งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการ มัธยมศึกษา 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการ มัธยมศึกษา 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการ มัธยมศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2553

2 ระเบียบวาระการประชุม

3 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ NT, LAS

4 เรื่องรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ แล้ว - ไม่มี -

5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ เขตพื้นที่ : ศูนย์สอบ กลุ่มโรงเรียน : ศูนย์ประสานการ สอบ โรงเรียน : สนามสอบ

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ( ต่อ ) 1. การจัดทำแบบทดสอบ 2. กำหนดการสอบ 3. วิชาที่สอบ 4. บทบาทหน้าที่ประธานกลุ่ม 5. อื่นๆ

7 NT

8 1. การจัดทำ แบบทดสอบ ใช้แบบทดสอบจาก ส่วนกลาง

9 2. กำหนดการสอบ 3. วิชาที่สอบ วันสอบ ภาคเช้า ( 08.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย ( 13.00 – 15.00 น.) 24 กุมภาพันธ์ 2553 แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ กลุ่มสาระ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบชนิดเขียน ตอบ  การเขียน  การคิดคำนวณ 25 กุมภาพันธ์ 2553 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ การอ่านออกเสียง แบบทดสอบภาคปฏิบัติ การอ่านออกเสียง

10 4. บทบาทหน้าที่ประธาน กลุ่ม ทำทุกอย่างโดยไม่เคยเรียกร้อง อะไรเลย ขอชื่นชมน้ำใจ

11 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ แนบท้ายคำสั่ง สพท. บร. 1 ที่ 80/2553 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

12 4.2 - 4.6 รับ - ส่งกระดาษคำตอบ / แบบทดสอบ ชั้น รับแบบทดสอบ และ กระดาษคำตอบ ส่ง กระดาษคำตอบ ป.3ป.3 รับที่ศูนย์สอบ 23 กุมภาพันธ์ 2553 (09.00 – 12.00 น.) ส่งที่ศูนย์สอบ 26 กุมภาพันธ์ 2553 (15.00 – 18.00 น.)

13 5. อื่นๆ - การตรวจกระดาษคำตอบ 1. ให้กรรมการคุมสอบตรวจกระดาษคำตอบ ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 26 ก.พ. 2553 2. ประธานกลุ่มโรงเรียนส่งกระดาษคำตอบ แบบทดสอบ ภาคปฏิบัติ และแบบบันทึกคะแนนการ สอบปฏิบัติ มายัง ศูนย์สอบ (เขต) ในวันที่ 26 ก.พ. 2553

14 5. อื่นๆ ( ต่อ ) - เลขประจำตัว ประชาชน - รายละเอียดศึกษาจาก เอกสาร  แนวดำเนินงานฯ  แนวปฏิบัติฯ และ  คู่มือดำเนินการสอบฯ

15 LAS การประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระดับท้องถิ่น

16 1. การจัดทำ แบบทดสอบ ใช้แบบทดสอบจาก ส่วนกลาง และท้องถิ่น 50 : 50

17 2. กำหนดการสอบ 3. วิชาที่สอบ วัน สอบ ชั้น ภาคเช้า (8.30 – 12.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 – 15.00) 3 มีนาค ม 2533 ป.2 คณิตไทยวิทย์ - ป.5 คณิตไทย - วิทย์ E- ม.2 คณิตไทยสังคมวิทย์ E- ม.5 คณิตไทยสังคมวิทย์ E-

18 4. บทบาทหน้าที่ประธาน กลุ่ม เหมือน NT คือ ทำทุกอย่างโดยไม่เคยเรียกร้อง อะไรเลย ขอชื่นชมน้ำใจ

19 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ แนบท้ายคำสั่ง สพท. บร. 1 ที่.............../2553 ลงวันที่............ กุมภาพันธ์ 2553

20 4.2 - 4.6 รับ - ส่งกระดาษคำตอบ / แบบทดสอบ ชั้น รับแบบทดสอบ และ กระดาษคำตอบ ส่ง กระดาษคำตอบ ป.3ป.3 รับที่ศูนย์สอบ 2 มีนาคม 2553 (09.00 – 12.00 น.) ส่งที่ศูนย์สอบ 3 มีนาคม 2553 (15.00 – 18.00 น.)

21 5. อื่นๆ การตรวจกระดาษคำตอบ 1.ให้กรรมการคุมสอบตรวจกระดาษคำตอบ ภาคปฏิบัติ ในวันที่ 4 มี.ค. 2553 2. ประธานกลุ่มโรงเรียนส่งกระดาษคำตอบ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และแบบบันทึก คะแนนการสอบปฏิบัติ มายังศูนย์สอบ (เขต) ในวันที่ 4 มี.ค. 2553

22 5. อื่นๆ ( ต่อ ) - เลขประจำตัว ประชาชน - รายละเอียดศึกษาจาก เอกสาร  แนวดำเนินงานฯ  แนวปฏิบัติฯ และ  คู่มือดำเนินการสอบฯ

23 5. อื่นๆ ( ต่อ )  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กรรมการคุมสอบ  ค่าบริหารจัดการประธานกลุ่ม  ค่าพาหนะ

24 ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมืออย่าง ดียิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการ มัธยมศึกษา 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google