งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายกุมพล พฤฒิ พฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี คง ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายกุมพล พฤฒิ พฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี คง ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายกุมพล พฤฒิ พฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี คง ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายธีระ พันธ์ สันติจิตโต หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายวิเชียร หนู ดำ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ 1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ พนักงานราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 88 รวม 33 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 77 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) 2

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 13,50 0 1,1252,2503,3754,5005,6256,7507,8759,00010,12511, , ,50 0 1,3452, งานสารบรรณ 1,2802,630 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 250 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 5151,190 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 1949 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 1024 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 24 (4) ลงบัญชี พัสดุ 510 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 12 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 36 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 12 3

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง ผังเมืองรวมเมืองนาสารข ข 14 ข15ข15 ข 16 ข 17 ข18ข18 ข 14 ข 15 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะ พะงัน ข 8- ข 14 ข8ข8 ข9ข9 ข 10 ข11ข11 ข12ข12 ข 13 ข 14 ข8ข8 ข ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 3.1 ชุมชนเกาะสมุย ( อปท. จัดทำ ) ข 3- ข 8 ประเมินผลผัง ข3ข3 ข4ข4 ข5ข5 ข6ข6 ข7ข7 ข8ข8 ข2ข2 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผังข. 1 ข2ข2 ข. 3 ข. 4 ข5ข5 4.1 เทศบาลตำบลบาง สวรรค์ ข1ข1 4.2 เทศบาลตำบลเขา นิพันธ์ ข1ข1 4

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 5, ,296 1,728 2,1602,5923,0243,4563,8884,3204,7525, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 4, ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 1 แห่ง การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ 12 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 2 ครั้ง บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ 1 แห่ง

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท ( งบประมาณปี 2554) 1.1 โครงการปรับปรุงพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวิภาวดี ( คลองพาย ) ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จ. สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 100% 2.5 ลบ. 100% 1.2 จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคในเขต พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลทุ่ง รัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง 50%70%80%100% 38%50.28% ลบ %74.33%100% 20.09%50.28% 7

8 Agenda ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ”

9 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) ลบ. 6.62%15.87%22.97%32.07%38.69%48.79%55.41%64.51%72.91%80.73%89.70%100% 8.02%15.21% 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 6.62%15.87%22.97%32.07%38.69%48.79%55.41%64.51%72.91%80.73%89.70%100% 8.02%15.62% 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น 9

10 ผังเมืองวันหมดอายุป ผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน 12 ก. ย. 51 ผังเมืองรวมเมืองนาสาร 29 ส. ค. 51 ผังเมืองรวมเมืองพุนพิน 12 พ. ย. 52 ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎร์ธานี 8 เม. ย. 52 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย 24 ก. ค. 55 ผังเมืองรวมชุมชนเกาะแตน 21 ธ. ค.58 ผังเมืองชุมชนทต. บางสวรรค์ ผังเมืองชุมชนทต. เขานิพันธ์ 18 (1)


ดาวน์โหลด ppt นายมนตรี ศักดิ์เมือง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี นายกุมพล พฤฒิ พฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางเพ็ญศรี คง ฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google