งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ามรสุมชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ามรสุมชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ามรสุมชีวิต

2 ผิดหวัง! เครียด! กลัว! …

3 สู่สันติสุข ในยามยากลำบาก
จิตใจข้าสุขสบาย? สู่สันติสุข ในยามยากลำบาก เราเรียนรู้อย่างดีเกี่ยวกับการมีสุขภาพดี. เรากินวิตามิน ออกกำลัง กินอาหาที่ดีเพื่อสุขภาพ และเราทำอย่างไรที่ทำให้จิตวิญญาณดี เราอาจมีสุขภาพดีแต่จิตวิญญาณอ่อนแอ. เรารู้ความจำเป็นที่ต้องมีร่างกายแข็งแรง แต่พระเจ้าต้องการให้เรามีสุขภาพจิตวิญญาณที่ดีด้วย. จิตวิญญาณของเราถูกทำลายตลอดเวลา ปัญหาการเงินอาจเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า. ความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาเป็นทั้งพรและสาปแช่ง และถ้าเป็นการสาปแช่ง มันจะทำลายจิตวิญญาณของเรา . คุณมีความสุขในยามวิกฤติหรือ? คุณมีจิตวิญญาณที่แข็งแรงไหม?? พักพิงในพระเจ้า ฟป 4:4-7 พักพิงในพระเจ้า

4 ฟิลิปปี 4:4-7 #4. จงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลา
#5. องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ #6. อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาด้วยการอธิษฐาน วิงวอน และขอบพระคุณ #7. ส้นติสุขแห่งพระเจ้าจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ ฟป 1:4 ความชื่นชมยินดีเป็นส่วนหนึ่งของความรอดในพระคริสต์ เป็นสันติสุขภายใน และความปลาบปลื้มใจในพระเจ้า พระบุตร พระวิญญาณ และในพระพรที่ได้รับจากความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า รวมถึงความรอดที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ในพระคริสต์ ความชื่นชมยินดีไหลมาจากพระเจ้า เพราะเป็นส่วนหนึ่งของผลพระวิญญาณ มันจะเกิดขึ้นเมื่อเรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับพระคริสต์ ความชื่นชมยินดีมีมากขึ้นเมื่อพระวิญญาณทรงเป็นสื่อ ทำให้สัมผัสกับการทรงสถิตและความใกล้ชิดของพระเจ้าในชีวิตเรา ความชื่นชมยินอย่างบริบูรณ์เกิดจากการดำรงอยู่ในพระคำ และเชื่อฟังพระบัญชา และการถูกแยกจากโลก ความชื่นชมยินดีจากการประทับอย่างใกล้ชิดของพระเจ้า และของประทานแห่งการทรงไถ่ของพระองค์ แม้กระทั่งความเจ็บปวด ความทุกข์ก็ไม่สามารถทำลายมันได้

5 ความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
พระเยซูตรัสว่า .... เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว ยน 16:33

6 ความทุกข์ยากเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
1ปต 4:12-13 “อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยาก อย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ” “จงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความ ทุกข์ยากของพระคริสต์” การทดลองอันเจ็บปวด พระวจนะสอนว่า การทดลองเป็นประสบการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ในโลกแห่งความชั่ว ภายใต้การควบคุมของซาตานและการต่อสู้กับข่าวประเสริฐ(อ่าน 14-19) ยากอบ 1:2-15 (ทนทุกข์เพราะเป็นคริสเตียน)

7 อย่ากลัวเลย (อิสยาห์ 41:10)
พึ่งพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและรักเรา เชื่อในพระวจนะ คำสัญญา และของประทาน ทรงประทานฤทธิ์เดช ความรัก และการบังคับตน ความกลัวสองแบบ 1 ความกลัวที่ดี ไม่ประมาท หลีกเลี่ยงปัญหา 2 ความกลัวที่เป็นผลร้าย ทำลายความสามารถ ไม่สมารถควบคุมตนเองได้

8 ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็ง
สดด. 27:1 “พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร”

9 พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
กจ 18:9-10 “”อย่ากลัวเลย...... เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า และไม่มีใครต่อสู้ทำร้ายเจ้า.....

10 คนของพระเจ้ากับปัญหา
โมเสสกับพวกอิสราเอลผ่านถิ่นทุรกันดารสามวันไม่มีน้ำกิน (อพย 15:22-26) ยากอบถูกฆ่า/เปโตรถูกจำคุก (กจ 12:1-4) การทนทุกข์ของเปาโล (2 คร11:23-28) ข้อเท็จจริง จากประสบการณ์ของชนชาติอิสราเอล พลไพร่ของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม และคริสเตียนยุกแรก ชี้ให้เห็นชัดว่า คนของพระเจ้าประสบปัญหาเสมอ ในประวิติศาสตร์ คริสเตียนที่ยิ่งใหญ่ของโลกหลายคนยืนยันความจริงในพระคัมภีร์ที่ว่า “เราทั้งหลายจำต้องทนความยากลำบากมาก จึงจะได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้า” กจ. 14:22

11 ความทุกข์ยากของเปาโล
กิจการ 9 ดูถูกพระเยซูและเหยียดหยามคำสอน ทำร้ายคริสเตียน พระเยซูตรัสว่า “เจ้าข่มเหงเราทำไม?” เปาโลอธิษฐานและอดอาหารสามวัน. การต่อสู้ชีวิตของเปาโลตามกิจการ 9 คุณรู้สึกอย่างไรถ้าเป็นอย่างเปาโล? เปาโลรู้สึกอย่างไร..... ละอายใจ? ไร้ค่า? สิ้นหวัง?

12 ความทุกข์ยากของเปาโล
ถูกเฆี่ยนและติดคุกในฟีลิปปี ถูกขับออกจากเมืองเธสะโลนิกา ถูกคุ้มกันออกจากเมืองเบเรอา ไม่ได้รับความสนใจในเอเธนส์ เปาโลแนะนำให้เราเรียนรู้การเผชิญปัญหาเพื่อความสุข ชีวิตเปาโลเต็มไปด้วยความลำบากเหมือนกับเรา แต่เปาโลสามารถสู้ได้อย่างมั่นคงด้วยสันติสุข ให้เรารึยนรู้จากท่านในการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างเดียงกัน กิจการ 17 และ บอกเราถึงตอนที่เปาโลเผชิญความลำบากฝูงชนเกลียดการประกาศของเปาโล เปาโลถูตีและจำคุกในฟิลิปปี เปาโลหนีตายในเธสะโลนิกา เปาโลรู้สึกอย่างไร?? เหมือนกับพวกเราทั้งหลาย? กิจการ 17-18

13 ความทุกข์ยากของเปาโล
ถูกเยาะเย้ยในโครินธ์ ถูกจับกุมและขังในกรุงโรม ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน คาดหวังว่าต้องเสียชีวิต เปาโลต่อสู้กับความเป็นและความตายตลอดชีวิต และการต่อสู้ที่หนักมากก่อนจากโลกนี้ไป เขาถูกจับกุมและขังในกรุงโรม ถูกเพื่อนร่วมงานทอดทิ้งและคาดหวังว่าจะเสียชีวิต เปาโลรู้สึกอย่างไร ก็เหมือนกับเราทั้งหลายเวลาใกล้ความตาย กจ 17-18

14 โดดเดี่ยว? ท้อใจ? กังวล? พ่ายแพ้? กลัว?
ถ้าท่านเป็นอย่างเปาโล ? เปาโลมีประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับสอนเรา ท่านอาจท้อแท้เมื่อผิดหวัง ท่านอาจรู้สึกพ่านแพ้เพราะความล้มเหลวของชีวิตหลายๆครั้ง โดดเดี่ยว? กลัว?

15 คำสอนของเปาโล(2 คร 1:8-10) 8.เกือบหมดหวังที่จะเอาชีวิตรอด
9.อย่าไว้ใจในตนเอง 10.ไว้ใจพระเจ้า พระองค์จะช่วยเรา

16 เปาโลเตือนคริสเตียนเธสะโลนิกา
1 ธส 3:1-4 #4 “...เราได้บอกท่านไว้ก่อนแล้วว่า เราจะต้อง ทนต่อการยากลำบาก...” (ไม่ให้ท้อใจต่อปัญหาที่ประสบ เพราะปัญหาเป็นสิ่ง ที่คาดหวังไว้แล้วว่าจะต้องพบ)

17 พระเจ้าทรงอยู่กับเรา
“. . .หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้” (รม8:38-39) พระเจ้าทรงสถิตกับเรา ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ท่ามกลางมรสุมชีวิตของเปาโล พระเจ้าทรงปรากฏต่อเปาโลในนิมิต และบอกว่าอย่ากลัว พระองค์ตรัสว่า “เราจะอยู่กับเจ้าและไม่มีใครทำอันตรายเจ้า ลุกาบอกว่าเปาโลอยู่ในโครินธ์เทศนาต่ออีกปีครึ่ง ซึ่งอยู่นานกว่าที่อื่นยกเว้นเอเฟซัส ความรู้สึกไม่ดีทั้งหลายหายไปเมื่อพระเจ้าบอกเปาโลว่าอย่ากลัว และเปาโลเขียนจดหมายถึงคริสเตียนโรมไม่มีสิ่งใดแยกพระเจ้าจากเขาได้ ไม่ว่าเราต้องเผชิญสิ่งใดท่านจะมีความสุขเมื่อท่านรู้ว่าไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว พระเจ้าทรงอยู่ด้วยตลอดเวลา พระเจ้าทรงอยู่กับเรา

18 ท่านได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณ
“. . . ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:4-5) ความล้มเหลวไม่เป็นอุปสรรคต่อความเชื่อและความรอดของเปาโล จดหมายเปาโลถึงคริตจักรเมืองเอเฟซัสเต็มไปด้วยสันติสุขในความรอด การไถ่บาปโดยพระคุณไม่ใช่การกระทำของเราเอง เป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้า ถึงแม้เราเป็นคนบาปพระองค์ยังเมตตา ท่านได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณ

19 เรารอดแล้วโดยพระคริสต์
“ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า— ไม่ใช่จากการกระทำ เพื่อไม่ให้ใครอวดได้ (อฟ2:8-9) ความล้มเหลวของเปาโลไม่ทำให้เขาลืมพระคุณของพระเจ้าในความรอด ถึงแม้เราเป็นคนบาปพระองค์ยังรักเราและช่วยเราจากบาป ความรอดโดยพระคุณไม่ใช่การกระทำของเรา เป็นของประทานจากพระเจ้า พระองค์ช่วยเราให้รอด. เรารอดแล้วโดยพระคริสต์

20 “. . . เพราะว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงสามารถรักษา ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบกับพระองค์ จนถึงวันพิพากษาได้” (2 ทิโมธี1:12) ขณะที่เปาโลเผชิญวิกฤตท่านบอกเราว่าสวรรค์รอเราอยู่ ขณะที่เปาโลเขียนจดหมายฉบับสุดท้าย ท่านสะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางความเป็นและความตายท่านยังมีสันติสุข สวรรค์ รอ เรา อยู่

21 “ต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรม จะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น” (2 ทิโมธี 4:8) เมื่อเปาโลเผชิญกับวิกฤติ เปาโลเตือนเราว่าสวรรค์รอเราอยู่ เปาโลเขียนจดหมายฉบับสุดท้าย เปาโลสะท้อนทั้งชีวิตและความตายของเขา เขายังสะท้อนถึงความสุขกับการไปอยู่สวรรค์ด้วย เปาโลเชื่อว่าเขาจะไปสู่สวรรค์ในที่สุดของชีวิต เขาจะได้รับรางวัลรวมทั้งคนอื่นด้วย เขามีความมั่นใจในพระสัญญา สวรรค์ รอ เรา อยู่

22 พระเยซูไถ่ข้าแล้ว บาปหนาซึ่งข้ามี ได้ตรึงไว้ที่กางเขน
พระองค์ทรงรับไว้ด้วยเอ็นดู เดี๋ยวนี้บาปยกแล้ว ไม่คำนึงถึงอีกเลย ใจของข้าโมทนาพระเยซู สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า! . . . สุขสบายจิตใจข้า พระองค์ทรงช่วยเราให้รอด ความบาปของเราถูกตรึงไว้กับพระองค์ที่กางเขนแล้ว พระองค์ทรงไถ่เราพ้นจากความตาย

23 จิตใจข้าสุขสบาย เมื่อความสุขสำราญ ผ่านมาทางใจของข้า
Horatio Spafford / Phillip Bliss เมื่อความสุขสำราญ ผ่านมาทางใจของข้า เมื่อทุกข์ทรมานพัดผ่านมา ไม่ว่าเกิดเหตุใด พระองค์สอนให้พูดว่า “วิญญาณข้าสุขสบาย สุขหรรษา จงร้องเพลงนี้

24 สุขสบาย (สุขสบาย) จิตใจข้า (จิตใจข้า) สุขสบาย จิตใจข้า!

25 ท่านมีสันติสุขในยามวิกฤติหรือไม่?
จิตใจข้าสุขสบาย! จิตใจข้าสุขสบายป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มาก ให้เรากล่าวพร้อมๆกัน พูดอย่างไรก็ให้รู้สึกอย่างนั้น ถ้าท่านไม่รู้สึกอย่างที่พูด ท่านจะไม่มีสันติสุขในยามวิกฤติ พระเยซูได้เสด็จมาและรับประกันสิ่งนี้ -- สำหรับคนอย่างเปาโลและเราทั้งหลาย ท่านมีสันติสุขในยามวิกฤติหรือไม่?

26 พระเยซูเป็นคำตอบ พระเยซูเป็นคำตอบ “เราเป็นความสว่างของโลก
ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างในชีวิต” เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด เท่ากับเราได้พบทางแก้ปัญหาทุกอย่างแล้ว พระเยซูตรัส แต่ไม่ได้หมายความว่า ปัญหาจะหายไปกับตา ผู้ที่เป็นคริสเตียนจะประสบกับความรัก ความชื่นชมยินดีและสันติสุขจากพระคริสต์อย่างแน่นอน แต่ก็มิได้หมายความว่าชีวิตของเขาจะพ้นจากความทุกข์ยากลำบากหรือการทดลอง ที่จริงแล้วความทุกข์และการทดลองที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะว่าเราเป็นคริสเตียน ยน 8:12

27 Avana : RY : , SF:


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ามรสุมชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google