งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 1. 310101 Information and Communication Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 1. 310101 Information and Communication Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 1

2 Information and Communication Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ ai

3 13 October 3 The Millenium

4 13 October 4 Information Technology

5 13 October 5 Information Processing

6 13 October 6 Computer System

7 13 October 7 Computer System

8 13 October 8 ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในกล่อง (Inside the Case)

9 13 October 9 อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

10 Information and Communication Technology ปฏิบัติการที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

11 13 October 11 Information and Communication Technology - ICT แผนการสอน วิชา การวัดผล คะแนนการบ้านและแบบฝึกหัด *5 % คะแนนเข้าชั้นเรียน **5 % ทดสอบย่อย 10% คะแนนสอบกลางภาค 40 % คะแนนสอบปลายภาค 40 %

12 13 October 12 คุณมีหนังสืออ่าน ประกอบ การ บรรยายหรือยัง ?

13 13 October 13 คุณมีการบ้านท้าย ปฏิบัติการ ต้องส่งเพื่อเก็บ คะแนนสะสมนะ

14 13 October 14 กฎ กติกา มารยาท

15 13 October 15 Start your computer now!

16 13 October 16 Windows XP

17 13 October 17 Desktop

18 World Wide Web – WWW

19

20 13 October 20 Websites (Joke and joy) a (Lovely Nurse)

21 13 October 21 Next week Lab 2


ดาวน์โหลด ppt 13 October 1. 310101 Information and Communication Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google