งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ Organization Development Survey ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ Organization Development Survey ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ Organization Development Survey ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ โดย... กองแผนงาน & กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2 ผลการสำรวจครั้งที่ 1 (1-15ธ.ค.54) เป็นข้อมูลนำไปดำเนินการพัฒนาองค์การโดยจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ ออนไลน์ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด (331 คน) กรมอนามัย มีผู้ตอบแบบสำรวจ 752 คน คิดเป็นร้อยละ 227.19 ของเป้าหมาย และคิดเป็นร้อยละ 39.48 ของข้าราชการกรมอนามัย (1,905 คน) การประเมินผลจาก Survey Online หมายเหตุ : บุคลากรกรมอนามัย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จำนวนทั้งสิ้น 1,905 คน เพศชาย 278 คน ร้อยละ 14.59 เพศหญิง 1,627 คน ร้อยละ 85.41 สังกัดส่วนกลาง 502 คน ร้อยละ 26.35 สังกัดส่วนภูมิภาค 1,403 คน ร้อยละ 73.65 แหล่งข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคลากร ภายในองค์การ กับข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ความสำคัญ หมายถึง การให้น้ำหนักในการพิจารณากับเรื่องที่เห็นว่ามีคุณค่า มี ประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อองค์การ หรือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น มากกว่าเรื่องอื่น

3 ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการสำรวจออนไลน์ ไม่มีการชี้แจงทำความเข้าใจข้อคำถามให้ชัดเจนก่อนการสำรวจ ผู้ตอบ ไม่เข้าใจข้อคำถาม/ เข้าใจไม่ตรงกัน เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย หมายถึงระบบของกรมหรือระบบ ของหน่วยงาน ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาหมายถึงใครบ้าง คำถามไม่สามารถแยกระหว่าง “ความเห็น” กับ “ความสำคัญ” เป็นการตอบตามความรู้สึก และอารมณ์ ผลการสำรวจเป็นภาพรวมของกรมอนามัย ไม่สามารถจำแนกราย หน่วยงาน ฯลฯ

4 ข้อมูลส่วนบุคคล จำนวนคน ร้อยละ เพศ ชาย 94 12.50 หญิง 658 87.50 อายุ 20 - 30 ปี 54 7.18 31 - 40 ปี 246 32.71 41 - 50 ปี 187 24.87 51 ปีขึ้นไป 265 35.24 ตำแหน่ง ทั่วไประดับปฏิบัติการ 29 3.86 ทั่วไประดับชำนาญการ 147 19.55 ทั่วไประดับอาวุโส 2 0.27 วิชาการระดับปฏิบัติการ 69 9.18 วิชาการระดับชำนาญการ 384 51.06 วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 101 13.43 วิชาการระดับเชี่ยวชาญ 11 1.46 วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ - 0.00 อำนวยการระดับต้น 3 0.40 อำนวยการระดับสูง 2 0.27 บริหารระดับต้น 4 0.53 สถานที่ ปฏิบัติงาน ส่วนกลาง 191 25.40 ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค 561 74.60 ข้อมูลทั่วไป

5 คำถามGapความเห็นความสำคัญ ระบบสารสนเทศ (Systems) 1. ระบบสารสนเทศที่มีช่วยให้ข้าพเจ้าสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างต่อเนื่อง 0.43.33.7 2. ข้าพเจ้าสามารถค้นหาข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สำหรับใช้ในการทำงานได้ง่าย สะดวกและ รวดเร็ว 0.43.33.7 ระบบฐานข้อมูล (Database) 3. ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นสามารถนำมาใช้สนับสนุน การทำงานได้เป็นอย่างดี 0.43.23.6 4. ระบบฐานข้อมูลสามารถสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best/Good Practices) ภายในส่วนราชการ 0.43.23.6 5. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนต่อการดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 0.43.23.6 ระบบเครือข่าย (Network) 6. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน ส่วนราชการ (Network) ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน ของข้าพเจ้า 0.43.33.7 เฉลี่ยภาพรวม 0.43.33.7 เปรียบเทียบระหว่าง GAP กับระดับความเห็นและความสำคัญ ของผู้ใช้งานสารสนเทศ

6 คำถามGap (0.4)ความเห็น (3.2)ความสำคัญ 19. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรม 0.62.93.5 20. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการของข้าพเจ้ามีการทำงานอย่างซื่อตรงไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น 0.63.03.6 7. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ 0.53.13.6 16. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจกับความคิดเห็นของข้าพเจ้าเสมอ 0.43.03.4 9. ข้าพเจ้าสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลารวมทั้งได้รับการสนับสนุน เพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จ 0.43.13.5 10. ข้าพเจ้ามีอุปกรณ์และวัสดุที่จำเป็นเพียงพอต่อการทำงานให้สำเร็จ 0.43.13.5 13. สภาพแวดล้อมการทำงานในปัจจุบันทำให้ข้าพเจ้าทำงานอย่างมีความสุข 0.43.13.5 29. ส่วนราชการของข้าพเจ้าได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนางาน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 0.43.13.5 12. ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเห็นว่างานที่ข้าพเจ้าทำมีประโยชน์และมีคุณค่า 0.43.23.6 22. ข้าพเจ้ามีความสุขกับการทำงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 0.43.23.6 23. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จ 0.43.23.6 25. การทำงานของข้าพเจ้าไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้เวลากับชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของข้าพเจ้า 0.43.23.6 26. ส่วนราชการของข้าพเจ้าส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงาน ที่มีคุณภาพดี 0.43.23.6 28. ข้าพเจ้าได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความสามารถ ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 0.43.23.6 27. ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุดจากส่วนราชการของข้าพเจ้า 0.43.33.7 15. ข้าพเจ้ามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในงานที่รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 0.33.23.5 24. ข้าพเจ้าสามารถกำหนดและดำเนินการตามแผนในการทำงานได้ตามความเหมาะสม 0.33.23.5 30. ข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่างานของข้าพเจ้ามีความท้าทายและช่วยให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์มากขึ้น 0.33.33.6 8. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในส่วนราชการนี้ 0.33.43.7 11. ข้าพเจ้ามีความภูมิใจและมีความสุขที่สามารถทำงานให้สำเร็จตรงตามเป้าหมาย 0.33.43.7 14. ข้าพเจ้ามั่นใจว่าหน่วยงานของข้าพเจ้าไม่มีการละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 0.33.43.7 17. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติงานอย่างไร จึงจะทำให้งานประสบความสำเร็จ 0.33.43.7 21. ข้าพเจ้ายินดีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้งานสำเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 0.33.43.7 18. ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของส่วนราชการ 0.33.53.8 เปรียบเทียบระหว่าง GAP กับระดับความเห็นและความสำคัญ (3.6)

7 ผลการเปรียบเทียบระหว่าง GAP กับระดับความเห็น และความสำคัญ ของผู้ใช้งานสารสนเทศ ด้านระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ให้ความสำคัญสูง 3.7 ด้านระบบฐานข้อมูลให้ความสำคัญ 3.6 จากคะแนนเต็ม 4 แสดง ว่าผู้ใช้งานสารสนเทศ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างสูง ความเห็นต่อระบบทั้ง 3 มีค่า 3.2-3.3 ระดับปานกลางใกล้เคียง กัน และ GAP หรือส่วนต่างระหว่างความสำคัญกับความคิดเห็น = 0.4 ซึ่งไม่สูงนัก โดยสรุปภาพรวมขององค์กรถือว่า Infrastructure ด้าน IT ของ กรมอนามัยค่อนข้างดี แต่ควรเน้นเรื่องการปรับปรุงฐานข้อมูลให้ ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย เพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน สื่อสารองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น สื่อสารให้คนกรมอนามัย รู้จัก และใช้ประโยชน์จากระบบ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้มากขึ้น

8 ผลการเปรียบเทียบระหว่าง GAP กับระดับความเห็นและความสำคัญ ข้อที่มีค่า GAP สูงควรมีการปรับปรุงแก้ไขมากที่สุด โดยเฉพาะข้อที่มีคะแนน ความสำคัญสูงด้วย เช่น ข้อ 19. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าผู้บริหารมีความยุติธรรม ข้อ 20. ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าส่วนราชการมีการทำงานอย่างซื่อตรงไม่ทุจริต คอร์รัปชั่น ข้อ 7. ข้าพเจ้าเข้าใจทิศทางและกลยุทธ์ของส่วนราชการ ข้อที่มีค่า GAP กลางๆ คือ 0.4 ให้ความสำคัญระดับกลางๆ คือ 3.5-3.6 เช่น ข้อ 9 12 13 22 23 25 26 ซึ่งคำถามสะท้อนบรรยากาศการทำงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานหรือ หน่วยงานเป็นส่วนมาก แนว ทางการพัฒนาอาจใช้การเป็นพี่เลี้ยง และให้คำปรึกษา (Coaching and mentoring) การสำรวจความต้องการ หรือเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน ข้อที่ผู้ตอบให้ความสำคัญสูง แต่ GAP ไม่สูง ได้แก่ ข้อ 15 24 30 8 11 14 17 21 ซึ่งเป็นเรื่องที่สะท้อนความสามารถของตนเอง (ว่าเป็นคนดีมี ความสามารถ ) อาจไม่ต้องแก้ไขมากนัก

9 ไม่ควรแก้ไขปัญหาโดยการทำแผนเพื่อลด GAP เป็นข้อ ๆ  แต่ควรมองในภาพรวมอย่างบูรณาการกัน วิธีการพัฒนา หรือแก้ปัญหา ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการองค์กร คือการบริหารคน กับการบริหารงาน ไปด้วยกัน ตั้งแต่ผู้บริหาร ระดับสูง ถ่ายทอดมาที่ระดับกลาง (หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้า กลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้างาน) จนถึงผู้ปฏิบัติ โดยหลัก Organization Leadership and communication คือการนำองค์กรและการ สื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สรุป : แนวทางการพัฒนาองค์การกรมอนามัย


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจการพัฒนาองค์การผ่านระบบออนไลน์ Organization Development Survey ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google