งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

James 3 Taming the Tongue ยากอบ 3 ฝึกฝนลิ้น 1 Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "James 3 Taming the Tongue ยากอบ 3 ฝึกฝนลิ้น 1 Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 James 3 Taming the Tongue ยากอบ 3 ฝึกฝนลิ้น 1 Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with greater strictness.

3 1 ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอาจารย์กันมาก หลายคนเลย เพราะท่าน ก็รู้ว่า เราทั้งหลายที่เป็น ผู้สอนนั้น จะได้รับการ ทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่า ผู้อื่น

4 2 Timothy ทิโมธี 2:15 15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. 15 จงอุตส่าห์สำแดงตนว่า ได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็น คนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้ พระวจนะแห่งความจริง อย่างถูกต้อง

5 Matthew มัทธิว 5:19 19 Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.

6 19 เหตุฉะนั้น ผู้ใดได้ทำ ให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่ง ในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้น ทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่าง นั้นด้วย ผู้นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดิน สวรรค์ แต่ผู้ใดที่ประพฤติ และสอนตามธรรมบัญญัติ ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ใน แผ่นดินสวรรค์

7 Mark มาระโก 6:34 34 When he went ashore he saw a great crowd, and he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. And he began to teach them many things.

8 34 ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจาก เรือแล้ว ก็ทรงเห็น ประชาชนหมู่ใหญ่ และ พระองค์ทรงสงสารเขา เพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูง แกะไม่มีผู้เลี้ยง พระองค์ จึงทรงสั่งสอนเขาเป็น หลายข้อหลายประการ

9 Matthew มัทธิว 28:19-20 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลาย จงออกไปสั่งสอนชนทุก ชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนาม แห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

10 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.” 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่ง สารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้า ไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับ เจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค ”

11 2 Timothy ทิโมธี 4:2 2 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and exhort, with complete patience and teaching.

12 2 ให้ประกาศพระวจนะ ให้ ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้ง ในขณะที่มีโอกาสและไม่มี โอกาส ให้ชักชวนด้วย เหตุผล เตือนสติและ ตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอ ในการสั่งสอน

13 Luke ลูกา 6:45 45 The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.

14 45 คนดีก็ย่อมเอาของดีออก จากคลังดีแห่งใจของตน และคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่ว จากคลังชั่วแห่งใจของตน ด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็ พูดออกมาอย่างนั้น

15 1 Timothy ทิโมธี 4:16 16 Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. 16 จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่าน และคำสอนของท่าน จง ยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น เพราะเมื่อกระทำดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเอง และคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้ รอดได้

16 2 For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is a perfect man, able also to bridle his whole body. 2 เพราะเราทุกคนทำ ผิดพลาดไปหลายๆอย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบ แล้ว และสามารถบังคับ ทั้งตัวไว้ได้ด้วย

17 3 If we put bits into the mouths of horses so that they obey us, we guide their whole bodies as well. 3 ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปาก ม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเรา เราก็บังคับมันให้ไปไหนๆ ได้ทั้งตัว

18 4 Look at the ships also: though they are so large and are driven by strong winds, they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. 4 จงดูเรือด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่ และ ถูกลมแรงพัดแล่นไป เรือ ก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือ เล็กๆ ตามใจนายท้ายที่ จะให้ไปทางไหน

19 5 So also the tongue is a small member, yet it boasts of great things. How great a forest is set ablaze by such a small fire! 5 ลิ้นก็เช่นเดียวกัน เป็น อวัยวะเล็กๆ และอวดอ้าง เรื่องใหญ่ๆ จงดูเถิด ไฟ นิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ ไหม้ได้หนอ

20 Ephesians เอเฟซัส 4:29 29 Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear.

21 29 อย่าให้คำหยาบคาย ออกมาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็น ประโยชน์ให้เหมาะสมกับ ความต้องการ เพื่อจะได้ เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ ฟัง

22 6 And the tongue is a fire, a world of unrighteousness. The tongue is set among our members, staining the whole body, setting on fire the entire course of life, and set on fire by hell.

23 6 และลิ้นนั้นก็เป็นไฟ ลิ้น เป็นโลกที่ไร้ธรรมในบรรดา อวัยวะของเรา เป็นเหตุให้ ทั้งกายมลทินไปทำให้ วัฏฏะแห่งชีวิตเผาไหม้ และมันเองก็ติดไฟโดยนรก

24 7 For every kind of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by mankind, 7 เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุก ชนิด ทั้งนก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้ และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้ เชื่องแล้ว

25 8 but no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. 8 แต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใด สามารถทำให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่ว ที่อยู่ไม่สุข และเต็มไปด้วยพิษร้ายถึง ตาย

26 9 With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. 9 เราทั้งหลายสรรเสริญองค์ พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดา ด้วยลิ้นนั้น และด้วยลิ้น นั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ผู้ ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตาม พระฉายาของพระองค์

27 10 From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. 10 คำสรรเสริญและคำแช่ง ด่าก็ออกมาจากปากอัน เดียวกัน ดูก่อนพี่น้องของ ข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็น เช่นนั้น

28 11 Does a spring pour forth from the same opening both fresh and salt water? 11 บ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำ กร่อยพุ่งออกมาจากช่อง เดียวกันได้หรือ

29 12 Can a fig tree, my brothers, bear olives, or a grapevine produce figs? Neither can a salt pond yield fresh water. 12 พี่น้องทั้งหลายต้นมะเดื่อ จะออกผลเป็นมะกอกเทศ ได้หรือ หรือเถาองุ่นจะ ออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ บ่อน้ำพุเค็มก็ทำให้เกิดน้ำ จืดอีกไม่ได้เลย

30 Matthew มัทธิว 15:10-11 10 And He called the people to Him and said to them, “Hear and understand 10 แล้วพระองค์ทรงเรียก ประชาชนและตรัสกับเขาว่า “ จงฟังและเข้าใจเถิด

31 11 it is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth; this defiles a person.” 11 มิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปาก จะทำให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ่งซึ่งออกมาจากปาก นั้นแหละทำให้มนุษย์เป็น มลทิน ”

32 Matthew มัทธิว 15:17-20 17 Do you not see that whatever goes into the mouth passes into the stomach and is expelled? 17 ท่านยังไม่เห็นหรือว่า สิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ ลงไปในท้อง แล้วก็ถ่าย ออกลงส้วมไป

33 18 But what comes out of the mouth proceeds from the heart, and this defiles a person. 18 แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ ออกมาจากใจ สิ่งนั้น แหละทำให้มนุษย์เป็น มลทิน

34 19 For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false witness, slander. 19 ความคิดชั่วร้าย การฆ่า คน การผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลัก ขโมย การเป็นพยานเท็จ การใส่ร้าย ก็ออกมาจาก ใจ

35 20 These are what defile a person. But to eat with unwashed hands does not defile anyone.” 20 สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ มนุษย์เป็นมลทิน แต่ซึ่ง จะรับประทานอาหารโดย ไม่ล้างมือก่อน ไม่ทำให้ มนุษย์เป็นมลทิน ”

36 13 Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom. 13 ในพวกท่านผู้ใดเป็นคน ฉลาดและมีปัญญา ก็ให้ผู้ นั้นแสดงการประพฤติของ ตนด้วยพฤติกรรมอันดี มี ใจอ่อนสุภาพประกอบด้วย ปัญญา


ดาวน์โหลด ppt James 3 Taming the Tongue ยากอบ 3 ฝึกฝนลิ้น 1 Not many of you should become teachers, my brothers, for you know that we who teach will be judged with.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google