งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 4000111 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

2 อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบ แต่ละตอนเรียนดังนี้

3 ตอนเรียน M1 ผศ. ปริศนา มัชฌิมา โทร. 02-244-5360 prisana_mut@dusit. ac
ตอนเรียน M1 ผศ. ปริศนา มัชฌิมา โทร ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

4 ตอนเรียน N1 อ. สายสุดา ปั้นตระกูล โทร. 02-244-5360 saisuda_pan@dusit
ตอนเรียน N1 อ.สายสุดา ปั้นตระกูล โทร ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

5 ตอนเรียน O1 อ. กาญจนา เผือกคง โทร. 02-244-5360 kanjana_phu@dusit. ac
ตอนเรียน O1 อ.กาญจนา เผือกคง โทร ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

6 ตอนเรียน P1 อ. รัชฎาพร ธิราวรรณ โทร. 02-244-5360 ratchadaphornt@yahoo
ตอนเรียน P1 อ.รัชฎาพร ธิราวรรณ โทร ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

7 ตอนเรียน Q1 ผศ. ปริศนา มัชฌิมา โทร. 02-244-5360 prisana_mut@dusit. ac
ตอนเรียน Q1 ผศ. ปริศนา มัชฌิมา โทร ห้อง 1102 / 1 อาคาร 1 ชั้น 1

8 เนื้อหา บทที่ 1 ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บทที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 เทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทที่ 4 อินเทอร์เน็ต บทที่ 5 ฐานข้อมูลกับการสืบค้น

9 บทที่ 6 การจัดการสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
บทที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ บทที่ 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บทที่ 10 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

10 Download เนื้อหา และ PowerPoint ต่างๆ ได้ที่

11 คะแนน 1. คะแนนเก็บ. 60%. - งานกลุ่ม 30%. - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลายภาค
คะแนน 1. คะแนนเก็บ 60% - งานกลุ่ม 30% - งานเดี่ยว 30% 2. สอบปลายภาค 40 %

12 “ในหลวง นักพัฒนา คู่ฟ้า ICT”
งานกลุ่มๆ ละ คน(30%) ทำเว็บไซต์ เรื่อง “ในหลวง นักพัฒนา คู่ฟ้า ICT” Blog, MySpace, Facebook, Twitter,…

13 ประกอบด้วย พระราชกรณียกิจของในหลวงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ICT ในงานด้านต่างๆ รูปภาพประกอบ แหล่งที่มาและการอ้างอิง

14 นำเสนองาน (present) 7 มกราคม 2553

15 งานเดี่ยว 30% การสำรวจ IT ที่พบในสวนดุสิต (5 คะแนน)
เอกสารการใช้ระบบบริหารการศึกษาของสวนดุสิต (5 คะแนน)

16 การฝึกใช้ e-mail ของสวนดุสิต (5 คะแนน)
การใช้Internetของสวนดุสิต (5 คะแนน) แบบฝึกหัด (10 คะแนน)

17 1.การสำรวจ IT ที่พบในสวนดุสิต (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง - ศึกษา IT ที่มีให้บริการในศูนย์ ระบุที่ตั้ง เช่น ชื่ออาคาร, ชั้น,เลขที่ห้อง หรือชื่อเรียกบริเวณนั้น มีรูปภาพประกอบ (เครื่องอะไร อยู่ที่ไหน ทำหน้าที่อะไร)

18 2. เอกสารการใช้ระบบบริหารการศึกษา
ของสวนดุสิต (5 คะแนน) งานที่ต้องส่ง -พิมพ์หน้าจอหลักงานทะเบียนที่แสดงถึงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2552 -พิมพ์หน้าจอแสดงการแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน

19

20

21 3.การฝึกใช้ e-mail ของสวนดุสิต (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง ส่ง ให้กับอาจารย์ ด้วย address ของสวนดุสิต พร้อมพิมพ์ หน้าจอการส่ง หน้าจอการตอบกลับจากอาจารย์

22 ชื่อ? นามสกุล? รหัส? ตอนเรียน?
To: Subject : ชื่อ? นามสกุล? รหัส? ตอนเรียน?

23

24 ครูได้รับเมลแล้วค่ะ อ.ปริศนา มัชฌิมา

25 4. การใช้Internetของสวนดุสิต (5 คะแนน)
งานที่ต้องส่ง -พิมพ์หน้าจอการใช้ web board ที่มีชื่อและรหัสของนักศึกษาปรากฏให้เห็น (จะเป็นคนตั้งกระทู้หรือตอบกระทู้ก็ได้)

26

27 5.แบบฝึกหัด (10 คะแนน) งานที่ต้องส่ง - แบบฝึกหัด 1 เล่ม (กำหนดให้ทำทั้งเล่ม ทุกบท ทุกหัวข้อ)

28 ทำด้วย MS-Word หรือ PowerPoint ก็ได้ แล้ว write ใส่ CD หรือ DVD มาส่ง
กำหนดส่ง 18 กุมภาพันธ์ 2553


ดาวน์โหลด ppt วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google