งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 4 5 Oprah Winfrey 6 7 รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 4 5 Oprah Winfrey 6 7 รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 Oprah Winfrey 6

7 7

8 รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด 8

9 ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดเชิงบวก ความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) 9

10 สำรวจ ตนเอง - ร่างกาย - สติปัญญา - อามรมณ์ - นิสัย - สังคม จดลงสมุด บันทึก ถามคน รอบข้าง ขอ คำแนะนำ จากคนที่มี ความรู้ใน การ พัฒนา บุคลิกภาพ หาหนังสือ มาอ่าน หาใครสัก คนช่วย ฝึกฝน 10

11 การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 11

12 12

13 ท่ายืนที่สง่างาม 1. ยืนลำตัวตรง 2. ยืดอกให้สูง 3. หลังตั้งตรง 4. ยึดไหล่ออกไปด้านหลัง ในลักษณะที่ผ่อนคลาย 5. ปล่อยแขนตามสบาย 13

14 ท่ายืนที่สง่างาม การวางเท้า สุภาพบุรุษ - มือปล่อยข้างลำตัว - หรือกุมมืออยู่ที่ช่วงท้อง ไม่ใช่ที่เป้า - เท้าวางขนานกับไหล่ 14

15 ท่ายืนที่สง่างาม การวางเท้า : สุภาพสตรี - มือวางด้านข้าง 45 องศา เอามือด้านซ้ายอยู่ ด้านบน วางประกอบมือ ขวาที่อยู่ด้านล่าง - เท้าวางในรูป 10 นาฬิกา หรือ 14 นาฬิกา 10 นาฬิกา 14 นาฬิกา 15

16 ท่านั่ง เมื่อจะนั่ง - เอาขาพับด้านใน ด้านที่ใกล้เก้าอี้ แตะกับ เก้าอี้ข้างหนึ่งก่อน - ค่อยๆ นั่งลงไป โดยที่ไม่จับอะไร - ใช้ขาด้านซ้าย ทับขาด้านขวา แล้วใช้ เท้าขวาเกี่ยวที่ด้านหลัง * สุภาพบุรุษ ต้องระวังเรื่องถุงเท้า และไม่นั่ง ไขว่ห้าง หรือแกว่งขา 16

17 ท่าเดินที่สวยงาม มีสง่า สุภาพสตรี - หลังยืดตรง - หัวเขาและเท้ายืดตรงไปข้างหน้า - ปลายเท้าแยกจากกันเล็กน้อย ( ไม่ เกิน 2 นิ้ว ) - ระยะห่างของย่างก้าวประมาณ 1 ฟุต - ทิ้งน้ำหนักลงที่ส้นเท้า 17

18 ท่าเดินที่สวยงาม มีสง่า สุภาพบุรุษ - หลังยืดตรง - หัวเขาและเท้ายืดตรงไปข้างหน้า - ปลายเท้าแยกจากกันเล็กน้อย ( ไม่ เกิน 2 นิ้ว ) - ระยะห่างของย่างก้าวประมาณ 1 ฟุต - ทิ้งน้ำหนักลงที่ส้นเท้า - กางแขนออกเล็กน้อย 18

19 การไหว้ - พนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม - วางมือไว้ระหว่างช่วง หน้าอก - ก้มศีรษะลงมาให้ปลายจมูก จรดปลายนิ้วชี้ ข้อควรระวัง - ไม่ยกมือขึ้นมาไหว้ - ไม่มองตาระหว่างไหว้ - ไม่ให้เห็นนิ้วโป้งเวลาไหว้ 19

20 องค์ประกอบสำคัญของภาพลักษณ์ สีหน้า Facial Expressi on กริยา ท่าทาง อิริยาบ ถ Manne rs การติดต่อสื่อสาร Communication Style การแต่งกาย Dress and Grooming น้ำเสียง Tone of Voice ความเอื้ออาทร Caring Attitude ประสบการณ์ ชีวิต Past Performance ความชำนาญ ในการงาน Knowledge of Job 20

21 21

22 22

23 1. การรู้จักให้อภัย 2. การลดทิฐิในตนเอง 3. การไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ซึ่งกันและกัน 4. การไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินตน 5. การมีเมตตาจิตอันดีต่อกัน 6. การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน Smart Tips เทคนิคในการร่วมงานกับบุคคลอื่น แนวทางที่จะช่วย ขจัดความขัดแย้ง 1. การ รู้จัก ให้ อภัย 2. การ ลดทิฐิ ใน ตนเอง 3. การไม่ ก้าวก่าย ในหน้าที่ ซึ่งกัน และกัน 4. การ ไม่มัก ใหญ่ใฝ่ สูงจน เกินตน 5. การมี เมตตา จิตอันดี ต่อกัน 6. การ สร้าง มนุษย สัมพันธ์ ให้เกิดขึ้น ใน หน่วยงาน 23

24 24

25 25


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 4 5 Oprah Winfrey 6 7 รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google