งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。

2 คำศัพท์ใหม่ Ka-ki-masu かきます เขียน Ta-be-masu たべます กิน, รับประทาน
No-mi-masu のみます ดื่ม Mi-masu  みます ดู Yo-mi-masu よみます อ่าน Kai-masu かいます ซื้อ Ki-ki-masu ききます ฟัง Shi-masu します ทำ

3 คำศัพท์ใหม่ I-ki-masu いきます ไป Ka-e-ri-masu かえります กลับ Ki-masu きます มา
De-paa-to デパート ห้างสรรพสินค้า Ho-te-ru ホテル โรงแรม Dai-ga-ku だいがく มหาวิทยาลัย Gin-kou ぎんこう ธนาคาร To-sho-kan としょかん ห้องสมุด

4 คำศัพท์ใหม่ Pan パン ขนมปัง Ke-ki ケーキ เค้ก Pu-re-zen-to プレゼント ของขวัญ
Shim-bun しんぶん หนังสือพิมพ์ Zas-shi ざっし นิตยสาร Ya-sai やさい ผัก Ku-da-mo-no くだもの ผลไม้ Fu-ku ふく เสื้อผ้า

5 คำศัพท์ใหม่ Gohan ごはん ข้าว Ongaku おんがく เพลง Sakkaa サッガー ฟุตบอล
Yakyu やきゅう เบสบอล Eiga えいが ภาพยนตร์ Rajio ラジオ วิทยุ Terebi テレビ ทีวี Nani なに อะไร

6 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verbเคลื่อนที่
I-ki-masu Anata wa (วันเวลา) Doko, (สถานที่).. E Ki-masu ka Ka-e-ri-masu (วันเวลา)คุณจะไปไหน/ไปไหน ครับ/ค่ะ Anata wa Ashita Doko E Ikimasu ka? あなた は (あした) どこ へ いきますか。

7 รูปประโยค N1 Wa N2 E Verbเคลื่อนที่
I-ki-masu Watashi wa (วันเวลา) …(สถานที่).. E Ki-masu (บ้าน/ประเทศ) Ka-e-ri-masu ฉันไป/มา/กลับ ครับ/ค่ะ Watashi wa Ashita Lotus E Ikimasu わたし は (あした) ロータス へ いきます。

8 Anata wa Nani Wo Shimasu ka?
รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb Ka-ki-masu      Ta-be-masu No-mi-masu  Anata wa nani Wo Mi-masu   ka. Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu Shi-masu คุณ อะไรครับ/ค่ะ Anata wa Nani Wo Shimasu ka? あなた は なに を しますか。

9 Watashi wa Gyunyu Wo Nomimasu
รูปประโยค N1 Wa N2 Wo Verb Ka-ki-masu      Ta-be-masu No-mi-masu  Anata wa (สิ่งของ/สัตว์/กีฬา) Wo Mi-masu   . Yo-mi-masu Kai-masu Ki-ki-masu Shi-masu คุณ อะไรครับ/ค่ะ Watashi wa Gyunyu Wo Nomimasu わたし は ぎゅうにゅう を のみます。

10 การผันคำกริยา รูปปัจจุบัน รูปอดีต I-ki-masu จะไป I-ki-ma-shita ไปแล้ว Ki-masu จะมา Ki-ma-shita มาแล้ว Ka-e-ri-masu จะกลับ Ka-e-ri-ma-shita กลับแล้ว -- --Masu --Ma-shita

11 Ka-ki-masu かきます

12 Kai-masu かいます

13 Ki-ki-masu ききます

14 Mi-masu みます 

15 No-mi-masu のみます

16 Ta-be-masu たべます

17 Yo-mi-masu よみます

18 บทสนทนา KAIWA A: B San, Chotto……. B: Hai. Nan desu ka?
A: Kyo wa Doko e Ikimasu ka? B: Kyo wa C San to Daigaku to Ginkou e Ikimasu Anata wa? A: Korekara Depa-to e ikimasu. C: Nani wo Shimasu ka? A: …(ชื่อ)……to…(สิ่งของ)……. to …(สิ่งของ).. Wo ………… A: Sasitorn san to hon to kudamono wo Kaimasu. C: Un, wakarimashita


ดาวน์โหลด ppt HAI, WAKARIMASHITA はい、わかりました。.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google