งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ และฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 การจัดประชุมชี้แจง รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ และฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 การจัดประชุมชี้แจง รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ และฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 การจัดประชุมชี้แจง รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

2 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 2 Agendaผู้บรรยายเวลา 1.1.ชี้แจงวัตถุประสงค์ผอ. อลิศรา13.30 - 13.45 2.2.เนื้อหารายงานคุณทวีวรรณ13.45 - 14.15 3.3. การจัดทำข้อมูล Data File & Classification ผบ.พลินรัชย์ / คุณอัจฉรา 14.15 - 15.00 พักทานน้ำชา-กาแฟ15.00 15.15 4.4.ช่องทางการจัดส่งข้อมูลทาง Internetคุณเอกชัย 15.15 - 16.30 5.5. แนะนำ Excel Template & XML Schema คุณฤทธิชัย 6.6.แผนการทดสอบ IWTคุณฤทธิชัย Agenda

3 1. เนื้อหารายงาน

4 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 4 การลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 6) ประกาศเจ้าพนักงานฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ประกาศเจ้าพนักงานฯ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) หนังสือเวียนที่ ฝกช. (02) ว. 42/2551 เรื่อง วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 5 สรุประเบียบการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ผู้ลงทุน 7 สถาบันลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้โดยมียอดคงค้าง ดังนี้ หลักทรัพย์ไทยในต่างประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน หลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่เกิน USD 50 ล้าน หรือ ไม่เกินจำนวนที่ ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึง หลักทรัพย์ของผู้ออกในต่างประเทศตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแล / คณะกรรมการ / ผู้มีอำนาจบริหารของผู้ลงทุนอนุญาต อนุพันธ์ทางการเงิน หรือธุรกรรมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ทำกับธนาคาร พาณิชย์ในประเทศ ที่อาจมีการส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์ ต่างประเทศ เช่น bond forward หรือ structured notes อ้างอิง หลักทรัพย์ต่างประเทศ ยอดคงค้างในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศทั้งในและ ต่างประเทศ หัก ผลประโยชน์สุทธิสะสมตั้งแต่เริ่มลงทุน

6 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 6 วิธีการลงทุน 1.ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนด้วยตนเอง 2.ผู้ลงทุนสถาบันอื่นลงทุนผ่านกองทุนรวม 3.บริษัทจัดการระดมเงินลงทุนผ่านกองทุนรวม 4. บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ลงทุนผ่าน private fund 5.บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ลงทุนผ่าน broker หมายเหตุ ผู้ลงทุนสถาบัน หมายถึง สถาบันที่ได้รับอนุญาตตามประกาศ เจ้าพนักงาน

7 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 7 ผู้รายงานข้อมูลให้ ธปท. ผู้ลงทุนสถาบัน (สถาบันที่ได้รับอนุญาตตามประกาศเจ้าพนักงาน) -เจ้าของเงินลงทุน บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ลงทุนผ่าน Private Fund หรือ Broker -ผู้ลงทุนสถาบันที่ส่งเงินไปลงทุน

8 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 8 การรายงานข้อมูลผู้รายงาน และผู้ลงทุน การรายงานข้อมูลผู้รายงาน และผู้ลงทุน ที่ Organization (ผู้รายงานข้อมูล) Investor (ผู้มีอำนาจ ตัดสินใจลงทุน) End Investor (เจ้าของ เงินลงทุน) Fund (ชื่อกองทุน) 1ผู้ลงทุนสถาบันลงทุนด้วยตนเอง เช่น บล.เอเอ บล. เอเอ --- 2ผู้ลงทุนสถาบันอื่น ลงทุนผ่านกองทุนรวม (ทั้งกองทุน) เช่น สปส. ลงทุนกองทุน บีบี (100%) สปส.บลจ. ซีสปส.กองทุน บีบี 3บลจ. ดี ระดมเงินลงทุนผ่านกองทุนรวม ชื่อ กองทุน เอ็กซ์วาย บลจ. ดี กองทุน เอ็กซ์วาย--- 4กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) เช่น นาย กอ/บริษัท ขอ ลงทุนผ่าน บลจ. เอฟ บลจ. เอฟ นาย กอ / บริษัท ขอ--- 5บุคคลธรรมดา / นิติบุคคล ลงทุนผ่าน Broker เช่น นาย งอ/บริษัท จอ ลงทุนผ่าน บล. เอเอ บล. เอเอนาย งอ / บริษัท จอ ---

9 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 9 รายงานที่จัดส่งในปัจจุบัน รายงานที่จัดส่งในปัจจุบัน 1.รายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ 1.1 หลักทรัพย์ที่ถืออยู่ 1.2 ผลประโยชน์สุทธิจากการลงทุนสะสม 1.3 เงินฝากในบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) 2. รายงานธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

10 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 10 1.Overview of Portfolio Investment Abroad (DF_OPI) (รายงานภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) 2.Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) (รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) 3.Portfolio Investment Abroad (DF_PIA) (รายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) 4.Foreign Currency Deposit (DF_FCD) (รายงานบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) 5.Return on Portfolio Investment Abroad (DF_RPI) (รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) 6.Hedging of Portfolio Investment Abroad (DF_HPI) (รายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเกี่ยวกับการลงทุนใน หลักทรัพย์ในต่างประเทศ) รายงานที่จะต้องจัดส่งในอนาคต รายงานที่จะต้องจัดส่งในอนาคต

11 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 11 1. Overview of Portfolio Investment Abroad (DF_OPI) (รายงานภาพรวมการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) -วัตถุประสงค์ของรายงาน : ข้อมูลภาพรวมการลงทุน - Investment Policy (นโยบายลงทุนในต่างประเทศ) -ประเภทตราสารที่ลงทุน - Net Asset Value (มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ) - Percentage of NAV of Foreign Investment -เงินลงทุนในต่างประเทศ -นโยบายลงทุนในต่างประเทศ - Percentage of Return (อัตราผลตอบแทน) -3 เดือน, 1 ปี, สะสมตั้งแต่เริ่มลงทุน

12 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 12 2. Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) (รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดหลักทรัพย์ฯ ที่ซื้อ/ขาย -ข้อมูลหลักทรัพย์ - ISIN Code (เลขรหัสหลักทรัพย์สากล) - Security Symbol (ชื่อย่อหลักทรัพย์) - Security Type (ประเภทหลักทรัพย์) - Underlying Asset (สินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง) (ถ้ามี) - Issuer Name (ผู้ออกหลักทรัพย์) - Country (ประเทศผู้ออกฯ / ประเทศที่จดทะเบียนฯ) - Date (วันที่ออกฯ / วันที่ครบกำหนด) - Coupon rate (อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วฯ) - Par value (ราคาต่อหน่วย) -ข้อมูลการทำธุรกรรม - Currency (สกุลเงินที่ซื้อ/ขาย) - Transaction Type (ประเภทธุรกรรม : ซื้อ/ขาย) - Date (วันที่ทำธุรกรรม / วันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์) - Cost Value (ราคาทุน-ซื้อ/ขาย)

13 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 13 3. Portfolio Investment Abroad (DF_PIA) (รายงานยอดคงค้างการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดยอดคงค้างหลักทรัพย์ฯ -ข้อมูลหลักทรัพย์ - ISIN Code (เลขรหัสหลักทรัพย์สากล) - Security Symbol (ชื่อย่อหลักทรัพย์) - Security Type (ประเภทหลักทรัพย์) - Underlying Asset (สินทรัพย์หรือตัวแปรอ้างอิง) (ถ้ามี) - Issuer Name (ผู้ออกหลักทรัพย์) - Country (ประเทศผู้ออกฯ / ประเทศที่จดทะเบียนฯ) - Date (วันที่ออกฯ / วันที่ครบกำหนด) - Coupon rate (อัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วฯ) - Par value (ราคาต่อหน่วย) -มูลค่าหลักทรัพย์ - Currency (สกุลเงิน) - Cost Value (ราคาทุน) - Market Value (ราคาตลาด)

14 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 14 4. Foreign Currency Deposit (DF_FCD) (รายงานบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดการฝาก/ถอน และคงค้างฯ บัญชีในประเทศ / ต่างประเทศ -ข้อมูลสถาบันการเงิน - Counter Party (สถาบันการเงินที่ทำธุรกรรม) - Country (ประเทศที่ตั้งสถาบันการเงิน) -ข้อมูลบัญชีเงินฝาก - Account Number (เลขที่บัญชี) - Deposit Account Type (ประเภทบัญชีเงินฝาก) - Term (อายุเงินฝากประจำ) - Interest Rate (อัตราดอกเบี้ย) - Currency (สกุลเงิน) -ข้อมูลการทำธุรกรรม - Deposit Amount (จำนวนเงินฝาก) - Withdrawal Amount (จำนวนเงินถอน) - Outstanding Amount (จำนวนเงินคงค้าง)

15 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 15 5. Return on Portfolio Investment Abroad (DF_RPI) (รายงานผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดผลประโยชน์สุทธิที่ได้รับจริงสะสม ตั้งแต่เริ่มลงทุน -ข้อมูลผู้จ่ายผลประโยชน์ - Country (ประเทศผู้ออกหลักทรัพย์ / ผู้รับฝากเงิน) - Currency (สกุลเงิน) -จำนวนผลตอบแทนสุทธิสะสม - Interest Income (รายได้ดอกเบี้ย) - Dividend (เงินปันผล) - Gain or Loss (กำไร / ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์) - Other Income (รายได้อื่น ๆ)

16 ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ 16 6. Hedging of Portfolio Investment Abroad (DF_HPI) (รายงานยอดคงค้างธุรกรรมเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าฯ) - วัตถุประสงค์ของรายงาน : รายละเอียดธุรกรรม hedging -ข้อมูลสถาบันการเงิน - Counter Party (สถาบันการเงินที่ทำธุรกรรม) - Country (ประเทศที่ตั้งสถาบันการเงิน) -ข้อมูลการทำธุรกรรม - Arrangement Number (เลขที่สัญญา / คู่สัญญา) - Date (วันที่ตกลงทำธุรกรรม / วันที่สัญญามีผลใช้บังคับ / วันที่ครบกำหนด) - Arrangement Type (ประเภทธุรกรรม) - Currency (สกุลเงินที่ซื้อ /ขายล่วงหน้า) - Buy Amount (จำนวนเงินที่ซื้อล่วงหน้า) - Sell Amount (จำนวนเงินที่ขายล่วงหน้า) - Exchange Rate (อัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงซื้อขาย)


ดาวน์โหลด ppt โดย ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ และฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤษภาคม 2551 การจัดประชุมชี้แจง รายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google