งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน การผลิต เข้าใจพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ปราศจาก มลภาวะและการสูญเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน การผลิต เข้าใจพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ปราศจาก มลภาวะและการสูญเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเทคโนโลยี
การใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน การผลิต เข้าใจพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ปราศจาก มลภาวะและการสูญเสีย กระบวนการ (เข้าใจพื้นฐานสิ่งแวดล้อม) เทคโนโลยี ผลผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณค่า ทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเทคโนโลยี การผลิตที่สะอาด

4 หัวข้อการบรรยาย ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แนวคิดการบูรณาการใช้เทคโนโลยีกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับการประยุกต์เทคโนโลยี ซักถามและสรุป

5

6 สิ่งแวดล้อม (Environment)
ปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางชีวภาพ แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ สภาพพื้นที่ อาหาร ด้านวัตถุ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม - พืช - สัตว์ - จุลินทรีย์ ภูมิอากาศ (Climate) สิ่งแวดล้อม (Environment)

7 สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้น กายภาพ ชีวภาพ คนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ Different Concepts

8 แนวคิดปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Concepts of Environments)
มี 3 แนวคิด แนวคิดปัจจัยจำกัด Concept of Limiting Factors แนวคิดปัจจัยทดแทน Concept of Compensating Factors แนวคิดปัจจัยร่วม Concept of Holocenotic Factors

9 Concept of Limiting Factors ระดับปัจจัยสิ่งแวดล้อม
น้อย มาก ตาย เขต วิกฤต ความเหมาะสม เขตทนได้ แนวคิดปัจจัยจำกัด

10 แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยทดแทน Concepts of Compensating Factors
ปริมาณฝนตก <10 นิ้วต่อปี ทะเลทราย ปริมาณฝนตก นิ้วต่อปี ไม้พุ่มเล็ก ปริมาณฝนตก > 20 นิ้วต่อปี สังคมป่าไม้

11 แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยร่วม Concepts of the Holocenotic Environment
Growth and reproduction of organisms will be controlled by the interaction and interrelation between or among the environments N 5 ม. P NP 2 ม. 20 ม. 15 ม.

12 นิยามและความหมาย ระบบนิเวศ

13 พันธุ์พืชลักษณะเด่น Dominant Species
ระบบนิเวศประเภทต่างๆ 1. ระบบนิเวศในน้ำ Aquatic Ecosystems 2. ระบบนิเวศบนบก Terrestrial Ecosystems eco. ปะการัง Coral reef หญ้าทะเล Sea grass Estuarine Eco. 36 % 0.5 % (ppt) 0 % น้ำเค็ม Marine Eco. น้ำกร่อย Brackish water Eco. น้ำจืด Freshwater ระบบนิเวศ เกษตร ป่าไม้ ทุ่งหญ้า ทุนดร้า อื่นๆ ความเค็มของน้ำ (Salinity) พันธุ์พืชลักษณะเด่น Dominant Species

14 ส่วนที่ 1 …. โครงสร้างของระบบ (Structural Component)
ประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ คือ ส่วนที่ 1 …. โครงสร้างของระบบ (Structural Component) ส่วนที่ 2 …. กิจกรรม หรือหน้าที่ของระบบ (Functioning Component) ระบบนิเวศ

15

16 POLLUTION

17

18

19

20

21

22 ปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ อากาศเสีย น้ำเสีย ขยะ
น้ำท่วมและน้ำแล้ง การพังทลาย โลกร้อน

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 ความรู้พื้นฐาน + เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ ความรู้พื้นฐาน + เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทางวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

45

46

47


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเทคโนโลยี การใช้ทรัพยากร อย่างยั่งยืน การผลิต เข้าใจพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ปราศจาก มลภาวะและการสูญเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google