งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554 นายปรีชา วงษ์ วิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โรงแรมสตาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554 นายปรีชา วงษ์ วิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โรงแรมสตาร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554 นายปรีชา วงษ์ วิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โรงแรมสตาร์ จังหวัด ระยอง

3 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (ต.ค.53-ส.ค.54) ชนิดวัคซีน จำนวนสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง แผนความ ต้องการ ผลิตได้ (ล้านโด๊ส) เบิกจริง (ล้านโด๊ส) ส่งแล้ว (ล้านโด๊ส) FMD-C โคเนื้อ 6.42 ล้าน HS โคนม 0.52 ล้าน BL กระบือ 1.19 ล้าน A BR FMD-P สุกร 8.34 ล้าน SF

4 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ (ต.ค.53-ส.ค.54) ชนิดวัคซีน จำนวนสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง แผนความ ต้องการ ผลิตได้ (ล้านโด๊ส) เบิกจริง (ล้านโด๊ส) ส่งแล้ว (ล้านโด๊ส) NDL+IB ไก่พื้นเมือง 71.2 ล้าน NDL IB X FC เป็ด 29.2 ล้าน DP

5 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบป้องกันโรค (ต.ค.53-ส.ค.54) ชนิดวัคซีน จำนวนสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง แผนความ ต้องการ ผลิตได้ (ล้านโด๊ส) ยอดเบิก (ล้านโด๊ส) ส่งแล้ว (ล้านโด๊ส) FMD-C โคเนื้อ 6.42 ล้าน HS โคนม 0.52 ล้าน BL กระบือ 1.19 ล้าน A 0.01 BR 0.18 FMD-P สุกร 8.34 ล้าน SF

6 ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบป้องกันโรค (ต.ค.53-ส.ค.54) ชนิดวัคซีน จำนวนสัตว์ ที่เกี่ยวข้อง แผนความ ต้องการ ผลิตได้ (ล้านโด๊ส) ยอดเบิก (ล้านโด๊ส) ส่งแล้ว (ล้านโด๊ส) NDL+IB ไก่พื้นเมือง 71.2 ล้าน NDL IB X FC เป็ด 29.2 ล้าน DP

7 สสอ. จำนวนสุกร* จ่ายวัคซีน FMD สุกร อหิวาต์สุกร (ล้านตัว)(ล้านโด๊ส) รวม ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบเพื่อจำหน่าย (ต.ค.53-ส.ค.54) * ที่มา : สถิติจำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2553, กรมปศุสัตว์

8 สสอ. จำนวนเป็ด* จ่ายวัคซีน กาฬโรคเป็ดอหิวาต์เป็ด-ไก่ (ล้านตัว)(ล้านโด๊ส) รวม ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบเพื่อจำหน่าย (ต.ค.53-ส.ค.54) * ที่มา : สถิติจำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2553, กรมปศุสัตว์

9 สสอ. จำนวนไก่พื้นเมือง* จ่ายวัคซีน NDLNDL+IBPox (ล้านตัว)(ล้านโด๊ส) รวม ผลการปฏิบัติงานด้านชีวภัณฑ์สัตว์ งบเพื่อจำหน่าย (ต.ค.53-ส.ค.54) * ที่มา : สถิติจำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2553, กรมปศุสัตว์

10 ผลการจัดส่งวัคซีน (ปี ) สสอ. ที่ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค

11 ผลการจัดส่งวัคซีน (ปี ) สสอ. ที่ เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย

12 ผลการจัดส่งวัคซีน (ปี 53 )

13 ผลการจัดส่งวัคซีน (ปี 54)

14 ผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต วัคซีน FMDสุกร ปี เดือนปี 2553 (ล้านโด๊ส)ปี 2554 (ล้านโด๊ส) เบิกจ่ายเบิก จ่าย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค

15 ผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต วัคซีน FMDสุกร ปี เดือนปี 2553 (ล้านโด๊ส)ปี 2554 (ล้านโด๊ส) เบิกจ่ายเบิก จ่าย เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

16 ผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต วัคซีน FMDสุกร ปี 53

17 ผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต วัคซีน FMDสุกร ปี 54

18 ขอขอบคุณ ปีหน้าพบกัน ใหม่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด้านชีวภัณฑ์สัตว์ ปีงบประมาณ 2554 นายปรีชา วงษ์ วิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนัก เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โรงแรมสตาร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google