งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสนทนาอย่างสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสนทนาอย่างสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสนทนาอย่างสร้างสรรค์
ORID

2 1. บทบาทของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม
1. บทบาทของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม ภาวะผู้นำเก่า / ใหม่ ค่านิยมพื้นฐานของผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม คุณลักษณะและบทบาทของ ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม

3 2.เทคนิคพื้นฐานของ ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม
2.เทคนิคพื้นฐานของ ผู้เอื้ออำนวยกระบวนการกลุ่ม วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ .. ORID Method เทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ Work Shop Method

4 รูปแบบภาวะผู้นำ แบบดั้งเดิม แบบเอื้ออำนวย

5 แบบดั้งเดิม แบบเอื้ออำนวย จะทำอะไร ความเก่ง ของกลุ่ม การใช้ อำนาจ
การใช้ อำนาจ มุมมอง หลากหลาย ยึดถือ จะไปถึงได้อย่างไร (วิธีการ) จะทำอะไร รู้ว่า มติร่วมกัน ของทุกคน มติที่ ถูกต้อง แสวงหา ความเก่ง ของแต่ละคน ความเก่ง ของกลุ่ม พึ่งพา

6 ค่านิยมพื้นฐานของผู้นำแบบเอื้ออำนวย
การมีส่วนร่วม การเห็นพ้องร่วมกัน การไตร่ตรอง การทำงานเป็นทีม การสร้างสรรค์ การนำไปปฏิบัติ

7 เทคนิคพื้นฐานของกระบวนการกลุ่ม
วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม (Discussion Method : ORID)

8 เพลง ชาย เมืองสิงห์ นั่นอะไร?
นั่นอะไร นั่นอะไร เอ๊ะนั่นอะไร ? มันเป็นยังไงรู้สึกไหมเธอ ? จะเอายังไง อย่ามัวมองเหม่อ ? จะทำยังไงให้รีบเสนอมา ?

9 วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม
bjective Level (ระดับวัตถุวิสัย) ให้ข้อเท็จจริงและข้อมูล ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าประสาท การรับรู้---มองเห็น ได้ยิน รู้สึก ลิ้มรส สัมผัส O นั่นอะไร ? ท่านค้นพบ สิ่งที่ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

10 วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม
R ความรู้สึก! eflective Level (ระดับสะท้อนความรู้สึก) สำรวจปฏิกิริยาต่อข้อมูลในเบื้องต้น ตั้งคำถามที่ปลุกเร้าหัวใจ : อารมณ์ ความจำ การเกี่ยวโยง ท่านรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่ได้ยิน/เห็น ?

11 วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม
แล้วไงล่ะ? I nterpretative Level (ระดับการตีความหรือแปลความหมาย) “ท่านคิดว่าเราจะมีแนวทาง วิธีการดี ๆ ที่จะทำให้เกิดผลที่ดีกว่าได้อย่างไร”

12 วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม
ecisional Level (ระดับตัดสินใจ) “เราจะดำเนินการในหมู่พวกเราอย่างไร?” D แล้วจะทำกันยังไง? แต่ละวิธีนั้นเราจะทำกันอย่างไร?

13 วิธีการสนทนาแบบมีส่วนร่วม
bjective Level (ระดับวัตถุวิสัย) O อะไรนะ ? eflective Level (ระดับสะท้อนความรู้สึก) R ความรู้สึก! nterpretative Level (ระดับการตีความหรือแปลความหมาย) I แล้วไงล่ะ? ecisional Level (ระดับตัดสินใจ) D แล้วจะเอายังไง?

14 นั่นอะไร นั่นอะไร เอ๊ะนั่นอะไร. มันเป็นยังไงรู้สึกไหมเธอ
นั่นอะไร นั่นอะไร เอ๊ะนั่นอะไร ? มันเป็นยังไงรู้สึกไหมเธอ ? จะเอายังไง อย่ามัวมองเหม่อ ? จะทำยังไงให้รีบเสนอมา ?


ดาวน์โหลด ppt การสนทนาอย่างสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google