งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธประวัติ - พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า " สิทธัตถะ " เป็พระราช โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุง กบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธประวัติ - พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า " สิทธัตถะ " เป็พระราช โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุง กบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธประวัติ - พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า " สิทธัตถะ " เป็พระราช โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุง กบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ ประเทศเนปาล พระราชมารดาทรงพระนามว่า " พระนาง สิริมหามายา " ซึ่งเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์ราชสกุล โกลิยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะ แคว้นโกลิยะ - เจ้าชาย สิทธัตถะประสูติเมื่อ 80 ปีก่อนพุทธศักราช ที่สวนลุมพินี วัน ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งอยู่ระหว่างพรมแดนกรุง กบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ ( ปัจจุบันคือ ต. รุมมินเด ประเทศเนปาล ) ได้มีพราหมณ์ทั้ง 8 ได้ทำนายว่า เจ้าชายสิทธัตถะมีลักษณะเป็นมหาบุรุษ คือ ถ้าดำรงตน ในฆราวาสจะได้เป็นจักรพรรดิ ถ้าออกบวชจะได้เป็น ศาสดาเอกของโลก แต่โกณฑัญญะพราหมณ์ผู้อายุน้อย ที่สุดในจำนวนนั้น ยืนยันหนักแน่นว่า พระราชกุมาร สิทธัตถะจะเสด็จออกบวชและจะได้ตรัสรู้เป็น พระพุทธเจ้าแน่นอน - ทันทีที่ประสูติ ทรงดำเนินด้วย พระบาท 7 ก้าว มีดอกบัวผุดรองรับ ทรงเปล่งพระวาจา ว่า " เราเป็นเลิศที่สุดในโลก ประเสริฐที่สุดในโลก การ เกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของเรา "

2 พุทธประวัติ - หลังประสูติได้ 7 วัน พระนางสิริมหามายา สิ้นพระชนม์ จึงทรงอยู่ในความดูแลของพระนาง ปชาบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระกนิษฐาของพระนางสิริ มหามายา - ศึกษาเล่าเรียนจนจบระดับสูงของ การศึกษาทางโลกในสมัยนั้น ค์อ ศิลปศาสตร์ถึง 18 ศาสตร์ ในสำนักครูวิศวามิตร - พระบิดาไม่ ประสงค์จะให้เจ้าชายสิทธัตถะเป็นศาสดาเอก จึงพยายามให้สิทธัตถะพบแต่ความสุขทางโลก เช่น สร้างปราสาท 3 ฤดู และเมื่ออายุ 16 ปี ได้ ให้เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกกับนางพิมพาหรือ ยโสธรา ผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงเทวทหะ ซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายพระมารดา - เมื่อมี พระชนมายุ 29 ปี พระนางพิมพาก็ให้ประสูติ ราหุล ( บ่วง ) 3. เสด็จออกผนวช

3 พุทธประวัติพระพุทธเจ้า เมื่อทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณตามลำดับ จึงทรงคิดว่าชีวิตของทุกคน ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้น ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ จึงเกิดแนวความคิดว่า - ธรรมดาในโลกนี้มีของ คู่กันอยู่ เช่น มีร้อนก็ต้องมีเย็น, มีทุกข์คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ต้องมีที่สุดทุกข์ คือ ไม่เกิด ไม่ แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย - ทรงเห็นความสุขทางโลก เป็นเพียงมายา ความสุขในกามคุณเป็นความสุข จอมปลอม เป็นเพียงภาพมายาที่ ชวนให้หลงว่า เป็นความสุขเท่านั้น ในความจริงแล้วไม่มี ความสุข ไม่มีความเพลิดเพลินใดที่ไม่มีความ ทุกข์เจือปน - วิถีทางที่จะพ้นจากความทุกข์ ของชีวิตเช่นนี้ได้ หนทางหลุดพ้นจากวัฏสงสาร จะต้องสละเพศผู้ครองเรือนเป็นสมณะ

4 พุทธประวัติพระพุทธเจ้า สิ่งที่ทรงพบเห็นเรียกว่า " เทวทูต ( ทูตสวรรค์ )" จึงตัดสินพระทัยทรงออกผนวช ในวันที่พระ ราหุลประสูติเล็กน้อย พระองค์ทรงม้ากัณฐกะ ออกผนวช มีนายฉันทะตามเสด็จ โดยมุ่งตรงไป ที่แม่น้ำอโนมานที ทรงตัดพระเกศา และเปลี่ยน เครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพักตร์ ( ผ้าย้อมด้วยรส ฝาดแห่งต้นไม้ ) ทรงเปลื้องเครื่องทรงมอบให้ นายฉันนะนำกลับพระนคร การออกบวชครั้งนี้ เรียกว่า การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ( การ เสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ ) - หลังจากทรง ผนวชแล้ว จึงทรงมุ่งไปที่แม่น้ำคยา แคว้นมคธ เพื่อค้นคว้าทดลองในสำนักอาฬารดาบส กา ลามโครตร และอุทกดาบส รามบุตร เมื่อเรียน จบทั้งสองสำนัก ( บรรลุฌาณชั้นที่แปด ) ก็ทรง เห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ตามที่มุ่งหวังไว้

5 พุทธประวัติพระพุทธเจ้า - จากนั้นจึงเสด็จไปที่แม่น้ำเนรัญชรา ในตำบลอุรุ เวลาเสนานิคม ( ปัจจุบันนี้สถานที่นี้เรียกว่า ดงคศิริ ) เมื่อบำเพ็ญทุกรกิริยา โดยขบฟันด้วยฟัน กลั้น หายใจและอดอาหาร หลังจากทดลองมา 6 ปี ก็ยัง ไม่พบทางพ้นทุกข์ จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา หันมาบำรุงพระวรกายโดยปกติตามพระราชดำริว่า " เหมือนสายพิณควรจะขึงพอดีจึงจะได้เสียงที่ ไพเราะ " ซึ่งพระอินทร์ได้เสด็จลงมาดีดพิณถวาย พิณสายหนึ่งขึงไว้ตึงเกินไป พอถูกดีดก็ขาดผึงออก จากกัน จึงพิจารณาเห็นทางสายกลางว่า เป็น หนทางที่จะนำไปสู่พระโพธิญาณได้ - ระหว่างที่ ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ปัญจวัคคีย์ ( โกญฑัญญะ วัปปะ ภัททิยา มหานามะ อัสสชิ ) มาคอยปรนนิบัติ พระองค์โดยหวังว่าจะทรงบรรลุธรรมวิเศษ เมื่อ พระองค์เลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา ปัญจวัคคีย์จึงหมด ศรัทธา พากันไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง พาราณสี ( ต. สารนาถ )


ดาวน์โหลด ppt พุทธประวัติ - พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า " สิทธัตถะ " เป็พระราช โอรสของพระเจ้าสุทโธทนะ กษัตริย์ผู้ครองกรุง กบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ทางภาคใต้ของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google