งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Timothy chapter 4 Don’t be deceived 1 ทิโมธี บทที่ 4 อย่าติด กับดัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Timothy chapter 4 Don’t be deceived 1 ทิโมธี บทที่ 4 อย่าติด กับดัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 Timothy chapter 4 Don’t be deceived 1 ทิโมธี บทที่ 4 อย่าติด กับดัก

3 1 Now the Spirit expressly says that in later times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, 1 พระวิญญาณได้ตรัสไว้ อย่างชัดแจ้งว่า ต่อไป ภายหน้าจะมีบางคนละทิ้ง ความเชื่อ โดยหันไปเชื่อ ฟังวิญญาณที่ล่อลวง และ ฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ

4 2 through the insincerity of liars whose consciences are seared, 2 ซึ่งมาจากการหน้าซื่อใจ คดของคนที่โกหก คือคน ที่จิตสำนึกเป็นทาสของมาร

5 3 who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth.

6 3 เขาห้ามไม่ให้ทำการสมรส ห้ามบริโภคอาหารบางชนิด ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ ที่เชื่อ และรู้จักความจริง บริโภคด้วยขอบพระคุณ

7 4 For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, 4 ด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระ เจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็น ของดี ถ้าแม้บริโภคด้วย ขอบพระคุณ ก็ไม่ห้าม เลยสักสิ่งเดียว

8 5 for it is made holy by the word of God and prayer. 5 เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น ของที่ชำระไว้แล้ว โดย พระวจนะของพระเจ้าและ คำอธิษฐาน

9 6 If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed.

10 6 ถ้าท่านจะให้คำแนะนำ เหล่านี้แก่พวกพี่น้อง ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของ พระเยซูคริสต์ เจริญด้วย คำสอนแห่งความเชื่อ และด้วยหลักธรรมอันดีที่ ท่านได้ประพฤติตามนั้น

11 Matthew แมทธิว 24:10- 12 10 And then many will fall away and betray one another and hate one another. 10 คราวนั้นคนเป็นอันมากจะ ถดถอยไป และอายัดกัน และกัน ทั้งจะเกลียดชัง ซึ่งกันและกันด้วย

12 11 And many false prophets will arise and lead many astray. 11 ผู้เผยพระวจนะปลอม หลายคนจะเกิดมีขึ้น และ ล่อลวงคนเป็นอันมากให้ หลงไป

13 12 And because lawlessness will be increased, the love of many will grow cold. 12 ความรักของคนส่วนมาก จะเยือกเย็นลง เพราะ ความอธรรมแผ่กว้าง ออกไป

14 7 Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather train yourself for godliness; 7 อย่าใส่ใจกับเทพนิยายอัน หาสาระมิได้ จงฝึกตน ในทางธรรม

15 8 for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come.

16 8 เพราะถ้าการฝึกทางกาย นั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มี ประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์ สำหรับชีวิตปัจจุบันและ ชีวิตอนาคตด้วย

17 9 The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. 9 ข้อความต่อไปนี้เป็นความ จริง และควรแก่การรับไว้

18 10 For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe.

19 10 เหตุที่เราตรากตรำทำงาน และทนสู้ ก็เพราะว่าเรามี ความหวังใจในพระเจ้าผู้ ดำรงพระชนม์ พระผู้ช่วย ให้รอดของคนทั้งปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อใน พระองค์

20 11 Command and teach these things. 11 จงสั่งและสอนสิ่งเหล่านี้

21 12 Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity.

22 12 อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาท ความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คน ที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทาง วาจาและการประพฤติ ใน ความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์

23 13 Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. 13 จงใฝ่ใจในการอ่านพระ คัมภีร์ในที่ประชุม ในการ เทศนาและในการสั่งสอน จนกว่าเราจะมา

24 14 Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. 14 อย่าละเลยความสามารถ ที่มีอยู่ในตัวท่าน ซึ่งได้ ทรงประทานแก่ท่านตามคำ พยากรณ์ เมื่อคณะ ผู้ปกครองได้เอามือวางบน ท่าน

25 15 Practice these things, devote yourself to them, so that all may see your progress. 15 จงปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ โดยถือเป็นชีวิตจิตใจ เพื่อความเจริญของท่านจะ ได้ปรากฏแก่คนทั้งปวง

26 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. 16 จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่าน และคำสอนของท่าน จง ยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น เพราะเมื่อกระทำดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเอง และคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้ รอดได้


ดาวน์โหลด ppt 1 Timothy chapter 4 Don’t be deceived 1 ทิโมธี บทที่ 4 อย่าติด กับดัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google