งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 8 What Did They Say? M.5 What you will learn and do in this unit. 1. บอกข้อมูลที่ฟังจากการสนทนา ระหว่างพนักงานบริษัทท่องเที่ยวกับ ลูกค้า 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 8 What Did They Say? M.5 What you will learn and do in this unit. 1. บอกข้อมูลที่ฟังจากการสนทนา ระหว่างพนักงานบริษัทท่องเที่ยวกับ ลูกค้า 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบันทึก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Unit 8 What Did They Say? M.5

4 What you will learn and do in this unit. 1. บอกข้อมูลที่ฟังจากการสนทนา ระหว่างพนักงานบริษัทท่องเที่ยวกับ ลูกค้า 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบันทึก ข้อความจากเครื่องตอบรับโทรศัพท์ อัตโนมัติ 3. พูดเล่าบันทึกข้อความในเครื่องตอบ รับโทรศัพท์อัตโนมัติ ของตน 4. เขียนบันทึกสั้น ๆ ถึงสมาชิกครอบครัว หรือเพื่อน 5. ทำโครงงานเขียนหรือพูดบันทึก ข้อความในเครื่องตอบรับโทรศัพท์ อัตโนมัติและพูดนำเสนอในชั้นเรียน

5

6 What kind of speech are the following sentences?

7 I met a wonderful girl. “I met a wonderful girl.”

8 Direct Speech Answer:

9 “What Did They Say?” When might a person ask this question?

10 - การพูดรายงาน คำพูดของผู้อื่นนั้น จะต้องเกิดขึ้น ภายหลังจากเวลาผ่าน ไปแล้ว การรายงาน คำพูดจึงต้องมีการ เปลี่ยนแปลง โดย เปลี่ยนจากรูปปัจจุบัน เป็นรูปอดีต

11 Look at the pictures. -New Language (page 56) He said he had met a wonderful girl. (Past perfect tense) “I met a wonderful girl.” (Past tense)

12 A: Practice page 56 Read the speech in each bubble.

13

14 This is Kate. Paula and I are having a soda at East Side Caf é. 1. 2. I don ’ t want any dessert, thanks.

15 I’ve been waiting for my order for ten minutes. 3. 4. It ’ s almost ready.

16 Sarah, I’m going to pick you up at eight tonight. 5. 6. I ’ ll see you tomorrow. Bye.

17 Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech This is Kate. Paula and I are having a soda at East Side Caf é. 1. Kate said she and Paula were having a drink at East Side Café.

18 Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech 2. I don ’ t want any dessert, thanks. The woman at the table said she didn’t want any dessert.

19 Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech The man at the counter said he had been waiting for a long time. I’ve been waiting for my order for ten minutes. 3.

20 Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech The attendant answered the order was almost ready. 4. It ’ s almost ready.

21 Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech Sarah’s friend said he was going to pick her up at eight that night. Sarah, I’m going to pick you up at eight tonight. 5.

22 Direct Speech Indirect Speech or Reported Speech The girl told her boyfriend she would see him the next day. 6. I ’ ll see you tomorrow. Bye.

23 Check your answers one more time.

24 c e b a f d

25 Conversation (page 56)

26

27 Look at the picture on page 57 and then answer the questions. Where do you think this place is? Who are these two women?

28 Is the standing woman happy? Guess what she is saying?

29 She had to call a taxi. They hadn’t received her reservation. The reception clerk helped her. It was crowded and polluted. She should check the places herself before she sells the tour packages.

30 Someone will be at the airport with a sign. Present the voucher to the hotel. The accommodation and breakfast are paid for. Charge them to the room. Fabulous, white sand, crystal clear water. Cool, not rainy. The hotel has a shuttle free of charge.

31 Grammar: Reported Speech (page 58) In reported speech, the verbs in the present usually change to a past form.

32

33 Use say or tell to report what the person said.

34 Simple Present Past Simple I’m sixteen years old. Eliza said (that) she was sixteen years old.

35 Simple Present Past Simple He said (that) he had two sisters. I have two sisters.

36 Simple Present Past Simple Rachel told us (that) she lived with her grandmother. I live with my grandmother.

37 I’m studying law. Present Progressive Derek told me (that) he was studying law. Past Progressive

38 I went out with Will. Simple Past Beatrice said she had gone out with Will. Past Perfect

39 I’ve already finished. Present Perfect He said he had already finished. Past Perfect

40 Present Perfect Progressive She said she had been waiting for an hour. I’ve been waiting for an hour. Past Perfect Progressive

41 Future with be going to He said he was going to the mall after lunch. I’m going to the mall after lunch.

42 Future with willwould I ’ ll see you later. She said she would see him later.

43 Can I can’t come to the party. He said he couldn’t come to the party Could

44 I must go to the dentist. Must She said she had to go to the dentist. Had to

45 now then last (year) the previous (year) yesterday the previous day

46 tomorrow the next day the following day or

47 the day after tomorrow in two days next week the following week

48 Language in Context: A (page 59)

49 he needed new sneakers. he hadn’t heard the beep. he had to arrive at work on time. had never seen that woman before. she was going to hurt herself.

50 Language in Context: B Reported speech Direct speech (page 59)

51 “Elaine, I have to work late at the office tonight.” “Julia, this is Jason. I will pick you up at eight o’clock.” “Elaine, this is Pam. I can’t come to play brigde tomorrow.” “George, this is Ben. I’m going to come by to show you my new scooter tonight.” “This is the TV repair shop. The TV set is ready”

52 answering machines How have answering machines affected people’s lives, both in positive and negative ways?

53 Reading: (page 60)

54 You Have Reached the Number You Dialed: Funny Answering Machine Messages

55

56 About the Reading: A (page 61)

57 had bought the machine at the garage sale. didn’t return the call, the machine didn’t work. take briefly about his/her childhood. you hadn’t lent him enough money. all messages would be deleted.

58 About the Reading: B (page 61)

59 Credit cards, hot tubs, cruises The refrigerator. Because the answering machine is broken. It isn’t programmed to answer the phone. To send him money. Yes, he has. The answering machine is on strike.

60 Speaking: (page 61)

61 Writing: (page 61)

62 Project: (page 61) Work in Group of 3-4

63 Useful Websites: http://www.answers.com/answerphone http://www.jvsplace.co.uk/messidx.htm

64 End of Unit 8 Mrs. Panita Kittipornkul


ดาวน์โหลด ppt Unit 8 What Did They Say? M.5 What you will learn and do in this unit. 1. บอกข้อมูลที่ฟังจากการสนทนา ระหว่างพนักงานบริษัทท่องเที่ยวกับ ลูกค้า 2. อ่านออกเสียงและเข้าใจบันทึก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google