งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด 7 result 1. ECPE มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด 7 result 1. ECPE มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด 7 result 1

2 ECPE มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2

3 7.1 – 1 ร้อยละผู้สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพ ปี การศึก ษา ที่มา : SAR เป้าหมาย 75%

4 4 7.1 – 2 ผลการทดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

5 นักศึกษาจบตาม กำหนดเวลา ปีการศึกษา ที่มา : SAR เป้าหมาย 80.0%

6 7.1 – 4 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ ป. โท ที่ ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impac Factor ต่อวารสารทั้งหมด ปีการศึกษา ที่มา : SAR

7 7.1 – 5 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ ป. เอก ที่ ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีค่า Impact Factor ต่อวารสารทั้งหมด ปี การศึกษา ที่มา : SAR

8 7.1 – 6 ร้อยละหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงตาม เกณฑ์ ที่มา : SAR เป้าหมาย 100.0% ในปีการศึกษา 53 มีหลักสูตรที่ผ่าน มาตรฐานตาม กรอบ TQF จำนวน 3 หลักสูตร จาก 9 หลักสูตร

9 7.1 – 7 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ ที่มา : กพร ( ปรับ ตามปีปฏิทิน ) 9

10 7.1 – 8 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด ทะเบียนลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร ที่มา : สำนักบริหารการวิจัย เป้าหมาย 60 ผลงาน

11 7.1 – 9 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ ของคณะ ที่มา : กพร อัตลักษณ์ 11 เป้าหมาย แผนฯ ระยะสั้น 80.0% ( ) ( เป้าหมาย กพร. 80%) ปีปฏิทิน

12 7.1 – 10 ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริม เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ที่มา : SAR เป้าหมาย 90.0%

13 ECPE มิติที่ 7.2 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 13

14 7.2 – 1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน ทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ปี การศึกษา ที่มา : SAR

15 7.2 – 3 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ปี การศึกษา ที่มา : สำนักงานประเมินและ ประกันคุณภาพ 15 เป้าหมาย 75%

16 7.2-4(1) การประเมินความพึงพอใจกับการ ให้บริการของคณะ 16

17 7.2 – 4(2) จำแนกความผาสุกและพึงพอใจแยกตามกลุ่ม อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินการของ คณะ 17 เป้าหมาย 75%

18 7.2-5(1) จำนวนรางวัล เกียรติบัตรที่ให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่ได้รับจากคณะและนอกคณะ 18

19 7.2-5(2) เงินบริจาคจากศิษย์เก่า 3 ปี 19

20 ECPE มิติที่ 7.3 ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 20

21 7.3 – 1 การรับเข้า : ค่าคะแนนสูงสุดของนักเรียนจากการรับเข้าโดย Admission ที่มา : ndex.php

22 – 2 อัตราการแข่งขัน : จำนวนที่สมัครต่อจำนวนรับเข้า 1 คน ที่มา : ndex.php

23 7.3 – 3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จาก ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์และนักวิจัยประจำทั้งหมด 23 ที่มา : กพร ปีงบประมาณ เป้าหมาย 120,000

24 7.3 – 4(1) เงินรายได้ของคณะ : สัดส่วนการใช้งบเงิน รายได้ต่องบดำเนินการทั้งหมด ปีงบประมาณ 24 ที่มา : รายงาน ประจำปี 53

25 – 4(2) เงินรายได้ของคณะ : ร้อยละการได้รับ เงินรายได้เป็นไปตามเป้า

26 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการ อนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและ วัฒนธรรมต่องบดำเนินการ ปีงบประมา ณ 26

27

28 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 28

29 ECPE มิติที่ 7.4 ด้านการมุ่งเน้น ผู้ปฏิบัติงาน 29

30 7.4 – 1 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือ เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ ปี การศึกษา 30 เป้าหมาย คณะฯ. 60% ( เป้า มข. 55%)

31 7.4 – 2 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปีการศึกษา 31 เป้าหมาย คณะฯ 85.0% ( เป้า IQA 70%)

32 7.4 – 2 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งรอง ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ปีการศึกษา

33 7.4 – 3 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 33 เป้าหมาย IQA 80.0%

34 7.4 – 4 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด ปีงบประมาณ 34 ที่มา : กพร เป้าหมาย IQA 50.0%

35 7.4 – 5 ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยประจำที่ได้รับทุนทำ วิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัยต่ออาจารย์ และนักวิจัยประจำทั้งหมด ปีงบประมาณ 35 ที่มา : กพร เป้าหมาย IQA 40.0%

36 อัตราการลาออก ย้าย ของบุคลากร สาย ผู้สอน และสายสนับสนุน ปีการศึกษา 36

37 7.4-7 ร้อยละบุคลากรสายผู้สอนเข้าร่วมประชุม วิชาการ และสายสนับสนุนฝึกอบรม พัฒนาฯ 37

38 ECPE มิติที่ 7.5 ด้านประสิทธิผลของ กระบวนการ 38

39 กราฟแสดงจำนวนชิ้นงานที่ลดรอบเวลา 1. การมอบอำนาจ 2. การลา 3. การขอใช้รถ 1. ซ่อมบำรุง 2. ซื้ออุปกรณ์ 3. รับเข้าศึกษา 1. วิธีการรับเข้า 2. การทำข้อสอบ 3. ประชาสัมพันธ์ 4. การดูแลอุปกรณ์ใน ชั้นเรียน 5. การเสนอชื่อขอ รางวัลตีพิมพ์ เป้าหมาย 5 ( ตามกลุ่มงาน )

40 การประหยัดพลังงาน : อัตราเฉลี่ยของ ไฟฟ้าที่ลดลงต่อเดือน 40 * เปรียบเทียบในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม

41 ECPE มิติที่ 7.6 ด้านภาวะผู้นำ 41

42 7.6 – 6 ร้อยละของโครงการ หรือกิจกรรมในการ อนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และ วัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา ทั้งหมด ปีงบประมาณ / / /3 0 เป้าหมาย 25.0%

43 7.5-1 ร้อยละกิจกรรมที่บรรลุ ตามเป้าหมาย ปีงบประมาณ 43 เป้าหมาย 90.0%


ดาวน์โหลด ppt หมวด 7 result 1. ECPE มิติที่ 7.1 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google