งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่านิยม & วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่านิยม & วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนขององค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่านิยม & วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

2 วัตถุประสงค์ เข้าใจที่มาของวัฒนธรรม กลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เข้าใจค่านิยม และ การประยุกต์ใช้ ตัวอย่างการปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม Best Practices from other industry

3 วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงแบบแผนพฤติกรรมที่บุคลากรในองค์กรยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่มีพื้นฐานมาจาก ความเชื่อ ค่านิยม และเป็นสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากผู้ปฏิบัติในองค์กรนั้น ๆ วัฒนธรรมองค์กร เปรียบเสมือนภูมิคุ้มกัน ทำหน้าที่ 2 อย่าง: หล่อหลอมคนใหม่มาเสริมความแข็งแกร่ง ป้องกันความเสี่ยงหรือดักจับสิ่งผิดปกติ กำจัดพฤติกรรมที่ไม่ดี

4 วัฒนธรรมองค์กร มี 2 ระดับ
วัฒนธรรมที่พึงเห็นได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานใน องค์กรได้กำหนดขึ้นอย่างชัดเจน และรวมถึง พฤติกรรมที่แสดงออก เช่น การแต่งกาย การกระทำ สัญลักษณ์ เรื่องราว และ ประเพณี วัฒนธรรมที่อยู่ลึกในจิตใจ* ของสมาชิก องค์กร

5 วัฒนธรรมที่พึงเห็นได้

6 *วัฒนธรรมที่อยู่ลึกในจิตใจ
ค่านิยม (Value) เป็นสิ่งที่องค์กรพึงปรารถนา ต้องปลูกฝังให้สมาชิก ฐานคติ (Assumption) หมายถึง ความเชื่อ หรือ ความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นความจริง หรือสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าไม่มีการพิสูจน์ ความเชื่อ (Belief) เป็นสิ่งที่สมาชิกในองค์กรยึดถือ ว่าเป็นความจริง ถึงแม้ว่าจะไม่แน่ใจ

7 ก่อนเข้าสู่การสร้างวัฒนธรรม
การสร้างวัฒนธรรม สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง คือ แนวปฏิบัตินั้นต้องสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจที่องค์กรดำเนินการอยู่ หรืออยู่ในสถานะที่องค์กรกำลังจะมุ่งไปสู่เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

8 Public Sector Management Quality Award

9 ค่านิยม (Value) ค่านิยม(Value)
คือ บรรทัดฐานในการกำหนดความถูก ความผิดของพฤติกรรมทั้งหลาย คือ กฎเกณฑ์ทั้งหลายในองค์กรที่มีคน หมู่มาก ทำงานด้วยกัน ประพฤติ ปฏิบัติ เหมือน ๆ กัน จนเป็นลักษณะเฉพาะของคนใน หน่วยงานนั้น

10

11 ค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
ริเริ่มสร้างสรรค์ C : Creative thinking มุ่งมั่นฟันฝ่า P : Proactive working พัฒนาสหกรณ์ D : Develop Cooperatives

12 ค่านิยม (Value) ...(ต่อ)... คือสิ่งที่องค์กรปรารถนาต้องปลูกฝังให้สมาชิก บุคลิกประจำหน่วยงานเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของค่านิยมองค์กร หรือหน่วยงาน การสร้างค่านิยมที่เหมาะกับ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ กลยุทธ์ขององค์กร เป็นแรงผลักดันให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์

13 เปรียบเทียบจิตใจกับภูเขาน้ำแข็ง

14

15

16

17 ริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative thinking: C)
ความหมาย บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์คิดหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

18 6 C Creative Mind: ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ในทุก ๆ ด้านและสามารถ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกโอกาสและสถานการณ์ Creative Design and Innovation: ส่งเสริมให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ รวม ไปถึงการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างสร้างสรรค์ Creative Product and Service: การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ที่สามารถดึงดูดใจกลุ่มลูกค้าเก่า และกลุ่มลูกค้าใหม่ด้วยการขยายส่วนแบ่งการตลาด (Segmentation) Creative Marketing: ทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์ ในการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม Creative Communication: ใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และครบวงจร Creative Management: การบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์

19 ริเริ่มสร้างสรรค์ ค่านิยม ภาพวัฒนธรรมองค์กร ระดมสมอง
ภาพเหตุการณ์ ภาพวัฒนธรรมองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์ ระดมสมอง เปิดโอกาศให้ทุกระดับออกความคิดเห็นอย่างเสรี การบริการลูกค้า ทักทายลูกค้า ให้ข้อมูลลูกค้า ให้ความช่วยเหลือ ทักทายลูกค้าด้วยความสุภาพ

20 การคิดแบบหมวก 6 ใบ หมวกสีขาว : จะเป็นหมวกที่จะกล่าวถึง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงเท่านั้น จะคิดแค่ว่า "ตอนนี้ ประเทศไทยมีการละเมิดลิขสิขสิทธิ์เยอะมากแต่ ก็ไม่ได้สนใจอะไร" หมวกสีแดง : จะเน้นด้าน อารมณ์ & ความรู้สึก เช่นอาจจะเป็นความรู้สึกถึงผลกระทบและ ต้องการแสดงความคิดของตนต่อเหตุการณ์นั้นๆ หมวกสีดำ : จะเป็นด้านความผิดพลาด จุดด้อย ของเรื่องนั้นๆ โดยจะมองในแต่ด้านลบอย่าง เดียว หมวกสีเหลือง : จะเป็นการคิดในด้านที่เป็น ประโยชน์ คุณค่า และความคิดเชิงบวก หมวกสีเขียว : เป็นหมวกแห่งความคิด สร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ หมวกสีน้ำเงิน : เป็นการสรุปเรื่องราวทั้งหมด เหมือนหัวหน้ากลุ่ม

21

22 จากภาพ ให้ดูสี ทีละสี ๆ แล้วให้อ่านออกเสียงดัง ๆ ว่าเป็นสีอะไร (ห้ามอ่านตัวหนังสือ)

23 อุปสรรค์ของความคิดสร้างสรรค์
ตั้งแต่การเลี้ยงดูของบิดา มารดา ที่อาจไม่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยมที่สืบต่อกันมา ทำให้ไม่กล้าซักถาม การทำตามกันมา คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีคำตอบเดียว ทำตามความเคยชิน ไม่สนสิ่งที่ท้าทาย ด่วนสรุปความคิดเร็วเกินไป กลัวเป็นคนประหลาดไม่เหมือนผู้อื่น มีอคติ ยึดมั่นความคิดเดิม ไม่ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ เฉื่อยชา เกียจคร้าน

24 8 นิสัยที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์
ไม่ช่างสังเกต เห็นพ้องไปกับคนอื่นๆ ทั้งที่ไม่เห็นด้วย คิดไปก่อนแล้วว่า “เป็นไปไม่ได้ มันทำ ไม่ได้” ทำอะไรซ้ำๆ สิ่งจำเจเป็นอาการดื้อยา ของสมอง เจอบ่อยๆ ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น มาพร้อมกับ การเห็นพ้องไปกับคนอื่นๆ ทั้งที่ไม่เห็น ด้วย หรือบางทียิ่งแย่ไปกว่านั้นเพราะ แทบที่จะไม่ได้คิดอะไรเลยด้วยซ้ำ ไม่ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น ยึดติดกับความรู้เดิมๆ หรือประสบการณ์ เดิมๆ อยากรู้หรือสงสัยแต่ไม่ถาม

25 บทบาทของผู้นำในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
จัดบรรยากาศเอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ไม่เน้นระเบียบแบบแผน ยืดหยุดด้านเวลา ส่งเสริมให้ความคิดโดยตั้งคำถามแปลก ๆ สนใจและเคารพในความคิดของผู้อื่น จัดกิจกรรมหลากหลายชักชวนให้ผู้เรียนตะหนักว่า ทุกคำตอบไม่จำเป็นต้องถูกต้องเพียงคำตอบเดียว ไม่ยึดติดกับตัวอย่างที่ดีที่สุด ให้อิสระการเลือกทำกิจกรรม ส่งเสริมคิดแบบเอกนัย (คิดริเริ่ม คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่น คิดละเอียดลออ) สร้างความสนใจแก่ผู้เรียน ให้ความสำคัญกับความคิดใหม่ๆ

26 8 เคล็ดลับในการทำงานอย่างสร้างสรรค์
การมีทัศนะคติในแง่บวกและ สร้างสรรค์ สวย-หล่อแบบมืออาชีพ (บุคลิคกภาพ) เรียนรู้การทำงานแบบทีม รู้จักชื่อเพื่อนร่วมงานเพื่อสร้าง ความประทับใจ ขอความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ คุณเป็นคนเริ่มต้นการทำงาน ทำงานอย่างเต็มเวลา มาให้เร็วและ กลับให้ช้า หลีกเลี่ยงการซุบซิบนินทาในที่ ทำงาน

27 คุณมีโซ่อยู่ 5 เส้น แต่ละเส้นมีห่วง ซึ่งแสดงไว้ตามรูปข้างล่าง
คุณต้องการให้ช่างตีเหล็กเชื่อมต่อโซ่ทั้ง 5 เส้นนี้ให้เป็นเส้นเดียวกัน ช่างตีเหล็ก คิดค่าใช้จ่าย 5 บาท ต่อการตัดห่วง 1 ครั้ง และ 10 บาทต่อ การต่อห่วง 1 ครั้ง หากคิดแบบง่าย ๆ คุณก็จะเสียเงินทั้งหมดเท่ากับ 60 บาท “แต่ช่างตีเหล็ก คิดค่าทำเพียง 45 บาทเท่านั้น” ถามว่าช่างตีเหล็กใช้วิธีคิดอย่างไร

28

29 มุ่งมั่นฟันฝ่า (Proactive working: P)
ความหมาย ทำงานด้วยความกระตือรือร้นอย่างมีสติและเหตุผล ทำงานอย่างเป็นสุขด้วยใจที่มุ่งมั่นสู่จุดมุ่งหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

30 5 P มีความอดทน ยืนหยัดที่จะทำตามสิ่งที่ตนเองคาดหวังแม้จะเผชิญกับความกดดัน ความยากลำบาก ความล้มเหลว หรือความผิดหวัง มีระเบียบวินัย ฝึกฝนตนเองโดยการค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอยู่เสมอ ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน จัดทำระบบการทำงาน เพื่อไม่ให้งานขาดตกบกพร่อง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความจริงใจ เป็นผู้ที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นก่อน ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้ มีความกล้าหาญ กล้าคิดแตกต่าง กล้าคิดเปลี่ยนแปลง กล้านำเสนอ กล้าทำ กล้ายอมรับผลไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลว พัฒนาตนเองอยู่เสมอ พัฒนาตนเองให้มีความสามารถ สอดคล้องกับลักษณะงาน และความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อมในการทำงาน

31 แนวคิดและการกระทำ ค่านิยม ภาพวัฒนธรรมองค์กร ภาพเหตุการณ์ ขณะเข้าประชุม
ทำงานด้วยความกระตือรือร้น ขณะเข้าประชุม ออกความคิดเห็นอย่างอิสระ ด้วยสติ และ เหตุผล ทำงานด้วยใจเป็นสุข ขณะทำงาน มองอนาคต ทำพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้

32 ค่านิยม มุ่งมั่นฟันฝ่า ภาพเหตุการณ์ ภาพวัฒนธรรมองค์กร

33 พัฒนาสหกรณ์ (Develop Cooperatives: D)
ความหมาย มุ่งพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

34

35 อธิบดีวิสัยทัศน์ และ ยุทธศาสตร์
ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลก ต้องไม่ทิ้งพื้นฐาน และรากฐานการสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมองไปที่สมาชิกเป็นสำคัญ การบริหารงานสหกรณ์ ของคณะกรรมการอย่างมืออาชีพ ปรับเปลี่ยนทัศนะการบริหาร มีทั้งความรู้พื้นฐานในการดำเนินกิจการ การมองเป้าหมาย และ ยุทธศาสตร์รวมกัน เสียสละ

36

37 ACCESS (=A-1 Competitive Choice for Excellent Service & Soundness)
CQA (=Cooperative Quality Award) เครื่องมือประเมินคุณภาพขึ้น  เรียกว่า PEARLS Protection Effective Financial Structure Asset Quality Rates of Return and Cost Liquidity Signs of Growth

38 พัฒนาสหกรณ์ ค่านิยม ภาพวัฒนธรรมองค์กร ภาพเหตุการณ์
ส่งเสริมกิจกรรมของสหกรณ์

39 การทำงานเป็นทีม (TEAM) มีคำพูดสุดคลาสสิคของไมเคิล จอร์แดน ว่า “TATENT wins the game, But TEAM wins the championship”

40 ก้านไม้ขีดจำนวน 24 ก้าน ให้หยิบออก 4 ก้าน เพื่อทำให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และมากกว่า 10 รูป

41 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 2 รูป

42 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 3 รูป

43 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 4 รูป

44 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 5 รูป

45 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 6 รูป

46 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 7 รูป

47 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 8 รูป

48 รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวน 9 รูป

49 Marriott’s 5-point Strategy to Attract & Retain Employees
Get it right the first time. Money isn’t the only thing Create a caring workplace Promote from within Build Your Brand Take care of your associates; they'll take care of your guests.

50 Loyalty Leadership is built on three founding principles
• Care for our Associates • Commitment to our Customers • Continuous Improvement of our Business

51 Marriott 20 Basics I Proudly Represent Marriott
I Show Respect for Others. I Practice Teamwork. I Practice Safe Work Habits. I Show Respect for Hotel & Community. I Respond Positively When Speaking with Others. I L.E.A.R.N. to Delight the Guest. I Know Our Hotel. I Anticipate Needs. I Act on Knowledge I Welcome Every Guest. I Use Telephone Etiquette. I Focus on Individual Needs.. I Personalize the Stay. I Make Every Guest Feel Valued. I Make Great First Impressions. I Stay Flexible. I Am a Gracious Host. I Do More. I Show Genuine Appreciation.

52

53

54 กลยุทธ์ “ต้นไม้แห่งวัฒนธรรมองค์กร”
กลยุทธ์ใบไม้ร่วง องค์กรสงบนิ่งมานานไม่เคยมีอะไรเข้ามากระทบ วัฒนธรรมที่ไม่ดีก็จะหมักหมมสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเริ่มการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรคือ การนำเอากระแสจากภายนอกเข้ามากระทบองค์กรเพื่อให้เกิดการตื่นตัว นำระบบการประเมินผลงานแบบใหม่ที่มีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนเข้ามา กลยุทธ์ตัดตอน หากไม่สามารถถอนต้นไม้ต้นเดิมซึ่งเป็นไม้ใหญ่ได้ ให้ตัดกิ่งและเอาพันธุ์ไม้ดี ๆมาทาบกิ่งใหม่ คือปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในบางเรื่องบนพื้นฐานของวัฒนธรรมเดิม มีผู้นำที่มีบารมีในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในบางเรื่อง มีพนักงานรุ่นใหม่ที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงเป็นที่ปรึกษาที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยง

55 กลยุทธ์ “ต้นไม้แห่งวัฒนธรรมองค์กร”
กลยุทธ์บดบังรัศมี วัฒนธรรมองค์กรบางเรื่องที่ไม่ดีและเป็นพฤติกรรมเฉพาะกลุ่ม สองแนวทางหลักคือหาอะไรมาบดบังแสงแดดเพื่อให้ส่วนนั้นๆหยุดการเติบโตและแห้งเหี่ยวไปเอง (ลดบทบาทของคนที่มีวัฒนธรรมที่ไม่ดีลง) หรือ เพิ่มแสงแดดเพื่อการดูแลกิ่งใบของส่วนที่เราต้องการให้มากขึ้น (เพิ่มบทบาทของคนที่มีวัฒนธรรมที่ดีให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น) กลยุทธ์ไม้ดัด อาจจะต้องใช้กำลังบังคับให้มันเป็นไปตามทิศทางรูปแบบที่เราต้องการเหมือนการปลูกไม้ดัดที่โดยธรรมชาติของมันอาจจะไม่สวยเหมือนที่เราต้องการ อาจจะต้องดัดให้มันเข้ารูปเข้าทรงสักระยะหนึ่ง ใช้กฎระเบียบข้อบังคับมาเป็นเครื่องมือในการดัดให้วัฒนธรรมองค์กรที่มีอยู่เป็นไปในทิศทางและรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นเปลี่ยนกฎระเบียบนั้นเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แท้จริง

56 กลยุทธ์ “ต้นไม้แห่งวัฒนธรรมองค์กร”
กลยุทธ์บอนไซ บางเรื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีหากปล่อยให้มันเติบโตมากเกินไปอาจจะกลายเป็นข้อเสีย เช่น วัฒนธรรมแบบพี่น้องแบบเครือญาติมากเกินไปอาจจะกลายเป็นการเล่นพรรคเล่นพวกได้ จำกัดการเติบโตไม่ให้โตไปมากกว่าที่เป็นอยู่ อาจจะนำเอาระบบงานหรือข้อจำกัดอย่างอื่นมาจำกัดวงของวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้ให้อยู่ในวงจำกัด กลยุทธ์ขุดรากถอนโคน ต้นไม้ทั้งต้นมีส่วนที่ไม่ดีมากกว่าส่วนที่ดี อาจจะเป็นโรครากและลำต้นเน่าจนไม่สามารถเยียวยาได้ องค์กรอาจจะต้องตัดสินใจใช้กลยุทธ์ขุดรากถอนโคน การซื้อตัวบุคลากรจากองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ดีเข้ามาทดแทนบุคลากรรุ่นเก่าๆ ช่วงแรกของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและอาจจะต้องใช้มาตรการหลายอย่างทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ในการประคับประคองให้หน่ออ่อนๆของวัฒนธรรมองค์กรเติบโตและแข็งแรงผ่านจุดวิกฤติในช่วงแรกไปก่อน และต้องติดตามดูแลจนกว่าจะมั่นใจว่าวัฒนธรรมองค์กรนี้อยู่ได้ด้วยตัวเองได้ตลอดไป

57


ดาวน์โหลด ppt ค่านิยม & วัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืนขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google