งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A DALINE AND D ELTA RULE TRAINING FOR NN ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A DALINE AND D ELTA RULE TRAINING FOR NN ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A DALINE AND D ELTA RULE TRAINING FOR NN ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical

2 A DALINE (A DAPTIVE LINEAR NEURON ) - ไม่มี Activation function -ป-ปรับค่า weight โดยใช้ Delta rule -D-Delta rule คือ ความแตกต่าง ระหว่าง input และ output หรือ เรียกว่า error การปรับ weight ของ Perceptron การปรับ weight ของ ADALINE

3 A DALINE (A DAPTIVE LINEAR NEURON ) Architecture : สำหรับ 1 Neural, อินพุต จำนวน n ตัว 1 X1X1 XnXn XiXi Y b w1w1 wiwi wnwn Activation function

4 P ERCEPTRON (C ONT.) Algorithm: สามารถใช้ได้กับทั้ง -Input แบบ binary (0,1) และ bipolar (1, -1) -Output แบบ bipolar (1, -1) Step0: - กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ weight, w 1, w 2, …, w i,…, w n และ bias, b ( เพื่อความง่ายเรามักกำหนด w = 0 และ b = 0) - กำหนด learning rate ( อัตราการเรียนรู้ ), α ( ) ( เพื่อความง่ายเรามักกำหนด α = 1) - กำหนดเทรโชลด์ เป็นค่าคงที่ที่ไม่เป็นค่า ลบ A DALINE (A DAPTIVE LINEAR NEURON )

5 Algorithm: สามารถใช้ได้กับทั้ง -Input แบบ binary (0,1) และ bipolar (1, -1) -Output แบบ bipolar (1, -1) Step1: ทำซ้ำ Step2 – 5 จนว่า เงื่อนไขใน Step5 จะเป็นเท็จ (false) Step2: ทำซ้ำ Step2 – 4 ในแต่ละคู่ input (x 1,x 2,…,x n ) กับ target output, t (1 หรือ -1) Step3: คำนวณ real output, y ดังนี้ A DALINE (A DAPTIVE LINEAR NEURON )

6 Step4: ปรับค่า weight และ bias โดย If ( ถ้า ) target output (t) ≠ real output (y) end A DALINE (A DAPTIVE LINEAR NEURON )

7 Step5: ทดสอบเงื่อนไขการหยุด โปรแกรม If ( ถ้า ) the largest weight change ใน Step2 น้อย กว่าค่า specified tolerance ( ค่าน้อยๆ เข้าใกล้ 0) ให้หยุดโปรแกรม else ( มิฉะนั้นแล้ว ) ไปทำ Step1

8 ตัวอย่าง : P ERCEPTRON : สำหรับ AND FUNCTION กำหนดให้ -Input แบบ binary (0,1) และ Output แบบ bipolar (1, -1) ตารางการทำงานของ AND x1x1 x2x2 1 (bias)Target output 001 011 101 1111

9 A DALINE (A DAPTIVE LINEAR NEURON ) ทดสอบ (Testing): 1 X1X1 XnXn XiXi Y b w1w1 wiwi wnwn Activation function

10 การบ้าน : AND FUNCTION โดย INPUT และ OUTPUT เป็น BIPOLAR x1x1 x2x2 1 (bias)Target output 1 11 1 1 1111


ดาวน์โหลด ppt A DALINE AND D ELTA RULE TRAINING FOR NN ไกรฤกษ์ เชยชื่น, M.Eng. Electrical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google