งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Juthawut Chantharamalee Introduction to Digital System Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Juthawut Chantharamalee Introduction to Digital System Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Juthawut Chantharamalee Introduction to Digital System Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1

2 บทที่ 4 รหัส (CODE) บทที่ 2 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 2

3 บทนำ การประมวลผลในระบบคอมพิวเตอร์คำสั่งและ ข้อมูลที่จะส่งให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลนั้น จะต้องเป็นรหัสเลขฐานสองเท่านั้น แต่การใช้ คำสั่งหรือการป้อนข้อมูลผู้ใช้จะใช้ภาษาเขียน หรืออักขระเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ จึงทำให้เกิด รหัสต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ใน ระบบคอมพิวเตอร์ พอจะสรุปได้ เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. รหัสคำสั่ง เช่น การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์สั่ง ให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ภาษา นั้นจะถูกแปลด้วยตัวแปลภาษา ให้เป็น ภาษาเครื่อง ซึ่งอยู่ในรูปของรหัสเลขฐานสองส่ง ให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล เมื่อได้ผลลัพธ์ก็จะถูก เปลี่ยนมาอยู่ในรูปสัญลักษณ์ ของตัวอักขระ หรือ รูปภาพที่จะสื่อให้ผู้ใช้เข้าใจได้ 2. รหัสสื่อสาร การส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับ และการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 3

4 บทนำ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร และ สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ ที่อยู่บนแป้นพิมพ์ จำเป็น ที่จะต้องเข้ารหัสให้เป็นรหัสเลขฐานสองดังได้ กล่าวมาแล้ว รหัสที่ใช้แทนตัวอักขระเราเรียกว่า Alphanumeric Code ในปัจจุบันมีรหัสมาตรฐานที่ใช้ กันอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ EBCDIC (Extended BCD Interchange Code) และ ASCII Code (American Standard Code for Information Interchange) ในการคำนวณเลขจำนวนมาก ๆ การใช้รหัส เลขฐานสองแทน อาจไม่สะดวกเพราะจะต้องใช้ เลขฐานสองที่มีจำนวนบิทมาก ในทางปฏิบัติจะ ใช้รหัสอื่น ๆ มาแทนรหัสเลขฐานสอง รหัส ดังกล่าวที่นิยมใช้กันมีอยู่ 3 แบบได้แก่ Binary Coded Decimal (BCD) Code, Excess-3 Code และ Gray Code ซึ่ง จะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 4

5 4.2 Binary Coded Decimal Code หรือ 8421 BCD Code เป็นรหัสเลขฐานสอง 4 บิท ที่นำมาใช้แทน เลขฐานสิบแต่ละหลัก (Digit) ปกติเลขฐานสอง 4 บิท จะมี 16 จำนวน (00002 - 11112) ซึ่งสามารถ แทนเลขฐานสิบได้ตั้งแต่ 0 - 15 แต่การใช้งานใน รหัส BCD จะใช้รหัสเลขฐานสองแทนเลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0 - 9 เท่านั้น และเลขฐานสิบหนึ่งหลัก จะ ใช้เลขฐานสอง 4 บิท ดังตารางข้างล่างนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 5

6 ตาราง Binary Coded Decimal (BCD) Code Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 6 DecimalBinaryBCD 00000 10001 20010 30011 40100 50101 60110 70111 81000 91001

7 4.2 Binary Coded Decimal Code Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 7

8 การคำนวณด้วยรหัส BCD การบวกเลขรหัส BCD ให้บวกเหมือนเลขฐานสอง ปกติ แต่ถ้าผลบวกของทั้งสองหลักมากกว่า 9 จะต้องบวกเพิ่มอีก 6 (0110 2 ) ผลลัพธ์จึงจะถูกต้อง กรณีที่ผลลัพธ์ของทั้งสองหลักมากกว่า 9 จะ เป็นได้เมื่อ 1. 4-bit บวกกันแล้วได้ค่ามากกว่า 9 (1010 2 ถึง 1111 2 = 10 10 ถึง 5 10 ) 2. มีตัวทดจากการบวกของ 4-bit ( ผลรวมจาก 16 10 ถึง 18 10 ) Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 8

9 การคำนวณด้วยรหัส BCD Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 9

10 การคำนวณด้วยรหัส BCD Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 10

11 4.3 Excess-3 Code รหัส Excess-3 หรือรหัสเติม 3 เป็นรหัสที่คล้ายกับ รหัส BCD การสร้างรหัส excess-3 ก็เช่นเดียวกันกับ รหัส BCD คือเปลี่ยนมาจากเลขฐานสิบ โดยใช้ เลขฐานสอง 4-bit แทนเลขฐานสิบแต่ละหลัก แต่ รหัส Excees-3 จะต้องบวก 3 เข้าไปแต่ละหลัก เปลี่ยน 56 10 ให้เป็น Excess - 3 0101 0110(BCD) 0011 0011( บวก 3 แต่ละหลัก ) 1000 1001(Excess 3 code ของ 56 10 ) Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 11

12 ตารางแสดงการเปรียบเที่ยบ Excess-3 Code กับรหัสต่างๆ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 12 DecimalBinaryBCDExcess - 31's complement 00000 00111100 10001 01001011 20010 01011010 30011 01101001 40100 01111000 50101 10000111 60110 10010110 70111 10100101 81000 10110100 91001 11000011

13 การคำนวณด้วยรหัส Excess-3 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 13

14 การคำนวณด้วยรหัส Excess-3 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 14

15 การคำนวณด้วยรหัส Excess-3 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 15

16 4.4 รหัส 4221 BCD Code รหัส 4221 BCD code เป็นรหัสชนิด weighted code เป็นการกำหนดน้ำหนัก (weight) ให้แก่ตัว เลขฐานสองแต่ละหลัก 4221 BCD code ใช้ตัว เลขฐานสองจำนวน 4 บิท ใช้แทนตัวเลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0-9 โดยกำหนดน้ำหนักของแต่ละบิทเป็น 4, 2, 2 และ 1 ตามลำดับ ดังตารางข้างล่างนี้ Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 16

17 ตารางแสดงรหัส 4221 BCD Code Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 17 Decimal42211's complement 000001111 100011110 200101101 300111100 410000111 5 1000 611000011 711010010 811100001 911110000

18 4.5 Gray Code รหัส Gray code เป็นรหัสชนิด Unweighted code ใช้ ตัวเลขฐานสองจำนวน 4 บิท เช่นเดียวกับรหัส BCD, Excess-3, 4221 BCD code และปกติจะใช้แทน ตัวเลขฐานสิบ ตั้งแต่ 0-9 แต่เราอาจจะเขียนรหัส Gray แทนเลขฐานสิบได้ตั้งแต่ 0-15 หลักการของ Gray code ตัวเลขที่อยู่ติดกันในลำดับ จะมีค่า ต่างกัน เพียง 1 บิทเท่านั้น จากตารางข้างล่างนี้ เป็นการเทียบ 4-bit binary code กับ 4-bit Gray code Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 18

19 ตารางแสดงรหัส Gray Code Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 19 DecimalBinaryGray 00000 10001 200100011 3 0010 401000110 501010111 601100101 701110100 810001100 910011101 1010101111 1110111110 1211001010 1311011011 1411101001 1511111000

20 4.5 Gray Code การเปลี่ยน Gray Code เป็น Binary Code ตามที่กล่าวมาแล้ว Gray Code เป็นรหัสชนิด unweighted จึงไม่สะดวกในการประมวลผล ดังนั้น จึงจะต้องเปลี่ยนมาเป็น Binary code ก่อน การ เปลี่ยนให้ดูแผนภูมิข้างล่าง ซึ่งจะเป็นการบวก โดยไม่สนใจตัวทดเราเรียกว่า การรวมแบบ modulo sum หรือ ใช้ exclusive OR operator เป็นตัว กระทำ Convert 1010 GRAY to binary Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 20

21 4.5 Gray Code Convert 1010 GRAY to binary Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 21

22 4.5 Gray Code Convert Binary  1100 2 to Gray code Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 22

23 4.6 Alphanumeric (ASCII) Code รหัสที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นรหัสเลขฐานสองที่ ใช้แทนตัวเลข 0 ถึง 9 แต่ยังมีรหัสเลขฐานสองอีก ลุ่มหนึ่งที่ใช้แทนอักขระทั้งตัวอักษร ตัวเลข และ สัญลักษณ์พิเศษ เราเรียกว่า Alphanumeric Code ในปัจจุบันมีรหัสมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ EBCDID (Extended BCD Interchange Code) และ ASCII Code (American Standard Code for Information Interchange) ดังได้กล่าวนำแล้ว สำหรับเนื้อหาในบทนี้จะขอกล่าวเฉพาะรหัส ASCII Code ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้กันมากและเป็น มาตรฐานของ PC ในปัจจุบัน Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 23

24 4.6 Alphanumeric (ASCII) Code ASCII Code เป็นรหัสที่ถูกพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ ให้เป็นมาตรฐานของรหัสที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ เป็น รหัสขนาด 7 บิท สามารถใช้แทนอักขระและ รหัสควบคุมต่างได้ ถึง 128 รหัส (0-127, 72=128) ซึ่งสามารถใช้แทนอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็ก ตัว ใหญ่ ตัวเลข 0-9 เครื่องหมายอักขระพิเศษ และ รหัสควบคุมอีก 32 รหัส นอกจากนี้ยังเพิ่มรหัสส่วน ขยายอีกโดยเพิ่มเป็นรหัส 8 บิท จึงมีส่วนขยาย เพิ่มเติมตั้งแต่ 128 - 255 เพื่อใช้แทนกราฟิก สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และเหลือรหัสเพียง พอที่จะใช้แทนอักขระภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีก เช่นภาษาไทย เป็นต้น Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 24

25 4.6 Alphanumeric (ASCII) Code Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 25

26 4.6 Alphanumeric (ASCII) Code The 7-bit ASCII Character Set The two most significant bits of the ASCII code generally denote the type of information contained in the 5 least significant bits The following table illustrates the ASCII codes Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 26

27 ตารางแสดง The 7-bit ASCII Character Set Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 27

28 4.6 Alphanumeric (ASCII) Code Extended Ascii Codes These were added later and are not true ascii There are different extended sets, but this is the most common Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 28

29 4.7 Error Detecting Code In any electronic system involving the transfer of data (in the form of binary digits) then data transmission errors are possible. The method of parity is widely used as a method of error detection. An extra bit, known as the parity bit is attached as the least-significant bit to the binary data word (or code group) to be transferred. The new data word to be transmitted (known as the total group) is thus the original code group with the parity bit appended. Two systems are used, namely Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 29

30 4.7 Error Detecting Code Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 30

31 The End Lesson 4 Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 31


ดาวน์โหลด ppt By Juthawut Chantharamalee Introduction to Digital System Suan Dusit Rajabhat University (Computer Science) 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google