งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reliability Engineering วิศวกรรมความเชื่อถือ ได้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reliability Engineering วิศวกรรมความเชื่อถือ ได้."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reliability Engineering วิศวกรรมความเชื่อถือ ได้

2 เมื่อวัตถุดิบที่รับมามีคุณภาพเป็นที่น่า พอใจ แต่เมื่อนำมาประกอบกันเป็นสินค้า แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าความน่าเชื่อถือ เป็นเท่าใด

3 ความน่าเชื่อถือคืออะไร ความน่าเชื่อถือได้ของสินค้าคือ ความสามารถในการที่สินค้านั้นยังคง ความสามารถทำงานได้ภายใต้เงื่อนไขที่ กำหนด ภายในช่วงเวลาที่กำหนด ความน่าเชื่อถือได้ของชิ้นส่วนใดๆ คือ ความน่าจะเป็นที่ชิ้นส่วนนั้นๆยังสามารถ ทำงานได้จนถึงช่วงเวลาที่กำหนดภายใต้ สภาพการทำงานที่กำหนด

4 ถ้าชิ้นส่วนเหล่านั้นมีชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสีย จะส่งผลให้สินค้านั้นเป็นของเสียไปด้วย สมมุติมีชิ้นส่วน 3 ชิ้นแต่ละชิ้นมีความ น่าเชื่อถือ 0.98 แล้วสินค้าชิ้นนี้จะมี ความน่าเชื่อถือเท่าใด

5 R1R2R3R4 R1 = 0.98 R2 = 0.97 R3 = 0.95 R4 = 0.99 แล้วความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ นี้จะเป็นเท่าใด ความน่าจะเป็น ต่อเนื่องกัน คูณกัน Rs= R1 x R2 x R3 x R4 = 0.98 x 0.97 x 0.95 x 0.99 = 0.894 ระบบ อนุกรม

6 ถ้าสินค้ามีชิ้นส่วน 1000 ชิ้น และต้องการ ความน่าเชื่อถือ 0.99 ชิ้นส่วนแต่ละชิ้น จะต้องมีความเชื่อถือได้เท่าใด จาก Rs = R i n ; i = 1, 2, ……, n 0.99 = R i 1000 ln 0.99 = 1000 ln R i R i = 0.9999899 5 แปลว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นต้องถูกออกแบบมาให้มี ความเชื่อถือได้ เท่ากับ 0.99998995

7 แต่ถ้าหากสินค้านั้น ถูกออกแบบมาให้มีระบบ สำรอง หรือ อุปกรณ์สำรอง เช่นระบบเชื้อเพลิงในรถยนต์ ที่สามารถใช้ได้ ทั้ง น้ำมันเบนซิน และ แก๊สธรรมชาติ ความเชื่อถือได้ของสินค้าจะสามารถคำนวณ ได้อย่างไร R1 R2 ระบบ ขนาน

8 ให้ F i = ความน่าจะเป็นที่ ชิ้นส่วนจะขัดข้อง F i = 1 - R i

9 ถ้าสินค้ามีชิ้นส่วนอยู่ 3 ชิ้นต่ออย่างขนานสินค้าจะมี ความน่าเชื่อถือเท่าใด 0.65 R p =1 - (1 – 0.65) 3 =1 – 0.35 3 = 0.957125

10 ถ้า R A = 0.72, R B = 0.96, R C = 0.87, R D = 0.91 จงหาความน่าเชื่อถือเมื่อ B CD CD A A A R T = 0.898

11 ความเชื่อถือได้กับเวลาใช้งาน ถ้าให้ f(t) เป็น ฟังค์ชั่นการแจกแจงความน่าจะ เป็นที่ชิ้นส่วนจะขัดข้อง

12 f(t) มีการแจกแจงแบบ exp เมื่อกำหนดให้ อัตราการขัดข้องมีค่าคงที่ เวลาเฉลี่ยในการขัดข้อง เรียกว่า MTBF (Mean Time Between Failure) มีค่าเท่ากับ 1/

13 ถ้าชิ้นส่วนชนิดหนึ่งมีอัตราขัดข้อง 0.06 ครั้งต่อ 1000 ชั่วโมง ความน่าจะเป็นที่ ชิ้นส่วนนี้จะใช้งานได้จนถึง 8000 ชั่วโมง MTBF = 1000/0.06 = 0.06

14 ถ้ามีชิ้นส่วน n ชิ้นที่ประกอบกันเป็น สินค้า ซึ่งแต่ละชิ้นมีผลกระทบต่อสินค้า และชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีอัตราขัดข้องเป็น 1, 2, ….., n สินค้านี้จะมีความเชื่อถือ ได้คือ ระบบ อนุกรม

15 ระบบอนุกรมหนึ่ง ประกอบด้วยชิ้นส่วน 4 ชิ้นที่มีอัตราขัดข้องต่อ 1000 ชั่วโมงเป็น 0.051, 0.058, 0.043, และ 0.048 ดังนั้น ความน่าจะเป็รที่ระบบจะทำงานได้จนถึง 4000 ชั่วมงคือ R s (4) = e - (0.051+0.058+0.043+0.048) (4) = e - (0.02)(4) = 0.449 MTBF = (1/ 1 + 1/ 2 + 1/ 3 + 1/ 4 ) MTBF = 1 / 0.02 = 5 MTBF = 5000 ชั่วโมง นั่นเอง

16 ถ้าเป็นระบบขนาน จะสามารถคำนวณ ความเชื่อถือได้ในช่วงเวลา ทำนองเดียวกับ ความเชื่อถือได้ในชิ้นส่วน

17 ถ้าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมีอัตราขัดข้องเท่ากัน หมดคือ 0.05 ตรารางต่อไปนี้จะแสดงค่า ความเชื่อถือได้ของระบบ และ MTBF n1234567 Rp(t)0.9510.9981.000 MTBF200003000036666.741666.745666.74900051857.1

18 จาก R A = 0.72, R B = 0.96, R C = 0.87, R D = 0.91 กำหนด t = 100 ชั่วโมง B CD CD A A A ให้คำนวณหาค่า R(t) = e - t เช่น 0.96 = e -100 แก้สมการ = 4.08 x 10 -4 แสดงว่า อัตราขัดข้อง คือ 4.08 ครั้ง ต่อ 10,000 ชั่วโมง

19 A = 3.28 x 10 -3 CD = 23.36 x 10 -4 CDp = 16.91 x 10 -4 SYS = 38.88 x 10 -4 MTBF= 10000 / 38.88 = 257.2 ชั่วโมง

20 ถ้าสินค้าที่มีการจัดส่งสินค้านั้นมีการระบุ ว่าต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 10000 ชั่วโมงนั้น เมื่อสินค้ามีการส่งมอบแล้ว ทางผู้ ที่ตรวจรับสินค้าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการ ตรวจสอบว่าสินค้านั้นเป็นไปตามข้อกำหนด หรือไม่ การตรวจสอบนั้นสามารถทำได้โดยการ สุ่มตัวอย่างจำนวน n ชิ้นแล้วทำการ ทดสอบตัวอย่างบนสมมุติฐานแบบ Exponential หรือ อาศัยการเปิดตารางจากคู่มือ H108

21 ส่วนประกอบของตาราง H 108 1. ตารางแม่บทสำหรับการทดสอบอายุที่ยกเลิก เมื่อจำนวนขัดข้องเท่ากับค่าที่กำหนด 2. ตารางทดสอบอายุสำหรับจำนวนที่ขัดข้องที่ กำหนดไว้ก่อนภายใต้ , ,  1 /  0 3. ตารางแม่บทสำหรับทดสอบอายุที่ยกเลิกเมื่อ ถึงเวลาที่กำหนด ( เมื่อไม่มีการทดแทนชิ้นที่ ขัดข้อง ) 4. ตารางแม่บทสำหรับทดสอบอายุที่ยกเลิกเมื่อ ถึงเวลาที่กำหนด ( เมื่อมีการทดแทนชิ้นที่ ขัดข้อง )

22 ส่วนประกอบของตาราง H 108( ต่อ ) 5. ตารางทดสอบอายุสำหรับเวลาที่กำหนด ไว้ก่อนภายใต้ , ,  1 /  0 ( ไม่มีการ ทดแทน ) 6. ตารางทดสอบอายุสำหรับเวลาที่กำหนด ไว้ก่อนภายใต้ , ,  1 /  0 ( มีการ ทดแทน ) 7. ตารางทดสอบอายุแผนชักตัวอย่างเพื่อ การยอมรับภายใต้ , ,  1 /  0 ( ไม่มี การทดแทน )

23 การบ้าน ให้หาตารางสำหรับคู่มือ H108 ทั้ง 7 ตาราง พร้อมอธิบายวิธีการใช้ และตอบ ปัญหา 1. ต้องการหาแผนทดสอบที่จะให้ค่า ความเสี่ยงของผู้ผลิต = 0.10 และอายุ เฉลี่ยที่ยอมรับ  0 = 2000 ชั่วโมง และจะ ยกเลิกเมื่อมีชิ้นที่ขัดข้อง 5 ชิ้น 2. อธิบายแผนในการทดสอบข้อที่ 1


ดาวน์โหลด ppt Reliability Engineering วิศวกรรมความเชื่อถือ ได้.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google