งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้อย่างไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้อย่างไร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้อย่างไร?
การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้อย่างไร? รศ.ดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Editor-in-Chief: Kasetsart Journal (Natural Science)

2 การคัดสรรงานวิจัย คัดสรรเพื่ออะไร?
เพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อให้รางวัล - เชิดชูเกียรติ

3 วิธีคัดสรรงานวิจัยที่ดีเพื่อให้ทุน-ให้รางวัล
กำหนดเกณฑ์ตัดสินให้เหมาะสม รอบคอบ ยุติธรรม ดำเนินการคัดสรรด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐาน โปร่งใสปราศจากอคติ และเป็นที่ยอมรับ

4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพงานวิจัย
งานวิจัยมีที่มาต่างกัน ปัจจัยที่สำคัญได้แก่ นักวิจัย ทุนวิจัย และ ปัจจัยแวดล้อมหรือความพร้อมขององค์กรที่นักวิจัยสังกัด องค์ประกอบของงานวิจัย ปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการหรือการดำเนินงานวิจัย (Process) ผลงาน (ผลผลิต / outputs)

5 งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้อย่างไร?
ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ตัดสิน ความชัดเจนของการนำเสนอโครงร่างหรือข้อเสนองานวิจัย ศักยภาพของงานวิจัยที่จะมีผลกระทบต่อสังคม คุณภาพของการวางแผนและวิธีวิจัย ประวัติและเกียรติประวัติของหัวหน้าโครงการ ความเหมาะสมของทุนวิจัย แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ผลกระทบของโครงการต่อการพัฒนางานวิจัย (แต่ละข้อมีเกณฑ์กำกับการให้คะแนนอย่างชัดเจน)

6 งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้อย่างไร?
การคัดสรรงานวิจัย ผลงาน (output) ผลลัพธ์ (outcome) ผลกระทบ (impact)

7 งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้อย่างไร?
พิจารณาจาก... ผลงานวิจัยที่สังคมนำไปใช้ประโยชน์ บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (วารสารที่มี JIF) หรือการนำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ (ได้รับรางวัลการนำเสนอในการประชุมนานาชาติ) ผลงานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร)

8 วารสารมาตรฐานนานาชาติ

9 การจัดอันดับวารสารในประเทศไทย
สกอ. TCI (Thai-Journal Citation Index)

10 วารสารที่ สกอ. ประกาศให้เป็น International Journals
ScienceAsia Songklanakarin Journal of Science and Technology ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics and Communication (ECTI-EEC) Thai Journal of Agricultural Science Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health Journal of the Medical Association of Thailand Thai Forest Bulletin Siriraj Hospital Gazette Asian Biomedicine (Research, Reviews and News) Asian Journal of Energy and Environment Journal of Environmental Research Kasetsart Journal (Natural Science)

11

12 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพวารสาร
ออกตรงเวลา มี peer review คุณวุฒิและเกียรติประวัติของ editorial board & advisory editorial board คุณวุฒิและเกียรติประวัติของ reviewer ขอบเขตการเผยแพร่และความแพร่หลายของวารสาร การเข้าถึง website แหล่งที่มาของเรื่องที่ลงตีพิมพ์ ความเป็นนานาชาติ การถูกรวมเข้าใน database ต่าง ๆ (ที่สำคัญ SCI, SCOPUS) การถูกอ้างอิงในวารสารนานาชาติอื่น ๆ (citation)

13 ฐานข้อมูลที่จัดอันดับคุณภาพวารสารด้วย Impact Factor
Institute for Scientific Information (ISI) – Thomson Reauters

14 Journal Citation Report of ISI
JCR provides quantitative tools for ranking, evaluating, categorizing, and comparing journals. The impact factor is one of these; it is a measure of the frequency with which the "average article" in a journal has been cited in a particular year or period. ต้องบอกรับเป็นสมาชิกจึงจะสามารถเข้าดูผลการจัดอันดับ Impact factor ได้ ขณะนี้ สถาบันที่บอกรับได้แก่ CU, Mahidol & TU

15 Impact Factor: How to calculate?
The impact factor for a journal is calculated based on a three-year period, and can be considered to be the average number of times published papers are cited up to two years after publication. For example, the impact factor 2010 for a journal would be calculated as follows: A = the number of times articles published in were cited in indexed journals during B = the number of articles, reviews, proceedings or notes published in impact factor 2010 = A/B (note that the impact factor 2009 will be actually published in 2010, because it could not be calculated until all of the 2009 publications had been received. Impact factor 2010 will be published in 2011) คิดขื้นโดย Dr Eugene Garfield ~1996

16 เปรียบเทียบค่า JIF ของวารสารวิชาการสาขาต่างๆ
Discipline Av IF of top-ten journals Immunology 16.778 Microbiology 10.578 Infectious Diseases 5.583 Entomology 3.430 Food Sci & Tech 2.958 Zoology 2.901 Veterinary sciences 2.300 Agronomy 2.023 Agric, Dairy & Anim Sci 1.879 Soil Sci 1.766 Forestry 1.725

17 ความคิดเห็น ต่อค่า IF ขึ้นอยู่กับ res field อาจไม่เป็นธรรมชาติ เป็นการนับเชิงปริมาณ วารสารที่ดี มีคุณภาพ สูงและได้รับการยอมรับอย่างสูง อาจมีค่า IF ต่ำก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วารสารวิชาการเฉพาะทาง

18 SCI -> ค่า JIF (journal impact factor) SCOPUS -> ค่า SJR, SNIP
ฐานข้อมูลนานาชาติที่จัดอันดับวารสารวิชาการ และดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการนานาชาติ ฐานข้อมูลนานาชาติ ค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร SCI > ค่า JIF (journal impact factor) SCOPUS > ค่า SJR, SNIP Harzing’s Publish or Perish -> h-index, g-index etc. ERA > Grade A*, A, B, C

19

20

21

22

23

24

25

26 การจัดอันดับวารสารนานาชาติของ SCOPUS
ค่า SJR และค่า SNIP Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. Copyright © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

27

28 Kasetsart Journal (Natural Science) มี SJR = 0.036
Kasetsart Journal (Social Sciences) มี SJR = 0.034

29 Kasetsart Journal (Natural Science) มี SNIP = 0.067
Kasetsart Journal (Social Sciences) มี SNIP =

30 การสืบค้นการอ้างอิงของวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Harzing’s Publish or Perish

31 Journal impact analysis
พิมพ์ Kasetsart Journal

32 ฐานข้อมูล The Excellence in Research for Australia
ERA

33

34 Rank Interpretation A* Best or leading journal in its field - publishes outstanding, original and rigorous research that will shape the field. Acceptance rates are typically low and the editoria lboard is dominated by leading scholars in the field or subfield, including from top institutions in the world. Where relevant to the field or subfield, the journal has the highest impact factors or other indices of high reputation. A Highly regarded journal in the field or subfield - publishes excellent research in terms of originality, significance and rigour, has competitive submission and acceptance rates, excellent refereeing process and where relevant to the field or subfield, has higher than average impact factors. Not all highly regarded journals have high impact factors, especially those in niche areas. B Well regarded journal in the field or subfield - publishes research of a good standard in terms of originality, significance and rigour and papers are fully refereed according to good standards and practices but acceptance rates are higher than for Tiers A* and A. Depending on the field or sub-field, will have a modest impact factor and will be ISI listed. C A recognised journal - publishes research that is of a modest standard and/or is

35 งานวิจัยที่ดี - คัดสรรเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ

36 ต้องมาจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ
Paper ที่ดี ต้องมาจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ

37 งานวิจัยที่มีคุณภาพ Originality วัตถุประสงค์ชัดเจน
ค้นคว้าและตรวจเอกสารงานวิจัยครอบคลุมทั่วถึง วางแผนทางสถิติถูกต้องและเหมาะสม วิธีวิจัยถูกต้องและสุ่มเก็บข้อมูลเหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลถูกต้อง

38 ลักษณะที่ดีของบทความวิจัย
ชื่อเรื่อง : ชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมขอบข่ายของปัญหาที่ศึกษา ความเป็นมา : อธิบายถึงปัญหาอย่างชัดเจน บอกเจตนาและเหตุผลของการวิจัย กล่าวถึงรากฐานทางทฤษฎีของงานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์งานวิจัย : ชัดเจนและครอบคลุม วิธีวิจัย : มีรายละเอียด รัดกุม ระบุจำนวนและขนาดตัวอย่าง การวางแผนงานทางสถิติที่เหมาะสม ผล : ลำดับเนื้อหาเหมาะสม แสดงผลทางสถิติ ตาราง รูป มีคำอธิบายได้ครอบคลุม อ่านเข้าใจได้รวดเร็ว ชี้ประเด็นสำคัญของผลการวิจัย วิจารณ์ : อภิปรายในประเด็นสำคัญต่าง ๆ กล่าวอ้างเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมา สรุป : สรุปผลการทดลองในประโยคหรือย่อหน้าท้ายของวิจารณ์ หรือผลและวิจารณ์

39 ผลงานวิจัยสำเร็จสมบูรณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
ผลงานวิจัยสำเร็จสมบูรณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

40 การคัดสรรงานวิจัยที่ดีจากผลงานตีพิมพ์

41 การคัดสรรงานวิจัยที่ดีจากผลงานตีพิมพ์

42 การคัดสรรงานวิจัยที่ดีจากผลงานตีพิมพ์

43 การคัดสรรงานวิจัยที่ดีจากผลงานตีพิมพ์

44 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้อย่างไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google