งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 Data Management: Data, Databases and Warehousingการจัดการข้อมูล : ข้อมูลฐานข้อมูลและคลังสินค้า Information Technology For Management 6th Edition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 Data Management: Data, Databases and Warehousingการจัดการข้อมูล : ข้อมูลฐานข้อมูลและคลังสินค้า Information Technology For Management 6th Edition."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 Data Management: Data, Databases and Warehousingการจัดการข้อมูล : ข้อมูลฐานข้อมูลและคลังสินค้า Information Technology For Management 6th Edition Turban, Leidner, McLean, Wetherbe Lecture Slides by L. Beaubien, Providence College John Wiley & Sons, Inc. Chapter 3

2 Learning Objectivesวัตถุประสงค์การเรียนรู้
Recognize the importance of data, managerial issues, and life cycle ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล, ปัญหาการบริหารจัดการและวงจรชีวิต Describe sources of data, collection, and quality อธิบายแหล่งที่มาของข้อมูล, การเก็บและคุณภาพ Describe DMS อธิบาย DMS Describe Data Warehousing and Analytical Processing อธิบายข้อมูลและคลังสินค้าประมวลผลการวิเคราะห์ Describe DBMS (benefits and issues) อธิบาย DBMS (ผลประโยชน์และปัญหา) Chapter 3

3 Learning Objectives (Continued) วัตถุประสงค์การเรียนรู้
Understand conceptual, logical, and physical data ทำความเข้าใจแนวความคิดของข้อมูลเชิงตรรกะและทางกายภาพ Understand ERD เข้าใจ ERD The importance of Marketing สำคัญของการตลาด The Internet and Data Management อินเทอร์เน็ตและการจัดการข้อมูล Chapter 3

4 Data Life Cycle Processประมวลผลข้อมูลวัฏจักรชีวิต
Chapter 3

5 Transactional vs. Analytical Data Processing การทำธุรกรรม vs
Transactional processing takes place in operational systems (TPS) that provide the organization with the capability to perform business transactions and produce transaction reports. The data are organized mainly in a hierarchical structure and are centrally processed. This is done primarily for fast and efficient processing of routine, repetitive data. การประมวลผลทรานแซคจะเกิดขึ้นในระบบการดำเนินงาน (TPS) ที่ให้องค์กรที่มีความสามารถในการดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจและการผลิตรายงานการทำธุรกรรม ข้อมูลถูกจัดระเบียบส่วนใหญ่ในโครงสร้างลำดับชั้นและมีการประมวลผลจากส่วนกลาง นี้จะกระทำเป็นหลักสำหรับการประมวลผลรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของงานประจำข้อมูลที่ซ้ำ ๆ Supplementary activity to transaction processing is called analytical processing, which involves the analysis of accumulated data. Analytical processing, sometimes referred to as business intelligence, includes data mining, decision support systems (DSS), querying, and other analysis activities. These analyses place strategic information in the hands of decision makers to enhance productivity and make better decisions, leading to greater competitive advantage. กิจกรรมเสริมเพื่อให้การประมวลผลธุรกรรมที่เรียกว่าการประมวลผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลสะสม ประมวลผลการวิเคราะห์, บางครั้งเรียกว่าระบบธุรกิจอัจฉริยะรวมถึงการทำเหมืองข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS), สอบถาม, และกิจกรรมการวิเคราะห์อื่น ๆ การวิเคราะห์สถานที่เหล่านี้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในมือของผู้มีอำนาจตัดสินใจเพื่อเพิ่มผลผลิตและตัดสินใจได้ดีขึ้นนำไปสู่การได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น Chapter 3

6 Forms for Modeling Data (ERD) แบบฟอร์มสำหรับข้อมูลแบบจำลอง (ERD)
Entitiesหน่วยงาน Attributesคุณสมบัติ Relationsความสัมพันธ์ Chapter 3

7 Hierarchy of Dataลำดับชั้นของข้อมูล
Chapter 3

8 Hierarchy of Data (cont’d) ลำดับชั้นของข้อมูล
Chapter 3

9 The Data Warehouse & Data Management คลังข้อมูลและการจัดการข้อมูล
Chapter 3

10 Web-based Data Management Systems – content and informationweb - based ระบบการจัดการข้อมูล -- เนื้อหาและข้อมูลต่างๆ Chapter 3

11 Managerial Issuesปัญหาการจัดการ
Cost-benefit issues and justification ปัญหาค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์และความมีเหตุผล Where to store data physically ในกรณีที่การจัดเก็บข้อมูลทางกายภาพ Legal issues ประเด็นทางกฎหมาย Internal or external? ภายในหรือภายนอก? Data Delivery การส่งข้อมูล Chapter 3

12 Managerial Issues (Continued) ปัญหาการจัดการ
Disaster recovery กู้คืนภัยพิบัติ Data security and ethics ความปลอดภัยของข้อมูลและจริยธรรม Ethics: Paying for use of data จริยธรรม : การจ่ายสำหรับการใช้งานของข้อมูล Privacy สิทธิส่วนบุคคล Legacy Data ข้อมูลเดิม Chapter 3

13 Chapter 3 Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Inc.  All rights reserved. Reproduction or translation of this work beyond that permitted in Section 117 of the 1976 United States Copyright Act without the express written permission of the copyright owner is unlawful.  Request for further information should be addressed to the Permissions Department, John Wiley & Sons, Inc.  The purchaser may make back-up copies for his/her own use only and not for distribution or resale.  The Publisher assumes no responsibility for errors, omissions, or damages, caused by the use of these programs or from the use of the information contained herein. Chapter 3


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 Data Management: Data, Databases and Warehousingการจัดการข้อมูล : ข้อมูลฐานข้อมูลและคลังสินค้า Information Technology For Management 6th Edition.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google