งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมทางวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ประจำปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมทางวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ประจำปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมทางวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ประจำปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ. ปาก เกร็ด จ. นนทบุรี รศ. ดร. วันชัย จันทร์ประเสริฐ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Editor-in-Chief: Kasetsart Journal (Natural Science) งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้ อย่างไร ?

2 การคัดสรรงานวิจัย คัดสรร เพื่ออะไร ?  เพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  เพื่อให้รางวัล - เชิดชูเกียรติ

3 วิธีคัดสรรงานวิจัยที่ดีเพื่อให้ ทุน - ให้รางวัล  กำหนดเกณฑ์ตัดสินให้เหมาะสม รอบคอบ ยุติธรรม  ดำเนินการคัดสรรด้วยกระบวนการที่มี มาตรฐาน โปร่งใสปราศจากอคติ และ เป็นที่ยอมรับ

4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ คุณภาพงานวิจัย  งานวิจัยมีที่มาต่างกัน ปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ – นักวิจัย – ทุนวิจัย และ – ปัจจัยแวดล้อมหรือความพร้อมขององค์กรที่ นักวิจัยสังกัด  องค์ประกอบของงานวิจัย – ปัจจัยนำเข้า (Input) – กระบวนการหรือการดำเนินงานวิจัย (Process) – ผลงาน ( ผลผลิต / outputs)

5 งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้ อย่างไร ?  ตัวอย่างการกำหนดเกณฑ์ตัดสิน – ความชัดเจนของการนำเสนอโครงร่างหรือข้อเสนอ งานวิจัย – ศักยภาพของงานวิจัยที่จะมีผลกระทบต่อสังคม – คุณภาพของการวางแผนและวิธีวิจัย – ประวัติและเกียรติประวัติของหัวหน้าโครงการ – ความเหมาะสมของทุนวิจัย – แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ – ผลกระทบของโครงการต่อการพัฒนางานวิจัย  ( แต่ละข้อมีเกณฑ์กำกับการให้คะแนนอย่าง ชัดเจน )

6 การคัดสรร งานวิจัย  ผลงาน (output)  ผลลัพธ์ (outcome)  ผลกระทบ (impact) งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้ อย่างไร ?

7 พิจารณาจาก... – ผลงานวิจัยที่สังคมนำไปใช้ประโยชน์ – บทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือ นานาชาติ ( วารสารที่มี JIF) หรือการ นำเสนอผลงานในเวทีนานาชาติ ( ได้รับ รางวัลการนำเสนอในการประชุม นานาชาติ ) – ผลงานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ( สิทธิบัตร ) งานวิจัยที่ดีคัดสรรมาได้ อย่างไร ?

8 วารสารมาตรฐาน นานาชาติ

9 การจัดอันดับวารสารใน ประเทศไทย  สกอ.  TCI (Thai-Journal Citation Index)

10 วารสารที่ สกอ. ประกาศให้เป็น International Journals 1. ScienceAsia 2. Songklanakarin Journal of Science and Technology 3. ECTI Transactions on Electrical Engineering, Electronics and Communication (ECTI-EEC) 4. Thai Journal of Agricultural Science 5. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology 6. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 7. Journal of the Medical Association of Thailand 8. Thai Forest Bulletin 9. Siriraj Hospital Gazette 10. Asian Biomedicine (Research, Reviews and News) 11. Asian Journal of Energy and Environment 12. Journal of Environmental Research 13. Kasetsart Journal (Natural Science)

11

12 เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ วารสาร  ออกตรงเวลา  มี peer review  คุณวุฒิและเกียรติประวัติของ editorial board & advisory editorial board  คุณวุฒิและเกียรติประวัติของ reviewer  ขอบเขตการเผยแพร่และความแพร่หลาย ของวารสาร การเข้าถึง website  แหล่งที่มาของเรื่องที่ลงตีพิมพ์ ความเป็น นานาชาติ  การถูกรวมเข้าใน database ต่าง ๆ ( ที่ สำคัญ SCI, SCOPUS)  การถูกอ้างอิงในวารสารนานาชาติอื่น ๆ (citation)

13 ฐานข้อมูลที่จัดอันดับคุณภาพวารสารด้วย Impact Factor Institute for Scientific Information (ISI) – Thomson Reauters

14 Journal Citation Report of ISI  JCR provides quantitative tools for ranking, evaluating, categorizing, and comparing journals. The impact factor is one of these; it is a measure of the frequency with which the "average article" in a journal has been cited in a particular year or period. ต้องบอกรับเป็นสมาชิกจึงจะสามารถเข้าดูผลการจัดอันดับ Impact factor ได้ ขณะนี้ สถาบันที่บอกรับได้แก่ CU, Mahidol & TU

15 Impact Factor: How to calculate?  The impact factor for a journal is calculated based on a three-year period, and can be considered to be the average number of times published papers are cited up to two years after publication. For example, the impact factor 2010 for a journal would be calculated as follows: A = the number of times articles published in 2008-9 were cited in indexed journals during 2010 B = the number of articles, reviews, proceedings or notes published in 2008-2009 impact factor 2010 = A/B (note that the impact factor 2009 will be actually published in 2010, because it could not be calculated until all of the 2009 publications had been received. Impact factor 2010 will be published in 2011) คิดขื้นโดย Dr Eugene Garfield ~1996

16 เปรียบเทียบค่า JIF ของ วารสารวิชาการสาขาต่างๆ Discipline Av IF of top-ten journals Immunology16.778 Microbiology10.578 Infectious Diseases5.583 Entomology3.430 Food Sci & Tech2.958 Zoology2.901 Veterinary sciences2.300 Agronomy2.023 Agric, Dairy & Anim Sci1.879 Soil Sci1.766 Forestry1.725

17 ความคิดเห็น ต่อ ค่า IF - ขึ้นอยู่กับ res field - อาจไม่เป็น ธรรมชาติ - เป็นการนับเชิง ปริมาณ - วารสารที่ดี มี คุณภาพ สูงและ ได้รับการ ยอมรับอย่างสูง อาจมีค่า IF ต่ำก็ ได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง วารสารวิชาการ เฉพาะทาง

18 ฐานข้อมูลนานาชาติที่จัดอันดับ วารสารวิชาการ และดัชนีการอ้างอิงวารสารวิชาการ นานาชาติ  SCI -> ค่า JIF (journal impact factor)  SCOPUS -> ค่า SJR, SNIP  Harzing’s Publish or Perish -> h-index, g-index etc.  ERA -> Grade A*, A, B, C ฐานข้อมูลนานาชาติ ค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร

19

20

21

22

23

24

25

26 Scopus® is a registered trademark of Elsevier B.V. Copyright © 2010 Elsevier B.V.Elsevier B.V. All rights reserved. การจัดอันดับวารสารนานาชาติ ของ SCOPUS ค่า SJR และค่า SNIP

27

28 Kasetsart Journal (Natural Science) มี SJR = 0.036 Kasetsart Journal (Social Sciences) มี SJR = 0.034

29 Kasetsart Journal (Natural Science) มี SNIP = 0.067 Kasetsart Journal (Social Sciences) มี SNIP =

30 การสืบค้นการอ้างอิงของ วารสารนานาชาติใน ฐานข้อมูล Harzing’s Publish or Perish

31 พิมพ์ Kasetsart Journal Journal impact analysis

32 ERA ฐานข้อมูล The Excellence in Research for Australia

33

34  Rank Interpretation  A* –Best or leading journal in its field - publishes outstanding, original and rigorous research that will shape the field. Acceptance rates are typically low and the editoria lboard is dominated by leading scholars in the field or subfield, including from top institutions in the world. Where relevant to the field or subfield, the journal has the highest impact factors or other indices of high reputation.  A –Highly regarded journal in the field or subfield - publishes excellent research in terms of originality, significance and rigour, has competitive submission and acceptance rates, excellent refereeing process and where relevant to the field or subfield, has higher than average impact factors. Not all highly regarded journals have high impact factors, especially those in niche areas.  B –Well regarded journal in the field or subfield - publishes research of a good standard in terms of originality, significance and rigour and papers are fully refereed according to good standards and practices but acceptance rates are higher than for Tiers A* and A. Depending on the field or sub-field, will have a modest impact factor and will be ISI listed.  C –A recognised journal - publishes research that is of a modest standard and/or is

35 งานวิจัยที่ดี - คัดสรรเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่มีคุณภาพ

36

37 งานวิจัยที่มีคุณภาพ  Originality  วัตถุประสงค์ชัดเจน  ค้นคว้าและตรวจเอกสารงานวิจัย ครอบคลุมทั่วถึง  วางแผนทางสถิติถูกต้องและ เหมาะสม  วิธีวิจัยถูกต้องและ สุ่ม เก็บข้อมูล เหมาะสม  วิเคราะห์และแปลผลถูกต้อง

38 ลักษณะที่ดีของบทความ วิจัย  ชื่อเรื่อง : ชัดเจน เข้าใจง่าย ครอบคลุมขอบข่ายของ ปัญหาที่ศึกษา  ความเป็นมา : อธิบายถึงปัญหาอย่างชัดเจน บอกเจตนา และเหตุผลของการวิจัย กล่าวถึงรากฐานทางทฤษฎีของ งานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  วัตถุประสงค์งานวิจัย : ชัดเจนและครอบคลุม  วิธีวิจัย : มีรายละเอียด รัดกุม ระบุจำนวนและขนาด ตัวอย่าง การวางแผนงานทางสถิติที่เหมาะสม  ผล : ลำดับเนื้อหาเหมาะสม แสดงผลทางสถิติ ตาราง รูป มีคำอธิบายได้ครอบคลุม อ่านเข้าใจได้รวดเร็ว ชี้ประเด็น สำคัญของผลการวิจัย  วิจารณ์ : อภิปรายในประเด็นสำคัญต่าง ๆ กล่าวอ้าง เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่ผ่านมา  สรุป : สรุปผลการทดลองในประโยคหรือย่อหน้าท้ายของ วิจารณ์ หรือผลและวิจารณ์

39 ผลงานวิจัยสำเร็จสมบูรณ์ ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

40 การคัดสรรงานวิจัยที่ดีจาก ผลงานตีพิมพ์

41

42

43

44


ดาวน์โหลด ppt การประชุมทางวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัย ประจำปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 8 เมษายน 2553 ณ อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google