งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Polynomial and Rational functions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Polynomial and Rational functions"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Polynomial and Rational functions
ฟังก์ชั่นพหุนามและเหตุผล

2 Power function ฟังชั่นพลังงาน
Symmetry สมมาตร Axis แกน Vertex จุดสุดยอด Power function ฟังชั่นพลังงาน

3 Coefficient ค่าสัมประสิทธิ์
Real numbers จำนวนจริง Upper bound ขีดบน Lower bound ขีดล่าง

4 Complex number จำนวนเชิงซ้อน หมายถึง เซตที่ต่อเติมจากเซตของจำนวนจริงโดยเพิ่มจำนนวน I ซึ่งทำให้สมการ I กำลัง2 + 1 = 0 เป็นจริง

5 Division Algorithm อัลกอริทึมการแบ่ง หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากการแก้ปัญหาแบบสามัญสำนึก หรือฮิวริสติก (heuristic)


ดาวน์โหลด ppt Polynomial and Rational functions

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google