งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การแก้ไขหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การแก้ไขหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การแก้ไขหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552

2 2 หัวข้อนำเสนอ 1. การออกตราสารหนี้ภาคเอกชน 2. เป้าหมายในการปรับปรุงเกณฑ์ 3. หลักการแก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้ 4. สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข 5. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

3 3 1. การออกตราสารหนี้ ภาคเอกชน

4 4 ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้เอกชน ตราสารหนี้ทั่วไปหุ้นกู้อนุพันธ์ securitization ระยะสั้น / ยาว - มี / ไม่มีประกัน - ด้อยสิทธิ - Perpetual bond หุ้นกู้ ตั๋วเงิน ระยะสั้น / ยาว ระยะสั้น / ยาว - ผลตอบแทน / มูลค่าไถ่ถอน ขึ้นกับ u/l - u/l เช่น หุ้น ราคาสินค้า index นำลูกหนี้มา pool เป็นกอง ทรัพย์สิน เพื่อ เป็นแหล่งเงิน ในการชำระหนี้ ตามหุ้นกู้

5 5 2. เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

6 6 สนับสนุนให้ตลาดตราสารหนี้ขยายตัว ลดเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรค ทำให้เข้าใจง่าย อำนวยความสะดวกให้การระดมทุนคล่องตัว ขึ้น และผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลเพียงพอ เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

7 7 พัฒนาเกณฑ์ให้เป็นสากล เพื่อยกระดับให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือ และ เตรียมความพร้อมเชื่อมโยงกับตลาดทุน ต่างประเทศ เป้าหมายการปรับปรุงเกณฑ์

8 8 เปรียบเทียบ ตปท. - ไทย

9 9 เกณฑ์ปัจจุบันประเภทPP - II&HNW ≤100 ลบ. - หุ้นกู้ ขาย ≤10 ราย หรือ ขายเจ้าหนี้ ขายเจ้าหนี้ - ตั๋วเงิน ขาย ≤10 ฉบับ PO II&HNW (>100 ลบ.) รายย่อย เกณฑ์ อนุญาต เกณฑ์ง่ายLT-เข้ม ST ST-ง่าย LT-เข้ม ST ST-ง่าย Filing Rating LT - LT - ST -  ThaiBMA

10 10 3. หลักการแก้ไขเกณฑ์ ตราสารหนี้

11 11 หลักการแก้ไขเกณฑ์ 1. การขาย PP 1.1 แก้ไขนิยาม PP + ปรับเกณฑ์ PP * ย้าย II&HNW เข้าเป็น PP * ยกเลิกขั้นตอนขออนุญาต * เฉพาะ II&HNW ยังต้อง filing, rating, ขึ้นทะเบียน ThaiBMA 1.2 ขยาย PP วงแคบ * ให้รวมถึง สถาบัน ตปท.ทั้งจำนวน

12 12 หลักการแก้ไขเกณฑ์ 2. การขาย PO 2.1 แก้ไขเกณฑ์ตราสารหนี้ระยะสั้น และระยะยาวให้สอดคล้องกัน * เกณฑ์อนุญาต : ปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้น * shelf filing : ทำให้ง่าย เป็นสากล * วิธีการลงนาม : ยืดหยุ่นขึ้น * update หลังขาย : ST = LT

13 13 หลักการแก้ไขเกณฑ์ 2. การขาย PO (ต่อ) 2.2 แก้ไขเกณฑ์ rating * ตราสารระยะยาว ใช้ issue rating หรือ guarantor rating เท่านั้น (เดิม ใช้ issuer rating ได้) * ตราสารระยะสั้น ใช้ได้ทั้ง issue, issuer หรือ guarantor rating (เหมือนเดิม)

14 14 หลักการแก้ไขเกณฑ์ 3. แก้ไขเกณฑ์ CD ขายผู้ถือหุ้นเดิม ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นมาก่อน ผู้ถือหุ้นเดิมรู้ข้อมูลดีอยู่แล้ว * ไม่ต้องขออนุญาต / ไม่ filing * ยังต้องทำตามเกณฑ์คุ้มครองผู้ลงทุน เช่น หุ้นรองรับ, มติผู้ถือหุ้น, การปรับสิทธิ, การชดใช้ค่าเสียหาย (แก้ไขให้สอดคล้องกับ warrant - RO )

15 15 4. สาระสำคัญของเกณฑ์ที่แก้ไข

16 PPPO(รายย่อย) ประเภทวงแคบ หุ้นกู้ ผู้ลงทุน ≤10 ราย ตั๋วเงิน ขาย ≤10 ฉบับสถาบันตปท.ทั้งจำนวน II&HNW (มูลค่าใดๆ) อนุญาต อนุญาตทั่วไป * ยื่นขออนุญาต Filingexempt free form (1 วันทำการ) full form (14 วัน) full form (14 วัน) Rating issue/issuer/ guarantor LT -issue/guarantor ST-issue/issuer/guarantor ThaiBMA สรุปเกณฑ์ที่แก้ไข PPPO II&HNW

17 17 ปัจจุบันเกณฑ์ที่แก้ไข นิยาม - ผลท.ใดๆ (≤10 ราย/4เดือน) - เจ้าหนี้ - II&HNW (≤100 ลบ./4 เดือน) นิยาม -ผลท.ใดๆ (≤10 ราย/4เดือน) - เจ้าหนี้ - สถาบัน ตปท. ทั้งจำนวน อนุญาต: ขอเกณฑ์ง่าย - อนุญาตทั่วไป + เงื่อนไข (ยกเว้น Securitization) exempt filing/ rating/ ขึ้นทะเบียน ThaiBMA - เหมือนเดิม หลังขาย : รายงานผล 15 วัน - เหมือนเดิม PP วงแคบ

18 18 ปัจจุบันเกณฑ์ที่แก้ไข นิยาม มูลค่าขาย >100 ลบ./4 เดือน ไม่จำกัดมูลค่า เกณฑ์อนุญาต : ST– เกณฑ์ง่าย LT – เกณฑ์เข้ม filing filing rating rating ขึ้นทะเบียน ThaiBMA ขึ้นทะเบียน ThaiBMA อนุญาตทั่วไป + เงื่อนไข (ยกเว้น SN/Securitization) ยังมีเกณฑ์เปิดเผย filing (free from) filing (free from) rating (issue/issuer/ผู้ค้ำ) rating (issue/issuer/ผู้ค้ำ) ขึ้นทะเบียน ThaiBMA ขึ้นทะเบียน ThaiBMA PP ต่อ II&HNW เกณฑ์ ST = LT

19 19  ปรับปรุงเกณฑ์ filing ให้ง่าย เร็ว  ปรับปรุงเกณฑ์ filing ให้ง่าย เร็ว * แบบ 69-S : (ไม่บังคับเนื้อหา) * แบบ 69-S : (ไม่บังคับเนื้อหา) ข้อมูลขั้นต่ำตาม ม.69-70 + ข้อกำหนดสิทธิ ข้อมูลขั้นต่ำตาม ม.69-70 + ข้อกำหนดสิทธิ * ลงนาม : กก.ตำแหน่งบริหารสูงสุด/ กก.ที่มีอำนาจลงนาม ผูกพัน * ลงนาม : กก.ตำแหน่งบริหารสูงสุด/ กก.ที่มีอำนาจลงนาม ผูกพัน * มีผล : 1 วันทำการ * มีผล : 1 วันทำการ  Update – non-listed ส่งงบพร้อมกับส่ง lead regulator หรือ ก.พาณิชย์  Update – non-listed ส่งงบพร้อมกับส่ง lead regulator หรือ ก.พาณิชย์ PP ต่อ II&HNW

20 20 ปัจจุบันเกณฑ์ที่แก้ไข 1. เกณฑ์อนุญาต ST – เกณฑ์ง่าย ST – เกณฑ์ง่าย LT – เกณฑ์เข้ม LT – เกณฑ์เข้ม - ปรับให้ ST = LT - ปรับเกณฑ์ให้ชัดเจน 2. Filing - shelf 3 ปี (บังคับ inv.grade) - shelf 2 ปี (ไม่บังคับ inv. grade) 3. rating (issue/issuer/ผู้ค้ำ) - ST: issue/issuer/ผู้ค้ำ - ST: issue/issuer/ผู้ค้ำ - LT: issue/ผู้ค้ำ - LT: issue/ผู้ค้ำ 4. ขึ้นทะเบียน ThaiBMA คงเดิม 5. เปิดเผยข้อมูลหลังขาย LT  ST LT  ST ST = LT ST = LT PO

21 21 PO : เกณฑ์อนุญาต เกณฑ์ปัจจุบันเกณฑ์ที่แก้ไข 1. บ.ไทย/ธพ.ตปท คงเดิม 2. งบตามมาตรฐานบัญชี บมจ. รายงานผู้สอบฯ ไม่แสดงว่า งบผิดมาตรฐานบัญชี บมจ. + ไม่มีเงื่อนไขถูกจำกัดขอบเขต โดยผู้บริหาร 3. -ไม่ค้างส่งงบ/รายงานม.56 -ไม่อยู่ระหว่างฝ่าฝืนเกณฑ์ งบ /รายงาน ม. 56 57 -ไม่อยู่ระหว่างฝ่าฝืนเกณฑ์ งบ /รายงาน ม. 56 57 -ไม่อยู่ระหว่างต้องทำตาม คำสั่ง SEC/SET -ไม่อยู่ระหว่างต้องทำตาม คำสั่ง SEC/SET - ไม่ค้างส่งงบ /รายงาน ม.56 - ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงงบ/ รายงาน ม.56,57 ตามที่ SEC/SET แจ้งให้แก้ไข -ไม่อยู่ระหว่างต้องทำตาม คำสั่ง SEC/SET

22 22 PO : เกณฑ์อนุญาต (ต่อ) เกณฑ์ปัจจุบันเกณฑ์ที่แก้ไข 4. ไม่เคยเสนอขายโดย ผิดเงื่อนไขสำคัญ คงเดิม 5. คุณสมบัติผู้บริหาร คงเดิม

23 23 PO: Filing 1. shelf filing : (1) ยกเลิกเกณฑ์ investment grade rating (เดิมบังคับกับ LT) (2) ระยะเวลา shelf 2 ปี (เดิม 3 ปี) 2. วิธีการ shelf filing filing ครั้งแรก (base) : ข้อมูลผู้ออก+ ตราสาร update ต่อมา (supplement) : ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง update ต่อมา (supplement) : ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง filing ครั้งต่อไป (pricing) : ข้อมูลตราสาร filing ครั้งต่อไป (pricing) : ข้อมูลตราสาร

24 24 PO: Filing   ข้อมูลในแบบ filing filing ครั้งแรก (แบบ 69-Base) : ข้อมูลผู้ออก + ตราสาร 1. filing ครั้งแรก (แบบ 69-Base) : ข้อมูลผู้ออก + ตราสาร ข้อมูลผู้ออก เปิดเผยดังนี้ ข้อมูลผู้ออก เปิดเผยดังนี้ 1.1 บริษัท listed * อ้าง 56-1 + งบปี & Q ล่าสุด * อ้าง 56-1 + งบปี & Q ล่าสุด ระบุ website ที่ตรวจดูได้ ระบุ website ที่ตรวจดูได้ * เพิ่ม MD&A : ผลการดำเนินงานสะสม * เพิ่ม MD&A : ผลการดำเนินงานสะสม ตั้งแต่ต้นปีถึง Q ล่าสุด ตั้งแต่ต้นปีถึง Q ล่าสุด * ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน * ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน

25 25 PO: Filing   ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ) 1.2 บริษัท non-listed 1.2 บริษัท non-listed * ข้อมูลผู้ออก : แสดงรายละเอียดเต็มรูปแบบ * ข้อมูลผู้ออก : แสดงรายละเอียดเต็มรูปแบบ (คล้าย 56-1 แต่ update ให้เป็นปัจจุบัน) (คล้าย 56-1 แต่ update ให้เป็นปัจจุบัน) (แนบร่างข้อกำหนดสิทธิ เป็นเอกสารประกอบ filing ) (แนบร่างข้อกำหนดสิทธิ เป็นเอกสารประกอบ filing )

26 26 PO: Filing   ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ) 2. update filing : แบบ 69-Supplement 2. update filing : แบบ 69-Supplement เป็นข้อมูลส่วนเพิ่มที่ update ตามรอบระยะเวลา เป็นข้อมูลส่วนเพิ่มที่ update ตามรอบระยะเวลา * อ้างอิงงบ Q ล่าสุด + MD&A รายไตรมาส * อ้างอิงงบ Q ล่าสุด + MD&A รายไตรมาส ยื่นภายใน 2 เดือน นับแต่สิ้น Q1, Q2, Q3 ยื่นภายใน 2 เดือน นับแต่สิ้น Q1, Q2, Q3 * อ้างอิงงบปี + 56-1 ล่าสุด * อ้างอิงงบปี + 56-1 ล่าสุด ยื่นภายใน 3 เดือน นับแต่สิ้นปีบัญชี ยื่นภายใน 3 เดือน นับแต่สิ้นปีบัญชี

27 27 PO: Filing   ข้อมูลในแบบ filing (ต่อ) 3. filing ขายครั้งต่อไป : (แบบ 69-Pricing) 3. filing ขายครั้งต่อไป : (แบบ 69-Pricing) * ข้อมูลการเสนอขาย * ข้อมูลการเสนอขาย * วัตถุประสงค์การใช้เงิน * วัตถุประสงค์การใช้เงิน * ข้อมูลสำคัญที่ไม่เคยเปิดใน Base, Supplement * ข้อมูลสำคัญที่ไม่เคยเปิดใน Base, Supplement * แนบร่างข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการขายครั้งนั้น * แนบร่างข้อกำหนดสิทธิ สำหรับการขายครั้งนั้น สาระสำคัญไม่ต่างกับข้อกำหนดสิทธิ ฉบับหลักที่ยื่นไว้แล้ว สาระสำคัญไม่ต่างกับข้อกำหนดสิทธิ ฉบับหลักที่ยื่นไว้แล้ว

28 28 PO: Filing (ต่อ) 3. การลงนาม + ผลใช้บังคับยื่นแบบลงนามมีผล Filing ครั้งแรก (Base) - แบบเต็ม (69-Base) (อ้าง 56-1 ได้) กก.ทุกคน14 วัน Update filing (Supplement) - งบ Q +MD&A - งบปี+แบบ 56-1 กก.ตำแหน่ง บริหารสูงสุด/ กก.ที่มีอำนาจ ผูกพัน - Filing ต่อไป (Pricing) - ข้อมูลตราสาร1 วัน ทำการ

29 Shelf Filing ยื่น 69-base 2 ม.ค.52 15 ก.พ. ข้อมูลครบ (ยกเว้นข้อมูลเสนอขาย) * นับ 1 ไม่ต่ำกว่า 14 วัน ยื่นข้อมูล เสนอขาย Eff. ยื่น 69-sup. งบ Q1+MD&A ยื่น 69-sup. งบ Q2+MD&A ยื่น 69-pricing Eff. 1 วันทำการ ก.ก.ทุกรายเซ็นต์ MD หรือ กก.มีอำนาจ ลงนามเซ็นต์ 31 พค.52 1 ก.พ.52 16ก.พ. 31 ส.ค. 29

30 30 PO: Filing (ต่อ) 4. หนังสือชี้ชวน * กรณีปกติ : หนังสือชี้ชวนมีเนื้อหาเท่า filing * กรณี shelf filing : มีข้อมูลดังนี้ ข้อมูลตาม 69-Base (หรือ 56-1 ล่าสุด) + ข้อมูลตาม 69-Supp. ฉบับ Q ล่าสุด + ข้อมูลเสนอขายครั้งนั้น

31 31 สรุปเกณฑ์ ST = LT ปัจจุบันเกณฑ์ที่แก้ไข 1. ขาย II&HNW  Rating  Rating (issue, issuer,ผู้ค้ำ) (issue, issuer,ผู้ค้ำ)  ST,  LT  ST = LT 2. ขาย PO  Rating (issue,ผู้ค้ำ)  Rating (issue,ผู้ค้ำ)  งบมาตรฐาน บมจ.  งบมาตรฐาน บมจ.  เกณฑ์ผู้บริหาร  เกณฑ์ผู้บริหาร  update งบ+56  update งบ+56  ST,  LT  ST = LT (ผ่อนปรนเฉพาะเรื่อง rating :ให้ ST ใช้ issuer rating ได้)  บังคับ,  ไม่บังคับ

32 32 บทเฉพาะกาล  ผู้ได้รับอนุญาตตามเกณฑ์เดิม (กย.31/2549) ให้ทำตามเกณฑ์ อนุญาต filing และเกณฑ์ update ตามประกาศเดิมต่อไป  เฉพาะการจัดทำแบบ 56 ให้ใช้แบบ ตามประกาศใหม่ที่แก้ไขได้

33 33 5. ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

34 ระบบ online DSO (Debt Securities Offering) จดข้อจำกัดการโอน บันทึก+ส่ง feature ตราสาร (แบบ 35-2-2) ก่อนขายแต่ละครั้ง รายงานผลการขาย *จัดทำแบบฟอร์มให้คีย์ เพื่อส่ง online และ/ หรือ print out* DSF (Debt Securities Filing) ใช้ส่ง filing ทุกแบบ (69-S, 69-Base, 69-Supplement, 69-Pricing) 34

35 PP วงแคบ เฉพาะกรณีหุ้นกู้ print ส่ง+เซ็นต์ จดข้อจำกัดการโอน ส่ง feature ตราสาร ขาย รายงานผลการขายChecklist เงื่อนไขฯ CD ราคาต่ำ DSO แบบ 35-2-2 print ส่ง ยกเว้น ST download หน้า web + เซ็นต์ส่ง 35

36 ยื่นรายครั้ง (ยกเว้น ST ยื่นรายปี) ยื่น filing (แบบ 69-S) + ส่ง online (หุ้นกู้ + ตั๋วเงิน) เฉพาะกรณีหุ้นกู้ print ส่ง+เซ็นต์ จดข้อจำกัดการโอน ส่ง feature ตราสาร ขาย รายงานผลการขายChecklist เงื่อนไขฯ CD ราคาต่ำ DSO แบบ 35-2-2 print ส่ง ยกเว้น ST download หน้า web + เซ็นต์ส่ง DSF II&HNW 1 วันทำการ 36

37 ยื่น filing (แบบ 69-Base) + ส่ง online แบบ 35-2-1 download หน้า web เซ็นต์ส่ง ขออนุญาต ส่ง feature ตราสาร ขาย รายงานผลการขาย DSO แบบ 35-2-2 print ส่ง ยกเว้น ST DSF Shelf PO Update filing รายไตรมาส แบบ 69-Sup. งบ + MD&A 14 วันนับจากข้อมูลครบ 37

38 Shelf PO ส่ง feature ตราสาร ยื่น filing+ส่ง online DSO + DSF effective filing 1 วันทำการ ยื่นแบบรายงานผลการขาย DSO ครั้งต่อไป LT เสนอขาย แบบ 35-2-2 print ส่ง ยกเว้น ST แบบ 69-Pricing 38

39 ขออนุญาต (แบบ 35-2-1) ข้อมูลตราสาร (แบบ 35-2-2) Filing ตราสารหนี้บริษัท ทั่วไป - เสนอขายแบบ PO - เสนอขายแบบ PP ยื่นแบบคำขอ (hard copy) ไม่ต้อง ขออนุญาต* on-line + print ส่ง (ยกเว้น ST) Online + ส่ง hard copy (ยกเว้น PP วงแคบ)  ตราสารหนี้ รัฐวิสาหกิจไทย  ตราสารหนี้ issuer ตปท. (Baht bond) ไม่ต้องขออนุญาต สนง.  Online  online + ส่ง hard copy หุ้นกู้ issuer ตปท. ขาย ธพ. (non-baht) ยื่นแบบคำขอ (hard copy) หุ้นกู้ขาย ตปท.ยื่นแบบคำขอ (hard copy) ไม่ต้องส่ง filing สรุปการส่งเอกสารและ online ข้อมูล online + print ส่ง รายงาน ผลการขาย 39

40 เปรียบเทียบ PP วงแคบ จดข้อจำกัดการโอน ส่ง feature ตราสาร ขาย รายงานผลการขาย Checklist download หน้า web + เซ็นต์ส่ง ปัจจุบัน สนง. แจ้งผล 7 วันทำการ ขออนุญาต (ง่าย ) ใหม่ จดข้อจำกัดการโอน ส่ง feature ตราสาร ขาย รายงานผลการขาย 40

41 เปรียบเทียบ II & HNW จดข้อจำกัดการโอน ส่ง feature ตราสาร ขาย รายงานผลการขาย Checklist ปัจจุบัน สนง. แจ้งผล 7 วันทำการ ขออนุญาต ( LT ครบ/ST ง่าย ) ใหม่ จดข้อจำกัดการโอน ส่ง feature ตราสาร ขาย รายงานผลการขาย ยื่น filing 3 วันทำการ ยื่น filing 1 วันทำการ 41

42 Shelf Approval/ Filing PO Shelf หุ้นกู้ทั่วไป  ออกหุ้นกู้ทั่วไป/ CD ได้ Shelf SN  ออก SN ได้อย่างเดียว Securitize. ขออนุมัติโครงการ+ขออนุญาต ขายหุ้นกู้ 42 PP ไม่ต้อง shelf เพราะอนุญาตเป็นการทั่วไป/ กรณี II&HNW ยื่น filing รายครั้ง

43 ระยะสั้น 43 II&HNW 1 มี.ค. 52 filing 2 มี.ค. 52 filing eff. 28 ก.พ. 53 ขาย filing 1 วันทำการ PO filing 1 มี.ค. 52 filing eff. 14 วันนับจากข้อมูลครบ 69-Sup: Q1 69-Sup:Q2 69-Sup:Q3 69-Sup:Q4 ขาย ยื่น 69-Pricing

44 44 Q&A


ดาวน์โหลด ppt 1 การแก้ไขหลักเกณฑ์ การออกและเสนอขาย ตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. 25 กุมภาพันธ์ 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google