งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผิดหวัง ! เครียด ! กลัว ! … จิตใจข้าสุขสบาย ? สู่สันติสุข ในยามยากลำบาก ฟป 4:4-7 พักพิงใน พระเจ้า ฟป 4:4-7 พักพิงใน พระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผิดหวัง ! เครียด ! กลัว ! … จิตใจข้าสุขสบาย ? สู่สันติสุข ในยามยากลำบาก ฟป 4:4-7 พักพิงใน พระเจ้า ฟป 4:4-7 พักพิงใน พระเจ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผิดหวัง ! เครียด ! กลัว ! …

3 จิตใจข้าสุขสบาย ? สู่สันติสุข ในยามยากลำบาก ฟป 4:4-7 พักพิงใน พระเจ้า ฟป 4:4-7 พักพิงใน พระเจ้า

4 ฟิลิปปี ฟิลิปปี 4:4-7 #4. จงชื่นชมยินดี ในพระเจ้าทุกเวลา #5. องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ #6. อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จง ทูลเรื่องความปรารถนาด้วยการ อธิษฐาน วิงวอน และขอบพระคุณ #7. ส้นติสุขแห่งพระเจ้าจะ คุ้มครองจิตใจและความคิด ของท่าน ไว้ในพระเยซูคริสต์

5 ความทุกข์ยากเป็นส่วน หนึ่งของชีวิต พระเยซูตรัสว่า.... เราได้ บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่าน จะได้มีสันติสุขในเรา ในโลก นี้ท่านจะประสบความทุกข์ ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว ยน 16:33

6 ( ทนทุกข์เพราะเป็นคริส เตียน ) ( ทนทุกข์เพราะเป็นคริส เตียน )

7 อย่ากลัวเลย ( อิสยาห์ 41:10) 1. พึ่งพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและรักเรา 2. เชื่อในพระวจนะ คำสัญญา และ ของประทาน 3. ทรงประทานฤทธิ์เดช ความรัก และ การบังคับตน

8 ทรงเป็นที่กำบัง เข้มแข็ง สดด. 27:1 “ พระเจ้าทรง เป็นความสว่าง และความรอด ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัว ผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่ กำบังเข้มแข็งแห่งชีวิต ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรง ใคร ”

9 พระเจ้าทรงอยู่กับเรา กจ 18:9-10 “” อย่ากลัวเลย...... เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า เพราะว่าเราอยู่กับเจ้า และไม่มีใครต่อสู้ทำ ร้ายเจ้า..... และไม่มีใครต่อสู้ทำ ร้ายเจ้า.....

10 คนของพระเจ้า กับปัญหา คนของพระเจ้า กับปัญหา โมเสสกับพวกอิสราเอลผ่าน ถิ่นทุรกันดารสามวัน ไม่มี น้ำกิน ( อพย 15:22-26) โมเสสกับพวกอิสราเอลผ่าน ถิ่นทุรกันดารสามวัน ไม่มี น้ำกิน ( อพย 15:22-26) ยากอบถูกฆ่า / เปโตรถูกจำคุก ( กจ 12:1-4) ยากอบถูกฆ่า / เปโตรถูกจำคุก ( กจ 12:1-4) การทนทุกข์ของเปาโล (2 คร 11:23-28) การทนทุกข์ของเปาโล (2 คร 11:23-28)

11 ความทุกข์ยาก ของเปาโล ความทุกข์ยาก ของเปาโล ดูถูกพระเยซูและเหยียด หยามคำสอน ดูถูกพระเยซูและเหยียด หยามคำสอน ทำร้ายคริสเตียน ทำร้ายคริสเตียน พระเยซูตรัสว่า “ เจ้าข่มเหง เราทำไม ?” พระเยซูตรัสว่า “ เจ้าข่มเหง เราทำไม ?” เปาโลอธิษฐานและอด อาหารสามวัน. เปาโลอธิษฐานและอด อาหารสามวัน. กิจการ 9

12 ความทุกข์ยาก ของเปาโล ความทุกข์ยาก ของเปาโล ถูกเฆี่ยนและติดคุก ในฟีลิปปี ถูกเฆี่ยนและติดคุก ในฟีลิปปี ถูกขับออกจาก เมืองเธสะโลนิกา ถูกขับออกจาก เมืองเธสะโลนิกา ถูกคุ้มกันออกจาก เมืองเบเรอา ถูกคุ้มกันออกจาก เมืองเบเรอา ไม่ได้รับความสนใจ ในเอเธนส์ ไม่ได้รับความสนใจ ในเอเธนส์ กิจการ 17-18

13 ความทุกข์ยาก ของเปาโล ความทุกข์ยาก ของเปาโล ถูกเยาะเย้ยในโค รินธ์ ถูกเยาะเย้ยในโค รินธ์ ถูกจับกุมและขังใน กรุงโรม ถูกจับกุมและขังใน กรุงโรม ขัดแย้งกับเพื่อน ร่วมงาน ขัดแย้งกับเพื่อน ร่วมงาน คาดหวังว่าต้อง เสียชีวิต คาดหวังว่าต้อง เสียชีวิต กจ 17- 18

14 ท้อ ใจ ?

15 คำสอนของเปาโล คำสอนของเปาโล (2 คร 1:8-10) 8. เกือบหมดหวังที่จะเอา ชีวิตรอด 9. อย่าไว้ใจในตนเอง 10. ไว้ใจพระเจ้า พระองค์ จะช่วยเรา

16

17 พระเจ้าทรงอยู่กับ เรา “... หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่ สามารถทำให้เราขาดจาก ความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็นเจ้าของเราได้ ” ( รม 8:38-39)

18 ท่านได้รับความรอดแล้ว โดยพระคุณ “... ถึงแม้ว่าเราเป็น คนตายเนื่องจากการ ละเมิด พระองค์ยังทรงทำ ให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระ คริสต์ ( เอเฟซัส 2:4-5)

19 เรารอดแล้วโดยพระ คริสต์ “... ความรอดนี้ไม่ใช่มา จากตัวท่าน แต่เป็นของ ประทานจากพระเจ้า — ไม่ใช่จากการกระทำ เพื่อ ไม่ให้ใครอวดได้ ( อฟ 2:8- 9)

20 สวรรค์ รอ เรา อยู่ “... เพราะว่า ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ ข้าพเจ้าได้เชื่อ และข้าพเจ้า เชื่อมั่นว่า พระองค์ทรง สามารถรักษา ซึ่งข้าพเจ้า ได้มอบกับพระองค์ จนถึง วันพิพากษาได้ ” (2 ทิโมธี 1:12)

21 สวรรค์ รอ เรา อยู่ “ ต่อแต่นี้ไปมงกุฎ แห่งความชอบธรรมก็จะเป็น ของข้าพเจ้า ซึ่งองค์พระผู้ เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบ ธรรม จะทรงประทานเป็น รางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น ” (2 ทิโมธี 4:8)

22 พระเยซูไถ่ ข้าแล้ว พระเยซูไถ่ ข้าแล้ว บาปหนาซึ่งข้ามี ได้ตรึงไว้ที่ กางเขน พระองค์ทรงรับไว้ด้วยเอ็นดู เดี๋ยวนี้บาปยกแล้ว ไม่ คำนึงถึงอีกเลย ใจของข้าโมทนาพระเยซู สุขสบาย สุขสบาย จิตใจข้า !

23 เมื่อความสุขสำราญ ผ่านมา ทางใจของข้า เมื่อทุกข์ทรมานพัดผ่านมา ไม่ว่าเกิดเหตุใด พระองค์ สอนให้พูดว่า “ วิญญาณข้าสุขสบาย สุข หรรษา จิตใจข้าสุข สบาย จิตใจข้าสุข สบาย Horatio Spafford / Phillip Bliss

24 สุขสบาย ( สุขสบาย ) จิตใจข้า ( จิตใจข้า ) สุขสบาย จิตใจข้า !

25 จิตใจข้าสุข สบาย ! ท่านมีสันติสุขในยามวิกฤติ หรือไม่ ?

26 พระเยซูเป็น คำตอบ พระเยซูเป็น คำตอบ “ เราเป็นความสว่างของโลก “ เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดิน ในความมืด แต่จะมีความสว่างใน ชีวิต ” พระเยซูเป็น คำตอบ ยน 8:12 ยน 8:12

27 Avana : 27-6-12 Avana : 27-6-12 RY : 7-7-12, 8-7-12 RY : 7-7-12, 8-7-12 SF: SF:


ดาวน์โหลด ppt ผิดหวัง ! เครียด ! กลัว ! … จิตใจข้าสุขสบาย ? สู่สันติสุข ในยามยากลำบาก ฟป 4:4-7 พักพิงใน พระเจ้า ฟป 4:4-7 พักพิงใน พระเจ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google