งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย ( Multimedia Application ) III.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย ( Multimedia Application ) III."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย ( Multimedia Application ) III

2 2 เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เทคโนโลยี ไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้า และแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยีอุปกรณ์นำเข้า และแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยี ในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยี ในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยี ในการย่อขนาดข้อมูล เทคโนโลยี ในการย่อขนาดข้อมูล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เทคนิคและวิธีการ นำเสนอข้อมูล เทคนิคและวิธีการ นำเสนอข้อมูล เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ มัลติมีเดีย

3 3 เทคโนโลยีการย่อขยายข้อมูล (Data Compress Technology) ทำให้การจัดการระบบมัลติมีเดีย ต้องการ หน่วยเก็บข้อมูลที่มีความจุมากพอที่จะใช้ จัดการเก็บภาพ และเสียงขนาดใหญ่ได้ เพื่อย่อขนาดของข้อมูลให้ลดลงก่อนมี การจัดเก็บลงในหน่วยความจำ แต่คงความ สมบูรณ์เมื่อเรียกใช้งาน

4 4 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูลสื่อที่ใช้ย่อขนาดข้อมูล  ภาพ (Image)  เสียง (Sound) มี 2 ประเภท คือ

5 5 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล ภาพ (Image) เป็นสื่อหลักที่ใช้กับระบบมัลติมีเดีย สามารถสร้างแรงจูงใจได้สูง การนำเสนอ ภาพที่มีสีสรรประกอบการนำเสนอ  Lossless Technique  Lossy Technique

6 6 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล Joint Photographic Expert Group Lossy Technique ใช้เทคนิค Lossy Technique ทำการแบ่งขนาด ของภาพเป็นบล็อกเล็ก ๆ ตามอัตราส่วนที่ต้องใน กระบวนการขยายภาพก็ดำเนินการที่ตรงกัน เทคนิค และวิธีการแบบนี้จะทำไฟล์ภาพที่มีคุณภาพ

7 7 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล Moving Pictures Expert Group Lossy Technique ใช้เทคนิค Lossy Technique เป็นการย่อขนาด และเก็บบันทึกสัญญาณวิดิทัศน์, สัญญาณเสียง และภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบของสัญญาณดิจิตอล

8 8 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล  MPEG-1 : ซีดีรอม วิดิทัศน์และสัญญาณเสียง  MPEG-2 : วิดิทัศน์ในการแพร่คลื่นแบบเต็มจอ  MPEG-3 : ภาพและเสียงระบบสเตริโอ  MPEG-4 : โทรศัพท์ภาพ Moving Pictures Expert Group

9 9 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล เสียง (Sound) เป็นสื่อหลักที่ใช้กับระบบมัลติมีเดีย สามารถสร้างแรงจูงใจได้สูง การนำเสนอ ภาพที่มีสีสรรประกอบการนำเสนอ  Wave File  MIDI File

10 10 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล Wave File ถูกพัฒนาขึ้นโดย บริษัทไมโครซอฟต์ จะเป็น การแปลงจากสัญญาณเสียงที่อยู่ในรูปของความถี่ ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล

11 11 เทคโนโลยีการย่อขนาดข้อมูล MIDI File MIDI – Musical Instrument Digital Interface เป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารระหว่าง ไมโครคอมพิวเตอร์ กับ สังคราะห์เสียงดนตรีอิเล็กทรนิกส์

12 12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Computer Network Technology) ประโยชน์อันไร้ขอบเขต ทำให้ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ทุกคนสามารถต่อเชื่อม คอมพิวเตอร์ของตนเองเข้ากับผู้อื่น เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารเป็น ปัจจัยหลัก ในการประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

13 13 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่ายองค์ประกอบด้านเน็ตเวิร์ก  ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์  แผงวงจรเครือข่าย  สายเคบิลพร้อมด้วยอุปกรณ์เชื่อมต่อ

14 14 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เครือข่ายการเชื่อมต่อระบบ  Bus Network  Star Network  Token-Ring Network

15 15 เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (Software Technology) ซอฟต์แวร์จำแนกออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะหรือจุดมุ่งหมายในการใช้งาน สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ สามารถ จำแนกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ  ซอฟต์แวร์ระบบ  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน

16 16 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล (Presentation and Methodology Technology) เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในการ พัฒนาระบบงานมัลติมีเดีย  เนื้อหา  วิธีการนำเสนอเนื้อหา  ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ MIAP

17 17 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล เนื้อหา (Content) ข่าวสาร สาระสำคัญต่าง ๆ ที่ใช้เป็นข้อมูล ในการเพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งที่เป็นความรู้ และทักษะ เพื่อให้เกิดความรู้  มโนมติของเนื้อหา  ประเภทของเนื้อหา  เกณฑ์การเลือกเนื้อหา

18 18 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลมโนมติของเนื้อหา เป็นความคิดรวบยอด เป้าหมายหรือแกน ของสาระของเนื้อหา

19 19 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลประเภทของเนื้อหา จำแนกได้ตามลักษณะของการเรียนรู้  ความรู้ทางทฤษฎี (Knowledge)  ทักษะความชำนาญ (Skill)

20 20 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลเกณฑ์การเลือกเนื้อหา  มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  มีคุณค่าและประโยชน์ในการที่จะ ถ่ายทอดต่อๆไป  เป็นแกนของสาระที่มีความสำคัญต่อ ศาสตร์ด้านนั้น ๆ  สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้

21 21 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลเกณฑ์การเลือกเนื้อหา  เป็นเนื้อหาที่ช่วยกระตุ้นแนวความคิด ของผู้ใช้  เป็นเนื้อหาที่สมดุลทั้งขอบข่ายและ ความลึก  ทั้นต่อเทคโนโลยีและความก้าวหน้า  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

22 22 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลวิธีการนำเสนอเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีต้อง เหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน  แบบบรรยาย  แบบถามตอบ  แบบศึกษาด้วยตนเอง

23 23 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูล ขั้นตอนการเรียนรู้แบบ MIAP เป็นขั้นตอนที่เหมือนกับการเรียนรู้ของ มนุษย์ สามารถนำมาใช้ในการสร้างสรรค์งาน มัลติมีเดียได้ด้วย

24 24 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลMIAP M M otivation I I nformation A A pplication P P rogress

25 25 เทคนิคและวิธีการนำเสนอข้อมูลMIAP P P rogress ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นนำข้อมูลมาใช้ ประเมินผลสำเร็จ A A pplication I I nformation M M otivation

26 26 THE END


ดาวน์โหลด ppt 1 การประยุกต์ ใช้งานมัลติมีเดีย ( Multimedia Application ) III.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google