งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 7 result 1. ECPE มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 7 result 1. ECPE มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 7 result 1

2 ECPE มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2

3 7.1 – 1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ ปี การศึก ษา ที่มา : SAR. 50-52 3 เป้าหมาย 75%

4 4 7.1 – 2 ผลการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

5 7.1 - 3 นักศึกษาจบตาม กำหนดเวลา ปีการศึกษา ที่มา : SAR. 51-53 5 เป้าหมาย 80.0%

6 7.1 – 4 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ ป. โท ที่ ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impac Factor ต่อวารสารทั้งหมด ปีการศึกษา ที่มา : SAR. 51-53 6

7 7.1 – 5 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ ป. เอก ที่ ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor ต่อวารสารทั้งหมด ปี การศึกษา ที่มา : SAR. 51-53 7

8 7.1 – 6 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตาม เกณฑ์ ที่มา : SAR. 51-53 8 เป้าหมาย 100.0% ในปีการศึกษา 53 มีหลักสูตรที่ผ่าน มาตรฐานตาม กรอบ TQF จำนวน 3 หลักสูตร จาก 9 หลักสูตร

9 7.1 – 7 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ ที่มา : กพร. 51-54 ( ปรับ ตามปีปฏิทิน ) 9

10 7.1 – 8 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร ที่มา : สำนักบริหารการวิจัย 2551-2553 10 เป้าหมาย 60 ผลงาน

11 7.1 – 9 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ ของคณะ ที่มา : กพร. 50-53 อัตลักษณ์ 11 เป้าหมาย แผนฯ ระยะสั้น 80.0% (2552-2553) ( เป้าหมาย กพร. 80%) ปีปฏิทิน

12 7.1 – 10 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มา : SAR 50-52 12 เป้าหมาย 90.0%

13 ECPE มิติที่ 7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 13

14 7.2 – 1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ปี การศึกษา ที่มา : SAR 50-52 14

15 7.2 – 3 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปี การศึกษา ที่มา : สำนักงานประเมินและ ประกันคุณภาพ 15 เป้าหมาย 75%

16 7.2-4(1) การประเมินความพึงพอใจกับการ ให้บริการของคณะ 16

17 7.2 – 4(2) จำแนกความผาสุกและพึงพอใจแยกตามกลุ่ม อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการของ คณะ 17 เป้าหมาย 75%

18 7.2-5(1) จำนวนรางวัล เกียรติบัตรที่ให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับจากคณะและนอกคณะ 18

19 7.2-5(2) เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 3 ปี 19

20 ECPE มิติที่ 7.3 ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 20

21 7.3 – 1 การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดย Admission ที่มา : http://www.cuas.or.th/i ndex.php 21 142145153151163162

22 22 7.3 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน ที่มา : http://www.cuas.or.th/i ndex.php

23 7.3 – 3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด 23 ที่มา : กพร. 51-53 ปีงบประมาณ เป้าหมาย 120,000

24 7.3 – 4(1) เงินรายได้ของคณะ : สัดส่วนการใช้งบเงิน รายได้ต่องบดำเนินการทั้งหมด ปีงบประมาณ 24 ที่มา : รายงาน ประจำปี 53

25 25 7.3 – 4(2) เงินรายได้ของคณะ : ร้อยละการได้รับ เงินรายได้เป็นไปตามเป้า

26 7.3 - 5 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการ อนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ วัฒนธรรมต่องบดำเนินการ ปีงบประมา ณ 26

27

28 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 28

29 ECPE มิติที่ 7.4 ด้านการมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 29

30 7.4 – 1 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ ปี การศึกษา 30 เป้าหมาย คณะฯ. 60% ( เป้า มข. 55%)

31 7.4 – 2 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปีการศึกษา 31 เป้าหมาย คณะฯ 85.0% ( เป้า IQA 70%)

32 7.4 – 2 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปีการศึกษา 32 3 33

33 7.4 – 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 33 เป้าหมาย IQA 80.0%

34 7.4 – 4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด ปีงบประมาณ 34 ที่มา : กพร. 51-53 เป้าหมาย IQA 50.0%

35 7.4 – 5 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด ปีงบประมาณ 35 ที่มา : กพร. 51-53 เป้าหมาย IQA 40.0%

36 7.4 - 6 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร สาย ผู้สอน และสายสนับสนุน ปีการศึกษา 36

37 7.4-7 ร้อยละบุคลากรสายผู้สอนเข้าร่วมประชุม วิชาการ และสายสนับสนุนฝึกอบรม พัฒนาฯ 37

38 ECPE มิติที่ 7.5 ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ 38

39 39 7.5-2 กราฟแสดงจำนวนชิ้นงานที่ลดรอบเวลา 1. การมอบอำนาจ 2. การลา 3. การขอใช้รถ 1. ซ่อมบำรุง 2. ซื้ออุปกรณ์ 3. รับเข้าศึกษา 1. วิธีการรับเข้า 2. การทำข้อสอบ 3. ประชาสัมพันธ์ 4. การดูแลอุปกรณ์ใน ชั้นเรียน 5. การเสนอชื่อขอ รางวัลตีพิมพ์ เป้าหมาย 5 ( ตามกลุ่มงาน )

40 7.5 - 3 การประหยัดพลังงาน : อัตราเฉลี่ยของ ไฟฟ้าที่ลดลงต่อเดือน 40 * เปรียบเทียบในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม

41 ECPE มิติที่ 7.6 ด้านภาวะผู้นำ 41

42 7.6 – 6 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมในการ อนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และ วัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ทั้งหมด ปีงบประมาณ 42 10 /3 1 12 /4 6 12 /3 0 เป้าหมาย 25.0%

43 7.5-1 ร้อยละกิจกรรมที่บรรลุ ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ 43 เป้าหมาย 90.0%


ดาวน์โหลด ppt หมวด 7 result 1. ECPE มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google