งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ ทรัพยากร อย่าง ยั่งยืน การผลิต เข้าใจ พื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ปราศจา ก มลภาวะ และการ สูญเสีย เทคโนโ ลยี เข้าใจ พื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ผลผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ ทรัพยากร อย่าง ยั่งยืน การผลิต เข้าใจ พื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ปราศจา ก มลภาวะ และการ สูญเสีย เทคโนโ ลยี เข้าใจ พื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ผลผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การใช้ ทรัพยากร อย่าง ยั่งยืน การผลิต เข้าใจ พื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ปราศจา ก มลภาวะ และการ สูญเสีย เทคโนโ ลยี เข้าใจ พื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ผลผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณค่า ทรัพยากรธร รมชาติ เทคโนโลยี การผลิตที่ สะอาด

4 หัวข้อการ บรรยาย  ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม  แนวคิดการบูรณาการใช้ เทคโนโลยีกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับการประยุกต์ เทคโนโลยี  ซักถามและสรุป

5

6 ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางชีวภาพ แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ สภาพพื้นที่ อาหาร ด้านวัตถุ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม - พืช - สัตว์ - จุลินทรีย์ ภูมิอากาศ (Climate) สิ่งแวดล้อม (Environment)

7 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ สร้างขึ้น กาย ภาพ ชีวภ าพ คนหรือสิ่งมีชีวิต อื่นๆ Different Concepts

8 แนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Concepts of Environments) มี 3 แนวคิด  แนวคิดปัจจัยจำกัด Concept of Limiting Factors  แนวคิดปัจจัยทดแทน Concept of Compensating Factors  แนวคิดปัจจัยร่วม Concept of Holocenotic Factors

9 Concept of Limiting Factors ระดับปัจจัย สิ่งแวดล้อม ปัจจัย สิ่งแวดล้อม น้อยมาก ตาย เขต วิกฤต ตาย เขต วิกฤต เขต ความเหมาะสม เขตทนได้

10 แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัย ทดแทน Concepts of Compensating Factors ปริมาณฝนตก <10 นิ้วต่อปี ทะเลทราย ปริมาณฝนตก 10 - 20 นิ้วต่อปี ไม้พุ่มเล็ก ปริมาณฝนตก > 20 นิ้วต่อปี สังคมป่าไม้

11 แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยร่วม Concepts of the Holocenotic Environment Growth and reproduction of organisms will be controlled by the interaction and interrelation between or among the environments N 5 ม. P NP 2 ม. 20 ม. 15 ม.

12

13 ระบบนิเวศประเภทต่างๆ 1. ระบบนิเวศในน้ำ Aquatic Ecosystems 2. ระบบนิเวศบนบก Terrestrial Ecosystems eco. ปะการัง Coral reef หญ้าทะเล Sea grass Estuarine Eco. 36 % 0.5 % (ppt) 0 % น้ำเค็ม Marine Eco. น้ำกร่อย Brackish water Eco. น้ำจืด Freshwater Eco. ระบบนิเวศ เกษตร ป่าไม้ทุ่งหญ้าทุนดร้าอื่นๆ ความเค็มของน้ำ (Salinity) พันธุ์พืชลักษณะเด่น Dominant Species

14 ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนที่ 1 …. โครงสร้างของระบบ (Structural Component) ส่วนที่ 2 …. กิจกรรม หรือหน้าที่ของระบบ (Functioning Component)

15

16 POLLUTION

17

18

19

20

21

22 ปัญหา สิ่งแวดล้อม  การลดลงของ ทรัพยากรธรรมชาติ  อากาศเสีย  น้ำเสีย  ขยะ  น้ำท่วมและน้ำแล้ง  การพังทลาย  โลกร้อน

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 สังคมและเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐาน + เทคโนโลยีที่เหมาะสม คุณภาพชีวิต ทางวิทยาศาสตร์

45

46

47


ดาวน์โหลด ppt การใช้ ทรัพยากร อย่าง ยั่งยืน การผลิต เข้าใจ พื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ปราศจา ก มลภาวะ และการ สูญเสีย เทคโนโ ลยี เข้าใจ พื้นฐาน สิ่งแวดล้ อม ผลผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google