งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความเชื่อถือ ได้ Reliability Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความเชื่อถือ ได้ Reliability Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความเชื่อถือ ได้ Reliability Analysis

2 ความเชื่อถือได้ (Reliability) คือ มีความสม่ำเสมอ แน่นอน คงที่ (Stability or consistency) เช่น ข้อสอบวิชาวิธีวิจัย เมื่อใช้สอบ แล้ว คนที่ได้คะแนนระดับสูง ครั้งแรก ครั้งที่สองยังสูง คนที่ได้คะแนนระดับ ปานกลาง ครั้งแรก ครั้งที่สอง ก็ยังคง ได้ระดับปานกลาง คนที่ได้คะแนน ระดับต่ำครั้งแรก ครั้งที่สองยังต่ำ เช่นเดิม แสดงว่าข้อสอบมีความเชื่อมั่นสูง

3 ความตรง (Validity) คือวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด เช่น ต้องการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนวิธี วิจัยก็ต้องสร้างเครื่องมือที่วัดผล สัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิธีวิจัยจริงๆ ไม่ใช่วัดวิชาสถิติ

4 ประเภทของความเชื่อถือได้ เทคนิคการวัดซ้ำ (Test/Retest) เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดที่สามารถ ทดแทนกันได้ (Alternative/Equivalent Form) เทคนิคการวัดความสอดคล้องภายในชุด เดียวกัน (Internal consistency) วิธีการแบ่งครึ่ง (Split - Half Method) สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coeffcient)

5 เทคนิคการวัดซ้ำ (Test/Retest) หาความเชื่อมั่นโดยวัดความคงที่ ภายนอก สัมประสิทธิ์ที่คำนวณได้เรียก สัมประสิทธิ์ความคงที่ หรือ (Coefficient of stability) วิธีทำ ก. ทดสอบครั้งแรกแล้ว เว้นระยะ 1 เดือน แล้วทดสอบใหม่ด้วยข้อสอบเดิม ( เครื่องมือเดิม ) ข. นำคะแนนครั้งที่ 1 และ 2 มา คำนวณหาค่า สหสัมพันธ์ เช่น โดยวิธีของ เพียร์สัน

6 เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดที่ สามารถทดแทนกันได้ (Alternative Form) หาความเชื่อมั่นโดยวัดความคงที่ ภายนอก สัมประสิทธิ์ที่คำนวณได้เรียก สัมประสิทธิ์ความคงที่ หรือ (Coefficient of stability) วิธีทำ ก. ทดสอบครั้งแรกแล้ว เว้นระยะ 1 เดือน แล้วทดสอบใหม่ด้วยข้อใหม่ ( เครื่องมือ ใหม่ที่สามารถวัดทดแทนกันได้ ) ข. นำคะแนนครั้งที่ 1 และ 2 มา คำนวณหาค่า สหสัมพันธ์ เช่น โดยวิธีของ เพียร์สัน

7 เทคนิคการวัดความ สอดคล้องภายในชุด เดียวกัน (Internal consistency) แก้ปัญหาเทคนิคการวัดซ้ำ เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านไปเมื่อมา วัดซ้ำอีกครั้งข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลง ทำให้ความคล้องจอง (Consistency) อาจมีปัญหา วิธีที่นิยมใช้ได้แก่ วิธีสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient) วิธีการแบ่งครึ่ง (Split - Half Method)

8 นำเครื่องมือ 1 ฉบับ ไปวัดผู้ที่ถูกวิจัย 1 กลุ่ม เพียง 1 ครั้ง นำคะแนนของแต่ละคนมาแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนข้อคี่กับคะแนนข้อคู่ นำคะแนนข้อคี่ – ข้อคู่ ของทุกคนมาหา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใช้สูตรของเพียร์ สัน ค่าที่ได้จะเป็นค่าความเชื่อมั่นของ เครื่องมือวัดครึ่งฉบับ ปรับขยายค่าความเชื่อมั่นครึ่งฉบับ เป็น ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ Spearman -Brown

9 สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ข้อตกลงเบื้องต้น : คะแนนเป็นมาตรเรียง อันดับหรืออันตรภาค นิยมมากเพราะให้รายละเอียดของค่าสถิติ มากกว่าการทดสอบแบบอื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของรายการแต่ละ รายการที่นำมา สร้างมาตรวัดว่าดี ไม่ดี คือ มีความผันแปรมากหรือไม่ ค่าที่ได้คือ สัมประสิทธิ์ แอลฟา หรือ Coefficient สามารถใช้ได้กับแบบทดสอบที่มีการให้ คะแนนเป็น 0 และ 1 ได้

10 ชนิดของข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ ความเชื่อถือได้ ข้อมูลที่มีค่าได้ 2 ค่า (Dichotomous) สเกลอันดับ ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยข้อมูลทุกประเภทต้องกำหนดให้อยู่ ในรูปตัวเลขก่อนที่จะใช้เทคนิค Reliability

11 คำสั่งของ Spss ในการ วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ Analyze ==> Scale ==> Reliability Analysis

12 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ความเชื่อมั่น หมายถึง เครื่องมือนั่นมีความ น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน เครื่องมือที่มีความเชื่อมั่น สูง คือ เครื่องมือที่มีคุณสมบัติสามารถวัดสิ่งเดียวกัน หลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ค่าหรือคำตอบใกล้เคียงกัน หรือ แตกต่างกันน้อยมาก การหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการของ Cronbach’s Alpha ใช้กับการหาค่าการตอบคำถาม แบบเรียงอันดับ (Rating Scale) เช่น

13 คำสั่ง การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) Analyze  scale  reliability analyze เลือกตัวแปรที่ต้องการหาค่าความเชื่อมั่น ไปไว้ที่ items ถ้าต้องการ เพิ่มค่าสถิติ ให้คลิกที่ปุ่ม statistics จะปรากฏ หน้าต่างให้ เลือก

14 คำสั่ง การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) สมมุติว่า เลือกค่าสถิติ Scale if item deleted ที่อยู่ ในส่วนของ Descriptives for เพื่อใช้วิเคราะห์คำถามแต่ ละข้อ เมื่อเลือกเสร็จให้กดปุ่ม continue เลือ ก จากนั้นให้กด ปุ่ม OK เพื่อดู ผลลัพธ์ที่ได้ เลือ ก

15 ผลลัพธ์ที่ได้ ดังนี้ Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted N N N N N N N N N N Reliability Coefficients N of Cases = 30.0 N of Items = 10 Alpha =.8680

16 ถ้าตัดข้อ N7 ออก เพื่อให้ได้ค่าความ เชื่อมั่นสูง.8695 Scale Scale Corrected Mean Variance Item- Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted N N N N N N N N N Reliability Coefficients N of Cases = 30.0 N of Items = 9 Alpha =.8695


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความเชื่อถือ ได้ Reliability Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google