งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมปอง สังข์บัว สี โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมปอง สังข์บัว สี โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมปอง สังข์บัว สี โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป น. ส. วิชาภรณ์ สุทธิ ประภา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายกิตติ สมฤดี หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 13 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 55 รวม 24 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 33 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ - - ลูกจ้าง -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 4,800 ผล 4267991,1691,6711,9932,3802,7423,1283,5363,9284,3284,800 1.1 งานสารบรรณ 4,4002005001,00 0 1,50 0 2,00 0 2,50 0 2,96 0 3,40 8 3,76 5 4,50 0 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 1854136058291,0131,249145417141924 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 71151236306374494619689749 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 80180270380460540600650690 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 50130190240300355410460500 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 203550658595110128135 1.2 การเงิน & บัญชี 250134156655381106137177203235250 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 12437198121152174200231244 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 68913212628343841 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 2234566799 1.3 พัสดุ 505810141516172229303550 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -24452133 - (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 3666721111 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 1234511111

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9 ( 2) สนับสนุนการดำเนิน โครงการ การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่ของจังหวัดตาก - จัดทำแผนแม่บทและ พื้นที่เป้าหมาย - เสนอคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองฯ แผน 5%5% 10 % 15 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %80 %70 % 100 % ผล 5%5% 15 % 30 % 45% 50%

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 งานด้านช่างที่ให้บริการ 5303168111162212263313362411457503530 ผล 761081681943004026348519771,08 2 2.1 กรรมการ ( คณะ ) 40 5101520253033 35 2.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2003172025303350556570 2.3 สำรวจ ( งาน ) 2925812151718203032 2.4 ออกแบบเขียน / ตรวจ แบบ ( งาน ) 1825812151710121519 2.5 ประมาณราคา ( งาน ) 4235710151620283033 2.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 6628 67 106107184195198222 2.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 7716 20 2.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 46777720 19 2.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 1210152025353642475257 3 งานบริการด้านผังเมืองแผน 27101317212631364450 ผล 620406286113145181226278 3.1 กรรมการ ( คณะ ) 5-455555666 3.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 154578101215182530 3.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 5258991012 1416

6 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 11.419 ลบ. 2 %10 %18 %26 %34%42 %50 %58 %66 %74 %89 %100 % 0.67 % 2.54 % 3.85 % 4.91 % 6.63 % 8.03 % 8.76 % 10.40 % 12.44 % 13.49 % 1.1 งบดำเนินงาน 1,551,500 ล้าน บาท 1.551 ลบ. 2 % 8 % 13 % 5.16 % 18.27 % 28.34 % 36.14 % 44.60 % 52.73 % 58.07 % 70.10 % 80.00 % 85.69 % 1.2 งบลงทุน 9,868,000 บาท 9.868 ลบ. --- 9 % 23% 32%56 %72 %88 %100 % 0.66 % 1.01% 1.82 % 2.11 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น

7 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน ( โปรดระบุ ) 1.1 เผยแพร่ข้อมูลทางเวบไซค์ ทั้งปี 2556100 % 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตามแผนของกรมฯ ทั้งปี 2556 100 % 3 ตรวจสอบสถานบริการแผน ผล 10 - 30506080%90%100% 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 1 เดือน / ครั้ง 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10 1112 - 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 1 เดือน / ครั้ง 1111 2222 3333 4444 5555 66 66 77 77 88 88 9999 10 1112 6 ตรวจอาคารหน่วยงานราชการ เป้าหมาย 75 แห่งเป้าหมา ย ผลผลิต ---- ---- ---- 25 10 30 25 30 25 30 55 60 70 Agenda

8 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดตาก ผังเมืองรวมเมืองตาก 1 ก. ย. 52 ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด ( ประกาศกฎกระทรวง วันที่ 4 เมษายน 2555) 3 เม. ย. 60 ผังเมืองรวมชุมชนพบพระ 4 ขั้นตอน ผังเมืองรวมชุมชนแม่ ระมาด 4 ขั้นตอน ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลแม่ ตาว - แม่จะเรา อ. แม่ สอด 5 ขั้นตอน ก่อน 49 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54 505152/565455 ปี 55 56

9 FUNCTION ที่กิจกรรมเป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ยพ.ย ธ.คธ.คม.คม.คก.พก.พ มี. คเม. ย พ.คพ.ค มิ. ย ก.คก.ค ส.คส.ค ก.ยก.ย 2 ผังเมืองรวมเมืองตาก หมายเหตุ มติ คณะกรรมการผังเมือง ปิดประกาศ 90 วัน ( ครั้ง ที่ 2) แผน ผล ข6ข6ข6ข6 ข 6 ข 7 ข 6 ข7ข6ข7ข6 ข7ข6ข7ข6 ข7ข7ข7ข7 ข7ข7 ข7ข7 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง ขั้นตอน ที่ 5 1 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลแม่ตาว อ. แม่ สอด แผน ผล ข 1 ข 2 ข 3 ข 4 ข 5


ดาวน์โหลด ppt นายสมปอง สังข์บัว สี โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นายเธียระพงษ์ จันทร์จารุพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางจรวย มั่นมาก หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google