งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรม ภาษาซี. ขั้นตอนการสร้าง โปรแกรม 2 โปรแกรมอิดิเตอร์ Source Code คอมไพเลอร์ (Compiler) แฟ้มส่วนหัว แฟ้ม.h Syntax Error Object Code แฟ้ม.obj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรม ภาษาซี. ขั้นตอนการสร้าง โปรแกรม 2 โปรแกรมอิดิเตอร์ Source Code คอมไพเลอร์ (Compiler) แฟ้มส่วนหัว แฟ้ม.h Syntax Error Object Code แฟ้ม.obj."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรม ภาษาซี

2 ขั้นตอนการสร้าง โปรแกรม 2 โปรแกรมอิดิเตอร์ Source Code คอมไพเลอร์ (Compiler) แฟ้มส่วนหัว แฟ้ม.h Syntax Error Object Code แฟ้ม.obj ตัวเชิ่อม (Linker) คลังโปรแกรม Library Functions โมดูลอื่นที่แปลแล้ว (.obj) โปรแกรมที่ประมวลผลได้แฟ้ม.exe

3 การเขียนอัลกอริทึม อัลกอริทึม (Algorithm) ขั้นตอนการแก้ปัญหา วิธีเขียนอัลกอริทึม ผังงาน (Flowchart) รหัสเทียม (Pseudo Code) 3

4 การเขียนผังงาน สัญลักษณ์ของผังงาน 4 ลำดั บ สัญลักษณ์ชื่อสัญลักษณ์หน้าที่การใช้งาน 1Terminal Symbol เริ่มต้น - สิ้นสุดการ ทำงาน 2Processing Symbol ประมวลผล เช่น การ คำนวณ การกำหนดค่า 3Decision Symbol แสดงการตัดสินใจ หรือ เปรียบเทียบ 4Input / Output Symbol รับ / แสดงผลข้อมูล โดย ไม่ระบุอุปกรณ์ 5Manual Input Symbol รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ 6Display Symbol แสดงผลลัพธ์ทาง จอภาพ

5 การเขียนผังงาน สัญลักษณ์ของผังงาน 5 ลำดั บ สัญลักษณ์ชื่อสัญลักษณ์หน้าที่การใช้งาน 7Continuous Paper Symbol แสดงผลลัพธ์ทาง เครื่องพิมพ์ทาง กระดาษต่อเนื่อง 8Connect Symbol จุดต่อเนื่องการทำงาน ต่อหน้าอื่น 9Connect Symbol จุดต่อเนื่องการทำงาน หน้าเดียวกัน 10Preparation Symbol กำหนดค่าเริ่มต้นรอบวน ซ้ำ 11Subroutine Processing การทำงานย่อย 12Flow Line เส้นทางกิจกรรมคำสั่ง

6 หลักการ โครงสร้างควบคุม 6 โครงสร้างควบคุม – โครงสร้างลำดับ – โครงสร้างการเลือก – โครงสร้างการทำซ้ำหรือลูป (loop)

7 หลักการ โครงสร้างควบคุม 7 โครงสร้างลำดับ คำนวณ อ่านข้อมูล แสดงผล READ r Start End a = r*r*b PRINT “Area =”, a Set b = 3.14 กำหนดค่า

8 หลักการ โครงสร้างควบคุม โครงสร้างการเลือก โครงสร้าง IF โครงสร้าง IF-ELSE READ x,y Start End a = y-x PRINT “A =”, a x > y TrueFalse 8 READ x,y Start End a = y-x PRINT “A =”, a x > y TrueFalse a = x-y

9 หลักการ โครงสร้างควบคุม 9 โครงสร้างการเลือก โครงสร้าง Switch-Case End READ c Start PRINT “A” switch c case 1case 3 PRINT “B” PRINT “C”PRINT “F” case 2case 4

10 หลักการ โครงสร้างควบคุม 10 โครงสร้างการทำซ้ำหรือลูป (loop) โครงสร้าง WHILEโครงสร้าง DOWHILEโครงสร้าง For Set a = 1 Start End a = a+1 PRINT a While a<10 True False Set a = 1 Start End a = a+1 PRINT a while a<10 True False Set a = 1 Start End a = a+1 PRINT a For i =1 To 10 True False

11 การออกแบบบนลงล่าง (Top- Down Design) 11 วิธีการออกแบบบนลงล่าง มี หลักการสำคัญ – การแตกวิธีการปัญหาออกเป็น งานย่อย ๆ (Decomposition) – การแก้ปัญหาทีละขั้นจากหยาบ สุดไปจนถึงละเอียดที่สุด (Stepwise Refinement)

12 การออกแบบบนลงล่าง (Top- Down Design) 12 วิธีการแตกปัญหาออกเป็นงานย่อย ๆ – การกำหนดค่าเริ่มต้น (Initialization) – การนำเข้าข้อมูล (Input) – การคำนวณ และประมวลผล (Computation and processing) – การแสดงผล (Output) – การจบโปรแกรม (Closing) – การจัดการข้อผิดพลาด (Error handling)

13 การออกแบบบนลงล่าง (Top- Down Design) 13 วิธีการแตกปัญหาออกเป็นงานย่อย ๆ – การกำหนดค่าเริ่มต้น (Initialization) Counter =1 Sum = 0 – การนำเข้าข้อมูล (Input) READ N – การคำนวณ และประมวลผล (Computation and processing) WHILE (Counter <=N) Sum = Sum + Counter Counter = Counter +1 ENDWHILE – การแสดงผล (Output) PRINT “SUMMATION = ”, Sum – การจบโปรแกรม (Closing) – การจัดการข้อผิดพลาด (Error handling)

14 การออกแบบบนลงล่าง (Top- Down Design) 14 การแก้ปัญหาทีละขั้นจากหยาบ สุดไปจนถึงละเอียดที่สุด (Stepwise Refinement) – พิจารณาในแต่ละงานย่อยว่ามี การแก้ปัญหาทีละขั้นอย่างไร แล้วค่อยปรับจนถึงขั้นที่ไม่ สามารถแยกได้อีก – แต่ละงานย่อย ต้องทราบว่ามี ผลลัพธ์อะไร ข้อมูลนำเข้ามี อะไรบ้าง

15 การออกแบบโมดูล ลาร์ 15 หลักการออกแบบ – การแตกปัญหาออกเป็นชิ้นเล็ก แล้วพิจารณาเพื่อแก้ปัญหาชิ้น เล็กๆ ทีละปัญหาอย่างเป็นอิสระ ต่อกัน เมื่อนำมาเขียนเป็น โปรแกรม กลุ่มของลำดับขั้นตอน วิธีการแก้ปัญหาชิ้นเล็ก ๆ นี้ เรียกว่า โมดูล หรือ โปรแกรม ย่อย หรือ ฟังก์ชัน

16 การออกแบบโมดูล ลาร์ 16 คุณลักษณะของโมดูล – ควรมีขนาดเล็ก ไม่เกิน 1 หรือ 2 หน้ากระดาษ – การเข้าถึงแต่ละโมดูลควรมีการเข้าถึงเพียงจุด เดียว – แต่ละโมดูลควรมีความอิสระ และสมบูรณ์แบบ ในตัว ไม่ขึ้นอยู่กับโมดูลอื่น – การเปลี่ยนแปลงแต่ละโมดูล จะไม่มีผลกระทบ ต่อโมดูลอื่น – แต่ละโมดูลควรมีหน้าที่เดียว ไม่ควรทำหลาย หน้าที่ – แต่ละโมดูลควรมีวิธีเรียกใช้ที่ชัดเจน เพื่อ กำหนดข้อมูลเข้า และผลลัพธ์ที่ส่งคืนกลับไป – ควรเรียกใช้โมดูลอื่น เท่าที่จำเป็น


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรม ภาษาซี. ขั้นตอนการสร้าง โปรแกรม 2 โปรแกรมอิดิเตอร์ Source Code คอมไพเลอร์ (Compiler) แฟ้มส่วนหัว แฟ้ม.h Syntax Error Object Code แฟ้ม.obj.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google