งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายบริหารทั่วไป. ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน ยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายบริหารทั่วไป. ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน ยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

2 ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน ยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่ งานประชุม และงานประสานราชการ ทั่วไปของสำนัก หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบการปฏิบัติงาน บริหารทั่วไป ได้แก่

3 แบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่ 1. งานธุรการ 2. งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป

4 งานธุรการ ลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ รวบรวม และจัดเก็บเอกสาร จัดทำแผน / ระเบียบวาระ / เอกสาร ประกอบการประชุม / รายงานการ ประชุม จัดทำบัญชีลงชื่อปฏิบัติงาน / งบวัน ทำการ พิมพ์หนังสือราชการ / บันทึกข้อมูล / ตรวจสอบ E-mail/ แจกจ่ายงาน พิมพ์ / ตรวจสอบร่างหนังสือราชการ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติด้านงาน สาร บรรณ งานธุรการ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

5 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ควบคุม ดูแลการเงิน งบประมาณ และลงบัญชี จัดทำคำของบประมาณในส่วนของ งบบริหาร และรวบรวมงบประมาณ ของส่วน / กลุ่ม / กลุ่มงาน / ติดตาม ข้อมูล / จัดทำแผน - ผล / รายงานการ ใช้จ่าย งบประมาณ และ เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ตรวจสอบใบสำคัญค่าใช้จ่ายทุก ประเภท / ลงบัญชี ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง / ตั้งเรื่อง / ตรวจสอบ / ลงทะเบียนควบคุม ครุภัณฑ์ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับ ระเบียบพัสดุ และอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

6 Software ที่ใช้ในงาน บริหารทั่วไป -Word -Excel -Access -Power Point -Photo Shop -Dreamviewer -Autocad

7 ผู้จัดทำ นาย สยามอิ่มสำราญ 4921319064 นาย สยามอิ่มสำราญ 4921319064 น. ส. รติพรเขียนนิลศิริ 4921319167 น. ส. รติพรเขียนนิลศิริ 4921319167 น. ส. สุณัฏฐา ยิ้มสนิท 4921319168 น. ส. สุณัฏฐา ยิ้มสนิท 4921319168 น. ส. กานดาสอนเชื้อจีน 4921319244 น. ส. กานดาสอนเชื้อจีน 4921319244 น. ส. อัญชนาอัคคะพู 4921319263 น. ส. อัญชนาอัคคะพู 4921319263

8 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายบริหารทั่วไป. ฝ่ายบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ งาน ยานพาหนะ งานจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสาร งานการเจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google