งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมปอง สังข์บัว สี โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมปอง สังข์บัว สี โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมปอง สังข์บัว สี โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป น. ส. วิชาภรณ์ สุทธิ ประภา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกิตติ สมฤดี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 13 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 55 รวม 24 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 33 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ - - ลูกจ้าง -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 4,800 ผล ,1691,6711,9932,3802,7423,1283,5363,9284,3284, งานสารบรรณ 4, ,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 2,96 0 3,40 8 3,76 5 4,50 0 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,0131, (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 ( 2) สนับสนุนการดำเนิน โครงการ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ของจังหวัดตาก - จัดทำแผนแม่บทและ พื้นที่เป้าหมาย - เสนอคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ แผน 5%5% 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %80 %70 % 100 % ผล 5%5% 15 % 30 % 45% 50%

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 งานด้านช่างที่ให้บริการ ผล , กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจ แบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมืองแผน ผล กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง )

6 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) ลบ. 2 %10 %18 %26 %34%42 %50 %58 %66 %74 %89 %100 % 0.67 % 2.54 % 3.85 % 4.91 % 6.63 % 8.03 % 8.76 % % % % 1.1 งบดำเนินงาน 1,551,500 ล้าน บาท ลบ. 2 % 8 % 13 % 5.16 % % % % % % % % % % 1.2 งบลงทุน 9,868,000 บาท ลบ % 23% 32%56 %72 %88 %100 % 0.66 % 1.01% 1.82 % 2.11 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น

7 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน ( โปรดระบุ ) 1.1 เผยแพร่ข้อมูลทางเวบไซค์ ทั้งปี % 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตามแผนของกรมฯ ทั้งปี % 3 ตรวจสอบสถานบริการแผน ผล %90%100% 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 1 เดือน / ครั้ง หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 1 เดือน / ครั้ง ตรวจอาคารหน่วยงานราชการ เป้าหมาย 75 แห่งเป้าหมา ย ผลผลิต Agenda

8 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป ผังเมืองรวมจังหวัดตาก ผังเมืองรวมเมืองตาก 1 ก. ย. 52 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด ( ประกาศกฎกระทรวง วันที่ 4 เมษายน 2555) 3 เม. ย. 60 ผังเมืองรวมชุมชนพบพระ 4 ขั้นตอน ผังเมืองรวมชุมชนแม่ ระมาด 4 ขั้นตอน ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแม่ ตาว - แม่จะเรา อ. แม่ สอด 5 ขั้นตอน ก่อน 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี / ปี 55 56

9 FUNCTION ที่กิจกรรมเป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ย ธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พ มี. คเม. ย พ.คพ.ค มิ. ย ก.คก.ค ส.คส.ค ก.ยก.ย 2 ผังเมืองรวมเมืองตาก หมายเหตุ มติ คณะกรรมการผังเมือง ปิดประกาศ 90 วัน ( ครั้ง ที่ 2) แผน ผล ข6ข6ข6ข6 ข 6 ข 7 ข 6 ข7ข6ข7ข6 ข7ข6ข7ข6 ข7ข7ข7ข7 ข7ข7 ข7ข7 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ขั้นตอน ที่ 5 1 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลแม่ตาว อ. แม่ สอด แผน ผล ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข 5


ดาวน์โหลด ppt นายสมปอง สังข์บัว สี โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google