งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 141 บทที่ 14 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 141 บทที่ 14 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 141 บทที่ 14 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ

2 Chapter 142 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ระบุลักษณะที่สำคัญของเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายและประเมินผลผลิตที่เกินจริง อธิบายวิธีการประเมินการลงทุนเทคโนโลยี สารสนเทศและอธิบายว่าทำไมมันยากที่จะทำ อธิบายธรรมชาติของผลกำไรที่ไม่สามารถวัด ได้และการจัดการกับมัน อธิบายวิธีการแบบเดิมและความเหมาะสมใน การลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 Chapter 143 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ( ต่อ ) ระบุข้อดีและข้อเสียของวิธีการเรียกเก็บเงินจาก ผู้ใช้บริการสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ( การเก็บเงิน ) ระบุข้อดีและข้อเสียของการจ้าง อธิบายผลกระทบทางเศรษฐกิจของ EC อธิบายปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Web - based e - commerce อธิบายสาเหตุของความล้มเหลวของระบบการพัฒนา ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของทฤษฎีและการเปลี่ยนแปลง ตลาดผ่านเทคโนโลยีใหม่

4 Chapter 144 Moore’s Law

5 Chapter 145 ค่าของข้อมูล - การประเมิน หนึ่งในการวัดของผลกำไรของการลงทุนเป็นคุณค่า ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลที่ค่าของความ แตกต่างระหว่างผลประโยชน์สุทธิ ( ประโยชน์ปรับ ค่าใช้จ่าย ) การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและผลประโยชน์ สุทธิของการตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูล คุณค่าของข้อมูล = ผลประโยชน์สุทธิด้วยข้อมูล - ผลประโยชน์สุทธิปราศจากข้อมูล

6 Chapter 146 การวิเคราะห์ต้นทุน - กำไร ( การประเมิน )

7 Chapter 147 “ ต้นทุน ” การลงทุนทางเทคโนโลยี สารสนเทศ - การประเมิน การวางค่าเงินดอลลาร์ใน IT ต้นทุนของเงินลงทุนไม่ใช่ งานง่าย หนึ่งในประเด็นสำคัญคือการ จัดสรรต้นทุนคงที่ในโครงการต่าง IT หนี้ค่าใช้จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายที่ที่อยู่เดียวกันทั้งหมดไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงใน ระดับกิจกรรม กังวลอีกพื้นที่คือ Life Cycle Cost; ต้นทุนการเพื่อให้ได้ ทำงานเกี่ยวกับข้อผิดพลาดและการปรับปรุงและ เปลี่ยนแปลงระบบ. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถสะสมไป หลายปีและบางครั้งพวกเขาไม่คาดแม้ว่าการลงทุนทำ ไม่มีตัวตนมีหลายประเภทค่า ( รูปธรรมและ )  ประสิทธิภาพดีขึ้น  ความสัมพันธ์ของลูกค้าดีขึ้น  ร้อยละคืนทุนของการลงทุนในดอลลาร์หรือวัด  หลายต่อ... โอกาสในการได้รับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็น ความสำเร็จของการดำเนินงาน

8 Chapter 148 ผลกำไรที่ไม่สามารถวัดได้ การจัดการโดยวิธีของ Sawhney คิดกว้างและเบา  เสริมการวัดทางการเงินอย่างหนักกับคนอ่อน จ่ายค่าระวางแรกของคุณ  คิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะสั้นอย่างที่ " ชำระ " ขนส่งสินค้าเพื่อการลงทุนครั้งแรกในโครงการ ตามที่คาดการณ์ไว้  ให้เปิดใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินทางเทคโนโลยี สารสนเทศและธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

9 Chapter 149 วิธีการประเมินผลเฉพาะ

10 Chapter 1410 วิธีการประเมินผลเฉพาะ ( ต่อ )

11 Chapter 1411 “Costing” IT – Economic Strategies

12 Chapter 1412 Outsourcing

13 Chapter 1413 Economic Potential of IT

14 Chapter 1414 ระบบโครงข่ายพื้นฐาน – เศรษฐกิจกลยุทธ์ ระบบโครงข่ายพื้นฐานสามารถเพิ่มผลผลิตและกำไร อย่างไรก็ตาม โปรแกรมประยุกต์ EC สามารถทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องปกติได้ หนึ่ง ความต้องการทางธุรกิจสามารถทำเป็นมาตรฐานของข้อมูลของ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งในความเป็นจริงต้องวัดได้ กรณีธุรกิจควรที่จะ ครอบคลุมทั้งการเงินและที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งจะเป็นการวัด ว่าธุรกิจประสบความสำเร็จหรือไม่ การตัดสินใจส่วนใหญ่จะลงทุนในระบบ โครงข่ายพื้นฐาน เป็นสันนิษฐานในการลงทุนและความต้องการสำหรับเหตุผล ในการวางแผนกลยุทธ์และคาดหวังสิ่งที่จะได้รับคืนซึ่งไม่ สามารถวัดเป็นตัวเงินได้

15 Chapter 1415 ความล้มเหลว เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องยากในการจัดการและสามารถนำ ค่าใช้จ่ายเมื่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผน มีสัดส่วนสูงเป็นโครงการ พัฒนาใดไม่ครบถ้วนหรือไม่พบบางเป้าหมายเดิมสำหรับ คุณสมบัติ, เวลาในการพัฒนาหรือค่าใช้จ่าย สิ่งต่างๆเหล่านี้จะ เกี่ยวข้องกับปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นการวิเคราะห์ผลประโยชน์ ต้นทุนไม่ถูกต้อง เศรษฐศาสตร์ของการผลิตซอฟต์แวร์แนะนำให้สำหรับ ระบบมาตรฐานค่อนข้างซื้อหรือเช่าสามารถทำให้ทั้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้งานเพิ่มขึ้น. ซื้อหรือเช่ายัง สามารถเป็นกลยุทธ์ที่ปลอดภัยสำหรับระบบขนาดใหญ่และ ซับซ้อนมาก

16 Chapter 1416 ปัญหาการจัดการ เติบโตอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนจากวัดได้เป็นผลกำไรที่ไม่สามารถวัดได้ สิ่งที่ไม่แน่ใจ การเรียกเก็บเงิน ความเสี่ยง ทรัพยากรภายนอก การตอบกลับเพิ่มขึ้น

17 Chapter 1417 Chapter 14 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful. Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc. The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale. The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein.


ดาวน์โหลด ppt Chapter 141 บทที่ 14 Information Technology For Management 6 th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google