งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป น.ส.วิชาภรณ์ สุทธิประภา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายสมปอง สังข์บัวสี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตาก นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายกิตติ สมฤดี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้าง อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 5 รวม 24 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 4,800 ผล 426 799 1,169 1,671 1,993 2,380 2,742 3,128 3,536 3,928 4,328 1.1 งานสารบรรณ 4,400 200 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2,960 3,408 3,765 4,500 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 185 413 605 829 1,013 1,249 1454 1714 1924 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 71 151 236 306 374 494 619 689 749 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 80 180 270 380 460 540 600 650 690 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 50 130 190 240 300 355 410 (5) ส่ง (เรื่อง) 20 35 65 85 95 110 128 135 1.2 การเงิน & บัญชี 250 13 41 56 53 81 106 137 177 203 235 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 12 43 98 121 152 174 231 244 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 6 8 9 21 26 28 34 38 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 2 3 4 5 7 1.3 พัสดุ 10 14 15 16 17 22 29 30 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) - (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9 (2) สนับสนุนการดำเนินโครงการ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดตาก - จัดทำแผนแม่บทและพื้นที่เป้าหมาย - เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ แผน 5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 100 % ผล 45% 50%

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 งานด้านช่างที่ให้บริการ 530 31 68 111 162 212 263 313 362 411 457 503 ผล 76 108 168 194 300 402 634 851 977 1,082 2.1 กรรมการ (คณะ) 40 5 10 15 20 25 30 33 35 2.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 200 3 17 50 55 65 70 2.3 สำรวจ (งาน) 29 8 12 18 32 2.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 19 2.5 ประมาณราคา (งาน) 42 7 16 28 2.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 66 67 106 107 184 195 198 222 2.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 77 2.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 46 2.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 36 47 52 57 งานบริการด้านผังเมือง แผน 13 21 26 44 6 62 86 113 145 181 226 278 3.1 กรรมการ (คณะ) - 4 3.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 3.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 9 14

6 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 11.419 ลบ. 2 % 10 % 18 % 26 % 34% 42 % 50 % 58 % 66 % 74 % 89 % 100 % 0.67 % 2.54 % 3.85 % 4.91 % 6.63 % 8.03 % 8.76% 10.40% 12.44% 13.49% 1.1 งบดำเนินงาน 1,551,500 ล้านบาท 1.551 8 % 13 % 5.16% 18.27% 28.34% 36.14% 44.60% 52.73% 58.07% 70.10% 80.00% 85.69% 1.2 งบลงทุน 9,868,000 บาท 9.868 - 9 % 23% 32% 56 % 72 % 88 % 0.66% 1.01% 1.82% 2.11% 1.3 งบรายจ่ายอื่น

7 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน (โปรดระบุ) 1.1 เผยแพร่ข้อมูลทางเวบไซค์ ทั้งปี 2556 100 % 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตามแผนของกรมฯ 3 ตรวจสอบสถานบริการ แผน ผล 10 - 30 50 60 80% 90% 100% 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 1เดือน/ครั้ง 5 6 7 8 9 11 12 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตรวจอาคารหน่วยงานราชการ เป้าหมาย 75 แห่ง ผลผลิต 25 55 70

8 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
Function ผังเมือง วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดตาก ผังเมืองรวมเมืองตาก 1 ก.ย. 52 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด (ประกาศกฎกระทรวง วันที่ 4 เมษายน 2555) 3 เม.ย. 60 ผังเมืองรวมชุมชนพบพระ 4 ขั้นตอน ผังเมืองรวมชุมชนแม่ระมาด ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาว-แม่จะเรา อ.แม่สอด 5 ขั้นตอน 50 51 52/56 54 55 56 ก่อน 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 56 56 56

9 FUNCTION ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย
ก.ค ส.ค ก.ย 2 ผังเมืองรวมเมืองตาก หมายเหตุ มติคณะกรรมการผังเมือง ปิดประกาศ 90 วัน (ครั้งที่ 2) แผน ผล ข 6 ข6 ข 7 ข7 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ขั้นตอนที่ 5 1 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข 5


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google