งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NOC National Operation Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NOC National Operation Center"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NOC National Operation Center
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2 ระบบของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
General Framework การกำหนดความต้องการของ PMOC และ MOC โดยใช้ Logical Diagram (Top-down Requirement Specifications) ตัวอย่าง การออกแบบระบบปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เรื่องน้ำ ทิศทางการดำเนินงานเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ ตัวอย่าง วิธีการและการประสานงานเพื่อการปรับปรุงข้อมูล โครงการจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน ในระบบข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

3 ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ
General Framework PMOC ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี NOC ศูนย์ปฏิบัติการแห่งชาติ MOC ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงต่างๆ POC ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด DOC ศูนย์ปฏิบัติการกรมต่างๆ

4 กรอบแนวคิด PMOC กับ MOC
NOC MOC DOC Data Clearing House Monitoring and Report System Government Data Exchange Search Tools Some Key Data Key Performance Index Data Warehouse National Agenda Report Bottom Up PMOC National’s Strategy and Agenda Key Index Logical Diagram Strategic Diagram Supported Graph and Data Analysis or Data Comparison Tools Top Down

5

6

7 วงจรข้อมูลและการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ข้อมูลมีการป้อนเข้าอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลมีส่วนของการกำหนดพื้นที่หรือตำแหน่ง ข้อมูลในส่วนของกระทรวงมหาดไทยและแผนที่ฐาน เป็นฐานในการรวบรวมและวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลจาก ระบบงานที่ หน่วยราชการ ต่างๆ มีอยู่แล้ว ข้อมูลที่คัดสรรและถูกจัดเก็บ ไว้แล้วจะถูกกรองในขั้นต้น เพื่อกำหนดการนำเสนอและ ใช้งานโดย คณะทำงานที่ปรึกษา เจ้าของข้อมูล รับผิดชอบ ดำเนินงานรักษา และปรับปรุงข้อมูล พื้นฐานต่างๆ หน่วยราชการได้เห็นข้อมูลของตนเอง และของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วสามารถปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้ดีขึ้น

8 โครงสร้างของ MOC และสิ่งที่กระทรวงควรทำ
PMOC MOC DOC กรอบนโยบาย และเป้าหมาย กลยุทธ์ประเทศ, ติดตามการดำเนินงาน, การปฎิรูประบบราชการ,อุบัติภัย และเครือข่ายข้อมูล ภารกิจตามการปฏิรูป, เป้าหมาย, แผนงาน และ กลยุทธ์ กรอบแผนงาน แหล่งข้อมูล: ข้อมูล, ข้อมูล Remote Sensing, ข้อมูลภูมิศาสตร์ Data Clearing House, GIS Clearing House, Basic Data, การติดตามงาน และ การประเมิน การพัฒนาและดำเนินงาน โครงข่ายข้อมูล, การเชื่อมต่อข้อมูล, เจ้าของข้อมูล, ระบบรายงาน แสดงผล และวิเคราะห์ การเก็บรักษาข้อมูล, โครงข่ายข้อมูล, การเชื่อมต่อข้อมูล, เจ้าของข้อมูล, ระบบรายงาน แสดงผล และวิเคราะห์ คณะทำงานและงบประมาณ Editor Team, Advisor Team, ทีมทำงาน Editor Team, Advisor Team, CIO, Startup Team, Development Team, Maintain and Further Development -> DOC เอกสารประกอบ: เทคนิค, มาตรฐาน Calendar หรือ บันทึกระบบ, Technology และ User Policy and Security Policy

9 ผังการทำงาน จากข้อมูล  นายกรัฐมนตรี
หน่วยราชการ CIO Advisor Team Editor Team รองนายกฯ และทีมที่ปรึกษาท่านนายกฯ ข้อมูล, ข้อมูลภูมิศาสตร์และแผนที่, รายงาน ดัชนีข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบรายงาน 1 คณะ รองรับงาน 6 ด้าน* พิจารณากรองการคัดเลือกข้อมูลเข้าจากดัชนีข้อมูล รวมทั้งชี้แหล่งข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปประเด็นประจำสัปดาห์ ประชุมร่วมกับ Editor ทีม และนำเสนอนายกฯ ต่อไป * งาน 6 ด้านประกอบด้วย 1. ความมั่นคง, ยุติธรรม 2. วิทยาศาสตร์, ทรัพยากร, เกษตร, วิจัย 3. สังคม, การศึกษา, สาธารณะสุข 4. ต่างประเทศ, การท่องเที่ยว, แรงงาน 5. เศรษฐกิจ, พลังงาน, พาณิชย์, อุตสากรรม 6. ระบบราชการ

10 National Operations Center: 3-Tier Architecture
Data Layer Business Layer Presentation Layer MOC A MOC B ระบบเชื่อมต่อ และสำเนาข้อมูล Data Access Logic รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูล นำเสนอรูปแบบกราฟ นำเสนอรูปแบบแผนที่ บัญชีข้อมูล Secure G-Intranet ระบบจัดการรูปแบบการนำเสนอ ฐานข้อมูล NOC Business Logic Presentation Logic

11 ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นำร่อง: สศช. และ สำนักงานสถิติ แห่งชาติ MOC ประสานงาน: สำนักเลขาธิการนรม. และกระทรวง ICT Government PKI, G-CA Government Secured , Government Data Exchange, GDX Government News Exchange, ThaiSarn.Com Calendar Service, Government Directory Service, G-Dir Interoperability Standards และ XML templates โดย สบทร. (กระทรวงวท.) Fundamental Geospatial Data Set (FGDS): สทอภ. (กระทรวงวท.) ภาพถ่ายทางอากาศ ความชัด เมตร: กระทรวงเกษตร Data Networking: กสท. (กระทรวง ICT) สบทร. เนคเทค สวทช. (กระทรวงวท.) Telecommunications: ทศท. (กระทรวง ICT) กฟน. บริษัทชินแซทเทลไลท์

12 สถานะการพัฒนาข้อมูล -1
กระทรวงเกษตรฯ, กระทรวงทรัพยากรฯ Bottom Up: Metadata and Clearing House Value Chain กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ระบบ MOC Top Down: อยู่ระหว่างการพัฒนา Logical Diagram อยู่ระหว่างการทำบัญชีข้อมูล กระทรวงการคลัง การต่อเชื่อมข้อมูลด้วย XML

13 สถานะการพัฒนาข้อมูล -2
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาระบบ MOC มีข้อมูลและรายงาน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาระบบ MOC พัฒนา Government Portal พัฒนาระบบลงทะเบียนแผนงานโครงการ เพื่อการบูรณาการ และติดตาม ระบบติดตามสารตั้งต้นสิ่งเสพติด จุดเริ่มต้นของการดำเนินงานระบบ Government Data Exchange

14 ตัวอย่าง Logical Diagram แสดงความต้องการข้อมูล ในการติดตามยุทธศาสตร์
เพื่อกำหนดกรอบการทำงานของทีมงาน จัดเตรียมข้อมูล โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15 Logical Diagram การเงินการคลังของประเทศ (แผนที่ตามภารกิจและสถานการณ์)
เงินทุน ใช้จ่ายผลิต ผลผลิต รายได้รัฐ ภาครัฐ ภาคเอกชน ระหว่างประเทศ เงินคงคลัง งบประมาณ เงินเดือน การให้บริการ ค่าธรรมเนียม พันธบัตร เงินกู้ยืม โครงการภาครัฐ การจดทะเบียนต่างๆ ส่วนแบ่งรายได้ หนี้ในประเทศ งานสาธารณูปโภค รายได้ รายรับสัมปทาน อุตสาหกรรม บริโภคในประเทศ VAT เงินออม ปริมาณเงินสด การเกษตร สินค้าส่งออก ภาษีเงินได้ หนี้สิน ตลาดหลักทรัพย์ บริการ ภาษีอื่นๆ หลักทรัพย์ เงินกู้ยืม อสังหาริมทรัพย์ หนี้ต่างประเทศ การลงทุน สินค้านำเข้า อัตราแลกเปลี่ยน พลังงาน ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ต่างๆ

16 Logical Diagram พลังงานของประเทศ (แผนที่ตามภารกิจและสถานการณ์)
การสำรอง การจัดหา การผลิต การจัดจำหน่าย การบริโภค น้ำมัน ก๊าซ ไฟฟ้า น้ำมันสำรอง ขนาดคลังเก็บสำรอง สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ต่างๆ

17 Logical Diagram ทรัพยากรน้ำของประเทศ (แผนที่ตามภารกิจและสถานการณ์)
พายุ สภาพอากาศ ฝน น้ำท่า ระดับน้ำ ระดับน้ำทะเล ความเสียหาย ฤดูฝน น้ำท่วม ฤดูแล้ง น้ำแล้ง ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ตามยุทธศาสตร์และสถานการณ์ต่างๆ

18 เครือข่ายเพื่อการจัดการ ทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546-48
ทิศทางการดำเนินงาน เครือข่ายเพื่อการจัดการ ทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

19 เป้าหมายโครงการฯ ทิศทางการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน เป้าหมายการใช้แบบจำลอง แนวทางวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและระบบ กลุ่มข้อมูลตามสถานการณ์ และการใช้งาน

20 ทิศทางการใช้ไอทีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ บริหารจัดการ Ruled Curve และ ตารางปฏิบัติงาน National’s Strategy and Agenda National Agenda Report ภาค ลุ่มน้ำย่อย Key Index Data Warehouse Logical Diagram Strategic Diagram Key Performance Index Hydrological Model ลุ่มน้ำ Data Exchange Supported Graph and Data Some Key Data Hydrodynamic Model ลุ่มน้ำย่อย Search Tools พื้นที่รับน้ำ พื้นที่ผันน้ำ Analysis or Data Comparison Tools Monitoring and Report System Data Clearing House

21 เป้าหมายการใช้แบบจำลอง
น้ำตันทุน การเพิ่มพื้นที่ การจัดสรร เวลา Hydrodynamic Model Hydrological Model Cell Model Hydrological Model Data Mining 6 เดือน Water Balance การจัดสรร การเพิ่มผลผลิต ภัยแล้ง 1 เดือน Basin’s Ruled Curve อุทกภัย คุณภาพน้ำ ภัยแล้ง 1 สัปดาห์ Sub-Basin’s Ruled Curve อุทกภัย การระบายน้ำ การชะลอน้ำ การผันน้ำ Operation Table พื้นที่ พื้นที่ รับน้ำ ผันน้ำ ลุ่มน้ำย่อย Water shade ภาค ลุ่มน้ำหลายลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำ ผลการคาดการณ์ สอบเทียบผล และปรับเปลี่ยน

22 แนวทางวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและระบบ

23 แนวทางวิจัยและพัฒนาแบบจำลองและระบบ

24 จะได้ตารางการปฏิบัติงานตามนี้

25 โครงสร้างหน้าต่าง - 2 ระบบ Mockup Layer 1: Some important data
Layer 2: Logical Diagram Layer 3: Data and Graph Layer 4: Data with some analysis tools

26 กลุ่มข้อมูลตามสถานการณ์ และการใช้งาน
Hydro.hpcc.nectec.or.th ฤดูฝน สถานการณ์น้ำท่วม: ฤดูฝน + สภาวะฉุกเฉิน ฤดูแล้ง สถานการณ์น้ำแล้ง: ฤดูแล้ง + สภาวะฉุกเฉิน บันทึกเหตุการณ์ ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลลุ่มน้ำ แผนงานและตารางปฏิบัติการ Model และการประมวลผล Back Office เพื่อแสดงข้อมูลประกอบ การตัดสินใจในเบื้องต้น เพื่อรวบรวมเป็นสำหรับ งานวิเคราะห์วิจัย และปฏิบัติ

27 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบข้อมูล
พายุ สภาพอากาศ ฝน น้ำท่า ระดับน้ำ ระดับน้ำทะเล ความเสียหาย ฤดูฝน น้ำท่วม ฤดูแล้ง น้ำแล้ง

28 วิธีการและการประสานงาน เพื่อการปรับปรุงข้อมูล
วิธีการและการประสานงาน เพื่อการปรับปรุงข้อมูล โครงการจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูล เพื่อการติดตามการดำเนินงานตาม แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

29 เครือข่ายฐานข้อมูลของโครงการฯ ระยะที่ 1
Web Server กระดานข่าว ความต้องการ โปรแกรมประมวลผลตัวชี้วัด ฐานข้อมูลเครือข่ายประชาชน Database Server ฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล ฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม ศาสนา สาธารณสุข ความมั่นคง ความยุติธรรม การบริหาร วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ทรัพยากร และการเกษตร การเมือง การปกครอง

30 องค์ประกอบในการดำเนินงาน
ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลข้อความ วัตถุประสงค์ ประเด็นที่ต้องการวัด ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดแต่ละด้าน มาตราที่เกี่ยวข้องตามหมวด 5 ผลการดำเนินงานของรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลสนับสนุนตัวชี้วัด ระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูล สมาชิกสภาที่ปรึกษา และผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป แสดงองค์ประกอบในการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล สนับสนุนตัวชี้วัดและการใช้งาน

31 ระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อตัวชี้วัด
รวบรวมข้อมูลลงฐานข้อมูล แปลง HTML เป็น CSV แปลง CSV เป็น XML แสดง XML สร้างกราฟ แสดงกราฟ

32 ตัวอย่างข้อมูล

33 เครื่องมือ ในระบบข้อมูล ของศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

34 หน้าหลักเว็บศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

35 Design Concept - องค์ประกอบของกล่องข้อมูลที่มีส่วนของข้อมูลและส่วนของการแสดงผล

36 Design Concept - ความยืดหยุ่นของการจัดเรียงกล่องข้อมูลในหน้าเว็บ เพราะแยกเป็นอิสระกัน

37 Security 1. ป้องกันไฟล์ในโฟลเดอร์ว่าง 2. เข้ารหัสข้อมูลด้วย SSL 3. ระบบ Login 4. จัดเก็บส่วนไฟล์ข้อมูลแยกจากเว็บไซต์ 5. ระบบ Client Authentication โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (พร้อมใช้ในอนาคต)

38 การบริหารจัดการเว็บ PMOC
- ถึงแนวคิดการ drill down ข้อมูลลงไปในระดับย่อย

39 การบริหารจัดการเว็บ PMOC
- แสดงระดับความสำคัญของกล่องข้อมูล โดยการปิดและเปิดกล่องข้อมูล

40 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC
- การกำหนดให้มีข้อมูลที่จำเป็นในรูปแบบเดียวกัน

41 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC
- การนำเสนอข้อมูลในกล่องข้อมูลมี 4 ระดับ ดังนี้ (1) ข้อมูลอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษ นำมาจัดพิมพ์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล (ใช้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล และไม่ปรับปรุงอัตโนมัติ) (2) ข้อมูลอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำไปจัดรูปแบบเพื่อแสดงผลได้ (ใช้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล และไม่ปรับปรุงอัตโนมัติ) (3) ข้อมูลอยู่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ทำการเขียนโปรแกรมเฉพาะ เพื่อไปตัดบางส่วนของข้อมูลที่ต้องการ มาแสดงผลในกล่องข้อมูล (ใช้โปรแกรมปรับปรุงข้อมูล และปรับปรุงโดยอัตโนมัติ) (4) หน่วยงานเจ้าของข้อมูล จัดเตรียมข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน XML ที่กำหนดล่วงหน้า แล้วส่งให้ศูนย์เป็นผู้นำไปแสดงผล (ความอัตโนติของการปรับปรุงขึ้นกับระบบการจัดสร้างไฟล์ XML ของหน่วยงาน)

42 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC
- ตัวอย่างข้อมูลระดับ 1 และ 2 กระดาษ หรือ แฟ้มข้อมูล  สู่ PMOC database

43 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC

44 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC
- ตัวอย่างข้อมูลระดับ 4 (XML) ทำเว็บของท่านเป็น XML  โอนเข้าสู่เรื่องราวใน PMOC

45 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC
- ตัวอย่างข้อมูลระดับ 4 (XML) : ตัวอย่าง XML

46 การเชื่อมโยงข้อมูล PMOC
- ตัวอย่างเครื่องมือค้นข้อมูล

47 ระบบเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
ระบบเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Electronic file data Upload) ระบบปฏิทิน (Calendar) ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Metadata)

48 ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Electronic file data Upload)
- ส่วนสำหรับ การจัดการข้อมูล

49 ระบบบริหารจัดการข้อมูล (Electronic file data Upload)

50 ระบบปฏิทิน (Calendar)
- ส่วนสำหรับแสดงข้อมูลปฏิทิน (เรียกจากภายในระบบปฏิทิน)

51 ระบบปฏิทิน (Calendar)
- ส่วนสำหรับเพิ่มข้อมูลปฏิทิน

52 ระบบปฏิทิน (Calendar)
- ส่วนสำหรับแสดงข้อมูลปฏิทิน (เรียกจากเว็บศูนย์ปฏิบัติการฯ) ระบบปฏิทิน (Calendar)

53 ระบบปฏิทิน (Calendar)
- ส่วนสำหรับเพิ่มข้อความแจ้งเตือน (Alert Message)

54 ระบบปฏิทิน (Calendar)
- การแสดงผลของข้อความแจ้งเตือนที่หน้าหลักศูนย์ปฏิบัติการฯ

55 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Metadata)
- ส่วนสำหรับแสดงข้อมูล

56 ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Metadata)
- ส่วนสำหรับเพิ่มข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt NOC National Operation Center

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google