เรามิได้มีมหา ปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็น ใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจ เหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยัง ปราศจากบาป

33 16 Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need.

34 16 ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่ นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะ ได้รับพระเมตตา และจะ ได้รับพระคุณที่จะช่วยเรา ในขณะที่ต้องการ

35 Matthew มัทธิว 11:28-30 28 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. 28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ด เหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ ท่านทั้งหลาย หาย เหนื่อยเป็นสุข

36 29 Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. 29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจ อ่อนน้อม และจิตใจท่าน ทั้งหลายจะได้พัก

37 30 For my yoke is easy, and my burden is light.” 30 ด้วยว่าแอกของเราก็ พอเหมาะ และภาระของ เราก็เบา ”


ดาวน์โหลด ppt Hebrews ฮีบรู 4 1 Therefore, while the promise of entering his rest still stands, let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google