งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2-1 บทที่ 2 ประเภทข้อมูล (DATA TYPE) OUTLINE 1. ประเภทข้อมูล 2. การกำหนดค่าข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2-1 บทที่ 2 ประเภทข้อมูล (DATA TYPE) OUTLINE 1. ประเภทข้อมูล 2. การกำหนดค่าข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2-1 บทที่ 2 ประเภทข้อมูล (DATA TYPE) OUTLINE 1. ประเภทข้อมูล 2. การกำหนดค่าข้อมูล

2 2-2 บทที่ 2 ประเภทข้อมูล (DATA TYPE) ประเภทข้อมูลในภาษาปาสคาล 1. ข้อมูลพื้นฐาน (Simple types) 2. ข้อมูลแบบสตริง (String types) 3. ข้อมูลแบบโครงสร้าง (Structure types) 4. ข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ (pointer types) 5. ข้อมูลแบบออฟเจ็กด์ (object type)

3 2-3 ข้อมูลพื้นฐาน (Simple types) – มีทั้งแบบมีลำดับ และ ไม่มีลำดับ – เป็นช่วงข้อมูลที่มีลำดับ (Order) แน่นอน สามารถบอกค่าลำดับได้ อย่างแน่ชัด – สามารถเปรียบเทียบค่า มากกว่า น้อยกว่า หรือ เท่ากันได้ – เช่น ค่า 20 มากว่า 19 หรือ ตัวอักษร Y อยู่หลัง X

4 2-4 ข้อมูลพื้นฐาน (Simple types) ฟังก์ชัน ที่ใช้กับข้อมูลแบบลำดับ –ord( ) ย่อมาจาก Order ใช้หาลำดับ ที่ของค่านั้น –pred( ) ย่อมาจาก predecessor ใช้ หาลำดับก่อนค่าที่ระบุ –succ( ) ย่อมาจาก successor ใช้หา ลำดับหลังค่าที่ระบุ ฟังก์ชันเหล่านี้เป็น Predefined function สิ่งที่อยู่ในวงเล็บอาจเป็น ตัวเลข ตัวแปร หรือ นิพจน์

5 2-5 ข้อมูลแบบลำดับ ข้อมูลแบบลำดับแบ่งได้ดังนี้ – แบบเลขจำนวนเต็ม – แบบเลขจำนวนจริง – แบบตัวอักษร – แบบบูลีน

6 2-6 แบบเลขจำนวนเต็ม เป็นเลขจำนวนเต็มไม่มีจุดทศนิยม มีค่าได้ทั้ง ลบ และ บวก ไม่มีเครื่องหมาย, และ ช่องว่าง

7 2-7 แบบเลขจำนวนเต็ม ชื่อแบบข้อมูล ช่วงข้อมูล ขนาด ( ไบต์ ) shorint -128..127 1 integer -32768..32767 2 longint - 2147483648..2147483647 4 byte 0..255 1 word 0..65535 2

8 2-8 แบบเลขจำนวนเต็ม ตัวดำเนินการที่ใช้กับเลขจำนวน เต็ม – +, -, *, /, DIV, MOD การประกาศตัวแปรของเลขจำนวน เต็ม VAR time, rate :integer; distance : word;

9 2-9 แบบเลขจำนวนจริง เป็นข้อมูลที่ไม่มีลำดับ เพราะไม่ สามารถหาลำดับจากจุดทศนิยม ได้ อาจเขียนได้ดังนี้ – เลขทศนิยม เช่น 24.59, 70, – เลขทศนิยมแบบยกกำลัง เช่น 2.004E+5, 3.4567E-10

10 2-10 แบบเลขจำนวนจริง ชื่อแบบข้อมูล ช่วงข้อมูล จำนวนหลัก ขนาด ( ไบต์ ) real2.9x10 -39..1.7x10 38 11-12 6 single1.5x10 -45..3.4x10 38 7-8 4 double5.0x10 -324..1.7x10 308 5-16 8 extended 3.4x10 - 4932..1.1x10 4932 19-20 10 comp -9.2x10 18..9.2x10 18 19-20 8

11 2-11 แบบเลขจำนวนจริง ตัวดำเนินการที่ใช้กับเลขจำนวน เต็ม – +, -, *, /, – การหารที่ใช้ / ผลลัพธ์ที่ได้เป็น เลขจำนวนจริงเสอม การประกาศตัวแปรของเลขจำนวน เต็ม VAR tax, rate : real; average : real;

12 2-12 แบบตัวอักษร แบบตัวอักษรในปาสคาล มี – อักษรตัวเดียว (char) – ตัวอักษรประกอบเป็นข้อความ (string) อักขระในคอมพิวเตอร์ถูกแทนด้วย รหัส BCD, EBCDIC หรือ ASCII เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ใช้ รหัส ASCII ใช้ 1 ไบต์ ต่อ 1 อักขระ

13 2-13 แบบตัวอักษร รหัส ASCII มี อยู่ 128 ตัว มีค่า มาตราฐานทางตัวเลข 0-127 ( ดู ตาราง ) ส่วนตัวเลข 128-255 ใช้กับตัวอักษร ที่นอกเหนือจากมาตราฐาน เช่น สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย

14 2-14 แบบตัวอักษร รหัส 0-127 เป็นตัวอักษรแบ่งได้ 2 แบบ 1. printing character สามารถพิมพ์ และมองเห็นทางจอภาพ letter คือตัว A-Z digit ตัวเลข 0-9 special character 2. Nonprinting character ไม่สามารถ มองเห็นทางจอภาพ เป็นตัวอักษร ควบคุม (Control character) เช่น เสียง end of file

15 2-15 แบบตัวอักษร การอ้างถึง Nonprinting character ใน โปรแกรม Ctrl-G #7#$07 ^G Esc#27#$1B ^[ Blank#32#$20‘ ‘ ตัวเลข 0#48#$30 ‘0’ ตัวอักษร B #66#$42 ‘B’ ส่วนที่มี $ นำหน้าเป็นเลขฐาน 16

16 2-16 แบบตัวอักษร การประกาศตัวแปรแบบตัวอักษร VAR grade : char; grade,size : char; ฟังก์ชันที่ใช้กับตัวอักษร –chr(n) เปลี่ยนตัวเลขจำนวนเต็มเป็น ตัวอักษร –upcase(c) เปลี่ยนตัวอักษรตัวเล็ก เป็นตัวพิมพ์

17 2-17 แบบบูลีน ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจแบบ ตรรกะ (logic) มีค่า 2 ค่าคือ false มีลำดับเป็น 0 และ true มีลำดับ เป็น 1 ใช้เนื้อที่ 1 ไบต์ การประกาศตัวแปรแบบบูลีน VAR flag : boolean;

18 2-18 ข้อมูลแบบสตริง – คือข้อมูลแบบข้อความ มีความยาว 0-255 ตัวอักษร ความยาว 0 คือ ช่องว่าง ‘ ‘ หรือ Null string – อาจมองเป็นอาร์เรย์ของตัวอักษร เพราะนำเอาตัวอักษรมาเรียงกัน

19 2-19 ข้อมูลแบบสตริง การประกาศตัวแปรข้อมูลแบบสตริง VAR Address : string; เก็บ ตัวอักษร 0-255 ตัว name : string[10]; เก็บ ตัวอักษร 0-10 ตัว การให้ค่ากับสตริง name := ‘ Ann Lee’ 7 A n n L e e ไบต์แรกเก็บจำนวนตัวอักษรในสตริง

20 2-20 ข้อมูลแบบโครงสร้าง แบบอาร์เรย์ (Array types) แบบเซต (Set types) แบบเรคอร์ด (Record types) แบบไฟล์ (File types)

21 2-21 ข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ เป็นข้อมูลแบบไดนามิก มีการ จองเนื้อที่ หรือสร้างตัวแปรขณะ ปฏิบัติการ (Execute)

22 2-22 ข้อมูลแบบออฟเจ็กต์ ข้อมูลแบบพอยน์เตอร์ เป็นข้อมูลที่เขียนในลักษณะ ของ Object

23 2-23 การกำหนดค่า การกำหนด ค่าคงที่ CONST star = ‘*’; flag = true; max = 600; การกำหนดค่าตัว แปร Assignment statement NUM := 5; Name := ‘John’; sum : = sum + 1;


ดาวน์โหลด ppt 2-1 บทที่ 2 ประเภทข้อมูล (DATA TYPE) OUTLINE 1. ประเภทข้อมูล 2. การกำหนดค่าข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google