งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้
Reliability Analysis

2 ความเชื่อถือได้ (Reliability)
คือ มีความสม่ำเสมอ แน่นอน คงที่ (Stability or consistency) เช่น ข้อสอบวิชาวิธีวิจัย เมื่อใช้ สอบแล้ว คนที่ได้คะแนนระดับสูง ครั้งแรก ครั้งที่สองยัง สูง คนที่ได้คะแนนระดับปานกลาง ครั้งแรก ครั้งที่สอง ก็ ยังคงได้ระดับปานกลาง คนที่ได้คะแนนระดับต่ำครั้งแรก ครั้งที่สองยังต่ำเช่นเดิม แสดงว่าข้อสอบมีความเชื่อมั่นสูง

3 ความตรง (Validity) คือวัดได้ในสิ่งที่ต้องการวัด เช่น ต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ การเรียนวิธีวิจัยก็ต้องสร้างเครื่องมือที่วัดผลสัมฤทธิ์ การเรียนวิชาวิธีวิจัยจริงๆ ไม่ใช่วัดวิชาสถิติ

4 ประเภทของความเชื่อถือได้
เทคนิคการวัดซ้ำ (Test/Retest) เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดที่สามารถทดแทนกันได้ (Alternative/Equivalent Form) เทคนิคการวัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal consistency) วิธีการแบ่งครึ่ง (Split - Half Method) สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coeffcient)

5 เทคนิคการวัดซ้ำ (Test/Retest)
หาความเชื่อมั่นโดยวัดความคงที่ภายนอก สัมประสิทธิ์ที่ คำนวณได้เรียก สัมประสิทธิ์ความคงที่ หรือ (Coefficient of stability) วิธีทำ ก. ทดสอบครั้งแรกแล้ว เว้นระยะ 1 เดือน แล้วทดสอบใหม่ ด้วยข้อสอบเดิม (เครื่องมือเดิม) ข. นำคะแนนครั้งที่ 1 และ 2 มาคำนวณหาค่า สหสัมพันธ์ เช่น โดยวิธีของเพียร์สัน

6 เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดที่สามารถทดแทนกันได้ (Alternative Form)
หาความเชื่อมั่นโดยวัดความคงที่ภายนอก สัมประสิทธิ์ที่ คำนวณได้เรียก สัมประสิทธิ์ความคงที่ หรือ (Coefficient of stability) วิธีทำ ก. ทดสอบครั้งแรกแล้ว เว้นระยะ 1 เดือน แล้วทดสอบใหม่ ด้วยข้อใหม่ (เครื่องมือใหม่ที่สามารถวัดทดแทนกันได้) ข. นำคะแนนครั้งที่ 1 และ 2 มาคำนวณหาค่า สหสัมพันธ์ เช่น โดยวิธีของเพียร์สัน

7 เทคนิคการวัดความสอดคล้องภายในชุดเดียวกัน (Internal consistency)
วิธีที่นิยมใช้ได้แก่ วิธีสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha (Cronbach’s Alpha Coefficient) วิธีการแบ่งครึ่ง (Split - Half Method)

8 วิธีการแบ่งครึ่ง (Split - Half Method)
นำเครื่องมือ 1 ฉบับ ไปวัดผู้ที่ถูกวิจัย 1 กลุ่ม เพียง 1 ครั้ง นำคะแนนของแต่ละคนมาแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ คะแนนข้อคี่กับคะแนนข้อคู่ นำคะแนนข้อคี่ – ข้อคู่ ของทุกคนมาหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ใช้สูตรของเพียร์สัน ค่าที่ได้จะเป็นค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัดครึ่งฉบับ ปรับขยายค่าความเชื่อมั่นครึ่งฉบับ เป็นค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใช้สูตรของ Spearman -Brown

9 สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha
ข้อตกลงเบื้องต้น : คะแนนเป็นมาตรเรียงอันดับหรืออันตรภาค นิยมมากเพราะให้รายละเอียดของค่าสถิติมากกว่าการทดสอบ แบบอื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของรายการแต่ละ รายการที่นำมา สร้างมาตรวัดว่าดี ไม่ดี คือ มีความผันแปรมาก หรือไม่ ค่าที่ได้คือ สัมประสิทธิ์ แอลฟา หรือ Coefficient สามารถใช้ได้กับแบบทดสอบที่มีการให้คะแนนเป็น 0 และ 1 ได้

10 ชนิดของข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ความเชื่อถือได้
ข้อมูลที่มีค่าได้ 2 ค่า (Dichotomous) สเกลอันดับ ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยข้อมูลทุกประเภทต้องกำหนดให้อยู่ในรูปตัวเลขก่อนที่จะใช้เทคนิค Reliability

11 คำสั่งของ Spss ในการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้
Analyze ==> Scale ==> Reliability Analysis

12 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
ความเชื่อมั่น หมายถึง เครื่องมือนั่นมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน เครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นสูง คือ เครื่องมือที่มีคุณสมบัติสามารถวัดสิ่งเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ค่าหรือคำตอบใกล้เคียงกัน หรือแตกต่างกันน้อยมาก การหาค่าความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการของ Cronbach’s Alpha ใช้กับการหาค่าการตอบคำถามแบบเรียงอันดับ (Rating Scale) เช่น

13 คำสั่ง การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
Analyzescalereliability analyze เลือกตัวแปรที่ต้องการหาค่าความเชื่อมั่น ไปไว้ที่ items ถ้าต้องการเพิ่มค่าสถิติให้คลิกที่ปุ่ม statistics จะปรากฏหน้าต่างให้เลือก

14 คำสั่ง การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
สมมุติว่า เลือกค่าสถิติ Scale if item deleted ที่อยู่ในส่วนของ Descriptives for เพื่อใช้วิเคราะห์คำถามแต่ละข้อ เมื่อเลือกเสร็จให้กดปุ่ม continue เลือก เลือก จากนั้นให้กดปุ่ม OK เพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้

15 ผลลัพธ์ที่ได้ ดังนี้ Reliability Coefficients
Scale Scale Corrected Mean Variance Item Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted N N N N N N N N N N Reliability Coefficients N of Cases = N of Items = 10 Alpha =

16 ถ้าตัดข้อ N7 ออก เพื่อให้ได้ค่าความเชื่อมั่นสูง .8695
Scale Scale Corrected Mean Variance Item Alpha if Item if Item Total if Item Deleted Deleted Correlation Deleted N N N N N N N N N Reliability Coefficients N of Cases = N of Items = 9 Alpha =


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google