งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Y = a +bX 11.1 หาสมการถดถอย หาค่า b, a Y = X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Y = a +bX 11.1 หาสมการถดถอย หาค่า b, a Y = X."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Y = a +bX 11.1 หาสมการถดถอย หาค่า b, a Y = X

3 Y = X Y = (4.25) = Y = (1.95) = 11.3 สัมประสิทธิ์การถดถอย

4 Y X

5 เมื่อ a = , b = , N = 14

6

7

8 Y = a +bX 12.1 หาสมการถดถอย หาค่า b, a Y = X

9 Y = X Y = 12.4 สัมประสิทธิ์การถดถอย

10 12.5 ค่าความคลาดเคลื่อน เมื่อ a = , b = , N = 10

11

12 โจทย์ข้อ 13 ผลจากการทดลองใช้บทเรียน m-Learning ในวิชาเทคโนโลยี สารสนเพื่อชีวิตของผู้เรียนระดับปริญญาตรี โดยใช้แบบแผน การทดลองแบบ One-Group Pretest Posttest Design ซึ่งมีจำนวน 12 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบฝึกหัดระหว่างบทเรียน (E1) จำนวน 8 โมดูล (คะแนนเต็ม 80) มีความสัมพันธ์ ในลักษณะเชิงเส้นกับค่า เฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลัง บทเรียน (E2) (คะแนนเต็ม 100) ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

13

14

15 Y = a +bX หาสมการถดถอย หาค่า b, a Y = X

16 Y = 0.27 +1.28(65.5) = 84 13.2 สัมประสิทธิ์การถดถอย
13.3 ค่าความคลาดเคลื่อน

17

18 Y = a +bX หาสมการถดถอย หาค่า b, a Y = X

19 15. การเพิ่มความจุ RAM ของคอมพิวเตอร์ เป็นผลทำให้ความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นในลักษณะเชิงเส้น จากการทดลองเพิ่มความจุ RAM ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (MB) ที่ใช้ CPU แตกต่างกันจำนวน 10 ยี่ห้อ สามารถ วัดความเร็วในการประมวลผล (ps) ได้ดังนี้

20

21 Y = a +bX หาสมการถดถอย หาค่า b, a Y = X

22 Y = 4.75 +1.85(12) = 26.95 15.3 ค่าความคลาดเคลื่อน
15.1 สัมประสิทธิ์การถดถอย Y = (12) = 15.3 ค่าความคลาดเคลื่อน


ดาวน์โหลด ppt Y = a +bX 11.1 หาสมการถดถอย หาค่า b, a Y = X.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google