งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.  float Grade_student1 = 2.12; float Grade_student2 = 3.62; float Grade_student3 = 0.89;  ถ้าสมมติว่ามีนักศึกษา 1000 คน ?  อาร์เรย์ (Array) คือ รูปแบบการเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.  float Grade_student1 = 2.12; float Grade_student2 = 3.62; float Grade_student3 = 0.89;  ถ้าสมมติว่ามีนักศึกษา 1000 คน ?  อาร์เรย์ (Array) คือ รูปแบบการเก็บข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2  float Grade_student1 = 2.12; float Grade_student2 = 3.62; float Grade_student3 = 0.89;  ถ้าสมมติว่ามีนักศึกษา 1000 คน ?  อาร์เรย์ (Array) คือ รูปแบบการเก็บข้อมูล ที่ สามารถเก็บข้อมูลได้หลายค่า โดยใช้ตัวแปร เพียงตัวเดียว โดยที่ค่าต่างๆ เหล่านี้ มีชนิดข้อมูล แบบเดียวกัน  สมาชิก (Element) คือ ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ภายใน อาร์เรย์  คีย์ หรือ อินเด็กซ์ (Index) คือ ค่าที่ใช้ระบุ ตำแหน่งสมาชิกในอาร์เรย์ ( เป็น integer เท่านั้น ) 2

3  มีรูปแบบดังนี้ Array_Type Array_name[amount of element];  โดยที่ Array_Type คือ ชนิดข้อมูล (data type) ใน อาร์เรย์ เช่น int, char, float, double  Array_name คือ ชื่อของตัวแปรอาร์เรย์  [amount of element] คือ จำนวนสมาชิกของ อาร์เรย์ 3

4 ตัวอย่าง :int score[10];// ประกาศตัวแปรชื่อ score เพื่อเก็บข้อมูลคะแนน // นักศึกษา จำนวน 10 ข้อมูล โดยทั้ง 10 ข้อมูลมี // ชนิดเป็นจำนวนเต็ม score[0] = 20;// กำหนดค่าให้อาร์เรย์อิน เด็กซ์ที่ 0 มีค่า 20 score[1] = 25;// กำหนดค่าให้อาร์เรย์อิน เด็กซ์ที่ 1 มีค่า 25 score[2] = 15;// กำหนดค่าให้อาร์เรย์อิน เด็กซ์ที่ 2 มีค่า 15 … score[9] = 26;// กำหนดค่าให้อาร์เรย์อิน เด็กซ์ที่ 9 มีค่า 26 4

5  การกำหนดค่าของอาร์เรย์ทั้งหมด โดยระบุจำนวน สมาชิก หรือไม่ระบุก็ได้ หรือกำหนดสมาชิกไม่ครบก็ได้ ดังนี้ int score[10] = { 20,25,30,26,24,18,17,25,24,22}; int score[ ] = { 20,25,30,26,24,18,17,25,24,22}; int score[10] = {20,25,30} 5

6  การกำหนดค่าให้อาร์เรย์จากตัวแปร เช่น int score[10]; int x = 20, y = 26; score[0] = x; score[9] = y; 6

7  การอ้างถึงแต่ละสมาชิกของอาร์เรย์ เพื่อเข้าไปใช้งานค่า ทำได้โดยการเขียนชื่อของอาร์เรย์และใส่อินเด็กซ์ของ สมาชิกไว้ใน [ ] โดยอินเด็กซ์เริ่มตั้ง 0 ถึง n-1 (n คือ จำนวนสมาชิกของอาร์เรย์ทั้งหมด ) เช่น cout << score[9] + score[8] ; score[4] = score[3]+ score[2]; cout << score[4];  ถ้าอ้างถึงสมาชิกอาร์เรย์เกินขอบเขตจะเกิดอะไรขึ้น ? เช่น score[10] 7

8  สามารถใช้คำสั่งวนลูปเพื่อรับค่าคงที่เข้าไปเก็บไว้ใน อาร์เรย์แต่ละสมาชิกโดยใช้ลูป for, while, do เช่น  จงเขียนคำสั่งในการรับค่าเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวนจาก ผู้ใช้แล้วเก็บไว้ในอาร์เรย์ int score[10]; for (int i=0 ; i<=9; i++) { cin >> score[i]; } 8

9  จงเขียนคำสั่งในการรับค่าเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวนจาก ผู้ใช้แล้วเก็บไว้ในอาร์เรย์ แล้วหาผลรวมของค่าทุกค่าที่ ผู้ใช้กรอกเข้ามา แล้วแสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ int score[10]; int total=0; for (int i=0 ; i<=9; i++) { cin >> score[i]; total = total + i; } cout << “ ผลลัพธ์คือ ” << total; 9

10  สามารถแสดงผลข้อมูลในอาร์เรย์แต่ละสมาชิกได้ โดย การอ้างชื่อและอินเด็กซ์  สามารถใช้ลูป for, while,do เพื่อแสดงผลข้อมูลใน อาร์เรย์ทั้งหมดได้ เช่น for(i=0;i<=9;i++) { cout << score[i] << endl; } 10

11 11

12 #include using namespace std; int main() { int age[5] = {20,4,7,9,100}; int min = age[0]; for (int i=0 ; i<5; i++) { cout << age[i] < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/9/2151004/slides/slide_12.jpg", "name": "#include using namespace std; int main() { int age[5] = {20,4,7,9,100}; int min = age[0]; for (int i=0 ; i<5; i++) { cout << age[i] <

13  การจองพื้นที่หน่วยความจำ ของอาร์เรย์จะจองพื้นที่ใน หน่วยความจำต่อเนื่องกันไป ตั้งแต่สมาชิกเริ่มต้นตัวที่ 0 จนถึงตัวสุดท้าย  ถ้าคะแนนที่เก็บเป็นข้อมูลชนิด int จะจองพื้นที่ หน่วยความจำทั้งหมดเท่าไร่ ? ◦ ต้องคิดว่าคะแนน 1 ข้อมูล ใช้กี่ไบต์ ◦ แล้วคิดว่าถ้าคะแนนข้อมูลทั้งหมด จะใช้กี่ไบต์ ◦ สมมติว่า address เริ่มต้น score[0] คือ 0x5002 แล้ว address ของ score[9] อยู่ตำแหน่งใด 13

14  สร้างตัวแปรอาร์เรย์ขึ้นมาเพื่อเก็บค่าเกรดเฉลี่ยของ นักศึกษาจำนวน 5 คน โดยวนลูปให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล เกรดเฉลี่ยผ่านทางคีย์บอร์ด แล้ววนลูปแสดงข้อมูลเกรด เฉลี่ยผ่านทางหน้าจอ 14

15  ต่อมาให้ตรวจสอบว่าเกรดเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ เกรด เฉลี่ยใด 15

16  เพิ่มเติมข้อมูลว่านักศึกษาคนไหนที่ได้เกรดเฉลี่ยมาก ที่สุด 16

17  เขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษา โดยกำหนดให้รับข้อมูลจำนวนนักศึกษาว่ามีกี่คน แล้ววน ลูปรับข้อมูลคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนผ่านทาง คีย์บอร์ด พร้อมแสดงข้อมูลผลรวมคะแนนสอบทั้งหมด และแสดงค่าเฉลี่ยคะแนนสอบที่ได้ 17


ดาวน์โหลด ppt 1.  float Grade_student1 = 2.12; float Grade_student2 = 3.62; float Grade_student3 = 0.89;  ถ้าสมมติว่ามีนักศึกษา 1000 คน ?  อาร์เรย์ (Array) คือ รูปแบบการเก็บข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google