งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุราษฎร์ธานี นายมนตรี ศักดิ์เมือง นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุราษฎร์ธานี นายมนตรี ศักดิ์เมือง นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุราษฎร์ธานี นายมนตรี ศักดิ์เมือง นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์
นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายธีระพันธ์  สันติจิตโต หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี นายวิเชียร  หนูดำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางเพ็ญศรี  คงฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 7 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 19 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 8 รวม 33

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 13,500 1,125 2,250 3,375 4,500 5,625 6,750 7,875 9,000 10,125 11,250 12,375 1,345 2,776 1.1 งานสารบรรณ 1,280 2,630 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 335 800 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 180 390 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 250 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 515 1,190 (5) ส่ง (เรื่อง) - 1.2 การเงิน & บัญชี 60 136 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 19 49 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 10 24 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 2 4 (4) ลงบัญชี 29 59 1.3 พัสดุ 5 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 3 6 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง ผังเมืองรวมเมืองนาสาร ข14-18 ข14 ข15 ข16 ข17 ข18 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน ข8-ข14 ข8 ข9 ข10 ข11 ข12 ข13 ข9-10 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 3.1 ชุมชนเกาะสมุย (อปท.จัดทำ) ข3-ข8 ประเมินผลผัง ข3 ข4 ข5 ข6 ข7 ข2 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข. 1 ข. 3 ข. 4 4.1เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ข1 4.2เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 5,200 432 864 1,296 1,728 2,160 2,592 3,024 3,456 3,888 4,320 4,752 325 790 6.1 กรรมการ (คณะ) 180 36 70 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 23 49 6.3 สำรวจ (งาน) 48 3 8 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 72 14 6.5 ประมาณราคา (งาน) 11 17 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 4,216 203 514 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 144 24 39 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 2 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 240 15 73 7 งานบริการด้านผังเมือง 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 27 55 7.1 กรรมการ (คณะ) 10 21 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 28 7.3ให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ(เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 1แห่ง - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 10 20 30 40 45 60 70 -75 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 12 แห่ง 3 6 12 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 2 ครั้ง 1 2 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 1 แห่ง --

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท (งบประมาณปี 2554) 1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี (คลองพาย) ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 100% 2.5 ลบ. 1.2 จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 50% 70% 80% 38% 50.28% 15.55 ลบ. 50.98% 74.33% 20.09%

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 - 2 ตรวจสอบสถานบริการ 50 3 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 12

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) ลบ. 6.62% 15.87% 22.97% 32.07% 38.69% 48.79% 55.41% 64.51% 72.91% 80.73% 89.70% 100% 8.02% 15.21% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 15.62% 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน 12 ก.ย. 51 ผังเมืองรวมเมืองนาสาร 29 ส.ค. 51 ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน 12 พ.ย. 52 ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 8 เม.ย. 52 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย 24 ก.ค. 55 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน 21 ธ.ค.58 ผังเมืองชุมชนทต.บางสวรรค์ ผังเมืองชุมชนทต.เขานิพันธ์ 18 (1) 56 50 51 52 56 50 51 52 53-54 55 52-55 50 54-55 52 53 54-55 56 56


ดาวน์โหลด ppt สุราษฎร์ธานี นายมนตรี ศักดิ์เมือง นายกุมพล พฤฒิพฤกษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google