งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

2 อาจารย์ผู้สอนและ รับผิดชอบ แต่ละตอนเรียนดังนี้

3 ตอนเรียน M1 ผศ. ปริศนา มัชฌิมา โทร. 02-244-5360 prisana_mut@du sit.ac.th ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

4 ตอนเรียน N1 อ. สายสุดา ปั้น ตระกูล โทร. 02-244-5360 saisuda_pan@du sit.ac.th ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

5 ตอนเรียน O1 อ. กาญจนา เผือก คง โทร. 02-244-5360 kanjana_phu@du sit.ac.th ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

6 ตอนเรียน P1 อ. รัชฎาพร ธิ ราวรรณ โทร. 02-244-5360 ratchadaphornt@ yahoo.com ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

7 ตอนเรียน Q1 ผศ. ปริศนา มัชฌิมา โทร. 02-244-5360 prisana_mut@du sit.ac.th ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

8 เนื้อหา บทที่ 1 ความสำคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร บทที่ 2 เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ บทที่ 3 เทคโนโลยีสื่อสาร ข้อมูลและระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต บทที่ 5 ฐานข้อมูลกับการสืบค้น

9 บทที่ 6 การจัดการสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการความรู้ บทที่ 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 9 การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 10 นวัตกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศใน อนาคต

10 Download เนื้อหา และ PowerPoint ต่างๆ ได้ที่ http://dusithost.dusit.ac.th/~prisana_mut

11 คะแนน 1. คะแนนเก็บ 60% - งานกลุ่ม 30% - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลาย ภาค 40 %

12 งานกลุ่มๆ ละ 10-15 คน (30%) ทำเว็บไซต์ เรื่อง “ ในหลวง นักพัฒนา คู่ฟ้า ICT” Blog, MySpace, Facebook, Twitter,…

13 ประกอบด้วย 1. พระราชกรณียกิจ ของในหลวงที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ ICT ในงานด้านต่างๆ 2. รูปภาพประกอบ 3. แหล่งที่มาและการ อ้างอิง

14 นำเสนองาน (present) 7 มกราคม 2553

15 งานเดี่ยว 30% การสำรวจ IT ที่พบใน สวนดุสิต (5 คะแนน ) เอกสารการใช้ระบบ บริหารการศึกษาของ สวนดุสิต (5 คะแนน )

16 การฝึกใช้ e-mail ของ สวนดุสิต (5 คะแนน ) การใช้ Internet ของ สวนดุสิต (5 คะแนน ) แบบฝึกหัด (10 คะแนน )

17 1. การสำรวจ IT ที่พบใน สวนดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - ศึกษา IT ที่มีให้บริการใน ศูนย์ - ระบุที่ตั้ง เช่น ชื่ออาคาร, ชั้น, เลขที่ห้อง หรือชื่อเรียกบริเวณนั้น มี รูปภาพประกอบ ( เครื่องอะไร อยู่ที่ไหน ทำ หน้าที่อะไร )

18 2. เอกสารการใช้ระบบบริหาร การศึกษา ของสวนดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - พิมพ์หน้าจอหลักงานทะเบียน ที่แสดงถึงรายวิชาที่นักศึกษา ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2552 - พิมพ์หน้าจอแสดงการแจ้งยอด ชำระค่าลงทะเบียน

19

20

21 3. การฝึกใช้ e-mail ของสวน ดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - ส่ง e-mail ให้กับอาจารย์ ด้วย e-mail address ของ สวนดุสิต พร้อมพิมพ์ 1) หน้าจอการส่ง e-mail 2) หน้าจอการตอบกลับจาก อาจารย์

22 To: ……………..@dusit. ac.th Subject : ชื่อ ? นามสกุล ? รหัส ? ตอนเรียน ?

23

24 ครูได้รับเมลแล้วค่ะ อ. ปริศนา มัชฌิมา

25 4. การใช้ Internet ของสวน ดุสิต (5 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - พิมพ์หน้าจอการใช้ web board ที่มีชื่อและรหัสของ นักศึกษาปรากฏให้เห็น ( จะเป็นคนตั้งกระทู้หรือตอบ กระทู้ก็ได้ )

26

27 5. แบบฝึกหัด (10 คะแนน ) งานที่ต้องส่ง - แบบฝึกหัด 1 เล่ม ( กำหนดให้ทำทั้งเล่ม ทุกบท ทุกหัวข้อ )

28 ทำด้วย MS-Word หรือ PowerPoint ก็ได้ แล้ว write ใส่ CD หรือ DVD มาส่ง กำหนดส่ง 18 กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google