งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lex & Yacc โดย... นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ UNIX ได้จัดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตัวภาษา (Language Development Tools) เครื่องมือนี้คือ lex ( LEXical analyzer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lex & Yacc โดย... นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ UNIX ได้จัดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตัวภาษา (Language Development Tools) เครื่องมือนี้คือ lex ( LEXical analyzer)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Lex & Yacc โดย... นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ

3 UNIX ได้จัดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตัวภาษา (Language Development Tools) เครื่องมือนี้คือ lex ( LEXical analyzer) yacc (Yet Another Compiler Compiler)

4 Lex เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อตรวจจับรูปแบบเหมือน (Pattern matching) จาก Input ที่อ่านเข้ามาทีละอักขระ ได้เป็น Tokens ต่างๆ ผลลัพธ์ที่ได้จาก lex เป็นชุดคำสั่งย่อยภาษาซี ชื่อ yylex() มักเรียกอีกอย่างว่า Scanner Yacc เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์วากยสัมพันธ์ (Syntax Analysis) ผลลัพธ์ที่ได้จาก yacc เป็นชุดคำสั่งย่อยภาษาซี ชื่อ yyparse() มักเรียกอีกอย่างว่า Parser

5

6

7 Lex มี Input เป็น Lex specifications file และมี Output ออกเป็น ภาษา C Lex Specifications file มี รูปแบบทั่วไปดังนี้ definitions % lex regular expressions and actions % User functions

8 Lex specifications file ตัวอย่าง 1 % [0-9]+{ printf(“INTEGER\n”); } [-*/+]{ printf(“OPERATOR\n”); } ตัวอย่าง 2 % [0-9]+{ return (INT); } [-*/+]{ return (OPR); }

9 Lex Definitions INTEGER [0-9]+ % { INTEGER }printf(" Integer encountered\n"); { INTEGER } \. { INTEGER } { printf(" Real number encountered\n"); }

10 Yacc specifications file มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับ Lex specifications file ดังนี้ declarations % yacc rules and actions % User functions

11 ตัวอย่าง Yacc specifications program สำหรับ Parser อย่างง่ายข้างต้นเขียนได้ดังนี้

12 %tokenINT OPR %start expr % expt: INT OPR INT { printf("The input expression was syntactically correct\n"); } |error { printf("The input expression was syntactically incorrect\n"); } %

13 Main program #include main( ) { yyparse( ); } #include "y.tab.c" #include "lex.yy.c"

14 การ Run Parser lex file-name File-name เป็นชื่อของ File ที่มี Lex specifications ในการ Execute คำสั่งจะสร้าง File ที่ เรียกว่า lex.yy.c ซึ่งเป็น C program ที่มี function yylex อยู่ yacc file-name File-name เป็นชื่อของ File ที่มี yacc specifications ในการ Execute คำสั่งจะสร้าง File ที่ เรียกว่า y.tab.c ซึ่งเป็น C program ที่มี function yyparse

15 การ Run Parser สร้าง a.out parser ด้วยการใช้คำสั่งดัง ข้างล่างนี้ cc main.c -ly การ Compile จะใช้ Standard CC command และ เราสามารถเรียกใช้ Yacc library ได้ โดยการใช้ -ly option เราสามารถเรียกใช้ Lex library โดย การใช้ -ll option ในคำสั่ง CC command line แต่ไม่จำเป็นเสมอไปทุกครั้งที่จะต้องใช้ Yacc และ Lex libraries -ly ใช้ Yacc library เพราะว่ามีการใช้ Error option

16

17

18

19 Context Sensitivity Lex ได้มีกลไกที่เป็นเงื่อนไขในการ ทำงาน (Start condition) สำหรับ กรณี Left context sensitivity ไว้ให้ Left context sensitivity บอกว่า ความหมายของ Token หนึ่งจะขึ้นอยู่กับ Token ที่อยู่ก่อนหน้ามัน หลักการของการใช้ start condition คือเพื่อ Set และ Unset ตัว Token นั้น เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น Start conditions ใน Lex กำหนดได้ ตามรูปแบบนี้ %start start1 start2 start3 …

20 โดยที่ start1, start2 และ start3 เป็นชื่อ ของ Start conditions การ Set start condition ใช้ Statement ดังนี้ BIGIN start1 โดยที่ start1 เป็นชื่อของ Start condition การ Unset start condition ต่างๆ ใช้ Statement ดังนี้ BEGIN 0; การ Match สตริงหนึ่งกับ Regular expression ที่มี Start condition เขียนได้ดังนี้ reg_expr{ actions }

21 ตัวอย่างการใช้ Start Condition แปลงตัวเลขจำนวนนับสองหลักไป เป็นการแสดงด้วยตัวหนังสือ โดยให้ input ขึ้นต้นด้วย $ (Dollar sign) แล้วตามหลังด้วยตัวเลขสองตัว ตัวอย่างเช่นถ้า Input เป็น $23 จะได้ output เป็น Twenty three dollars เราสามารถเขียน Lex specifications file สำหรับโปรแกรม นี้ดังดังนี้

22 %startTT ZZ DD TN % \ $ { BEGIN TT; } [ 0-9 ] { tenth = yytext[0]; BEGIN 0; Switch (yytext[0]) { case '0': BEGIN ZZ; break; case '1' : BEGIN TN; break; default: BEGIN DD; break; }

23 [ 0-9 ]{ BEGIN 0; Switch (yytext[0]) { case '0': printf("Zero dollars"); break; case '1': printf("One dollars"); break; case '2': printf("Two dollars"); break; case '3': printf("Three dollars"); break; case '4': printf("Four dollars"); break; case '5': printf("Five dollars"); break; case '6': printf("Six dollars"); break; case '7': printf("Seven dollars"); break; case '8': printf("Eight dollars"); break; case '9': printf("Nine dollars"); break; }

24 [ 0-9]{ BEGIN 0; Switch (yytext[0]) { case '0': printf("Ten dollars"); break; case '1': printf("Eleven dollars"); break; case '2': printf("Twelve dollars"); break; case '3': printf("Thirteen dollars"); break; case '4': printf("Fourteen dollars"); break; case '5': printf("Fifteen dollars"); break; case '6': printf("Sixteen dollars"); break; case '7': printf("Seventeen dollars"); break; case '8': printf("Eighteen dollars"); break; case '9': printf("Nineteen dollars"); break; }

25 [ 0-9 ]{ BEGIN 0; Switch (tenth) { case '2': printf("Twenty "); break; case '3': printf("Thirty "); break; case '4': printf("Forty "); break; case '5': printf("Fifty "); break; case '6': printf("Sixty "); break; case '7': printf("Seventy "); break; case '8': printf("Eighty "); break; case '9': printf("Ninety "); break; }

26 Switch (yytext[0]) { case '0': printf("dollars"); break; case '1': printf("One dollars"); break; case '2': printf("Two dollars"); break; case '3': printf("Three dollars"); break; case '4': printf("Four dollars"); break; case '5': printf("Five dollars"); break; case '6': printf("Six dollars"); break; case '7': printf("Seven dollars"); break; case '8': printf("Eight dollars"); break; case '9': printf("Nine dollars"); break; }

27 main function โปรแกรมภาษา C เขียนได้ดังข้างล่างนี้ #include chartenth; main( ) { while (1) yylex( ); } yywrap( ) { exit (0); } #include " lex.yy.c "

28 Predefined Pseudovariables ค่าที่ส่งกลับมาสำหรับแต่ละ Token โดย Lexical analyzer สามารถจะเข้าถึงและนำไปใช้งานได้ภายในกฎของ Yacc Precefined pseudovariables ถูกใช้ในการเข้าถึงค่าต่างๆของ Token ใช้สัญลักษณ์เริ่มต้นด้วย $ (Dollar Sign) แล้วตามด้วยตัวเลข (Integer) โดยที่เลข Integer นี้จะอ้างถึงตำแหน่งของ Terminal symbol ภายใน Rule และ $$ จะอ้างอิงถึง Left-hand nontermal symbol ในกฎดังนี้ result: VAR1 '+' VAR2 '+' VAR3 { $$ = $1 + $3+ $5; };

29 $1 ถูกกำหนดค่าให้โดย VAR1, $2 จะถูกกำหนดค่าให้โดย Terminal symbol +, และต่อไปตามลำดับ... จนถึง $5 จะถูกกำหนดค่าโดย VAR3 โดยผลของการคำนวณจะส่งไปให้กับ Nonterminal result Predefined pseudovariables จะมีประโยชน์โดยเฉพาะ ใช้ในการวิเคราะห์การกระจาย (Parsing) และ การหาค่าจากรูปประโยคทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic expressions)

30 มาทำโปรแกรม Calculator กัน เถอะ มาทำโปรแกรม Calculator กัน เถอะ

31 Lex specifications file > cat cal.l %{ #include "y.tab.h" extern char yytext[]; extern int yylval; %} % [0-9]+ { yylval = atoi(yytext); return INTEGER; } ( ต่อ )

32 ( ต่อ ) [- +\n] return *yytext; [\t] ;. { exit(0); } % yywrap() { return 1; }

33 Yacc specifications file > cat cal.y | more %token INTEGER % program:program expr '\n' {printf("%d\n",$2);} | ; expr: INTEGER {$$ = $1;} |expr '+' expr {$$ = $1 + $3 ;} |expr '-' expr {$$ = $1 - $3 ;} ; ( ต่อ )

34 ( ต่อ ) % yyerror() { exit(0); } main(){ yyparse(); return 0; }

35 Compile และ Run โปรแกรม >yacc –d cal.y > lex cal.l > cc lex.yy.c y.tab.c -o cal >./cal 3-1/* input */ 2/* ผลลัพธ์ */ 4-2+1 1/* ผลลัพธ์ */ 5+3+2-1 9/* ผลลัพธ์ */./* exit */ >

36 REFERENCE UNIX UTILITIES, International Edition, R.S. Tare, McGraw-Hill, 1988 “A Compact Guide to LEX and YACC” http://epaperpress.com/y _man.html, Access date Feb,4 2001


ดาวน์โหลด ppt Lex & Yacc โดย... นายชัชวาลย์ ฮาสุวรรณกิจ UNIX ได้จัดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตัวภาษา (Language Development Tools) เครื่องมือนี้คือ lex ( LEXical analyzer)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google