งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ของกองงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ของกองงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ของกองงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2553

2 1. ติดตามผลการพิจารณา รายการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ( แปรญัตติ ) ในการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 1. ติดตามผลการพิจารณา รายการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ( แปรญัตติ ) ในการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 2. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ตัวชี้วัด 7.1 รอบ 9 เดือน 2. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2553 ตัวชี้วัด 7.1 รอบ 9 เดือน ฝยศ. งป., ฝงป.3 งป.

3 3. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง ฝงป.1 งป. - งบกลาง 842,567,660 บาท - งบกลาง 842,567,660 บาท - จัดสรร 757,625,181 บาท - คงเหลือที่ ตร. 84,942,479 บาท หมายเหตุ สงป. อนุมัติงวดครั้งล่าสุด เมื่อ 13 ก. ค. 53 70 ล้านบาทเศษ หมายเหตุ สงป. อนุมัติงวดครั้งล่าสุด เมื่อ 13 ก. ค. 53 70 ล้านบาทเศษ - หน่วยได้รับจัดสรรสุทธิ 757,625,181.00 บาท - ผลเบิกจ่าย 732,435,769.84 บาท - คงเหลือที่หน่วย 25,189,411.16 บาท

4 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบกลาง ฝงป.1 งป. หน่วยได้รับเบิกจ่ายคงเหลือใบสำคัญค้างเบิกคงเหลือสุทธิ 1. บช. น. 2. ภ.1 3. ภ.2 4. ภ.3 5. ภ.4 6. ภ.5 7. ภ.6 8. ภ.7 9. ภ.8 165,445,446.00 101,160,000.00 57,000,000.00 43,360,000.00 63,515,000.00 65,570,000.00 39,060,000.00 52,530,000.00 38,050,000.00 164,914,525.21 101,159,059.79 57,000,000.00 43,116,120.00 60,995,386.00 62,296,857.48 39,026,476.00 52,530,000.00 33,552,673.01 530,920.79 940.21 0.00 243,880.00 2,519,614.00 3,273,142.52 33,524.00 0.00 4,497,326.99 12,726,882.00 8,571,410.58 895,040.00 7,624,368.00 222,320.00 751,253.00 3,576,269.99 -12,195,961.21 -8,570,470.37 -895,040.00 243,880.00 -5,104,754.00 3,273,142.52 -188,796.00 -751,253.00 921,057.00 ณ วันที่ 23 ก. ค. 53 ณ วันที่ 23 ก. ค. 53

5 รายงานสถานภาพการใช้จ่ายเงินงบกลาง ฝงป.1 งป. หน่วยได้รับเบิกจ่ายคงเหลือใบสำคัญค้างเบิกคงเหลือสุทธิ 10. ภ.9 11. ตชด. 12. บช. ก. 13. บช. ส. 14. รพ. ตร. 15. สส. สทส. 16. สกบ. 17. สลก. 18. ทพ. 19. บช. ศ. 29,620,000.00 38,890,000.00 17,600,000.00 35,850,000.00 6,000,000.00 176,240.00 491,877.00 215,688.00 2,920,930.00 170,000.00 29,619,424.20 37,450,553.29 14,022,407.26 35,081,420.00 0.00 210,167.60 1,460,700.00 0.00 575.80 1,439,446.71 3,577,592.74 768,580.00 6,000,000.00 176,240.00 491,877.00 5,520.40 1,460,230.00 170,000.00 5,474,543.31 1,431,596.99 4,268,580.00 6,000,000.00 176,240.00 491,877.00 1,460,230.00 170,000.00 575.80 -4,035,096.60 2,145,995.75 -3,500,000.00 0.00 5,520.40 0.00 รวม 757,625,181. 00 732,435,769. 84 25,189,411.1653,840,610.8 7 -28,651,199.71 ณ วันที่ 23 ก. ค. 53 ณ วันที่ 23 ก. ค. 53

6 ฝงป.4 งป. 4. ความคืบหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 ของ ตร. 4. ความคืบหน้าโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ การไทยเข้มแข็ง 2555 ของ ตร. (Stimulus Package 2 : SP2 ) (Stimulus Package 2 : SP2 ) 4.1 โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้น ประทวน ( ณ 23 ก. ค.53) จำนวน 227 หลัง เงินงบประมาณ 771.8 ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญา จำนวน 227 หลัง เงินงบประมาณ 771.8 ล้านบาท ดำเนินการทำสัญญา ไปแล้ว 225 หลัง เงินงบประมาณ 739.35 ล้านบาท ไปแล้ว 225 หลัง เงินงบประมาณ 739.35 ล้านบาท จากผลการดำเนินการตามโครงการ 1) วงเงิน 6.8 ล้านบาท ของ ภ. จว. สุ ราษฎร์ธานี อยู่ระหว่าง สกบ. ดำเนินการเสนอ ตร. ไป สำนักงบประมาณปรับลดจำนวน ก่อสร้าง จาก 2 หลัง เหลือ 1 หลัง เนื่องจาก วงเงินค่าก่อสร้างใช้งบประมาณสูงกว่า งบประมาณที่ได้รับ 2) มีงบประมาณคงเหลือจากการทำ สัญญา จำนวน 25.65 ล้านบาท

7 ฝงป.4 งป. 4.2 โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ( แฟลต ) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ( ณ 23 ก. ค.53) สูง 5 ชั้น ( ณ 23 ก. ค.53) งบประมาณตาม โครงการปี 53-54 ผลการดำเนินการ วงเงิน ( ล้านบาท ) จำนวน หลัง ทำสัญญา ( ล้านบาท ) จำนวน หลัง ผลเบิกจ่าย ( ล้านบาท ) 3,010.001633,010.00163451.50 100  15 

8 5. กองทุนเพื่อการสืบสวนและ สอบสวนคดีอาญา ยอดยกมา ยอดรับ ยอดหัก คงเหลือ หมายเหตุ : ประชุมกองทุนฯ ครั้งต่อไป เดือน สิงหาคม 2553 หมายเหตุ : ประชุมกองทุนฯ ครั้งต่อไป เดือน สิงหาคม 2553 ฝงป.5 งป. 1 ต. ค.52 311,059,209.62 1 ต. ค.52 – 30 มิ. ย.53 297,645,822.36 พ. ร. บ. 550,000,000 982,399,939.14 1 ก. ค.53 176,522,421.25 ดอกเบี้ย 217,330.41 1 ต. ค.52 – 30 มิ. ย.53

9 6. เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของ ตร. เดือน รับ รับ จ่าย จ่าย คงเหลือ คงเหลือหมายเหตุ ยอดยกมา 30 ก. ย. 2552 330,441,007.88 330,441,007.88 ต. ค.-52 9,772,522.87 9,772,522.87 - 340,213,530.75 340,213,530.75 พ. ย.-52 9,082,879.80 9,082,879.80 - 349,296,410.55 349,296,410.55 ธ. ค.-52 9,304,424.75 9,304,424.75 - 358,600,835.30 358,600,835.30 ม. ค.-53 13,869,721.97 13,869,721.97 - 372,470,557.27 372,470,557.27 ก. พ.-53 4,585,961.70 4,585,961.70 - 377,056,518.97 377,056,518.97 มี. ค.-53 16,336,119.79 - 393,392,638.76 เม. ย.-53 3,465,656.76 3,465,656.76 - 396,858,295.52 พ. ค.-53 8,054,228.42 - -404,912,523.94 มิ. ย.-53 12,857,856.19 -417,770,380.13 ก. ค.-53 1,429,435.38 -419,199,815.51 ฝงป.5 งป.

10 หมายเหตุ : เงินกองทุนฯ ที่อนุมัติจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน 6 รายการ รายละเอียดดังนี้ 1. ค่าซ่อมแซมพื้นที่บริเวณวังปารุสกวันและพิพิธภัณฑ์ ตร. ( สกบ.) 30,000,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา 2. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 คันๆละ 1,390,000 บาท ( นรป.) 20,850,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา 2. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 คันๆละ 1,390,000 บาท ( นรป.) 20,850,000 บาท - ลงนามสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อ 10 พ. ค. 53 3. ค่าจัดซื้อรถยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 คันๆ ละ 2,461,000 บาท ( นรป.) 49,220,000 บาท - ลงนามสัญญาซื้อขายแล้วเมื่อ 10 พ. ค. 53 3. ค่าจัดซื้อรถยนต์ BMW พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 คันๆ ละ 2,461,000 บาท ( นรป.) 49,220,000 บาท - อยู่ระหว่างสรุปผลของคณะกรรมการจัดซื้อ - อยู่ระหว่างสรุปผลของคณะกรรมการจัดซื้อ 4. โครงการพัฒนาระบบ POLIS จำนวน 4 โครงการ ( สทส.) 74,600,000 บาท - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา - อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคา 5. ค่าจัดซื้อยางรถยนต์แบบเสริมแกนพิเศษ จำนวน 125 ชุดๆ ละ 396,000 บาท ( ศชต.) 49,500,000 บาท - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 6. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 12 รายการ เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาอาวุธปืนของ ตร. - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 43,000,000 บาท - อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR 43,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,170,000 บาท 7. ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง เป็นเงินจำนวน 152,029,815.51 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 267,170,000 บาท 7. ยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้จริง เป็นเงินจำนวน 152,029,815.51 บาท ฝงป.5 งป.

11 ฝวช. ง ป. 7. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ เรียบร้อยการเลือกตั้ง ส. ส. กทม. เขต 6 7. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสงบ เรียบร้อยการเลือกตั้ง ส. ส. กทม. เขต 6 ( วันอาทิตย์ที่ 25 ก. ค.53) ( วันอาทิตย์ที่ 25 ก. ค.53) 1 ได้รับงบประมาณ จาก กกต. 408,940 บาท 2 จัดสรรให้ บช. น. 289,190 บาท ศรส. ลต. ตร. ( ส่วนกลาง ) 119,750 บาท 3 ส่งข้าราชการตำรวจในสังกัดไปปฏิบัติ หน้าที่เวรประจำฝ่าย งบประมาณและการเงิน ศรส. ลต. ตร. ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ก. ค.53 งบประมาณและการเงิน ศรส. ลต. ตร. ตั้งแต่วันที่ 12 – 26 ก. ค.53 ณ ศรส. ลต. ตร. ( บช. ตชด.) ณ ศรส. ลต. ตร. ( บช. ตชด.)

12 ผลผลิตตาม พ. ร. บ. คงเหลือ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่ สงบใน เขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,046,634,200- 2. การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองฯ 956,573,200 2,752,600 3. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ฯ 224,217,20019,430,500 4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง 8,201,886,900 6,509,715 5. การใช้บริการสุขภาพ 833,126,100355,300 6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 573,301,000 1,023 7. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่ นักท่องเที่ยว 47,868,600 933,000 8. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน 41,099,715,800 75,813,083.33 9. การอำนวยความยุติธรรม 9,891,545,000 20,722,108 10. การอำนวยการจราจร 3,719,704,400 28,402,884 รวมทั้งสิ้น 66,594,572,400 154,920,213.33 บัญชีสรุปสถานภาพเงินงบประมาณ คงเหลือทุกผลผลิต ณ 23 กรกฎาคม 2553 ณ 23 กรกฎาคม 2553 ฝงป.4 งป.

13 แผนการดำเนินงาน ของ กองงบประมาณ เดือน สิงหาคม 2553

14 ฝงป. 3 งป. 1. จัดเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่เตรียม ความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6/2553 ประมาณกลางเดือน ส. ค. 2553 ( ก่อน การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ประมาณ 3-4 วัน ) 1. จัดเตรียมการประชุมเจ้าหน้าที่เตรียม ความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด และติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6/2553 ประมาณกลางเดือน ส. ค. 2553 ( ก่อน การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ประมาณ 3-4 วัน ) 2. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6/2553 ประมาณวันที่ 20 ส. ค. 2553 2. จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 6/2553 ประมาณวันที่ 20 ส. ค. 2553

15 3. รวบรวมข้อมูลจัดทำบัญชีสรุปความ ต้องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 4. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 4/2553 3. รวบรวมข้อมูลจัดทำบัญชีสรุปความ ต้องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายใน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 4. ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 4/2553 ฝงป.3 งป., ฝงป.5. งป.


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ของกองงบประมาณ เดือน กรกฎาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google