งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนทนาอย่าง สร้างสรรค์ ORID. ภาวะผู้นำเก่า / ใหม่ ค่านิยมพื้นฐานของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะและ บทบาทของ ผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนทนาอย่าง สร้างสรรค์ ORID. ภาวะผู้นำเก่า / ใหม่ ค่านิยมพื้นฐานของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะและ บทบาทของ ผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนทนาอย่าง สร้างสรรค์ ORID

2 ภาวะผู้นำเก่า / ใหม่ ค่านิยมพื้นฐานของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะและ บทบาทของ ผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม 1. บทบาทของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม

3 2. เทคนิคพื้นฐานของ ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการ กลุ่ม วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์.. –ORID Method เทคนิคการประชุมเชิง ปฏิบัติการ –Work Shop Method

4 รู ปแบบ ภาวะผู้นำ แบบดั้งเดิมแบบเอื้ออำนวย

5 จะไปถึงได้ อย่างไร (วิธีการ) ความเก่ง ของแต่ละคน จะทำ อะไร มติที่ ถูกต้อง มติร่วมกัน ของทุกคน ความเก่ง ของกลุ่ม มุมมอง หลากหลาย ยึดถือ พึ่งพา แสวงหา รู้ว่า การใช้ อำนาจ แบบ ดั้งเดิม แบบ เอื้ออำนว ย

6 ค่ านิยมพื้นฐานของ ผู้นำแบบเอื้ออำนวย การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม การนำไปปฏิบัติ การไตร่ตรอง การสร้างสรรค์ การเห็นพ้องร่วมกัน

7 วิธีการ สนทนาแบบมี ส่วนร่วม (Discussion Method : ORID) เ ทคนิคพื้นฐานของ กระบวนการกลุ่ม

8 นั่นอะไร นั่นอะไร เอ๊ะ นั่นอะไร ? มันเป็นยังไงรู้สึกไหม เธอ ? จะเอายังไง อย่ามัว มองเหม่อ ? จะทำยังไงให้รีบเสนอ มา ?

9 ท่านค้นพบ สิ่งที่ท้าทายต่อการ เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ? วิ ธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม bjective Level ( ระดับวัตถุวิสัย ) ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูล ตั้งคำถามที่ปลุกเร้า ประสาท การรับรู้ --- มองเห็น ได้ยิน รู้สึก ลิ้มรส สัมผัส

10 วิ ธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม eflective Level ( ระดับสะท้อน ความรู้สึก ) สำรวจปฏิกิริยาต่อข้อมูลใน เบื้องต้น ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าหัวใจ : อารมณ์ ความจำ การเกี่ยวโยง ท่านรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ ได้ยิน / เห็น ?

11 วิ ธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม nterpretative Level ( ระดับการตีความหรือ แปลความหมาย ) “ ท่านคิดว่าเราจะมีแนวทาง วิธีการดี ๆ ที่จะทำให้เกิดผลที่ดีกว่าได้ อย่างไร ”

12 วิ ธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม ecisional Level ( ระดับตัดสินใจ ) “ เราจะดำเนินการในหมู่ พวกเราอย่างไร ?” แต่ละวิธีนั้นเราจะทำ กันอย่างไร ?

13 วิ ธีการสนทนาแบบมี ส่วนร่วม ecisional Level (ระดับตัดสินใจ) nterpretative Level (ระดับการตีความหรือแปลความหมาย) eflective Level (ระดับสะท้อนความรู้สึก) bjective Level (ระดับวัตถุวิสัย)

14 นั่นอะไร นั่นอะไร เอ๊ะนั่นอะไร ? มันเป็นยังไงรู้สึกไหม เธอ ? จะเอายังไง อย่ามัว มองเหม่อ ? จะทำยังไงให้รีบ เสนอมา ?


ดาวน์โหลด ppt การสนทนาอย่าง สร้างสรรค์ ORID. ภาวะผู้นำเก่า / ใหม่ ค่านิยมพื้นฐานของผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะและ บทบาทของ ผู้ เอื้ออำนวย กระบวนการกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google