งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย - หญ้าแฝกหอม หรือ หญ้าแฝกลุ่ม - หญ้าแฝกดอน ประโยชน์ของหญ้าแฝก - ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ - ปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย - หญ้าแฝกหอม หรือ หญ้าแฝกลุ่ม - หญ้าแฝกดอน ประโยชน์ของหญ้าแฝก - ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ - ปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย - หญ้าแฝกหอม หรือ หญ้าแฝกลุ่ม - หญ้าแฝกดอน ประโยชน์ของหญ้าแฝก - ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ - ปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

4 โภชนะของหญ้าแฝก โปรตีน เยื่อใย - NDF - NDS - เซลลูโลส, เฮมิเซลลูโลส, ลิกนิน แร่ธาตุ - แคลเซี่ยม, ฟอสฟอรัส

5 ตาราง : แสดงจำนวนหน่อกอของหญ้าแฝก สายพันธุ์ต่างๆ อายุ 2 ปี ความสูง และ ปริมาณการกินได้ของ สัตว์

6 ตาราง ( ต่อ ) : แสดงจำนวนหน่อกอของหญ้า แฝกอายุ 2 ปี ความสูง และปริมาณการกินได้ของสัตว์

7 ตาราง : แสดงผลผลิตน้ำหนักสด ผลผลิต น้ำหนักแห้ง และผลผลิต โปรตีนของหญ้าแฝก เมื่อตัดที่ระดับ ความสูงแตกต่างกัน

8 ตาราง : แสดงส่วนประกอบทางเคมีของหญ้า แฝกเมื่อตัดที่ความสูง แตกต่างกัน

9 ตาราง : แสดงผลผลิตน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และผลผลิตโปรตีนของ หญ้าแฝกเมื่อตัดที่ระยะการตัด แตกต่างกัน

10 ตาราง : แสดงการเปรียบเทียบคุณค่าทาง อาหารของหญ้าแฝกหมัก และหญ้าคุณภาพดีหมัก

11 ตาราง : แสดงอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณ อาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและ ต้นทุนค่าอาหารของโคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรี เชี่ยน

12

13 สรุป การทดสอบพันธุ์หญ้าแฝกเบื้องต้นจำนวน 17 สายพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์หญ้าแฝกที่ ดีและมีวิธีการตัดหญ้าแฝกที่เหมาะสมสำหรับ นำไปเลี้ยงสัตว์ ผลการศึกษาและทดสอบ พันธุ์หญ้าแฝกพอสรุปได้ดังนี้ ผลปรากฏว่าพันธุ์หญ้าแฝกดอนให้ ผลผลิตน้ำหนักแห้งเฉลี่ยได้มากกว่าหญ้า แฝกลุ่มแต่ปริมาณการกินได้ของสัตว์นั้นสัตว์ จะชอบกินหญ้าแฝกลุ่มมากกว่าหญ้าแฝกดอน สำหรับการตัดหญ้าแฝกสายพันธุ์ ประจวบคีรีขันธ์ที่เหมาะสมคือตัดทุกๆ 6 สัปดาห์ที่ระดับความสูง 40 เซนติเมตร

14 ส่วนการแปรรูปทำหมักนั้นก็มีความจำเป็น อย่างหนึ่งในช่วงฤดูแล้ง เพระจะทำให้มีอาหาร เพียงพอและทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตได้ดี ในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นผลพลอยได้จากการ ปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกด้วย

15


ดาวน์โหลด ppt หญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย - หญ้าแฝกหอม หรือ หญ้าแฝกลุ่ม - หญ้าแฝกดอน ประโยชน์ของหญ้าแฝก - ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ - ปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google