งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOC National Operation Center กรอบความคิด ในการออกแบบและจัดทำ ระบบ NOC สำหรับประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOC National Operation Center กรอบความคิด ในการออกแบบและจัดทำ ระบบ NOC สำหรับประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOC National Operation Center กรอบความคิด ในการออกแบบและจัดทำ ระบบ NOC สำหรับประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย

2 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 2 ระบบของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี General Framework การกำหนดความต้องการของ PMOC และ MOC โดยใช้ Logical Diagram (Top-down Requirement Specifications) ตัวอย่าง การออกแบบระบบปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เรื่องน้ำ ทิศทางการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ปี พ. ศ. 2546-48 ตัวอย่าง วิธีการและการประสานงานเพื่อการปรับปรุงข้อมูล โครงการจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน ในระบบข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี

3 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 3 General Framework NOC PMOCศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ศูนย์ ปฏิบัติการ แห่งชาติ MOCศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงต่างๆ POCศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด DOCศูนย์ปฏิบัติการกรมต่างๆ

4 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 4 กรอบแนวคิด PMOC กับ MOC PMOC National ’ s Strategy and Agenda Key Index Logical Diagram Strategic Diagram Supported Graph and Data Analysis or Data Comparison Tools Top Down NOC MOC DOC Data Clearing House Monitoring and Report System Government Data Exchange Search Tools Some Key Data Key Performance Index Data Warehouse National Agenda Report Bottom Up

5 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 5

6 6

7 7 วงจรข้อมูลและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ  ข้อมูลมีการป้อนเข้า อย่างต่อเนื่อง  ข้อมูลมีส่วนของการ กำหนดพื้นที่หรือ ตำแหน่ง  ข้อมูลในส่วนของ กระทรวงมหาดไทย และแผนที่ฐาน เป็น ฐานในการรวบรวมและ วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลจาก ระบบงานที่ หน่วยราชการ ต่างๆ มีอยู่แล้ว ข้อมูลที่คัดสรรและถูกจัดเก็บ ไว้แล้วจะถูกกรองในขั้นต้น เพื่อกำหนดการนำเสนอและ ใช้งานโดย คณะทำงานที่ปรึกษา เจ้าของข้อมูล รับผิดชอบ ดำเนินงานรักษา และปรับปรุงข้อมูล พื้นฐานต่างๆ หน่วยราชการได้เห็นข้อมูลของตนเอง และของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วสามารถปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้ดีขึ้น

8 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 8 โครงสร้างของ MOC และสิ่งที่กระทรวงควรทำ PMOC MOC DOC กรอบนโยบาย และ เป้าหมาย กลยุทธ์ประเทศ, ติดตามการ ดำเนินงาน, การปฎิรูประบบราชการ, อุบัติภัย และเครือข่ายข้อมูล ภารกิจตามการปฏิรูป, เป้าหมาย, แผนงาน และ กลยุทธ์ กรอบแผนงาน แหล่งข้อมูล : ข้อมูล, ข้อมูล Remote Sensing, ข้อมูล ภูมิศาสตร์ Data Clearing House, GIS Clearing House, Basic Data, การติดตามงาน และ การประเมิน การพัฒนาและ ดำเนินงาน โครงข่ายข้อมูล, การเชื่อมต่อข้อมูล, เจ้าของข้อมูล, ระบบรายงาน แสดงผล และวิเคราะห์ การเก็บรักษาข้อมูล, โครงข่าย ข้อมูล, การเชื่อมต่อข้อมูล, เจ้าของ ข้อมูล, ระบบรายงาน แสดงผล และ วิเคราะห์ คณะทำงานและ งบประมาณ Editor Team, Advisor Team, ทีม ทำงาน Editor Team, Advisor Team, CIO, Startup Team, Development Team, Maintain and Further Development -> DOC เอกสารประกอบ: เทคนิค, มาตรฐาน Calendar หรือ บันทึกระบบ, Technology และ User Policy and Security Policy

9 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 9 ผังการทำงาน จากข้อมูล  นายกรัฐมนตรี หน่วยราชการ CIOAdvisor TeamEditor Team รองนายกฯ และทีมที่ ปรึกษาท่านนายกฯ ข้อมูล, ข้อมูล ภูมิศาสตร์และ แผนที่, รายงาน ดัชนีข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบ รายงาน 1 คณะ รองรับ งาน 6 ด้าน * พิจารณากรอง การคัดเลือก ข้อมูลเข้าจาก ดัชนีข้อมูล รวมทั้งชี้ แหล่งข้อมูล วิเคราะห์ และสรุป ประเด็นประจำ สัปดาห์ ประชุมร่วมกับ Editor ทีม และนำเสนอ นายกฯ ต่อไป * งาน 6 ด้านประกอบด้วย 1. ความมั่นคง, ยุติธรรม 2. วิทยาศาสตร์, ทรัพยากร, เกษตร, วิจัย 3. สังคม, การศึกษา, สาธารณะสุข 4. ต่างประเทศ, การท่องเที่ยว, แรงงาน 5. เศรษฐกิจ, พลังงาน, พาณิชย์, อุตสากรรม 6. ระบบราชการ

10 National Operations Center: 3-Tier Architecture MOC A MOC B ฐานข้อมูล NOC Secure G-Intranet Data LayerBusiness LayerPresentation Layer ระบบเชื่อมต่อ และสำเนาข้อมูล Data Access Logic รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูล Business Logic นำเสนอ รูปแบบกราฟ นำเสนอ รูปแบบแผนที่ Presentation Logic ระบบจัดการรูปแบบการนำเสนอ บัญชีข้อมูล

11 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 11 ประสานงาน: สำนักเลขาธิการนรม. และกระทรวง ICT ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน Telecommunications: ทศท. (กระทรวง ICT) กฟน. บริษัทชินแซทเทลไลท์ Data Networking: กสท. (กระทรวง ICT) สบทร. เนคเทค สวทช. (กระทรวงวท.) Government PKI, G-CA Government Secured email, Government Data Exchange,GDX Government News Exchange,ThaiSarn.Com Calendar Service, Government Directory Service,G-Dir Interoperability Standards และ XML templates โดย สบทร. (กระทรวงวท.) Government PKI, G-CA Government Secured email, Government Data Exchange,GDX Government News Exchange,ThaiSarn.Com Calendar Service, Government Directory Service,G-Dir Interoperability Standards และ XML templates โดย สบทร. (กระทรวงวท.) Fundamental Geospatial Data Set (FGDS): สทอภ. (กระทรวงวท.) ภาพถ่ายทางอากาศ ความชัด 0.4-0.6 เมตร: กระทรวงเกษตร นำร่อง: สศช. และ สำนักงานสถิติ แห่งชาติ MOC

12 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 12 สถานะการพัฒนาข้อมูล -1 กระทรวงเกษตรฯ, กระทรวงทรัพยากรฯ Bottom Up: Metadata and Clearing House Value Chain กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระบบ MOC Top Down: อยู่ระหว่างการพัฒนา Logical Diagram อยู่ระหว่างการทำบัญชีข้อมูล กระทรวงการคลัง การต่อเชื่อมข้อมูลด้วย XML Top Down: อยู่ระหว่างการพัฒนา Logical Diagram

13 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 13 สถานะการพัฒนาข้อมูล -2 กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบ MOC มีข้อมูลและรายงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาระบบ MOC พัฒนา Government Portal พัฒนาระบบลงทะเบียนแผนงานโครงการ เพื่อการบูรณา การ และติดตาม ระบบติดตามสารตั้งต้นสิ่งเสพติด จุดเริ่มต้นของการดำเนินงานระบบ Government Data Exchange

14 ตัวอย่าง Logical Diagram แสดงความต้องการข้อมูล ในการติดตามยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดกรอบการทำงานของทีมงาน จัดเตรียมข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย

15 Logical Diagram การเงินการคลังของประเทศ (แผนที่ตามภารกิจและสถานการณ์) การคลัง การเงิน เงินทุน ใช้จ่ายผลิตผลผลิตรายได้รัฐ ภาครัฐ ภาคเอกช น ระหว่าง ประเทศ เงินคงคลัง พันธบัตร หนี้ในประเทศ เงินออม หนี้สิน หลักทรัพย์ หนี้ต่างประเทศการลงทุน งบประมาณ ตลาดหลักทรัพย์ ปริมาณเงินสด อัตราแลกเปลี่ยน เงินกู้ยืม เงินเดือน โครงการภาครัฐ งานสาธารณูปโภค อุตสาหกรรม การเกษตร บริการ อสังหาริมทรัพย์ สินค้านำเข้า พลังงาน การให้บริการ การจดทะเบียนต่างๆ รายได้ บริโภคในประเทศ สินค้าส่งออก ค่าธรรมเนียม ส่วนแบ่งรายได้ รายรับสัมปทาน VAT ภาษีเงินได้ ภาษีอื่นๆ ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ต่างๆ

16 Logical Diagram พลังงานของประเทศ (แผนที่ตามภารกิจและสถานการณ์) การสำรองการจัดหาการผลิต การจัด จำหน่าย การบริโภค น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า น้ำมันสำรอง ขนาดคลังเก็บสำรอง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ต่างๆ

17 Logical Diagram ทรัพยากรน้ำของประเทศ (แผนที่ตามภารกิจและสถานการณ์) พายุสภาพอากาศฝนน้ำท่าระดับน้ำระดับน้ำทะเลความเสียหาย ฤดูฝน น้ำท่วม ฤดูแล้ง น้ำแล้ง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ต่างๆ

18 ทิศทางการดำเนินงาน เครือข่ายเพื่อการจัดการ ทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546-48 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย

19 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 19 เป้าหมายโครงการฯ ทิศทางการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และ การปฏิบัติงาน เป้าหมายการใช้แบบจำลอง แนวทางวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและระบบ กลุ่มข้อมูลตามสถานการณ์ และการใช้งาน

20 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 20 ทิศทางการใช้ไอทีเพื่อการบริหารจัดการ น้ำ บริหารจัดการ National ’ s Strategy and Agenda Key Index Logical Diagram Strategic Diagram Supported Graph and Data Analysis or Data Comparison Tools ปฏิบัติงานในพื้นที่ ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำย่อย Data Clearing House Monitoring and Report System Data Exchange Search Tools Some Key Data Hydrodynamic Model Key Performance Index Hydrological Model Data Warehouse National Agenda Report พื้นที่รับน้ำ พื้นที่ผันน้ำ ภาค ลุ่มน้ำย่อย Ruled Curve และ ตารางปฏิบัติงาน

21 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 21 เป้าหมายการใช้แบบจำลอง เวลา พื้นที่ 6 เดือน 1 เดือน 1 สัปดาห์ ภาค ลุ่มน้ำหลายลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำย่อย Water shade Water Balance Basin ’ s Ruled Curve Sub-Basin ’ s Ruled Curve Operation Table พื้นที่ รับน้ำ ผันน้ำ ผลการคาดการณ์ สอบเทียบผล และปรับเปลี่ยน น้ำตันทุน การเพิ่มพื้นที่ การจัดสรร การเพิ่มผลผลิต ภัยแล้ง อุทกภัย คุณภาพน้ำ ภัยแล้ง อุทกภัย การระบายน้ำ การชะลอน้ำ การผันน้ำ Hydrodynamic Model Hydrological Model Cell Model Hydrological Model Data Mining

22 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 22 แนวทางวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและ ระบบ

23 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 23 แนวทางวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและ ระบบ

24 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 24 จะได้ตารางการปฏิบัติงานตามนี้

25 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 25 โครงสร้างหน้าต่าง - 2 ระบบ Mockup Layer 1: Some important data Layer 2: Logical Diagram Layer 3: Data and Graph Layer 4: Data with some analysis tools

26 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 26 กลุ่มข้อมูลตามสถานการณ์ และการใช้งาน ฤดูฝน สถานการณ์น้ำท่วม : ฤดูฝน + สภาวะฉุกเฉิน ฤดูแล้ง สถานการณ์น้ำแล้ง : ฤดูแล้ง + สภาวะฉุกเฉิน บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลลุ่มน้ำ แผนงานและตารางปฏิบัติการ Model และการประมวลผล Back Office เพื่อแสดงข้อมูลประกอบ การตัดสินใจในเบื้องต้น เพื่อรวบรวมเป็นสำหรับ งานวิเคราะห์วิจัย และปฏิบัติ Hydro.hpcc.nectec.or.th

27 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 27 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูล พายุสภาพอากาศฝนน้ำท่าระดับน้ำระดับน้ำทะเลความเสียหาย ฤดูฝน น้ำท่วม ฤดูแล้ง น้ำแล้ง

28 วิธีการและการประสานงาน เพื่อการปรับปรุงข้อมูล โครงการจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูล เพื่อการติดตามการดำเนินงานตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย

29 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 29 Web Server โปรแกรมประมวลผลตัวชี้วัด Database Server ฐานข้อมูลพจนานุกรมข้อมูลฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษา เศรษ ฐกิจ ทรัพยากร และ การเกษตร การเมือง การปกครอง ความยุติธรรม การบริหาร ความยุติธรรม การบริหาร สังคม ศาสนา สาธารณ สุข ความ มั่นคง วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ฐานข้อมูลเครือข่ายประชาชน กระดานข่าว ความต้องการ เครือข่ายฐานข้อมูลของโครงการฯ ระยะที่ 1

30 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 30 องค์ประกอบในการดำเนินงาน ข้อมูลตัวเลขข้อมูลข้อความ วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ต้องการวัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแต่ละด้าน มาตราที่เกี่ยวข้องตามหมวด 5 ผลการดำเนินงานของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐที่มี ข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัด ระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล สมาชิกสภาที่ปรึกษา และผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป แสดงองค์ประกอบในการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล สนับสนุนตัวชี้วัดและการใช้งาน

31 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 31 ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อตัวชี้วัด รวบรวมข้อมูลลงฐานข้อมูล แปลง HTML เป็น CSV แปลง CSV เป็น XML แสดง XMLสร้างกราฟแสดงกราฟ

32 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 32 ตัวอย่างข้อมูล

33 เครื่องมือ ในระบบข้อมูล ของศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย

34 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 34 หน้าหลักเว็บศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

35 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 35 Design Concept - องค์ประกอบของกล่องข้อมูลที่มีส่วนของข้อมูลและส่วน ของการแสดงผล

36 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 36 Design Concept - ความยืดหยุ่นของการจัดเรียงกล่องข้อมูลในหน้าเว็บ เพราะแยกเป็นอิสระกัน

37 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 37 Security 1. ป้องกันไฟล์ในโฟลเดอร์ว่าง 2. เข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL 3. ระบบ Login 4. จัดเก็บส่วนไฟล์ข้อมูลแยกจากเว็บไซต์ 5. ระบบ Client Authentication โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมใช้ในอนาคต)

38 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 38 การบริหารจัดการเว็บ PMOC - ถึงแนวคิดการ drill down ข้อมูลลงไปในระดับย่อย

39 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 39 การบริหารจัดการเว็บ PMOC - แสดงระดับความสำคัญของกล่องข้อมูล โดยการปิดและ เปิดกล่องข้อมูล

40 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 40 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC - การกำหนดให้มีข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบเดียวกัน

41 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 41 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC - การนำเสนอข้อมูลในกล่องข้อมูลมี 4 ระดับ ดังนี้ (1) ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ นำมาจัดพิมพ์เข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์โดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล (ใช้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล และไม่ ปรับปรุงอัตโนมัติ) (2) ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำไปจัดรูปแบบเพื่อ แสดงผลได้ (ใช้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล และไม่ปรับปรุงอัตโนมัติ) (3) ข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำการเขียนโปรแกรมเฉพาะ เพื่อไปตัดบางส่วนของข้อมูลที่ต้องการ มาแสดงผลในกล่องข้อมูล (ใช้ โปรแกรมปรับปรุงข้อมูล และปรับปรุงโดยอัตโนมัติ) (4) หน่วยงานเจ้าของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน XML ที่กำหนดล่วงหน้า แล้วส่งให้ศูนย์เป็นผู้นำไปแสดงผล (ความอัตโนติ ของการปรับปรุงขึ้นกับระบบการจัดสร้างไฟล์ XML ของหน่วยงาน)

42 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 42 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC - ตัวอย่างข้อมูลระดับ 1 และ 2 กระดาษ หรือ แฟ้มข้อมูล  สู่ PMOC database

43 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 43 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC - ตัวอย่างข้อมูลระดับ 3 เว็บของท่าน  PMOC

44 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 44 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC - ตัวอย่างข้อมูลระดับ 4 (XML) ทำเว็บของท่านเป็น XML  โอนเข้าสู่เรื่องราวใน PMOC

45 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 45 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC - ตัวอย่างข้อมูลระดับ 4 (XML) : ตัวอย่าง XML

46 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 46 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC - ตัวอย่างเครื่องมือค้นข้อมูล

47 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 47 ระบบเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Electronic file data Upload) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Metadata) ระบบปฏิทิน (Calendar)

48 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 48 ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Electronic file data Upload) - ส่วนสำหรับ การจัดการข้อมูล

49 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 49 - ส่วนสำหรับ การ Upload ข้อมูล ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Electronic file data Upload)

50 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 50 ระบบปฏิทิน (Calendar) - ส่วนสำหรับแสดงข้อมูล ปฏิทิน (เรียกจากภายใน ระบบปฏิทิน)

51 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 51 - ส่วนสำหรับเพิ่มข้อมูลปฏิทิน ระบบปฏิทิน (Calendar)

52 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 52 ระบบปฏิทิน (Calendar) - ส่วนสำหรับแสดง ข้อมูลปฏิทิน (เรียกจาก เว็บศูนย์ปฏิบัติการฯ)

53 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 53 ระบบปฏิทิน (Calendar) - ส่วนสำหรับเพิ่มข้อความแจ้งเตือน (Alert Message)

54 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 54 ระบบปฏิทิน (Calendar) - การแสดงผลของข้อความแจ้งเตือนที่หน้าหลักศูนย์ ปฏิบัติการฯ

55 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 55 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Metadata) - ส่วนสำหรับแสดงข้อมูล

56 แนวทางการพัฒนา NOC ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ – โดยเนคเทค สวทช. และ สบทร. 56 - ส่วนสำหรับเพิ่มข้อมูล ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Metadata)


ดาวน์โหลด ppt NOC National Operation Center กรอบความคิด ในการออกแบบและจัดทำ ระบบ NOC สำหรับประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google