งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Healthy Environment for Children รศ. พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Healthy Environment for Children รศ. พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Healthy Environment for Children รศ. พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี

2 Lead in Children

3 CDC Recommendation 40404040 30303030 20202020 10101010 197 0 197 5 198 5 199 0 BLL BLL(mcg/dL) 40 30 25 10

4 Previous Studies of Blood lead mcg/dL Cord Blood L. Punnakunta (1986)18.5 + 6 L. Punnakunta (1986)18.5 + 6 Children (6-12 years) L. Punnakunta (1989-1990) BKK22.0 + 7.5 Kanchanaburi16.2 + 6.8 Kanchanaburi16.2 + 6.8 A. Methadilokkul (1991) BKK18.8 + 6.2 A. Methadilokkul (1991) BKK18.8 + 6.2 Rural14.0 + 3.9 Rural14.0 + 3.9

5 Prevalence and Risk Factors of High Blood Lead in Bangkok Children Suwanna Ruangkanchanasetr MD, MSc. Joseph Suepiantham MD, MPH. Department of Pediatrics, Faculty of Medicine,Ramathibodi Hospital (National Research Council of Thailand)

6 Longitudinal study Ramathibodi (1993-1999)0-6 yr. Jan. 1993 X-section studies0-15 yr. Ramathibodi (1993-1996)Kindergarten Secondary school Granted by National Research Council of Thailand

7 Mean Blood Lead Level in Cohort Study Ramathibodi Hospital Age group BLL (mcg/dL)

8 Mean blood lead level in Bangkok children during 1992-1999 X BLL (mcg/dL) Age

9 Blood lead levels in X-sectional study Ramathibodi Hospital Age (yr)NXSDp Value 0-23984.973.04 5.143.08 4.824.21 2 + -159.933.08 9.044.21 1139.734.74 0-155116.034.0 0.306 0.335 0.000 >10 mcg/dL=10.3% BLL (mcg/dL) M. F. M. F.

10 Under 2 Bangkok Children Sampran Nakornprathom

11 BKKSampran N115188 X+SD 6.55+2.97 5.8+5.6 > 10 mcg/dL 9.6%7.4% (p 0.147)

12 MonthNXSD>10(%)p Value 25-60176.612.1011.8 61-73436.802.024.7 606.742.026.7 7.692.34 6.171.42 MonthNXSD>10(%)p Value 25-60176.612.1011.8 61-73436.802.024.7 606.742.026.7 7.692.34 6.171.42 Blood lead levels in X-sectional study Kindergarten 0.757 0.029   BLL (mcg/dL) M. F.

13 Secondary School Students 11-19 yr - 377 students - X age 14.71 + 2.03 yr - male 52% - male 52% Blood LeadX 9.03 + 3.65 mcg/dLrange 1.82 - 22.75 mcg/dLrange 1.82 - 22.75 > 1035% > 1035%

14 NXSDNXSD 11-15 yr1259.843.261337.612.71 16-19 yr7210.844.41478.183.93 All19710.203.781807.763.07 Blood Lead in Secondary School Students (mcg/dL) Male Female p = 0.025

15 Blood Lead Level in Primary School Students Collaborative study Granted by WHO in 1992

16 Singburi 1 primary School (127) Bangkok 6 primary schools (564)

17 Primary School Students 1 (6-11 years) 1. Mean BLL of students in BKK (9.23 + 3.6 mcg/dL) is higher than of SBR (5.73 + mcg/dL) is higher than of SBR (5.73 + 2.5 mcg/dL) 2.5 mcg/dL) 2. 27.4% of students in BKK and 5.7% of SBR have BLL > 10 mcg/dL of SBR have BLL > 10 mcg/dL

18 ค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดในปี พ. ศ. 2536 และ พ. ศ. 2543

19 ตะกั่วในเลือดปี 2536 ปี 2543 ค่าเฉลี่ย 9.235.58 ร้อนละที่ 27.42.7 > 10  g/dL

20

21

22 Primary School Students 2 Potential Risk Factors associated with BLL >10 mcg/dL (OR.) 1. Living in Bangkok(6.2) 2. Male(1.7) 3. Age younger than 9 years old(2) 4. Maternal occupation : labour(1.7) 5. Family income < 3000 B/mo.(2.1 6. Crowded family > 9 members(2.9)

23 Potential Risk Factors associated with BLL > 10 mcg/dL (OR.) : children who spent most of their hobby playing most of their hobby playing close to the street(2.7) walk to school(1.7) go to school by boat(1.6)    Primary School Students 4

24 Health and Intellectual Status associated with BLL > 10 mcg/dL 1. Lower weight (p = 0.0011) 2. Lower height (p = 0.0001) 3. Poorer learning ability (p = 0.0425) OR = 1.7 OR = 1.7 Primary School Students 5

25 X BLL (mcg/dL) Age Mean blood lead level in Bangkok children during 1992-1999

26 CDC, AAP 1997 Universal screening of Blood Level if House built before 1950> 27% House built before 1950> 27% BLL > 10 g/dl in> 12% BLL > 10 g/dl in> 12% 1-2 yr children 1-2 yr children 

27 Percentage of BKK children with high BLL >10  g/dL (%)

28 คำแนะนำในการติดตามระดับตะกั่วใน เลือด * (BLL) เด็ก 18-24 เดือน ปัจจัยเสี่ยง A

29 A Risk Factor of High BLL 1. อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็น เขตอุตสาหกรรม 2. มีผู้อาศัยอบู่ในบ้านเดียวกัน ที่มีอาชีพเกี่ยว ข้องกับตะกั่ว ข้องกับตะกั่ว

30 คำแนะนำในการติดตามระดับตะกั่วใน เลือด * (BLL) เด็ก 18-24 เดือน ปัจจัยเสี่ยง A BLL ไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ต้องทำอะไร N Y < 10

31 BLL Lead Poisoning > 10  g/dL

32 1 เดือน 10-14 ตรวจเลือดซ้ำภายใน Primaryprevention ตาราง 1 B 3 เดือน BLL ติดตามผล ยังคงสูง BLL

33 High BLL 6-24 Mo Children is associated Dust lead : floor, soil, trough Soil ingestion Water lead > 5 ppb Ingest paint chip Low iron, (calcium) intake Lanphear BP, et al. J. Pediatr 2002; 104:40-7 l l l l l

34 B คำแนะนำการป้องกันการได้รับสาร ตะกั่ว (Primary prevention for lead exposures) ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ ปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ 1. สิ่งแวดล้อม - สีแนะนำให้ใช้สีไร้สารตะกั่วสำหรับทาสีภายใน - ฝุ่นทำความสะอาดโดยการเช็ดถูด้วยน้ำแทนการ กวาด (wet mop) ล้างมือบ่อย ๆ - ดินให้เล่นในบ้าน หรือล้างมือบ่อย - น้ำดื่มใช้ภาชนะและท่อประปาที่ไม่ใช่โลหะเคลื่อบ ตะกั่ว, เซรามิค หรือพิวเตอร์ 2. ผู้ปกครองที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับตะกั่วเปลี่ยนเสื้อผ้า และอาบน้ำเมื่อ กลับถึงบ้าน 3. เด็ก - Hand - mouth behaviors ล้างมือบ่อย ๆ - โภชนาการแนะนำให้กินอาหารที่มีธาตุเหล็กและ แคลเซียมสูง, ไขมัน - พัฒนาการล่าช้าให้ตรวจเลือดซ้ำบ่อย ๆ

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 1 เดือน 10-14 ตรวจเลือดซ้ำภายใน Primary prevention ตาราง 1 B 3 เดือน BLL ติดตามผล ยังคงสูง 1 เดือน 15-19 Nutritional & Environmental assessment 2 เดือน ยังคงสูง BLL

46 1 เดือน 10- 14 ตรวจเลือดซ้ำภายใน Primary prevention ตาราง 1 B 3 เดือน BLL ติดตามผล ยังคงสูง 1 เดือน 15-19 Nutritional & Environmental assessment 2 เดือน ยังคงสูง 1 สัปดาห์ 20-44 Medical evaluation Environmental survery & menagment BLL >25 ไม่ต้องให้ยา N Y BLL Oral chelating agent C

47 C Oral Chelating Agents Succimer 30 mg/Kg/D x 5 days 30 mg/Kg/D x 5 days 20 mg/Kg/D x 14 days 20 mg/Kg/D x 14 days or CaNa 2 EDTA 25 mg/kg/Day

48 DMSA (Succimer R ) 2-3 Dimercaptosuccinic acid BAL ~ DMSA > CaNa 2 EDTA BAL ~ DMSA > CaNa 2 EDTA Advantage- oral form Advantage- oral form - selective chelator - selective chelator - iron adjunctive - iron adjunctive - yes in G-6-PD def. - yes in G-6-PD def.

49 D-Penicillamine 20-30 mg/kg/D (4-16 D) mobilize from bone > soft tissue rebound  redistribute Side effect : N.V., leukopenia, plt E, Angioedema, urticaria Disadvantage : Pb absorption

50 CaNa 2 - EDTA Calcium disodium versenate extracellular extracellular CaNa 2 EDTA - Pb urine CaNa 2 EDTA - Pb urine 20-50x 20-50x Side effect- nephrotoxic Side effect- nephrotoxic - zinc depletion - zinc depletion

51 Pathophysiology Succinyl-CoA +glycine ALA Porphobilinogen ALA dehydrataseLead Uroporphyrinogen 3 Coproporphyrinogen 3 Protoporphyrinogen IX Protoporphyrin IX Heme Mitochondrial ferrochelatase Lead ALA in urine CP 3 in urine FEP Fe +++ Lead

52 EDTA provocative test is obsolette

53 1 เดือน 10- 14 ตรวจเลือดซ้ำภายใน Primary prevention ตาราง 1 B 3 เดือน BLL ติดตามผล ยังคงสูง 1 เดือน 15-19 Nutritional & Environmental assessment 2 เดือน ยังคงสูง 1 สัปดาห์ 20-44 Medical evaluation Environmental survery & menagment BLL >25 ไม่ต้องให้ยา N Y BLL Encephalo pathy 45-69 Oral chelating agent C N Envionm ental Manage ment C 48 hours

54 1 เดือน 10- 14 ตรวจเลือดซ้ำภายใน Primaryprevention ตาราง 1 B 3 เดือน BLL ติด ตามผล ยังคงสูง 1 เดือน 15-19 Nutritional & Environmental assessment assessment 2 เดือน ยังคงสูง 1 สัปดาห์ 20-44 Medical evaluation Environmental survery & menagment BLL >25 ไม่ต้องให้ยา N Y BLL Encephalopathy 45-69 Oralchelating agent C N >70 Admitparental chelator D Envionmental Management C 48 hours immediate C 48 hours immediate Y

55 BAL 25 mg/kg/Day (q 4 hr). BAL 25 mg/kg/Day (q 4 hr). CaNa 2 EDTA 50 mg/Kg/D CaNa 2 EDTA 50 mg/Kg/D BAL, EDTA x 2D EDTA BAL, EDTA x 2D EDTA BLL สูง BLL < 25 BLL สูง BLL < 25 5 วัน 5 วัน D Parenteral Chelating Agent off +

56 Extracellular Intracellular BAL - Pb - BAL BAL - Pb - BAL Side effect : fever, LFT, NV, headache Side effect : fever, LFT, NV, headache Precaution : BAL-Iron cpx is toxic, Precaution : BAL-Iron cpx is toxic, G-6-PD def. G-6-PD def. BAL (British anti-Lewisite) Bile Urine

57 ขอบคุ ณ


ดาวน์โหลด ppt Healthy Environment for Children รศ. พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google