งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

13 October 1. 310101 Information and Communication Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "13 October 1. 310101 Information and Communication Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 1

2 310101 Information and Communication Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://seashore.buu.ac.th/~wich ai

3 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 3 The Millenium

4 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 4 Information Technology

5 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 5 Information Processing

6 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 6 Computer System

7 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 7 Computer System

8 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 8 ฮาร์ดแวร์ที่อยู่ภายในกล่อง (Inside the Case)

9 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 9 อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

10 310101 Information and Communication Technology ปฏิบัติการที่ 1 : ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ E-mail: wichai@buu.ac.th http://www.cs.buu.ac.th/~wichai

11 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 11 Information and Communication Technology - ICT แผนการสอน วิชา 310101 การวัดผล คะแนนการบ้านและแบบฝึกหัด *5 % คะแนนเข้าชั้นเรียน **5 % ทดสอบย่อย 10% คะแนนสอบกลางภาค 40 % คะแนนสอบปลายภาค 40 % http://www.cs.buu.ac.th/~31 0101 http://www.cs.buu.ac.th/~31 0101

12 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 12 คุณมีหนังสืออ่าน ประกอบ การ บรรยายหรือยัง ?

13 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 13 คุณมีการบ้านท้าย ปฏิบัติการ ต้องส่งเพื่อเก็บ คะแนนสะสมนะ

14 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 14 กฎ กติกา มารยาท

15 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 15 Start your computer now!

16 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 16 Windows XP

17 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 17 Desktop

18 World Wide Web – WWW

19

20 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 20 Websites http://www.buu.ac.th http://reg.buu.ac.th http://www.informatics.buu.ac.th http://www.cs.buu.ac.th/~310101 http://www.cs.buu.ac.th/~wichai (Joke and joy) http://seashore.buu.ac.th/~wichai http://seashore.buu.ac.th/~wanlad a (Lovely Nurse)

21 13 October 2007E-mail:wichai@buu.ac.th 21 Next week Lab 2


ดาวน์โหลด ppt 13 October 1. 310101 Information and Communication Technology โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย บุญเจือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google